Page 12 - NAKlap_2019_04
P. 12

12                                             2019. április | NAKlap           NAKlap | 2019. április                                             13      Mezőhegyes Európa                                                           ménes Kft. fő tevékenysége a lóte- ján a társadalmi szerepvállalásunk  vannak. Milyen felelősséggel  Közel 14 milliárd
                                                                                                        jár ez?
                                                                         nyésztés volt, nem a szántóföldi
                                                                                        is jelentős. Támogatjuk a helyi
                                                                                                                        forint értékű
                                                                                        sportegyesületet, iskolát, óvodát,
                                                                         növénytermesztés.
                                                                                                        – Több mint kétszáz év munkája,
                                                                          – De ma már eredménye-    zenekart, a történelmi egyházakat.  gondolkodásbeli kultúrája nevelő- fejlesztés
      élvonalába tart                                                            hektár szántóföldjükön és   jelent a ménesbirtok?     hoz való tisztességes hozzáállásé.  tehenészeti telepet alakíta-
                                                                                         – Mezőhegyesnek mit
                                                                         sen gazdálkodnak a 8200
                                                                                                        dött bele az itteniekbe, a munká-
                                                                                                                         Korszerű, 1100 férőhelyes
                                                                         1500 hektár erdejükben úgy
                                                                                                                        nak ki. Emellett kétmilliárd
                                                                                                        Nem akarunk hátul kullogni, a tör-
                                                                         is, hogy a nyereségük egy
                                                                                         – Együtt lélegzik a város és a bir-
                                                                         részét visszaforgatják.    tok. Tény, hogy itt először volt egy  vény által meghatározott nem gaz- forintból szereztek be gépe-
                                                                                                        daságos tevékenységeket is az
                                                                                                                        ket és fejlesztik gépállomást.
                                                                                        katonai, lovas intézmény, utána  árbevételünkből kell finanszíroz-
                                                                          – a kormány döntése alapján  létesült körülötte a város. a telepü- nunk. Vezető szerepünk van példá-
     Hosszú távon meghatározó, jelentős fejlesztések zajlanak a mező-              színként gyakorlatilag ekkor tör-      2016-ban a magyar állam visszavá- lés életében több száz éve megha- ul a kukoricavetőmag-termesztés- itt: lovas és gépész a két fő irány.
     hegyesi nemzeti Ménesbirtok és tangazdaság zrt.-nél. nóniuszok,              tünk be a fogathajtásba, amiben       sárolta a privatizált ménesbirtokot,  tározó a ménesbirtok: ha a ménes- ben, amit magyarországon senki  Fontos, hogy teljes körű gyakorlati
     fogathajtás, ügetőlovak, kukoricavetőmag-termesztés, tehenészeti              hazánk világhatalom. a sportlovak      majd beolvasztotta a mezőhegyesi  birtok jól működik, akkor jól műkö- nem állít elő ekkora összefüggő  lehetőséget biztosítunk a gyerekek-
     telep, középfokú agráriskola – komplex gondolkodással tervezik a              terén aachenben olimpiai minősí-       állami ménes Kft.-t, így született  dik a város is. Ötszáz főállású mun- területen.   nek. Hiszen nem elég az iskola mTz-
                                                                                                        a legnagyobb erőforrásunk a
