Page 10 - NAKlap_2019_04
P. 10

10                                             2019. április | NAKlap           NAKlap | 2019. április                                              11


     Aláírásgyűjtés indult     az uniós források megőrzéséért
     négy hét alatt már több mint százezren írták
     alá a petíciót, amelyet az agrárgazdasági
     kamara és a gazdakörök indítottak útjára
     annak érdekében, hogy megakadályozza az
     Európai Bizottság azon törekvését, hogy a
     Közös Agrárpolitika forrásainak egy részét a
     migráció támogatására irányítsák át.


      a Nemzeti agrárgazdasági   ezer forintos csökkenést (70 ezer- Petíciót indított a kamara és a Magosz az uniós források megőrzéséért
     Kamara (NaK) és a magyar Gazda- ről 55 ezerre) jelentene a magyar
     körök és Gazdaszövetkezetek szö- gazdáknak Ezt mi elfogadhatat- jelenti, hogy az EU által kötött  migrációs helyzet kezelése alapve-
     vetsége (magosz) online és  lannak tartjuk! – mondta Győrffy  kereskedelmi megállapodások  tően demográfiai és társadalmi
     papíralapú petíciót hirdetett,  Balázs kamarai elnök. Hozzátette:  alapján az EU-n kívüli államokból,  probléma, ezért azt nem szabad az
     amellyel a közös agrárpolitikából  a forráselvonás veszélyezteti a  ahol nem olyan szigorú az élemi- agrárköltségvetés terhére kezelni.                                              INGYENES
     magyarországnak jutó források  gazdák versenyképességét, a  szerbiztonsági követelményrend- Hozzátette: arra buzdítunk minden             2019. MÁJUS 23-24.                              PROGRAM
     megőrzésének társadalmi támo- szektorban dolgozó munkaválla- szer, mint az unióban, olcsóbb,  magyar állampolgárt, különösen a
     gatottságát kívánják demonstrál- lók megélhetését, de az intézke- ám bizonytalan eredetű élelmi- gazdákat és az agráriumban érde-
     ni az Európai Bizottság felé. a  dés következményei valamennyi  szerek érkezhetnek akár magyar- kelteket, hogy akár online, a www.
     jelenlegi állás szerint az Európai  magyar állampolgárra kihatással  országra is. az ügy ezért egyszer- peticioamagyargazdakert.hu olda-
     Bizottság 2020 után számottevő- lennének. Ugyanis, ha kevesebb  re a magyar gazdák és a többi  lon, akár a falugazdászoknál vagy a                            naK hirdetés
     en csökkentené a Kap költségve- forrásból kell ugyanazt a minő- magyar állampolgár ügye – világí- megyei igazgatóságokon elérhető
     tését. Ez a mérséklés a Kap vala- ségű alapanyagot és élelmiszert  tott rá a NaK elnöke. íveken 2019. május 3-ig aláírásukkal           AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
     mennyi pillérét érintené, de csak,  előállítani, akkor az a termelői és a  Jakab istván magosz-elnök is  támogassák közös kezdeményezé-
     ha a közvetlen területalapú támo- fogyasztói árak emelkedését  hangsúlyozta, a két szervezet  sünket.
     gatásokat nézzük, az mintegy 15  hozza maga után. Viszont ez azt is  egyöntetűen kiáll amellett, hogy a     n rF                SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE


      Változás előtt a Magyar Élelmiszerkönyv


       Év végén jár le az Élelmiszer- agrárminisztérium jelezte, a  kel a változtatásokkal a tárca  sek szervezése helyett az online          JELENTKEZZEN
      könyv nagybizottsági és szakbi- javaslatokat továbbra is fogad- célja, hogy gördülékenyebbé  lehetőségek felé nyitni, meg-
      zottsági tagok kinevezése. Így  ják. a NaK Élelmiszeripari igazga- tegye a bizottságok munkáját,  könnyítve ezzel a véleménynyil-
      most adódik lehetőség teljesen  tósága elküldte javaslatait, ame- hogy ne kelljen egy-egy döntés  vánítást, illetve segíteni az aktí-
      átgondolni a működését és a  lyek az élelmiszerkönyvi munka- meghozatalára éveket várni. vabb részvételt.
      kialakítását. Ehhez jogszabályt és  csoportban kerültek kidolgozás-            az Élelmiszerkönyv jelenlegi               KIÁLLÍTÓNAK!
      rendeletet is módosítani kell,  ra, és a továbbiakban is képviseli           formájában nem fogyasztóbarát,
      amely hosszabb folyamat.   a tagjai érdekeit.                     sokkal inkább az ipar volt a cél-
       szükségünk van-e a magyar   a visszajelzések alapján egyér-             közönség az elkészítésekor. Fon-
      Élelmiszerkönyvre? − vetődött  telmű igény mutatkozik a bizott-             tos lenne a fogyasztók számára
      fel a kérdés egy kecskeméti szak- ságok összetételének változtatá-           közelebb hozni ezt a szabályo-
      mai konferencián. a szakértők  sára, amelynek során az ipar kép-            zást, hogy a mai internetközpon-
      egybehangzó véleménye alapján  viselői nagyobb arányban képvi-             tú társadalomban az extrém
      igen, azonban az hamar világos- seltethetnék magukat az ülése-             gyorsan terjedő hírek között
      sá vált, hogy mindenki mást sze- zések során. mindemellett a ter-            hitelesen tudjanak tájékozódni a
      retne vele elérni. annak érdeké- vek szerint a mandátumok nem              fogyasztók az élelmiszereket ille-
      ben, hogy minden szakágazat  személyre szólóak lesznek, így  a konferencián javaslatként  tően. Ennek segítségével tudato-
      számára elfogadható rendszer  bárki delegálhat maga helyett  merült fel, hogy haladva a tech- sabb döntéseket legyenek képe-           Információ   www.szantofoldinapok.hu              NEMZETI
      kerüljön kialakításra, komoly fel- szavazati joggal más szakértőt  nológiával, a jövőben célszerű  sek meghozni vásárlásaik során.        és kiállítói  szantofoldinapok@nak.hu              AGRÁRGAZDASÁGI
      adat vár a döntéshozókra. az  egy szakbizottsági ülésre. Ezek- lenne a személyes megbeszélé-   n nAK/tótH DÉnEs                 jelentkezés  +36 70 5285682                  KAMARA
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15