Page 4 - NAKlap_2019_04
P. 4

4                                              2019. április | NAKlap           NAKlap | 2019. április                                              5


                    Termésbecslés és

      Összefogtak                                                               Magyar fiatalok ötleteivel
      a tejtermelőkért

      Tejtermelők, az őket támogató  állapotjelentés kézikönyv
      gazdák, illetve Jakab istván, a
      magyar Gazdakörök és Gazdaszö-                                                     újulhat meg az agrárium
      vetkezetek szövetségének    a mezőgazdasági termelés sajá-
      (magosz) elnöke és Győrffy  tosságaiból adódóan a növényter-
      Balázs, a Nemzeti agrárgazdasági  mesztés hozamait – ideértve a zöld-
      Kamara elnöke közösen    ség-, gyümölcs-, illetve szőlőter-
      demonstráltak a penny market  mesztést is – teljes pontossággal                                    ,,Gazdálkodj okosan! - nAK Agrotech             agráripar az egyik leggyorsabb  hogy kiépüljenek az agráripari
      Kft. alsónémedi központja előtt  csak a betakarítást követően tudjuk                                 Hackathon” címmel indított innovációs            ütemben digitalizálódó terület,  innovációkat több technológiai
      március 26-án. a köztestület elnö- megállapítani. a betakarításra felké-                               ötletversenyt a nemzeti Agrárgazdasági            ahol az elmúlt években megjelen- szakterületről összekapcsoló, a
                    szülés, a szállítás, a szárítás, a tárolás                                Kamara és a Design terminal. A két szer-           tek az első sikeres startupok. Ezek  tehetséges fiatalokat a szakterü-
                    vagy a forgalmazás és feldolgozás                                     vezet közös célja egy olyan hosszú távon           olyan új, induló magyar vállalko- letre vonzó és az induló üzleti kez-
                    szervezése azonban megkívánja,                                                                     zások, amelyek várhatóan gyors  deményezéseket az agrárvállalko-
                    hogy a folyamatokra időben felké-                                     működő, összetett agrárinnovációs prog-           növekedésűek, termékük, szolgál- zásokkal összekapcsoló folyama-
                    szüljünk. Ezt racionálisan csak akkor                                   ram kialakítása a Kárpát-medencében,             tatásuk technológiai alapú, és  tok. Ebben a NaK vezető szerepet
                    tehetjük meg, ha a terméseredmé-                                     amely a leghatékonyabban segíti az agrár           nemzetközi piacot céloznak meg.  kíván betölteni, hiszen a verseny
                    nyek várható alakulásáról már a                                      témájú ötletek megvalósulását.                E cégek például a gépek progra- megszervezésén túl vállalja az
      ke jelezte, minden segítséget  betakarítást megelőzően is rendel-                                                                 mozott tanulását, azaz a mester- arra érdemes csapatok további
      megad a jogosan felháborodott  kezünk információval, amely infor- is, mivel nélkülözhetetlen informá- látja el. Közös érdekünk, hogy hite- a népesség gyarapodásának  ban pályázatot hirdetett, amelyre  séges intelligenciát a gazdaságok  mentorálását, illetve szakmai
      magyar tejtermelőknek, hogy  mációhoz csak becslés útján jutha- ciók az agrárgazdasági döntések  les, naprakész adatokkal tudjunk  következtében jelentősen nő az  50 csapat jelentkezett és ebből 13  hétköznapi problémáinak megol- támogatását.
