Page 9 - NAKlap_2019_04
P. 9

8  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                     9


 Generációváltás a szaktanácsadásban is


 – két ifjú szakember beszámolója                                            ®
 Munkánk során sokszor szóba jön az ága- Atkaölő szert keres?      Fozát 480
 zatot érintő munkaerőhiány, valamint a
 meglévő gazdaságokban esedékes gene- Válasszon magyar találmányt!   totális gyomirtó szer
 rációváltás. szeretnénk rávilágítani arra,
        Á
 hogy nem működhet úgy egy ágazat,  Április 1-től idén is kapható a Flumite 200 prilis 1-től idén is kapható a Flumite 200  A Fozát 480 glifozát-IPA só hatóanyagot tartalmazó,
                             ® ®
                                         ®
 ahogy pár éve, hiszen a világ folyamato- Hatóanyaga a diflovidazin, amely jelenleg az egyetlen eredeti  vízoldható, folyékony totális gyomirtó szer készítmény.
 san változik. Úgy, ahogy minden területet,  magyar fejlesztésű növényvédő szer molekula.
 a mi szakmánkat is az innovatív, újszerű,  A FLUMITE 200  KISZERELÉSEK HATÁSSPEKTRUM     KISZERELÉSEK
            ®
 hatékony menedzseléssel kell átszőni. ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI • III. forgalmi kategória:  • magról kelő egy- és kétszikű, • 3 dl-es kis kiszerelésben
        • Széles hatásspektrum   5 ml, 1 dl, 2 dl       • valamint mélyen gyökerező      is kapható!
 ilyen innovatív kezdeményezés- termelésre alkalmas vidékét, a  • Szelektivitás  • II. forgalmi kategória: 1 l   évelő gyomnövények • további kiszerelések: 1 l, 5 l, 20 l
 nek tartjuk a szaktanácsadásban,  Tejo-völgyet és az ország legna- megoldandó, a gazdálkodók éle- ig. a felvetések között kiemelt  • Zöld minősítés ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOK Forgalmi kategória: III.
 hogy a fiatal szaktanácsadók szá- gyobb integrátorát, az aGromais  tének megkönnyítésére. megis- helyen szerepelt a fiatal szakta- • Egyedi hatásmód A Flumite 200 termékünket  • jól időzíthető és biztonságos  szabadforgalmú kategória
                        ®
 mára is legyen évi egy-két uniós  Kft-t. 20 000 hektár területen  merkedtünk többek között belga,  nácsadók erősebb bevonásának  • Mélyhatás április 1-től 4 hónapon át   felhasználás
                                                    ®
 szintű szakmai összejövetel, illet- (63,1%-a kukorica), 400 termelőt  ír, holland, német fiatal szakta- igénye a szervezet életébe, a tudás  • Hosszú hatástartam keresse viszonteladóinknál,  • tökéletes gyomirtó hatás A Fozát 480 termékünket
 ve egyáltalán alakuljon ki egy  integrálnak. a társaság a gazdáktól a  nácsadó kollégákkal, akik szintén  és tapasztalatátadás mellett. vagy a gazdaboltok kínálatában! • versenyképes ár, gazda- keresse viszonteladóinknál,
                                                 vagy a gazdaboltok kínálatában!
 olyan közösség, hogy egyes kér- piaci árnál kedvezőbben vásárolja fel  nagyon lelkesek voltak. inspiráló  Óriási örömmel tölt el, hogy a    ságos kezelési költség
 déseket akár külföldi társainkkal is  a terményeket, szárítás és betárolás  ötletek születtek az agrártémájú  NaK kiáll a szaktanácsadás fontos- Agro-Chemie Kft. – Budapest, Bányalég utca 47-59. | tel. • +36 1 900 0800 | e-mail • info@agrochemie.hu | www.agrochemie.hu
 megvitathassunk. után – a piaci lehetőségektől függő- rádiótól kiindulva a műveleteket  sága és a fiatalok lehetőségeinek  Belföldi értékesítő munkatársunk: Mihalek Erzsébet – tel. • 06 1 9000 823
