Page 5 - NAKlap_2019_04
P. 5

4  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                     5


 Termésbecslés és

 Összefogtak  Magyar fiatalok ötleteivel
 a tejtermelőkért

 Tejtermelők, az őket támogató  állapotjelentés kézikönyv
 gazdák, illetve Jakab istván, a
 magyar Gazdakörök és Gazdaszö- újulhat meg az agrárium
 vetkezetek szövetségének  a mezőgazdasági termelés sajá-
 (magosz) elnöke és Győrffy  tosságaiból adódóan a növényter-
 Balázs, a Nemzeti agrárgazdasági  mesztés hozamait – ideértve a zöld-
 Kamara elnöke közösen  ség-, gyümölcs-, illetve szőlőter-
 demonstráltak a penny market  mesztést is – teljes pontossággal  ,,Gazdálkodj okosan! - nAK Agrotech  agráripar az egyik leggyorsabb  hogy kiépüljenek az agráripari
 Kft. alsónémedi központja előtt  csak a betakarítást követően tudjuk  Hackathon” címmel indított innovációs  ütemben digitalizálódó terület,  innovációkat több technológiai
 március 26-án. a köztestület elnö- megállapítani. a betakarításra felké- ötletversenyt a nemzeti Agrárgazdasági  ahol az elmúlt években megjelen- szakterületről összekapcsoló, a
 szülés, a szállítás, a szárítás, a tárolás  Kamara és a Design terminal. A két szer- tek az első sikeres startupok. Ezek  tehetséges fiatalokat a szakterü-
 vagy a forgalmazás és feldolgozás  vezet közös célja egy olyan hosszú távon  olyan új, induló magyar vállalko- letre vonzó és az induló üzleti kez-
 szervezése azonban megkívánja,                    zások, amelyek várhatóan gyors  deményezéseket az agrárvállalko-
 hogy a folyamatokra időben felké- működő, összetett agrárinnovációs prog- növekedésűek, termékük, szolgál- zásokkal összekapcsoló folyama-
 szüljünk. Ezt racionálisan csak akkor  ram kialakítása a Kárpát-medencében,  tatásuk technológiai alapú, és  tok. Ebben a NaK vezető szerepet
 tehetjük meg, ha a terméseredmé- amely a leghatékonyabban segíti az agrár  nemzetközi piacot céloznak meg.  kíván betölteni, hiszen a verseny
 nyek várható alakulásáról már a  témájú ötletek megvalósulását.   E cégek például a gépek progra- megszervezésén túl vállalja az
 ke jelezte, minden segítséget  betakarítást megelőzően is rendel-  mozott tanulását, azaz a mester- arra érdemes csapatok további
 megad a jogosan felháborodott  kezünk információval, amely infor- is, mivel nélkülözhetetlen informá- látja el. Közös érdekünk, hogy hite- a népesség gyarapodásának  ban pályázatot hirdetett, amelyre  séges intelligenciát a gazdaságok  mentorálását, illetve szakmai
 magyar tejtermelőknek, hogy  mációhoz csak becslés útján jutha- ciók az agrárgazdasági döntések  les, naprakész adatokkal tudjunk  következtében jelentősen nő az  50 csapat jelentkezett és ebből 13  hétköznapi problémáinak megol- támogatását.
