Page 15 - NAKlap_2019_04
P. 15

14  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                    15


 Bemutatkozhatnak a szakma legjobbjai Indul a jégkármérséklő rendszer

 OSZTV:  A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva a          – Milyen hatással van a kör- elmúlt években. Tavaly nyáron a
     jégkármérséklő rendszer indítása 2019-ben          nyezetre az ezüst-jodid tartal- megszokottal ellentétben a csapa-
 • Élelmiszeripari analitikus  már április 15-én megtörténik, a riasztási idő- mú hatóanyag?   dék döntő többsége helyi kialakulá-
 technikus szak szeptember 30-ig tart. A rendszer indu-                       sú zivatarokhoz kapcsolódott.
 • Élelmiszeripari technikus lásával és üzemelésével kapcsolatosan össze- – a tevékenységet az indulás előtt  magyarországra általában a csapa-
 • Földmérő, földügyi és térin-                    az akkori KÖJal-lal vizsgáltattuk meg  dék-utánpótlás a határon túlról
 formatikai technikus gyűjtöttük a leggyakoribb kérdésekre adott   és az alapján kaptuk meg a működé- érkezik és az esetek többségében
 • Parképítő és fenntartó tech- válaszokat.             si engedélyt. Európában több évtize- átvonul az országon. a 2018. nyári
 nikus                                 de nagyon sok helyen használják ezt  időszakban, nem ez volt jellemző,
      – Hogyan működik a rend-   viszont garantálni lehet, hogy a  az eljárást. a hatóanyag légkörbe jut- hiszen június végétől egészen
 SZKTV:  szer?             lehulló jégszemcsék mérete   tatása sem egészségügyi, sem kör- augusztus közepéig a határon túlról
                    kisebb lesz annál, mint amelyek a  nyezetvédelmi kockázatot nem  nem érkezett számottevő csapa-
 • Édesipari termékgyártó – az országos lefedettséget  rendszer használata nélkül hulla- jelent, illetve az időjárást egyéb  dék-utánpótlás. Ezáltal a zivatarok
 • Húsipari termékgyártó nyújtó, összesen 986 darab (222  nának le. az ezüst-jodidos, talaj- módon nem befolyásolja. az országhatárainkon belül alakul-
 • Pék  automata és 764 manuális) talaj- generátoros rendszer nincs nega-             tak ki. a magas hőmérséklet hatásá-
 • Virágkötő és virágkereskedő generátorból álló jégkármérséklő  tív hatással a csapadék mennyisé- – Tavaly miért volt ilyen szél- ra a talajból a nedvesség légkörbe
     rendszer talajgenerátorai ezüst-jo- gére, inkább a csapadék mennyi- sőséges időjárás?  került, ami később csapadék formá-
 megrendezni az országos tanul- did tartalmú hatóanyagot éget- ségét kellene növelnie. szerencsé- jában kilométerekkel távolabb hul-
 mányi versenyek döntőjét a feszti- nek el, ami feláramlással a felhők- re nem vagyunk képesek „elker- – a hálózat egy rendkívülinek  lott a talajra. Ennek a jelenségnek
 vál keretei között. be jut, ott csökkentve a kialakuló  getni” a felhőket, hiszen a talajge- tekinthető évben kezdte meg  köszönhető, hogy magyarország
 az agrár szakma sztár Fesztivál  jégszemcsék méretét. a jégesők  nerátorok működésének köszön- működését, hiszen a 2018 májusától  nagy részén egyszerre fordultak elő
 és az ahhoz kapcsolódó szakmai  előfordulásának valószínűsége  hetően kicsit növelhető a csapa- szeptemberig tartó időszakban  zivatarok és nagy területen aszály is
 tanulmányi versenyek megrende- nem zárható ki teljesen, azt  dék mennyisége. több zivataros nap volt, mint az  2018-ban.
 zésének célja az agrárszakképzés
 fejlesztése, a pályaorientáció segí-