 Napjainkban a szaktanácsadók  en – akár következő évi továbbérté- rögzítő applikációkig. Ezeket a  feltárása mellett. Kiváló lehetőség  276227
 egyik legfontosabb feladata az  kesítéssel. a cég saját szaktanácsadói  terveket előadtuk, majd meghall- volt gyakorolni a nyelvhasznála-
 információ megszerzése, átadása,  rendszert is működtet 10 szakta- gattuk az EUFras közösség új  tot, illetve ennyi értékes emberrel
 terjesztése. Úgy gondoljuk, hogy  nácsadóval, akiknek a továbbképzé- tagjainak, köztük a NaK képvise- együtt dolgozni. Köszönjük, hogy
 erre kiváló alkalom volt a 2019.  sére külön gondot fordít.  lőjének bemutatkozó előadását is. részesei lehettünk ennek a remek
 február 12–13-án lisszabonban  Ezt követően folytattuk az elő- a második napon mélyebben  élménynek! Bízunk benne, hogy
 megrendezett EUFras szakta- adásokat, és megismerkedtünk a  megismerkedhettünk az EUFras  kollégáinkkal ezeket a tapasztala-
 nácsadási konferencia, aminek  házigazda szaktanácsadó szerve- működésével. Előadásokat hallgat- tokat a munkánk során a termelők
 részesei lehettünk, a NaK színei- zet révén megvalósuló mezőgaz- tunk meg az együttműködő part- hasznára tudjuk fordítani.
 ben, magyarországról érkezett  dasági projektekkel. majd a fiatal  nerektől (pl.: Donau-soja, EsEE),  n KŐrIzs AnDrÁs
 fiatal szaktanácsadókként.  szaktanácsadók elvonulhattak  majd egy rövidebb diskurzus  (FIAtAl szAKtAnÁcsADó, nAK-tAn KFt.),
 Első nap portugál szervezőink  egy műhelymunka keretében  következett arról, hogy milyennek  MArtInscHIcH MIHÁly
 jóvoltából megismerhettük portugá- átbeszélni, milyen megoldások  is képzeljük el a szervezetet, egy- (FIAtAl szAKtAnÁcsADó,  KARRIER
 lia egyetlen, igazán mezőgazdasági  lehetnének a jelen kor problémáit  ben a szaktanácsadás jövőjét 2022- GAzDA Kontroll KFt.)
 Fiatal szaktanácsadók jelentkezését várjuk A KAMARÁNÁL? Az európai szaktanácsadási közösség  tei között, illetve általában az innová- fiatal szaktanácsadók jelentkezését,  Aktuális álláslehetőségeinkért
 (EUFrAs) idén 8. alkalommal szervez  ció ösztönzésében. a konferencián  hogy érdeklődő és szakmailag is  keresse fel karrierportálunkat:
 találkozót, egyben konferenciát, amelyen  előadásokat hallgathatunk, műhely- megfelelő háttérrel rendelkező szak-
 külsős szakemberek is részt vehetnek,  munkákon és üzemlátogatásokon  embereket juttathasson ki a NaK a  www.nak.hu/kamara/karrier
 ezért a nAK lehetőséget biztosít fiatal  vehetünk részt. Fontos eleme lesz a  rendezvényre.
 a jelentkezés feltétele: szakta-
 rendezvénynek az európai fiatal
 szaktanácsadók számára a kiutazásra. szaktanácsadók közösségének épí- nácsadói névjegyzéki tagság aktív
 tése is. a NaK elkötelezett, hogy az  státusszal, angol vagy német
 az idei eseményt salzburgba,  nak történő megfelelés között feszü- újonnan alakuló közösségben, illetve  nyelvtudás, legfeljebb 35 év élet-
 ausztriába szervezik, 2019 június  lő ellentét feloldásában. szó lesz  magán a konferencián is minél több  kor. a jelentkezéseket e-mailben a
 2–6. között. Fő témája a szaktanács- digitális és egyéb hatékonyan alkal- fiatal szaktanácsadó részt vehessen.  szaktan@nak.hu címre fogadjuk,
 adás szerepének bemutatása a  mazható megoldásokról, valamint a  Ez fontos eleme lehet a szaktanács- fényképes önéletrajzzal és moti-
 mezőgazdasági termelés jövedel- szaktanácsadás lehetőségeiről a  adáson belüli generációváltásnak itt- vációs levéllel 2019. április 23-ig.
 mezősége és a környezeti előírások- 2020 utáni Közös agrárpolitika kere- hon is. Ennek megfelelően várjuk a  n nAK/rEszKEtŐ tíMEA
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14