     jövő Mezőhegyesét. A tulajdonos állam elvárása világos: öt éven              tő versenyen vettünk részt a nem-      meg a Nemzeti ménesbirtok és  kavállalónk van, zömmel helyből,  8200 hektáros szántó, ahol 2016- jén villáskulcsozni, és kijönni gép-
                                                                                                                       szerelő szakmunkásként, technikus-
                                                                                        de aki nem nálunk dolgozik, annak
                                                                         Tangazdaság zrt. Ha a számokat
                                                   zeti válogatottal, itt tenyésztett
     belül hazánk legjobb, tíz éven belül Európa egyik legjobb gazda-              lóval és itteni lovassal. 2010–11-ben    nézzük: 2018-ban 6 milliárd forint  vagy a családtagja dolgozik itt,  ban még többnyire elavult, régi  ként, ahogy az sok más helyen tör-
     sága legyen. Pap István tibor vezérigazgatóval beszélgettünk.               elkezdtük az ügetőló-tenyésztést,      volt az árbevételünk, 500 millió  vagy valamilyen kapcsolatban van  gépekkel kellett eredményt produ- ténik az országban. az elmúlt
                                                   2014-ben, a századik magyar der-       forint körüli adózott eredménnyel.  a ménesbirtokkal. agrárium tekin- káljunk úgy, hogy nem volt hova  három évben közel hárommilliárd
      – Ön az agráregyetem     só éve állami tulajdonban egy  tést, komoly elérendő célokat tűz  bin futott először lovunk, harmadik  a pénzügyileg realizált eredmé- tetében a térséget is meghatároz- betárolni a terményt. Tervezzük az  forintból vásároltuk meg a legújabb
     elvégzése után, 2004-ben   olyan gazdaságnak, amely előtte  ki. Hazánk legöregebb mezőgaz- lett. átvettük a szálló üzemelteté-   nyünk közel egymilliárd forint,  za a gazdaság, nem véletlenül erős  öntözés fejlesztését, és persze a  gépeket a gazdaságba, a mi diákja-
     gyakornokként kezdett el   folyamatosan, 220 évig állami kéz- dasági vállalkozásáról beszélünk.  sét is, korszerűsítettük a fűtését,  azonban ebből finanszírozzuk pél- itt a mezőgazdaság, hiszen mindig  további gépmodernizációt, illetve  ink ezen a gépparkon szereznek
     dolgozni a ménesbirtokon, s  ben volt. Ha a szervezetet nézzük,  2004-ben az akkori kormány arról  javítottuk a felszereltségét. Ha már  dául a szakiskolát és a ménest is.  is integráló szerepe volt a birtok- újra ki kell alakítsuk a tároló- és szá- tapasztalatot. a gyakorlati oktatók a
     – a szakmai ranglétrát végig- ma csak a szakiskolával vagyunk  beszélt, hogy 220 év után eladja,  2014-ről beszélünk, megemlítem,  azaz megtermeljük a szántóföldön  nak.           rítókapacitást. a szarvasmarha-te- ménesbirtok szakemberei, akik
     járva – most vezérigazgató-  többek, mint 2004-ben, viszont  most pedig van egy törvény, ami  hogy mezőgazdaságilag is erős     ezek bekerülési költségét. az ered-             nyésztési ágazatban 25 éves tech- megismertetik a tanulókat a leg-
     ként egy hatmilliárd forintos  ennél sokkal fontosabb, hogy  pontosan rögzíti, hogy mik a fel- volt az az esztendő, az újkígyósi   mény egy jelentős részét visszafor- – Az összefüggő terület- nológiával dolgozunk, a tej jöve- újabb technikákkal, s naprakész
     éves árbevételű komplex    akkor elindult a lejtőn a cég, elő- adatai a társaságnak. már megva- gyepeket kétszer kaszáltuk, amire  gatjuk fejlesztésre, valamint 2016  nagyság tekintetében  delmezősége nullához közeli, itt is  gyakorlati tapasztalatokkal kerülnek
     zrt.-t vezet. Mennyit válto- ször a szarvasmarha-szaporítással  lósult beruházásokról, fejlesztések- évek óta nem volt példa. megjegy- óta 30 százalékkal növeltük a bére- hazánk négy legnagyobb  szükségszerű a fejlesztés, aminek a  ki tőlünk – ebben egyediek
     zott a mezőhegyesi gazda-   foglalkozó részleget adta el a  ről is beszámolhatunk. most az a  zem, ekkor a mezőhegyesi állami    ket, illetve tulajdonosi döntés alap- önálló agrárgazdasága közt  kivitelezése folyamatban van.  vagyunk az országban. Elindítottuk
     ság az elmúlt 15 évben?    magántulajdonos, majd visszaadta  kérdés, hogy mikor és milyen mér-                                                  Ekkora méretben komplexen kell  a technikusképzést is, hat egyetem-
                    az államnak a ménest, lecsökken- tékű pozitív eredménnyel jár a                                                    gondolkodni, az állattenyésztés és  mel van együttműködési megálla-
      – amikor idekerültem, nagyon  tette a szarvasmarha-állományt,  reorganizáció. a tulajdonos célo-                                                 a növénytermesztés szinergiáit  podásunk, akik várják a hallgatókat.