 elérjék céljukat. az üzletláncot  tunk. a becslési eljárás ismerete  meghozatalakor, ezért jogszabály  szolgálni a tagság, a döntéshozók  élelmiszerek iránti kereslet, kér- vett részt a 2019. március 22–23-ai  dására alkalmazzák. az okostele- az ötletversenyre jelentkező
 pedig felszólítják kétes akciójuk  tehát elengedhetetlenül fontos a  írja elő a gazdálkodóknak a termés- és a közvélemény számára. Ebben  dés, hogy a Föld élelmiszer-ter- 24 órás ötletversenyen. a kezde- fonjával készített fotó alapján szá- 2–4 fős csapatoknak 24 óra állt
 azonnali visszavonására. Hozzá- gyakorló szakemberek számára, de  becslésről, állapotminősítésről, vala- segítik önöket a NaK falugazdászai  melő képessége lépést tud-e tar- ményezés fő célja, hogy a leg- mítja ki a szarvasmarha tömegét a  rendelkezésükre, hogy kidolgoz-
 tette: ugyanazt a magatartást vár- a becsült adatok ismerete a fentie- mint a mezőgazdasági munkák állá- és az új kiadványunk, amelyben az  tani a demográfiai trendekkel,  jobb, legújabb megoldások  magyar mérnökök fejlesztése,  zák és bemutassák ötletüket a
 ják el a pennytől, mint amit a  ken túlmenően a szakigazgatás szá- sáról szóló adatszolgáltatási kötele- elmúlt évtizedekben méltatlanul  úgy, hogy az hosszú távon is fenn- helyet találjanak maguknak az  az agroninja applikációja. a ser- mezőgazdaság hatékonyságának
 hazájukban tanúsítanak a német  mára is szükséges. zettségét. a termésbecslést a falu- elhanyagolt, tudományosan alátá- tartható legyen. a hazai agrárium- agrárszektorban, lehetővé téve az  ket-Tech gépi látással monitoroz- növelésére. az esemény résztve-
 termelőkkel szemben. a penny  a megbízható termésbecslések  gazdász-hálózatra támaszkodva a  masztott módszereket, eljárásokat  nak pedig meg kell találnia a kitö- vőit a Design Terminal és a NaK
 ugyanis akciós újságja címlapján  fontosak nemzetgazdasági szinten  Nemzeti agrárgazdasági Kamara  ismerhetnek meg. rési pontokat változó világunk- szakemberei segítették mentor-
 is hirdetve, dömping fogyasztói  ban. mindez csak az innováció                   ként; a zsűriben a két szervezet
 áron kezdett el értékesíteni egy  eszközeinek segítségével kifej-                 vezetője mellett az innovációs és
 szlovák eredetű, 1,5 százalékos  Tavaszi adózási határidők lesztett speciális, magas hozzá-    Technológiai minisztérium, az
 UHT tejet. Jakab istván, a magosz  adott értékű termékekkel és szol-                agrárminisztérium, a Nemzeti
 elnöke felszólalásában arra hívta  Nemcsak év elején, hanem év  a társasági adó (Tao) bevallásá- tési határideje megváltozott  gáltatásokkal lehetséges. a Nem- agrárkutatási és innovációs Köz-
 fel a figyelmet, hogy a tejválság  közben is érdemes odafigyelni  nak és megfizetésének határideje  május 20-ra, ami egyben az adó- zeti agrárgazdasági Kamara (NaK)  pont, valamint a Hungrana Kft.
 idején hazánk adta az egyik leg- különböző bevallási és befizetési  a tárgyévet követő május 31., az  számos, valamint egyéni vállalko- adatai is azt mutatják, hogy a  képviselői foglaltak helyet. a ver-
 magasabb támogatást az unió- határidőkre, mert a késedelem  egyszerűsített vállalkozói adót  zói tevékenységet nem végző  világszerte észrevehető tendencia  seny végén tartott prezentációk
 ban a tejtermelőknek, azért, hogy  komoly szankciókat vonhat  (EVa) pedig a bevételi nyilvántar- magánszemélyekre vonatkozó  szerint folyamatosan egyre haté- alapján a zsűri a verseny győzte-
 talpon maradjon az ágazat. Véle- maga után. tást vezető vállalkozások számára  határidő már évek óta. a NaV idén  konyabb gazdálkodási módszerek  sének a BeeNet csapatát válasz-
 ménye szerint ezért is rendkívül  az általános forgalmi adó (áfa)  továbbra is február 25-ig, a kettős  már nemcsak a munkáltatói adó- nyernek teret, amelyekkel minél  totta, amely interaktív hálózat
 tisztességtelen a penny akciója. esetében a havi bevallást a tárgy- könyvvitelt vezető vállalkozások  bevallást választóknak, hanem az  kisebb földterületen egyre több  javaslatát dolgozta ki, méhészek,
 hónapot követő 20. napig, a  számára viszont május 31-ig kell  őstermelőknek és az áfafizetésre  és jobb minőségű élelmiszert tud- mezőgazdasági termelők és ható-
 Fókuszban a  negyedéves bevallást a negyed- bevallani, ha az üzleti évük egybe- kötelezett magánszemélyeknek is  nak megtermelni. a hatékonyság,  ságok közötti kapcsolattartásra.
