Page 11 - NAKlap_2019_04
P. 11

10  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                    11


 Aláírásgyűjtés indult az uniós források megőrzéséért
 négy hét alatt már több mint százezren írták
 alá a petíciót, amelyet az agrárgazdasági
 kamara és a gazdakörök indítottak útjára
 annak érdekében, hogy megakadályozza az
 Európai Bizottság azon törekvését, hogy a
 Közös Agrárpolitika forrásainak egy részét a
 migráció támogatására irányítsák át.


 a Nemzeti agrárgazdasági  ezer forintos csökkenést (70 ezer- Petíciót indított a kamara és a Magosz az uniós források megőrzéséért
 Kamara (NaK) és a magyar Gazda- ről 55 ezerre) jelentene a magyar
 körök és Gazdaszövetkezetek szö- gazdáknak Ezt mi elfogadhatat- jelenti, hogy az EU által kötött  migrációs helyzet kezelése alapve-
 vetsége (magosz) online és  lannak tartjuk! – mondta Győrffy  kereskedelmi megállapodások  tően demográfiai és társadalmi
 papíralapú petíciót hirdetett,  Balázs kamarai elnök. Hozzátette:  alapján az EU-n kívüli államokból,  probléma, ezért azt nem szabad az
 amellyel a közös agrárpolitikából  a forráselvonás veszélyezteti a  ahol nem olyan szigorú az élemi- agrárköltségvetés terhére kezelni.  INGYENES
 magyarországnak jutó források  gazdák versenyképességét, a  szerbiztonsági követelményrend- Hozzátette: arra buzdítunk minden  2019. MÁJUS 23-24. PROGRAM
 megőrzésének társadalmi támo- szektorban dolgozó munkaválla- szer, mint az unióban, olcsóbb,  magyar állampolgárt, különösen a
 gatottságát kívánják demonstrál- lók megélhetését, de az intézke- ám bizonytalan eredetű élelmi- gazdákat és az agráriumban érde-
 ni az Európai Bizottság felé. a  dés következményei valamennyi  szerek érkezhetnek akár magyar- kelteket, hogy akár online, a www.
 jelenlegi állás szerint az Európai  magyar állampolgárra kihatással  országra is. az ügy ezért egyszer- peticioamagyargazdakert.hu olda-
 Bizottság 2020 után számottevő- lennének. Ugyanis, ha kevesebb  re a magyar gazdák és a többi  lon, akár a falugazdászoknál vagy a  naK hirdetés
 en csökkentené a Kap költségve- forrásból kell ugyanazt a minő- magyar állampolgár ügye – világí- megyei igazgatóságokon elérhető
 tését. Ez a mérséklés a Kap vala- ségű alapanyagot és élelmiszert  tott rá a NaK elnöke. íveken 2019. május 3-ig aláírásukkal  AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
 mennyi pillérét érintené, de csak,  előállítani, akkor az a termelői és a  Jakab istván magosz-elnök is  támogassák közös kezdeményezé-
 ha a közvetlen területalapú támo- fogyasztói árak emelkedését  hangsúlyozta, a két szervezet  sünket.
 gatásokat nézzük, az mintegy 15  hozza maga után. Viszont ez azt is  egyöntetűen kiáll amellett, hogy a  n rF SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE


 Változás előtt a Magyar Élelmiszerkönyv


 Év végén jár le az Élelmiszer- agrárminisztérium jelezte, a  kel a változtatásokkal a tárca  sek szervezése helyett az online  JELENTKEZZEN
 könyv nagybizottsági és szakbi- javaslatokat továbbra is fogad- célja, hogy gördülékenyebbé  lehetőségek felé nyitni, meg-
 zottsági tagok kinevezése. Így  ják. a NaK Élelmiszeripari igazga- tegye a bizottságok munkáját,  könnyítve ezzel a véleménynyil-
 most adódik lehetőség teljesen  tósága elküldte javaslatait, ame- hogy ne kelljen egy-egy döntés  vánítást, illetve segíteni az aktí-
 átgondolni a működését és a  lyek az élelmiszerkönyvi munka- meghozatalára éveket várni. vabb részvételt.
 kialakítását. Ehhez jogszabályt és  csoportban kerültek kidolgozás- az Élelmiszerkönyv jelenlegi  KIÁLLÍTÓNAK!
 rendeletet is módosítani kell,  ra, és a továbbiakban is képviseli  formájában nem fogyasztóbarát,
 amely hosszabb folyamat.  a tagjai érdekeit. sokkal inkább az ipar volt a cél-
 szükségünk van-e a magyar  a visszajelzések alapján egyér- közönség az elkészítésekor. Fon-
 Élelmiszerkönyvre? − vetődött  telmű igény mutatkozik a bizott- tos lenne a fogyasztók számára
 fel a kérdés egy kecskeméti szak- ságok összetételének változtatá- közelebb hozni ezt a szabályo-
 mai konferencián. a szakértők  sára, amelynek során az ipar kép- zást, hogy a mai internetközpon-
 egybehangzó véleménye alapján  viselői nagyobb arányban képvi- tú társadalomban az extrém
 igen, azonban az hamar világos- seltethetnék magukat az ülése- gyorsan terjedő hírek között
 sá vált, hogy mindenki mást sze- zések során. mindemellett a ter- hitelesen tudjanak tájékozódni a
 retne vele elérni. annak érdeké- vek szerint a mandátumok nem  fogyasztók az élelmiszereket ille-
 ben, hogy minden szakágazat  személyre szólóak lesznek, így  a konferencián javaslatként  tően. Ennek segítségével tudato-
 számára elfogadható rendszer  bárki delegálhat maga helyett  merült fel, hogy haladva a tech- sabb döntéseket legyenek képe- Információ  www.szantofoldinapok.hu NEMZETI
 kerüljön kialakításra, komoly fel- szavazati joggal más szakértőt  nológiával, a jövőben célszerű  sek meghozni vásárlásaik során.  és kiállítói  szantofoldinapok@nak.hu AGRÁRGAZDASÁGI
 adat vár a döntéshozókra. az  egy szakbizottsági ülésre. Ezek- lenne a személyes megbeszélé- n nAK/tótH DÉnEs jelentkezés +36 70 5285682 KAMARA
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16