Page 6 - NAKlap_2019_04
P. 6

6                                              2019. április | NAKlap           NAKlap | 2019. április                                              7


     Őrizzük meg a kincset érő vizet a talajban
     Az agráriumban a legsúlyosabb károkat a           vizet képesek tárolni, így szerves-  termék megszületéséhez. a jellem-
     csapadék hiánya okozza, így öntözés és a           és zöldtrágyázással, a szerves- zően organikus alapú összetevőket
     talajban lévő víz megőrzése nélkül rendkí-          anyag-készlet növelésével javít- tartalmazó, így a biogazdálkodás-
     vül kockázatossá vált a termelés. A víz           hatjuk a talajok vízáteresztő és a  ban is alkalmazható, bio minősíté-
     megtartása ma már nem csak az agro-             víztartó képességét. a művelés  sű készítmény három hónapig fejti
                                                   ki kettős hatását: egyrészt megköti
                                    intenzitásának – így a menet-
     technikai műveletek helyes megválasztá-           számnak vagy a haladási sebes- a levegőben lévő párát, másrészt
     sával érhető el, más, innovatív megoldá-           ségnek – a csökkentésével, a for- pedig lecsökkenti a talajból a víz
     sok is rendelkezésre állnak – mint például          gatás nélküli talajműveléssel vagy  kipárolgását. Közben a készítmény
     egy magyar találmány, a VízŐr.                talajtakarással szintén sokat tehe- összetevői maradéktalanuk lebom-
                                    tünk azért, hogy a talaj vízháztar- lanak vagy növények és a talajban
      az elmúlt évek időjárása talán  nyezésre az illegális kutak kérdésé- tása a lehető legjobb legyen. lévő mikrobák tápanyaga lesz.
     már a korábban kételkedőket is  re is sikerült átmeneti megoldást  mindezeken túl ma már innova- a VízŐr folyékony halmazálla-
     meggyőzte arról, hogy a klímavál- találni.         tív eljárások is elérhetőek a víz  potú, így hígítva, permetezőgé-
     tozás mindennapjaink részévé  az öntözés azonban csak az  megtartására. ilyen a magyar fej- pekkel – akár a pre-emergens
     vált, hatásait saját bőrünkön  egyik tényezője annak, hogy  lesztésű VízŐr, amely iránt egyre  gyomirtó szerekkel együtt – jut-
     tapasztaljuk. a termésbiztonság  miként javítsuk talajaink vízház- nagyobb nemzetközi érdeklődés  tatható ki a földekre. Használata
     javítása ezért ma az egyik legna- tartását. Ugyanis hiába érkezik  mutatkozik. a terméket a világ szá- elsősorban a tavaszi vetésű növé-
     gyobb kihívás az agráriumban.  meg az égi áldás, és hiába öntö- mos pontján, köztük afrikai, ázsiai  nyeknél, a kertészeti kultúrákban,
     Ezen a téren tavaly sikerült egy  zünk, ha a vizet nem tudjuk raktá- és dél-amerikai országokban tesz- gyümölcsösöknél, illetve a gye-
     nagyot előrelépnünk, mégpedig  rozni, és azt csak ideig-óráig tud- telik, több helyen már az engedé- peknél ajánlott. Vattay antal sze-
     az Európában egyedülállóan a tel- ják felvenni a növények. a víz  lyeztetése is folyamatban van.  rint az üzemi kísérletek eredmé-                                                             262849
     jes országra kiterjedő, a Nemzeti  megőrzése tehát kulcsfontosságú. amint azt Vattay antal, a  nyei bizonyították a termék haté-
     agrárgazdasági Kamara által kiépí- Először is fontos, hogy utat  Water&soil Kft. ügyvezető igazga- konyságát. Öntözés nélküli kultú-
     tett és működtetett jégkármérsék- engedjünk a víz beszivárgásának.  tója lapunknak elmondta, a talaj- rákban a készítmény alkalmazásá-
     lő rendszer beüzemelésével.  Középmélylazítással, mélyen gyö- kondicionáló készítményt a 2000- val akár 10–20 százalékkal is nőtt a
      az öntözésfejlesztés terén  kerező növények vetésforgóba  es évek elején kezdték el kifejlesz- terméshozam, öntözéses gazdál-
     viszont még nagy munka vár ránk,  illesztésével meg kell szüntetni az  teni. majd egy évtizedes, vegyé- kodás esetében pedig a termés
     e nélkül elképzelhetetlen a hazai  eketalpréteget. a szerves anya- szek, mikrobiológusok, agrár- és  növelése mellett akár felére is                                          Autóvilág  Piactér
     agrárium versenyképességének  gok saját tömegükhöz képest  közgazdász szakemberek bevoná- csökkenthető az öntözési költség.
     javítása. Évente súlyos százmilliár- körülbelül hússzoros mennyiségű  sával végzett kutatás vezetett a  n KonrÁD szIlÁrD
     dokkal csökkenti a gazdák bevéte-                                                          XXIII. PÁPAI
     lét az aszály, úgy, hogy közben                                                                                           GépPark    Expo    Konferencia
     három balatonnyi mennyiségű víz-
     zel több folyik ki a határainkon,
     mint amennyi érkezik hozzánk. a                                                          AGRÁREXPO
     tavalyi év fordulópontot hozott a                                                                                             Vadásznap  Generációváltás
     hazai öntözésfejlesztésben is. a
     kormányzat és a kamara is fontos
     lépéseket tett annak érdekében,
     hogy már néhány éven belül szá-
     mottevő mértékben növelni lehes-
     sen az öntözött területek nagysá-
     gát. Döntés született egy, az öntö-
     zési beruházások megvalósítását                                                                                        A rendezvény
                                                                                                            támogatója:
     elősegítő, tíz évre szóló, összesen                                                                                      Pápa Város
                                                                                                            Önkormányzata
     170 milliárd forintos kormányzati
     keretről. a NaK felmérte a vízigé-
     nyeket, így ki lehetett jelölni azokat
     a területeket, amelyeken rövid                                                           2019. ÁPRILIS 26-28.
     távon, viszonylag gyors megtérü-
     léssel kiépíthető az öntözéshez
     szükséges infrastruktúra. mind-
     emellett pedig kamarai kezdemé-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11