Page 8 - NAKlap_2019_04
P. 8

8                                              2019. április | NAKlap           NAKlap | 2019. április                                              9


     Generációváltás a szaktanácsadásban is


     – két ifjú szakember beszámolója                                                                                                                ®
     Munkánk során sokszor szóba jön az ága-                                                   Atkaölő szert keres?                   Fozát 480
     zatot érintő munkaerőhiány, valamint a
     meglévő gazdaságokban esedékes gene-                                                     Válasszon magyar találmányt!               totális gyomirtó szer
     rációváltás. szeretnénk rávilágítani arra,
                                                                            Á
     hogy nem működhet úgy egy ágazat,                                                      Április 1-től idén is kapható a Flumite 200 prilis 1-től idén is kapható a Flumite 200  A Fozát 480 glifozát-IPA só hatóanyagot tartalmazó,
                                                                                                  ® ®
                                                                                                             ®
     ahogy pár éve, hiszen a világ folyamato-                                                   Hatóanyaga a diflovidazin, amely jelenleg az egyetlen eredeti  vízoldható, folyékony totális gyomirtó szer készítmény.
     san változik. Úgy, ahogy minden területet,                                                  magyar fejlesztésű növényvédő szer molekula.
     a mi szakmánkat is az innovatív, újszerű,                                                  A FLUMITE 200      KISZERELÉSEK           HATÁSSPEKTRUM      KISZERELÉSEK
                                                                                ®
     hatékony menedzseléssel kell átszőni.                                                    ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI  • III. forgalmi kategória:   • magról kelő egy- és kétszikű, • 3 dl-es kis kiszerelésben
                                                                            • Széles hatásspektrum   5 ml, 1 dl, 2 dl       • valamint mélyen gyökerező      is kapható!
      ilyen innovatív kezdeményezés- termelésre alkalmas vidékét, a                                       • Szelektivitás     • II. forgalmi kategória: 1 l   évelő gyomnövények  • további kiszerelések: 1 l, 5 l, 20 l
     nek tartjuk a szaktanácsadásban,  Tejo-völgyet és az ország legna- megoldandó, a gazdálkodók éle- ig. a felvetések között kiemelt     • Zöld minősítés                     ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOK  Forgalmi kategória: III.
     hogy a fiatal szaktanácsadók szá- gyobb integrátorát, az aGromais  tének megkönnyítésére. megis- helyen szerepelt a fiatal szakta-    • Egyedi hatásmód    A Flumite 200 termékünket    • jól időzíthető és biztonságos  szabadforgalmú kategória
                                                                                            ®
     mára is legyen évi egy-két uniós  Kft-t. 20 000 hektár területen  merkedtünk többek között belga,  nácsadók erősebb bevonásának     • Mélyhatás       április 1-től 4 hónapon át     felhasználás
                                                                                                                        ®
     szintű szakmai összejövetel, illet- (63,1%-a kukorica), 400 termelőt  ír, holland, német fiatal szakta- igénye a szervezet életébe, a tudás  • Hosszú hatástartam keresse viszonteladóinknál,  • tökéletes gyomirtó hatás A Fozát 480 termékünket
     ve egyáltalán alakuljon ki egy  integrálnak. a társaság a gazdáktól a  nácsadó kollégákkal, akik szintén  és tapasztalatátadás mellett.              vagy a gazdaboltok kínálatában! • versenyképes ár, gazda- keresse viszonteladóinknál,
                                                                                                                     vagy a gazdaboltok kínálatában!
     olyan közösség, hogy egyes kér- piaci árnál kedvezőbben vásárolja fel  nagyon lelkesek voltak. inspiráló  Óriási örömmel tölt el, hogy a                                ságos kezelési költség
