Page 18 - NAKlap_2019_04
P. 18

18                                             2019. április | NAKlap           NAKlap | 2019. április                                             19


     Tanulmányúton lehet ismerkedni                                                                                 MINŐSÉGI     a „mentes” termékekkel                                                                      NAK             AGRÁRKÉPZÉSEK –

                                                                                                     A VERSENYKÉPES

     A nemzeti                                                                      FELNŐTTKÉPZÉS
     Agrárgazdasági                                                                                         TUDÁSÉRT.
     Kamara tagjai szá-
     mára immár harma-
     dik alkalommal is
     lehetőséget biztosít
     Európa legjelentő-
     sebb mentes élelmi-                                                                GYAKORLATORIENTÁLT
     szereket felvonultató
     élelmiszeripari kiál-                                                                                                KORSZERŰ ISMERETEK
     lításának megtekin-                                                                      HITELES FORRÁSBÓL
     tésére.


      a dinamikusan bővülő „mentes”                                                                                          KÖZVETLEN HASZON
     termékek piacának és újdonságai-                                                           TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK
     nak megismeréséhez látogasson
     el velünk a 2019. május 28–29.
     között Barcelonában hetedik alka-                                                                               hirdetés
     lommal megrendezésre kerülő
     Free From & Functional Food  a „lactose Free & Dairy Free”  kon- tani a helyszínhez közeli szállás  javasolt. a jelentkezés során előny-                          maraton
     Expóra. az előállítói és kereskedői  ferenciákat is, amelyeken előadá- költségének fedezése mellett. az  ben részesítjük azon tagjainkat,
     oldal nemzetközi kiállításán a  sok keretében ismerhetik meg a  utazás során felmerülő egyéb költ- akik eddig még nem vettek részt
     mentes, a vegán, a bio- és a funk- termékek piacának jelenlegi és  ségek (repülőjegy, transzport, biz- vásárlátogatási programunkon. a
     cionális élelmiszereké lesz a fősze- várható alakulását, újdonságait. tosítás, reggelin kívüli étkezések) a  program részletei a NaK portálon
     rep. a kiállításhoz kapcsolódóan  az expóra a NaK minimum 5,  résztvevőket terhelik. Tolmácsolás- olvashatók, további információ
     megrendezik a „Free From”, a  maximum 15 kamarai tag számára  ra, fordításra lehetőség nem lesz,  pedig szucs.viktoria@nak.hu e-mail
     „Health ingredients”, a „Vegan” és  tud látogatási lehetőséget biztosí- idegen nyelv ismerete (pl. angol)  címen kérhető.

     Katalánok mutatják, hogyan készítik a pácolt sonkát


     A nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén har-          elméleti és gyakorlati részeket  fedezi a jelentkezők számára. az
     madik alkalommal szervez tanulmányutat            egyaránt tartalmaz. Bemutatják a  utazás során felmerülő egyéb
     az európai szinten vezető húsipari kutató és         különböző alap- és segédanyago- költségek (repülőjegy, biztosítás,
     oktató intézménybe, a katalán IrtA monellsi         kat s technológiai lépéseket, illet- szállás, reggelin és ebéden kívüli
     intézetébe 2019. május 29–31. között, pácolt         ve az intézet kísérleti üzemében  étkezések) a résztvevőket terhelik.
                                                   a képzés nyelve angol, a nyelv
                                    pácolt sonkák készítésére is lehe-
     sonkakészítmények témájában.                 tőség nyílik. a csoportos program  minimum értési szintű ismerete
                                    minimum 10, maximum 12 fő   szükséges (tolmácsolásra lehető-                                  Kövessen minket!
      a folyamatosan változó piaci és  gatása érdekében a Nemzeti  kamarai tag részvételére ad lehe- ség nincs). a jelentkezés során                NAK
     fogyasztói igények komoly kihí- agrárgazdasági Kamara a katalán  tőséget, amelyen belül különböző  előnyben részesítjük azon tagjain-             NONPROFIT
     vást jelentenek az élelmiszer-elő- irTa (research & Technology  üzemméretű tagjaink részvételére  kat, akik eddig még nem vettek                                            A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
     állítók számára. a versenyben  Food & agriculture) monellsi inté- is lehetőséget biztosítunk. részt spanyolországi tanulmány-
     elengedhetetlen a felhasználható  zetében 2019. május 29–31. között  a tanulmányút részvételi költ- utunkon.                                                          Európai Mezőgazdasági
                                                                                                                       Vidékfejlesztési Alap
     alapanyagok és azok kombinálha- 3 napos gyakorlati tanulmányutat  ségét, amely tartalmazza az okta- a részletes programterv a NaK
                                                                                                                       A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
     tóságának, valamint a technoló- szervez sonkatermékek témájá- tási segédanyagokat, a napközbe- portálon olvasható, illetve továb-             WWW.NAKNONPROFIT.HU/KEPZESEK
     giai módszerek és folyamatok  ban, a húsiparban, illetve a készít- ni étkezéseket (kávészünet, ebéd),  bi információ a szucs.viktoria@           +36 1 803 6230                       az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.
                                                                                                                     Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
     átfogó ismerete. a hazai előállí- mények gyártásában tevékenyke- valamint a repülőtér és az irTa  nak.hu elektronikus elérhetősé-
     tók versenyképességének támo- dő tagjai számára. a program  közötti transzportot, a kamara  gen kérhető.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23