Page 19 - NAKlap_2019_04
P. 19

18  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                    19


 Tanulmányúton lehet ismerkedni                 MINŐSÉGI a „mentes” termékekkel       NAK             AGRÁRKÉPZÉSEK –

                                 A VERSENYKÉPES

 A nemzeti      FELNŐTTKÉPZÉS
 Agrárgazdasági                         TUDÁSÉRT.
 Kamara tagjai szá-
 mára immár harma-
 dik alkalommal is
 lehetőséget biztosít
 Európa legjelentő-
 sebb mentes élelmi- GYAKORLATORIENTÁLT
 szereket felvonultató
 élelmiszeripari kiál-                                KORSZERŰ ISMERETEK
 lításának megtekin-      HITELES FORRÁSBÓL
 tésére.


 a dinamikusan bővülő „mentes”                           KÖZVETLEN HASZON
 termékek piacának és újdonságai- TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK
 nak megismeréséhez látogasson
 el velünk a 2019. május 28–29.
 között Barcelonában hetedik alka-               hirdetés
 lommal megrendezésre kerülő
 Free From & Functional Food  a „lactose Free & Dairy Free”  kon- tani a helyszínhez közeli szállás  javasolt. a jelentkezés során előny- maraton
 Expóra. az előállítói és kereskedői  ferenciákat is, amelyeken előadá- költségének fedezése mellett. az  ben részesítjük azon tagjainkat,
 oldal nemzetközi kiállításán a  sok keretében ismerhetik meg a  utazás során felmerülő egyéb költ- akik eddig még nem vettek részt
 mentes, a vegán, a bio- és a funk- termékek piacának jelenlegi és  ségek (repülőjegy, transzport, biz- vásárlátogatási programunkon. a
 cionális élelmiszereké lesz a fősze- várható alakulását, újdonságait. tosítás, reggelin kívüli étkezések) a  program részletei a NaK portálon
 rep. a kiállításhoz kapcsolódóan  az expóra a NaK minimum 5,  résztvevőket terhelik. Tolmácsolás- olvashatók, további információ
 megrendezik a „Free From”, a  maximum 15 kamarai tag számára  ra, fordításra lehetőség nem lesz,  pedig szucs.viktoria@nak.hu e-mail
 „Health ingredients”, a „Vegan” és  tud látogatási lehetőséget biztosí- idegen nyelv ismerete (pl. angol)  címen kérhető.

 Katalánok mutatják, hogyan készítik a pácolt sonkát


 A nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén har- elméleti és gyakorlati részeket  fedezi a jelentkezők számára. az
 madik alkalommal szervez tanulmányutat  egyaránt tartalmaz. Bemutatják a  utazás során felmerülő egyéb
 az európai szinten vezető húsipari kutató és  különböző alap- és segédanyago- költségek (repülőjegy, biztosítás,
 oktató intézménybe, a katalán IrtA monellsi  kat s technológiai lépéseket, illet- szállás, reggelin és ebéden kívüli
 intézetébe 2019. május 29–31. között, pácolt  ve az intézet kísérleti üzemében  étkezések) a résztvevőket terhelik.
 a képzés nyelve angol, a nyelv
 pácolt sonkák készítésére is lehe-
 sonkakészítmények témájában. tőség nyílik. a csoportos program  minimum értési szintű ismerete
 minimum 10, maximum 12 fő  szükséges (tolmácsolásra lehető-  Kövessen minket!
 a folyamatosan változó piaci és  gatása érdekében a Nemzeti  kamarai tag részvételére ad lehe- ség nincs). a jelentkezés során  NAK
 fogyasztói igények komoly kihí- agrárgazdasági Kamara a katalán  tőséget, amelyen belül különböző  előnyben részesítjük azon tagjain- NONPROFIT
 vást jelentenek az élelmiszer-elő- irTa (research & Technology  üzemméretű tagjaink részvételére  kat, akik eddig még nem vettek  A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
 állítók számára. a versenyben  Food & agriculture) monellsi inté- is lehetőséget biztosítunk. részt spanyolországi tanulmány-
 elengedhetetlen a felhasználható  zetében 2019. május 29–31. között  a tanulmányút részvételi költ- utunkon. Európai Mezőgazdasági
                                                   Vidékfejlesztési Alap
 alapanyagok és azok kombinálha- 3 napos gyakorlati tanulmányutat  ségét, amely tartalmazza az okta- a részletes programterv a NaK
                                                   A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
 tóságának, valamint a technoló- szervez sonkatermékek témájá- tási segédanyagokat, a napközbe- portálon olvasható, illetve továb- WWW.NAKNONPROFIT.HU/KEPZESEK
 giai módszerek és folyamatok  ban, a húsiparban, illetve a készít- ni étkezéseket (kávészünet, ebéd),  bi információ a szucs.viktoria@ +36 1 803 6230 az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.
                                                 Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
 átfogó ismerete. a hazai előállí- mények gyártásában tevékenyke- valamint a repülőtér és az irTa  nak.hu elektronikus elérhetősé-
 tók versenyképességének támo- dő tagjai számára. a program  közötti transzportot, a kamara  gen kérhető.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24