      elérjék céljukat. az üzletláncot  tunk. a becslési eljárás ismerete  meghozatalakor, ezért jogszabály  szolgálni a tagság, a döntéshozók  élelmiszerek iránti kereslet, kér- vett részt a 2019. március 22–23-ai  dására alkalmazzák. az okostele- az ötletversenyre jelentkező
      pedig felszólítják kétes akciójuk  tehát elengedhetetlenül fontos a  írja elő a gazdálkodóknak a termés- és a közvélemény számára. Ebben  dés, hogy a Föld élelmiszer-ter- 24 órás ötletversenyen. a kezde- fonjával készített fotó alapján szá- 2–4 fős csapatoknak 24 óra állt
      azonnali visszavonására. Hozzá- gyakorló szakemberek számára, de  becslésről, állapotminősítésről, vala- segítik önöket a NaK falugazdászai  melő képessége lépést tud-e tar- ményezés fő célja, hogy a leg- mítja ki a szarvasmarha tömegét a  rendelkezésükre, hogy kidolgoz-
      tette: ugyanazt a magatartást vár- a becsült adatok ismerete a fentie- mint a mezőgazdasági munkák állá- és az új kiadványunk, amelyben az  tani a demográfiai trendekkel,  jobb, legújabb megoldások  magyar mérnökök fejlesztése,  zák és bemutassák ötletüket a
      ják el a pennytől, mint amit a  ken túlmenően a szakigazgatás szá- sáról szóló adatszolgáltatási kötele- elmúlt évtizedekben méltatlanul  úgy, hogy az hosszú távon is fenn- helyet találjanak maguknak az  az agroninja applikációja. a ser- mezőgazdaság hatékonyságának
      hazájukban tanúsítanak a német  mára is szükséges.     zettségét. a termésbecslést a falu- elhanyagolt, tudományosan alátá-   tartható legyen. a hazai agrárium- agrárszektorban, lehetővé téve az  ket-Tech gépi látással monitoroz- növelésére. az esemény résztve-
      termelőkkel szemben. a penny  a megbízható termésbecslések  gazdász-hálózatra támaszkodva a  masztott módszereket, eljárásokat   nak pedig meg kell találnia a kitö-                            vőit a Design Terminal és a NaK
      ugyanis akciós újságja címlapján  fontosak nemzetgazdasági szinten  Nemzeti agrárgazdasági Kamara  ismerhetnek meg.         rési pontokat változó világunk-                              szakemberei segítették mentor-
      is hirdetve, dömping fogyasztói                                                    ban. mindez csak az innováció                               ként; a zsűriben a két szervezet
      áron kezdett el értékesíteni egy                                                    eszközeinek segítségével kifej-                              vezetője mellett az innovációs és
      szlovák eredetű, 1,5 százalékos  Tavaszi adózási határidők                                      lesztett speciális, magas hozzá-                              Technológiai minisztérium, az
      UHT tejet. Jakab istván, a magosz                                                   adott értékű termékekkel és szol-                             agrárminisztérium, a Nemzeti
      elnöke felszólalásában arra hívta  Nemcsak év elején, hanem év  a társasági adó (Tao) bevallásá- tési határideje megváltozott    gáltatásokkal lehetséges. a Nem-                              agrárkutatási és innovációs Köz-
      fel a figyelmet, hogy a tejválság  közben is érdemes odafigyelni  nak és megfizetésének határideje  május 20-ra, ami egyben az adó- zeti agrárgazdasági Kamara (NaK)                             pont, valamint a Hungrana Kft.
      idején hazánk adta az egyik leg- különböző bevallási és befizetési  a tárgyévet követő május 31., az  számos, valamint egyéni vállalko- adatai is azt mutatják, hogy a                            képviselői foglaltak helyet. a ver-
      magasabb támogatást az unió-  határidőkre, mert a késedelem  egyszerűsített vállalkozói adót  zói tevékenységet nem végző      világszerte észrevehető tendencia                             seny végén tartott prezentációk
      ban a tejtermelőknek, azért, hogy  komoly szankciókat vonhat  (EVa) pedig a bevételi nyilvántar- magánszemélyekre vonatkozó     szerint folyamatosan egyre haté-                              alapján a zsűri a verseny győzte-
      talpon maradjon az ágazat. Véle- maga után.        tást vezető vállalkozások számára  határidő már évek óta. a NaV idén   konyabb gazdálkodási módszerek                               sének a BeeNet csapatát válasz-
      ménye szerint ezért is rendkívül  az általános forgalmi adó (áfa)  továbbra is február 25-ig, a kettős  már nemcsak a munkáltatói adó- nyernek teret, amelyekkel minél                            totta, amely interaktív hálózat
      tisztességtelen a penny akciója. esetében a havi bevallást a tárgy- könyvvitelt vezető vállalkozások  bevallást választóknak, hanem az  kisebb földterületen egyre több                            javaslatát dolgozta ki, méhészek,
                     hónapot követő 20. napig, a  számára viszont május 31-ig kell  őstermelőknek és az áfafizetésre    és jobb minőségű élelmiszert tud-                             mezőgazdasági termelők és ható-
      Fókuszban a          negyedéves bevallást a negyed- bevallani, ha az üzleti évük egybe- kötelezett magánszemélyeknek is  nak megtermelni. a hatékonyság,                              ságok közötti kapcsolattartásra.