     déseket akár külföldi társainkkal is  a terményeket, szárítás és betárolás  ötletek születtek az agrártémájú  NaK kiáll a szaktanácsadás fontos- Agro-Chemie Kft. – Budapest, Bányalég utca 47-59. | tel. • +36 1 900 0800 | e-mail • info@agrochemie.hu | www.agrochemie.hu
     megvitathassunk.       után – a piaci lehetőségektől függő- rádiótól kiindulva a műveleteket  sága és a fiatalok lehetőségeinek                Belföldi értékesítő munkatársunk: Mihalek Erzsébet – tel. • 06 1 9000 823
      Napjainkban a szaktanácsadók  en – akár következő évi továbbérté- rögzítő applikációkig. Ezeket a  feltárása mellett. Kiváló lehetőség                                                          276227
     egyik legfontosabb feladata az  kesítéssel. a cég saját szaktanácsadói  terveket előadtuk, majd meghall- volt gyakorolni a nyelvhasznála-
     információ megszerzése, átadása,  rendszert is működtet 10 szakta- gattuk az EUFras közösség új  tot, illetve ennyi értékes emberrel
     terjesztése. Úgy gondoljuk, hogy  nácsadóval, akiknek a továbbképzé- tagjainak, köztük a NaK képvise- együtt dolgozni. Köszönjük, hogy
     erre kiváló alkalom volt a 2019.  sére külön gondot fordít.  lőjének bemutatkozó előadását is. részesei lehettünk ennek a remek
     február 12–13-án lisszabonban  Ezt követően folytattuk az elő- a második napon mélyebben  élménynek! Bízunk benne, hogy
     megrendezett EUFras szakta-  adásokat, és megismerkedtünk a  megismerkedhettünk az EUFras  kollégáinkkal ezeket a tapasztala-
     nácsadási konferencia, aminek  házigazda szaktanácsadó szerve- működésével. Előadásokat hallgat- tokat a munkánk során a termelők
     részesei lehettünk, a NaK színei- zet révén megvalósuló mezőgaz- tunk meg az együttműködő part- hasznára tudjuk fordítani.
     ben, magyarországról érkezett  dasági projektekkel. majd a fiatal  nerektől (pl.: Donau-soja, EsEE),  n KŐrIzs AnDrÁs
     fiatal szaktanácsadókként.  szaktanácsadók elvonulhattak  majd egy rövidebb diskurzus  (FIAtAl szAKtAnÁcsADó, nAK-tAn KFt.),
      Első nap portugál szervezőink  egy műhelymunka keretében  következett arról, hogy milyennek   MArtInscHIcH MIHÁly
     jóvoltából megismerhettük portugá- átbeszélni, milyen megoldások  is képzeljük el a szervezetet, egy- (FIAtAl szAKtAnÁcsADó,          KARRIER
     lia egyetlen, igazán mezőgazdasági  lehetnének a jelen kor problémáit  ben a szaktanácsadás jövőjét 2022- GAzDA Kontroll KFt.)
     Fiatal szaktanácsadók jelentkezését várjuk                                                     A KAMARÁNÁL?     Az európai szaktanácsadási közösség             tei között, illetve általában az innová- fiatal szaktanácsadók jelentkezését,    Aktuális álláslehetőségeinkért
     (EUFrAs) idén 8. alkalommal szervez             ció ösztönzésében. a konferencián  hogy érdeklődő és szakmailag is          keresse fel karrierportálunkat:
     találkozót, egyben konferenciát, amelyen           előadásokat hallgathatunk, műhely- megfelelő háttérrel rendelkező szak-
     külsős szakemberek is részt vehetnek,            munkákon és üzemlátogatásokon  embereket juttathasson ki a NaK a           www.nak.hu/kamara/karrier
     ezért a nAK lehetőséget biztosít fiatal           vehetünk részt. Fontos eleme lesz a  rendezvényre.
                                                    a jelentkezés feltétele: szakta-
                                    rendezvénynek az európai fiatal
     szaktanácsadók számára a kiutazásra.             szaktanácsadók közösségének épí- nácsadói névjegyzéki tagság aktív
                                    tése is. a NaK elkötelezett, hogy az  státusszal, angol vagy német
      az idei eseményt salzburgba,  nak történő megfelelés között feszü- újonnan alakuló közösségben, illetve  nyelvtudás, legfeljebb 35 év élet-
     ausztriába szervezik, 2019 június  lő ellentét feloldásában. szó lesz  magán a konferencián is minél több  kor. a jelentkezéseket e-mailben a
     2–6. között. Fő témája a szaktanács- digitális és egyéb hatékonyan alkal- fiatal szaktanácsadó részt vehessen.  szaktan@nak.hu címre fogadjuk,
     adás szerepének bemutatása a  mazható megoldásokról, valamint a  Ez fontos eleme lehet a szaktanács- fényképes önéletrajzzal és moti-
     mezőgazdasági termelés jövedel- szaktanácsadás lehetőségeiről a  adáson belüli generációváltásnak itt- vációs levéllel 2019. április 23-ig.
     mezősége és a környezeti előírások- 2020 utáni Közös agrárpolitika kere- hon is. Ennek megfelelően várjuk a  n nAK/rEszKEtŐ tíMEA
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13