 növénynemesítés! évet követő hónap 20-áig, az éves  esik a naptári évvel. 2018. évi kis- elkészíti az szJa-bevallási terveze- az egyes termékpályák jövedel- ágazat fejlődését. a verseny az  za a haszonállatok viselkedését és  olyan megoldásokat utasítot-
 bevallást pedig a tárgyévet köve- vállalati adó (KiVa) bevallása és az  tet. Végül az iparűzési adó bevallá- mének és profitjának növekedése  agráriumban rejlő innovációs  jelez, ha betegségek vagy sérülés  tak maguk mögé, mint az alma
 az agrárgazdasági Kutató inté- tő év február 25-ig kell megtenni.  adókülönbözet megfizetési határ- sa, valamint a Nemzeti Élelmiszer- sok tényezőtől függ, de az bizto- lehetőségekre felhívta a fiatalok  tüneteit érzékeli, a betegségek  fejlődési szakaszait nyomon köve-
 zet kérdőíves felmérést indított a  az áfabevallási időszakhoz tapad  ideje: 2019. május 31.  biztonsági Hivatalnak (Nébih) fize- san állítható, hogy egyik megha- figyelmét, és karrierlehetőségként  korai felismerésével így a gyógy- tő applikáció, mezőgazdasági
 magyarországi szaporító- a Népegészségügyi Termékadó  a kisadózó vállalkozások tételes  tendő élelmiszerlánc-felügyeleti  tározó eszköze a termelés, a ter- állította eléjük a legújabb techno- szerhasználat csökkentését ered- bérmunka-közvetítést megköny-
 anyag-felhasználási szokások,  (NETa) elektronikus bevallási idő- adójára (KaTa) vonatkozó bevallás  díj 2019. évi fizetési kötelezettség  melési környezet pontos, adatsze- lógiákat használó agrárszektort.  ményezve. mindkét sikeres start- nyítő rendszer, okos országos
 stratégiák, választást segítő  szaka is, amelyet a kötelezett  beadási határidő maradt a tárgy- bevallási határideje (2018-as ada- rű megismerése, adatok gyűjtése,  az agrárinnovációs ötletver- up fejlesztői magyarok. a hasonló  méhészeti hálózat, okoskaptár,
 tényezők megismerése érdeké- önadózással állapít meg. az adó- évet követő február 25-e, azonban  tok alapján) szintén 2019. május 31. adatbázisok építése, döntéseket  seny nem előzmények nélküli,  innovációkat ösztönző környezet  innovatív öntözési technika, intel-
 ben. a kérdőív itt érhető el:  alanynak az adófizetési kötele- az egyéni vállalkozók személyi  n PEtŐ KrIsztInA  támogató alkalmazások fejlesz- hiszen látható, hogy az egyete- adhat lendületet annak, hogy a  ligens fagyvédelmi rendszer vagy
 https://www.aki.gov.hu/ker- zettségét a bevallás benyújtására  jövedelemadójának (szJa) beval- VEzEtŐ ÉlElMIszErIPArI  tése.   misták újító javaslatai ösztönzően  hazai agrárszektor ne egy, hanem  a szarvasmarhák metánkibocsátá-
 doiv/59 április 18-ig. előírt határnapig kell teljesíteni. lása és az adókülönbözet megfize- szAKÉrtŐ mindezeket felismerve a NaK és  hathatnak az agrárgazdaság tech- rögtön három korszakkal lépjen  sát csökkentő megoldás.
     a Design Terminal 2019 februárjá- nológiai fejlődésére is. az  előre. Ennek feltétele azonban az,       n nAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10