Page 17 - NAKlap_2019_04
P. 17

16  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                    17
 Már benyújtható az egységes kérelem A 2020 utáni Közös Agrárpolitika
 Fontos időszakhoz érkeztek a gazdálko- alakulása az EP-választások előtt
 dók. nemcsak a tavaszi munkákkal van
 teendő a földeken és a gazdaságokban, de
 az egységes kérelem benyújtásának idő- Végleges döntés továbbra sem született a  an. az Ep a Kap források legalább  Copa-Cogeca (mezőgazdasági ter-
 szaka is megkezdődött. A támogatási  Közös Agrárpolitikát (KAP) érintő kérdések- 2014–2020-as szinten tartását  melők érdekében eljáró ernyőszer-
                                                   vezet) tagjaként végezzük. a
                                    támogatja. a Kap tartalmi kereteit
 kérelem benyújtása érdekében kérjük,  ben, a bizottsági tervezetről hosszadalmas  meghatározó uniós rendeletter- Copa-Cogeca pozíciós papírjaiba
 mielőbb keressék fel a falugazdászukat,  viták folynak.       vezetek esetében azonban eltérő- bekerült számos, általunk képviselt
 hogy elkerüljék a május közepi sorban                 ek az álláspontok az Ep mezőgaz- és hangoztatott érv is, amelyeket
 állást és kapkodást. a gazdálkodók érdeklődésére  teiről nem születik végleges döntés  dasági és környezetvédelmi  így, egy nemzetközi szervezet égi-
     való tekintettel elindítjuk a Kap  a jelenlegi európai parlamenti ciklus  bizottsága között. Ez előbbi április  sze alatt hathatósabban tudunk
 Ebben az évben április 8-án  első és egyben legfontosabb  tárgyalások aktuális állását, vala- alatt. Ezekről az új Európai parla- elején dönt a tervezetekkel kap- érvényre juttatni később az uniós
 indult az egységes kérelem  határidő a támogatást igénylők  mint a következő időszak várható  ment (Ep) és Bizottság felállítása  csolatos módosítási javaslatairól,  döntéshozásban is.
 benyújtása. idén 45 jogcímen igé- számára 2019. május 15. a gazdál- a kamara falugazdász-hálózata az  ben van lehetőség május 31-ig  változásait bemutató cikksoroza- után, várhatóan 2019. év második  plenáris ülésen azonban már nem  a cikksorozat következő részei-
 nyelhetnek a kérelem keretein  kodók eddig az időpontig adhat- idei évben is segít a gazdáknak a  szankciómentesen módosítani a  tunkat.  felétől folytatódnak a tárgyalások. tárgyalják a témát a jelenlegi cik- ben részleteiben is bemutatjuk a
 belül a gazdálkodók támogatást,  ják be szankciómentesen kérel- 2019. évi egységes kérelmek  kérelem tartalmát. a módosítás  a korábbi forgatókönyvvel ellen- a bizottsági javaslatok közzété- lusban. szóban forgó bizottsági javaslato-
 amelyek a szigorú feltételek telje- müket. Ezt követően a kérelem  benyújtásában. azon gazdálkodók- lényege, hogy minden olyan terü- tétben az elmúlt hónapokban már  telét követően ugyanis heves viták  a magyar gazdálkodók képvise- kat, az új Ep és Bizottság felállítása
 sítése mellett nagymértékben  munkanaponként 1%-kal növek- nak, akiknek idén új falugazdász  let szerepeljen a kérelemben,  egyre valószínűbbé vált, hogy a  bontakoztak ki az agrártámogatá- letének érdekében a NaK is aktívan  után pedig folyamatos tájékozta-
 javítják a gazdálkodás eredmé- vő szankció mellett adható be. Ez  adja be a kérelmet vagy először  amelyre támogatást igényel a  Kap szempontjából kiemelten fon- sok mértékére, az új teljesítési  részt vesz a Kap2020-at érintő  tást adunk a vonatkozó tárgyalások
 nyességét, versenyképességét. a  azt jelenti, hogy aki csak május  adnak be kérelmet a falugazdász  gazdálkodó, mert ezzel a támoga- tos következő időszaki uniós költ- modellre, valamint a környezetvé- véleményformálásban. lobbitevé- aktuális állásáról is.
