Page 7 - NAKlap_2019_04
P. 7

6  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                     7


 Őrizzük meg a kincset érő vizet a talajban
 Az agráriumban a legsúlyosabb károkat a  vizet képesek tárolni, így szerves-  termék megszületéséhez. a jellem-
 csapadék hiánya okozza, így öntözés és a  és zöldtrágyázással, a szerves- zően organikus alapú összetevőket
 talajban lévő víz megőrzése nélkül rendkí- anyag-készlet növelésével javít- tartalmazó, így a biogazdálkodás-
 vül kockázatossá vált a termelés. A víz  hatjuk a talajok vízáteresztő és a  ban is alkalmazható, bio minősíté-
 megtartása ma már nem csak az agro- víztartó képességét. a művelés  sű készítmény három hónapig fejti
 ki kettős hatását: egyrészt megköti
 intenzitásának – így a menet-
 technikai műveletek helyes megválasztá- számnak vagy a haladási sebes- a levegőben lévő párát, másrészt
 sával érhető el, más, innovatív megoldá- ségnek – a csökkentésével, a for- pedig lecsökkenti a talajból a víz
 sok is rendelkezésre állnak – mint például  gatás nélküli talajműveléssel vagy  kipárolgását. Közben a készítmény
 egy magyar találmány, a VízŐr. talajtakarással szintén sokat tehe- összetevői maradéktalanuk lebom-
 tünk azért, hogy a talaj vízháztar- lanak vagy növények és a talajban
 az elmúlt évek időjárása talán  nyezésre az illegális kutak kérdésé- tása a lehető legjobb legyen. lévő mikrobák tápanyaga lesz.
 már a korábban kételkedőket is  re is sikerült átmeneti megoldást  mindezeken túl ma már innova- a VízŐr folyékony halmazálla-
 meggyőzte arról, hogy a klímavál- találni. tív eljárások is elérhetőek a víz  potú, így hígítva, permetezőgé-
 tozás mindennapjaink részévé  az öntözés azonban csak az  megtartására. ilyen a magyar fej- pekkel – akár a pre-emergens
 vált, hatásait saját bőrünkön  egyik tényezője annak, hogy  lesztésű VízŐr, amely iránt egyre  gyomirtó szerekkel együtt – jut-
 tapasztaljuk. a termésbiztonság  miként javítsuk talajaink vízház- nagyobb nemzetközi érdeklődés  tatható ki a földekre. Használata
 javítása ezért ma az egyik legna- tartását. Ugyanis hiába érkezik  mutatkozik. a terméket a világ szá- elsősorban a tavaszi vetésű növé-
 gyobb kihívás az agráriumban.  meg az égi áldás, és hiába öntö- mos pontján, köztük afrikai, ázsiai  nyeknél, a kertészeti kultúrákban,
 Ezen a téren tavaly sikerült egy  zünk, ha a vizet nem tudjuk raktá- és dél-amerikai országokban tesz- gyümölcsösöknél, illetve a gye-
 nagyot előrelépnünk, mégpedig  rozni, és azt csak ideig-óráig tud- telik, több helyen már az engedé- peknél ajánlott. Vattay antal sze-
 az Európában egyedülállóan a tel- ják felvenni a növények. a víz  lyeztetése is folyamatban van.  rint az üzemi kísérletek eredmé- 262849
 jes országra kiterjedő, a Nemzeti  megőrzése tehát kulcsfontosságú. amint azt Vattay antal, a  nyei bizonyították a termék haté-
 agrárgazdasági Kamara által kiépí- Először is fontos, hogy utat  Water&soil Kft. ügyvezető igazga- konyságát. Öntözés nélküli kultú-
 tett és működtetett jégkármérsék- engedjünk a víz beszivárgásának.  tója lapunknak elmondta, a talaj- rákban a készítmény alkalmazásá-
 lő rendszer beüzemelésével. Középmélylazítással, mélyen gyö- kondicionáló készítményt a 2000- val akár 10–20 százalékkal is nőtt a
 az öntözésfejlesztés terén  kerező növények vetésforgóba  es évek elején kezdték el kifejlesz- terméshozam, öntözéses gazdál-
 viszont még nagy munka vár ránk,  illesztésével meg kell szüntetni az  teni. majd egy évtizedes, vegyé- kodás esetében pedig a termés
 e nélkül elképzelhetetlen a hazai  eketalpréteget. a szerves anya- szek, mikrobiológusok, agrár- és  növelése mellett akár felére is  Autóvilág Piactér
 agrárium versenyképességének  gok saját tömegükhöz képest  közgazdász szakemberek bevoná- csökkenthető az öntözési költség.
 javítása. Évente súlyos százmilliár- körülbelül hússzoros mennyiségű  sával végzett kutatás vezetett a  n KonrÁD szIlÁrD
 dokkal csökkenti a gazdák bevéte-  XXIII. PÁPAI
 lét az aszály, úgy, hogy közben                           GépPark    Expo    Konferencia
 három balatonnyi mennyiségű víz-
 zel több folyik ki a határainkon,
 mint amennyi érkezik hozzánk. a  AGRÁREXPO
 tavalyi év fordulópontot hozott a                             Vadásznap  Generációváltás
 hazai öntözésfejlesztésben is. a
 kormányzat és a kamara is fontos
 lépéseket tett annak érdekében,
 hogy már néhány éven belül szá-
 mottevő mértékben növelni lehes-
 sen az öntözött területek nagysá-
 gát. Döntés született egy, az öntö-
 zési beruházások megvalósítását                        A rendezvény
                                        támogatója:
 elősegítő, tíz évre szóló, összesen                      Pápa Város
                                        Önkormányzata
 170 milliárd forintos kormányzati
 keretről. a NaK felmérte a vízigé-
 nyeket, így ki lehetett jelölni azokat
 a területeket, amelyeken rövid  2019. ÁPRILIS 26-28.
 távon, viszonylag gyors megtérü-
 léssel kiépíthető az öntözéshez
 szükséges infrastruktúra. mind-
 emellett pedig kamarai kezdemé-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12