 tése, a szakmák népszerűsítése, a
 szakképző iskolák oktató-nevelő
 Április 15-16-án tartja a nemzeti  területén folytatott tevékenysé- munkájának versenyszintű értéke-
 Agrárgazdasági Kamara az Agrár szakma  geik megerősítéséért – a két  lése, a kiemelkedő oktató-nevelő
 sztár Fesztivált a budapesti Hungexpo  kamara a 2019. évi szakma sztár  tevékenység ösztönzése.
 területén. Az ingyenesen látogatható ren- Fesztiváljaik megrendezése során  a 2018/2019. tanévben az
 dezvény ad otthont az országos szakmai  együttműködik. Ennek keretében  oszTV keretében 9 szakképesí-
 tésben, az szKTV keretében 11
 a fesztiváljaikon megjelenési
 tanulmányi versenyeknek, valamint az  lehetőséget is biztosítanak egy- szakképesítésben versenyeznek a  Az ÖN partnere
 agrárszakképzés fejlesztése mellett a  más részére.  tanulók. a versenyekre összesen
 pályaorientáció segítését is szolgálja.  a NaK az innovációs és Techno- 688 tanuló nevezett be: oszTV  a vasútlogisztikában
 lógiai minisztérium támogatásá- versenyekre 385, szKTV verse-
 az eddigi gyakorlat szerint az  Ennek érdekében a NaK első  val 2019. április 15–16. között  nyekre 303 tanuló. a fesztiválon a  Fejlett technológia.
 országos szakmai Tanulmányi  alkalommal tavaly csatlakozott a  első alkalommal rendezi meg a  20 szakképesítés közül a keretben  Több évtizedes szakértelem.
 Versenyek (oszTV), valamint a  magyar Kereskedelmi és iparka- Hungexpo területén („B” pavilon)  szereplő 8 szakképesítés döntőjé-
 szakma Kiváló Tanulója Versenyek  mara (mKiK) által hagyományosan  az országos szakmai versenyek  nek lebonyolítására kerül sor.
 (szKTV) egy-egy iskolában kerül- megrendezett szakma sztár Fesz- döntőit nyolc szakmában, vala- Egyidejűleg mind a 20 szakké-
 tek megrendezésre, úgynevezett  tiválhoz, ahol az mKiK által szerve- mint az ehhez kapcsolódó ünne- pesítés kapcsán szakmai bemuta-
 versenyszervező intézményben. a  zett tanulmányi versenyek döntői  pélyes díjátadót.  tókra is sor kerül. Így a fesztiválra
 Nemzeti agrárgazdasági Kamara  kerülnek lebonyolítása. Ez az év  az agrár szakma sztár Feszti- kilátogató tanulók egy olyan
 (NaK) részéről először 2017-ben  még csak az „ismerkedésről” szólt,  vált a NaK az mKiK-val együttmű- élményalapú megtapasztalással
 fogalmazódott meg az az igény,  ahol 4 agrár-szakképesítést (Édes- ködve, a szakma sztár Fesztivál  gazdagodhatnak, amely speciáli-
 hogy az agrárszakképzések is  ipari termékgyártó, pék, Erdészeti  brand kommunikációjának és  san az agrár-szakképesítésekhez
 jelenjenek meg a „nagyközönség”  szakmunkás, Virágkötő és virág- arculati elemeinek felhasználásá- köthető. a szakmabemutatók
 előtt úgy, hogy a verseny nyilvá- kereskedő) foglalkoztató szigetek  val bonyolítja le, elősegítve ezzel  mellett a résztvevőknek lehetősé-
 nossá tételével az általános iskolai  létrehozásával népszerűsítettük. a 2020. évi együttes országos  ge nyílik arra is, hogy foglalkozta-
 tanulók és más érdeklődők is  a NaK és az mKiK között 2018.  tanulmányi versenyek megvalósí- tó szigeteken kipróbálhassák a
 belelássanak a szakmai sajátossá- december 18-án aláírt megállapo- tását. Tervezetten a két kamara  szakmák egyes fogásait.
 gok részleteibe. dás értelmében – a szakképzés  2020-ban már együttesen kívánja  n nAK rch.railcargo.com          276294
      NAKlap_201x137.indd  1                                         2019. 03. 28.  20:49
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20