      növénynemesítés!        évet követő hónap 20-áig, az éves  esik a naptári évvel. 2018. évi kis- elkészíti az szJa-bevallási terveze- az egyes termékpályák jövedel- ágazat fejlődését. a verseny az  za a haszonállatok viselkedését és  olyan megoldásokat utasítot-
                     bevallást pedig a tárgyévet köve- vállalati adó (KiVa) bevallása és az  tet. Végül az iparűzési adó bevallá- mének és profitjának növekedése  agráriumban rejlő innovációs  jelez, ha betegségek vagy sérülés  tak maguk mögé, mint az alma
      az agrárgazdasági Kutató inté- tő év február 25-ig kell megtenni.  adókülönbözet megfizetési határ- sa, valamint a Nemzeti Élelmiszer- sok tényezőtől függ, de az bizto- lehetőségekre felhívta a fiatalok  tüneteit érzékeli, a betegségek  fejlődési szakaszait nyomon köve-
      zet kérdőíves felmérést indított a  az áfabevallási időszakhoz tapad  ideje: 2019. május 31.  biztonsági Hivatalnak (Nébih) fize-  san állítható, hogy egyik megha- figyelmét, és karrierlehetőségként  korai felismerésével így a gyógy- tő applikáció, mezőgazdasági
      magyarországi szaporító-    a Népegészségügyi Termékadó  a kisadózó vállalkozások tételes  tendő élelmiszerlánc-felügyeleti   tározó eszköze a termelés, a ter- állította eléjük a legújabb techno- szerhasználat csökkentését ered- bérmunka-közvetítést megköny-
      anyag-felhasználási szokások,  (NETa) elektronikus bevallási idő- adójára (KaTa) vonatkozó bevallás  díj 2019. évi fizetési kötelezettség  melési környezet pontos, adatsze- lógiákat használó agrárszektort.  ményezve. mindkét sikeres start- nyítő rendszer, okos országos
      stratégiák, választást segítő  szaka is, amelyet a kötelezett  beadási határidő maradt a tárgy- bevallási határideje (2018-as ada- rű megismerése, adatok gyűjtése,  az agrárinnovációs ötletver- up fejlesztői magyarok. a hasonló  méhészeti hálózat, okoskaptár,
      tényezők megismerése érdeké-  önadózással állapít meg. az adó- évet követő február 25-e, azonban  tok alapján) szintén 2019. május 31. adatbázisok építése, döntéseket  seny nem előzmények nélküli,  innovációkat ösztönző környezet  innovatív öntözési technika, intel-
      ben. a kérdőív itt érhető el:  alanynak az adófizetési kötele- az egyéni vállalkozók személyi   n PEtŐ KrIsztInA         támogató alkalmazások fejlesz- hiszen látható, hogy az egyete- adhat lendületet annak, hogy a  ligens fagyvédelmi rendszer vagy
      https://www.aki.gov.hu/ker-  zettségét a bevallás benyújtására  jövedelemadójának (szJa) beval- VEzEtŐ ÉlElMIszErIPArI       tése.             misták újító javaslatai ösztönzően  hazai agrárszektor ne egy, hanem  a szarvasmarhák metánkibocsátá-
      doiv/59 április 18-ig.     előírt határnapig kell teljesíteni. lása és az adókülönbözet megfize-    szAKÉrtŐ          mindezeket felismerve a NaK és  hathatnak az agrárgazdaság tech- rögtön három korszakkal lépjen  sát csökkentő megoldás.
                                                                         a Design Terminal 2019 februárjá- nológiai fejlődésére is. az  előre. Ennek feltétele azonban az,        n nAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9