 múlt évi 44 jogcímen túl, ebben  16-án tudja beadni a kérelmét, az  segítségével, a kérelem benyújtásá- tási összeg növekedhet. május  ségvetésről és a Kap tartalmi kere- delmi intézkedésekre vonatkozó- kenységünket elsősorban a  n nAK/HorVÁtH DórA
 az évben új jogcímként a 2018. év  már 1%-kal kevesebb támogatás- hoz meghatalmazást kell majd  31-e után már csak szankcióval,
 végén eredményesen pályázó,  hoz jut a teljes összeg helyett,  adniuk a falugazdásznak. Ennek  ugyancsak a támogatási összeg
 ökológiai gazdálkodást folytató  amelyre egyébként jogosult, és ez  adminisztrációja könnyebb lesz, ha  munkanaponként 1%-os csökken- Módosultak az „Agrár-környezetgazdálkodási
 igénylők kifizetési kérelme jelent  a „veszteség” a napok múlásával  a gazdálkodó saját ügyfélkapuval  tésével módosítható a kérelem.  kifizetés” című felhívások
 meg az egységes kérelemben. az  növekszik. rendelkezik és az ügyintézésre alkal- az állattartóknak azt a fontos
 mas ügyfélkapus felhasználónevé- különbséget kell figyelembe  Felhívjuk a gazdál-
                                    az ültetvény kivágását követően
 Állattartók, figyelem! vel és jelszavával érkezik. venni, hogy az állatalapú támoga- kodók figyelmét,  teljesítésétől. a területük marad a  részleges újratelepítés esetén lehe- kincstár a következő naptári évre
 az egységes kérelem beadása
                    szántó előíráscsomagban, azon-
                                                   veszi figyelembe.
 tások esetében a kérelem május
 biztonságosabbá válik, mert még  15-ét követően már csak az 1%-os  hogy március  ban nem számítódik bele telepí- tőség van a kivágást követő 12  Kedvező módosítás, hogy a legel-
 a földforgalmi törvény rendelkezései szerint – takarmányszükség- a kérelem benyújtása előtt min- szankcióval módosítható. hónapban ismét  tést követően a vetésszerkezeti  hónapon belül a kötelezettségválla- tetési sűrűség számításakor az állat-
 letének biztosítása érdekében – elővásárlási/előhaszonbérleti jog  den igénylő átnézheti kérelmének  Felhívjuk a gazdálkodók figyel- módosultak az AKG  részarányba, így csak az alaptá- lással érintett egybefüggő terület  sűrűséget az összes legeltetett állat
 illeti meg azt a helyben lakó földművest, aki igazolni tudja, hogy leg- összesített adatait, így ellenőriz- mét, hogy a hatékonyabb ügyin- mogatásra jogosultak. Fontos,  egy részének visszavonására. a  éves átlaglétszáma és a legeltetett-
 alább 3 éve állattartó telepet működtet, amelyen a megfelelő állat- hető, hogy minden terület, állat- tézés érdekében hozzák maguk- szabályai. hogy vetésszerkezeti vállalás  részlegesen visszavont területre  nek jelölt összterület hányadosaként
 sűrűséggel is rendelkezik. az ügyfélnek már nem szükséges kérel- egyed, támogatási igény a megfe- kal kamarai vagy őstermelői kár- szempontjából a szálas pillangós  jutó támogatási összeget azonban  kell meghatározni.
 meznie a hatósági bizonyítványt, mert az a Nemzeti Élelmiszer- lelő módon került-e a kérelembe.  tyájukat. a zöldugar területek, amelyek  takarmánynövények füves, illetve  vissza kell fizetni. Felhívjuk a figyel- szennyvíz, szennyvíziszap, szenny-
 lánc-biztonsági Hivatal elektronikus webali felületéről közvetlenül  a hiányzó területek pótlására,  a kamarának és a gazdálkodó- teljes támogatási időszak alatt  egyéb keverékében a pillangós  met, hogy az ültetvénykivágás és  víziszapot tartalmazó komposzt fel-
 kinyomtatható. az igazolás céljára szolgáló hatósági bizonyítvány  azaz a kérelem módosítására az  nak érdeke, hogy a kérelem  fennállnak, mentesülnek a zöld- növények csíraszámának el kell  újratelepítés esetében a bejelenté- használásának tiltása nem vonatko-
 „1218 – szarvasmarha átlaglétszám bizonylat” adatai a szarvasmar- egységes kérelem benyújtási  benyújtása pontos legyen, ezzel  trágyázás, istállótrágya, baktéri- érni a 25%-ot. Továbbá 5 év után  seket az adott évi egységes kérelem  zik azon anyagokra, amelyek a
 ha/listák menüpont alatt találhatók meg, és az hozzáféréssel ren- határidejének végéig van lehető- biztosítva, hogy a gazdálkodók  umtrágya kijuttatása alól. a Vp  állandó gyepnek minősülő terület  szankciómentes benyújtásának  36/2006. (V. 18.) FVm rendelet szerint
 delkező állattartó ezáltal eleget tehet a földforgalmi törvény által  ség. arra azonban figyelni kell,  időben megkapják a támogatá- NTB keretében telepített gyepek  az aKG program ötödik évében is  határidejéig – azaz május 15-ig –  komposztálás útján előállított, enge-
 előírt igazolási kötelezettségének. hogy az első kérelem május 15-ig  sokhoz tartozó kifizetéseiket. pedig mentesülnek a kötelező és  még szántóföldi területként kerül  kell megtenni, mert ezt követően  délyezett termésnövelő anyagok.
 adható be, és csak ebben az eset- n nAK/Dr. UtAsI KrIsztIÁn választott szántóföldi előírások  figyelembe vételre. benyújtott kérelmeket az állam- n nAK/sztAHUrA ErzsÉBEt
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22