     nagy volt a bizonytalanság, privati- telepeket zárt be, és eladott külső  kat, elvárásokat tűzött ki, ezekhez                                           kihasználva. a legfontosabb a ter-
     záció előtt állt a cég, ami abban az  földterületeket is. Ezt a folyamatot  forrásokat rendelt hozzá – abszolút                                          melésünk hosszú távú megalapo- – Mondhatjuk, hogy törté-
     évben el is indult. szomorú volt  és a problémákat fokozta az a ter- pozitív dolgok ezek. most nem az a                                              zása, olyan szintre hozni, ami pénz- nelmi léptékkel nézve is nagy
     látni, hogyan esik szét egy nagy  mészeti katasztrófa, ami 2010 nya- kérdés, hogy eladják-e a céget,                                                ügyileg eredménytermelő, szak- dolgok történnek most
     múltú gazdaság. a szétdarabolás  rán egy szupercella formájában  hanem biztos háttérrel azon dol-                                                 mailag mintagazdasághoz méltó;  Mezőhegyesen?
     után néhány évvel a magántulaj- óriási károkat okozott. aztán 2014- gozhatunk, hogy mintagazdaság                                                 úgy, hogy érje el mezőhegyes a
     donos a vetőmagüzemet, a tárolót,  ben eladták a vetőmagüzemet,  legyünk.                                                             korábban betöltött helyét a   – igen. ritkán voltak a ménesbir-
     a szárítót is eladta, illetve a termő- amit 2016 végéig teljes egészében                                                              magyar mezőgazdaságban.    tok 235 éves története során ilyen
     terület is csökkent. a 2004. évi pri- és még ma is részben vissza kell  – A lovas sportban is új                                                                 lehetőségek, kihívások. amikor
     vatizációkor döntött a kormány a  bérelni. Gondoljon bele, 8200 hek- szintre sikerült emelkedniük                                                  – Iskolát is fenntartanak.  1869-ben a magyar kormány átvet-
     lótenyésztés állami tulajdonban  tárról nem volt hova betároljuk a  az elmúlt években.                                                       Megoldott a szakember-    te a ménesbirtok irányítását, Kozma
     tartásáról, így alakult meg a mező- terményt.                                                                            utánpótlásuk? Milyen pers-  Ferenc biztosként hasonló célki-
     hegyesi állami ménes Kft., amely               – Komoly sikereket ért el a mező-                                                   pektívát látnak önöknél a   tűzések, szándék és források mellett
     igen nehezen indult el. stabilitást  – Mennyivel jobb most a  hegyesi állami ménes 2014–2015-                                                   fiatalok?           előrehaladó munkát végzett. a két
     az adott, amikor 2010-ben a nem- helyzet?          ben, ekkor sikerült felépítenünk a                                                                  világháború közt Európa élvonalába
     zeti vagyonkezelőtől a fejlesztési              fogathajtó maraton akadálypályát,                                                    – Több mint száz éve a ménesbir- került a gazdaság. a szándék és a
     bankhoz került a ménes Kft., majd  – míg 2004-ben az volt a dilem- fogathajtó magyar bajnokságot,                                                 tok hozta létre az iskolát, hogy  forrás most is adott, a megvalósítá-
     2015-ben a szaktárcához, s 2016- ma, hogy mi történik a privatizá- nemzetközi fogathajtó versenyt                                                 kielégítse a nála felmerülő szak- son pedig nagy erőkkel dolgozunk.
     ban költségvetési intézmény let- cióval, most van egy törvény –  rendeztünk, és megpályáztuk a fia-                                                munkaerő-igényeket. az évtizedek  a mi célunk sem lehet más, mint a
     tünk. Tizenöt éve abban a lázban  önmagában is óriási dolog, hogy  tal fogatlovak világbajnokságát.                                                során aztán mindenféle „civil” szak- ménesbirtokot újra Európa egyik
     égett nálunk mindenki, hogy mikor  az országgyűlés törvényt hozott  Versenyzőkkel, lovakkal több évti-                                               ma bekerült a képzési palettára.  legmodernebb mezőgazdasági
     lesz a privatizáció, hogyan és mi éli  egy gazdasági társaságról –, amely  zede jelen vagyunk a lovas sport-                                            most történt egy profiltisztítás,  nagyüzemévé fejleszteni.
     túl, mi lesz utána. 2004 volt az utol- feladatul szabja a nagyfokú fejlesz- ban, de fogathajtó versenyhely-                                            ezentúl csak agrárképzések lesznek      n PÉcsEK IMrE
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17