Page 13 - NAKlap_2019_04
P. 13

12  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                    13 Mezőhegyes Európa  ménes Kft. fő tevékenysége a lóte- ján a társadalmi szerepvállalásunk  vannak. Milyen felelősséggel  Közel 14 milliárd
                                    jár ez?
     nyésztés volt, nem a szántóföldi
                    is jelentős. Támogatjuk a helyi
                                                    forint értékű
                    sportegyesületet, iskolát, óvodát,
     növénytermesztés.
                                    – Több mint kétszáz év munkája,
      – De ma már eredménye-    zenekart, a történelmi egyházakat.  gondolkodásbeli kultúrája nevelő- fejlesztés
 élvonalába tart hektár szántóföldjükön és  jelent a ménesbirtok?  hoz való tisztességes hozzáállásé.  tehenészeti telepet alakíta-
                     – Mezőhegyesnek mit
     sen gazdálkodnak a 8200
                                    dött bele az itteniekbe, a munká-
                                                     Korszerű, 1100 férőhelyes
     1500 hektár erdejükben úgy
                                                    nak ki. Emellett kétmilliárd
                                    Nem akarunk hátul kullogni, a tör-
     is, hogy a nyereségük egy
                     – Együtt lélegzik a város és a bir-
     részét visszaforgatják.    tok. Tény, hogy itt először volt egy  vény által meghatározott nem gaz- forintból szereztek be gépe-
                                    daságos tevékenységeket is az
                                                    ket és fejlesztik gépállomást.
                    katonai, lovas intézmény, utána  árbevételünkből kell finanszíroz-
      – a kormány döntése alapján  létesült körülötte a város. a telepü- nunk. Vezető szerepünk van példá-
 Hosszú távon meghatározó, jelentős fejlesztések zajlanak a mező- színként gyakorlatilag ekkor tör- 2016-ban a magyar állam visszavá- lés életében több száz éve megha- ul a kukoricavetőmag-termesztés- itt: lovas és gépész a két fő irány.
 hegyesi nemzeti Ménesbirtok és tangazdaság zrt.-nél. nóniuszok,  tünk be a fogathajtásba, amiben  sárolta a privatizált ménesbirtokot,  tározó a ménesbirtok: ha a ménes- ben, amit magyarországon senki  Fontos, hogy teljes körű gyakorlati
 fogathajtás, ügetőlovak, kukoricavetőmag-termesztés, tehenészeti  hazánk világhatalom. a sportlovak  majd beolvasztotta a mezőhegyesi  birtok jól működik, akkor jól műkö- nem állít elő ekkora összefüggő  lehetőséget biztosítunk a gyerekek-
 telep, középfokú agráriskola – komplex gondolkodással tervezik a  terén aachenben olimpiai minősí- állami ménes Kft.-t, így született  dik a város is. Ötszáz főállású mun- területen.  nek. Hiszen nem elég az iskola mTz-
                                    a legnagyobb erőforrásunk a
 jövő Mezőhegyesét. A tulajdonos állam elvárása világos: öt éven  tő versenyen vettünk részt a nem- meg a Nemzeti ménesbirtok és  kavállalónk van, zömmel helyből,  8200 hektáros szántó, ahol 2016- jén villáskulcsozni, és kijönni gép-
                                                   szerelő szakmunkásként, technikus-
                    de aki nem nálunk dolgozik, annak
     Tangazdaság zrt. Ha a számokat
 zeti válogatottal, itt tenyésztett
 belül hazánk legjobb, tíz éven belül Európa egyik legjobb gazda- lóval és itteni lovassal. 2010–11-ben  nézzük: 2018-ban 6 milliárd forint  vagy a családtagja dolgozik itt,  ban még többnyire elavult, régi  ként, ahogy az sok más helyen tör-
 sága legyen. Pap István tibor vezérigazgatóval beszélgettünk.  elkezdtük az ügetőló-tenyésztést,  volt az árbevételünk, 500 millió  vagy valamilyen kapcsolatban van  gépekkel kellett eredményt produ- ténik az országban. az elmúlt
 2014-ben, a századik magyar der- forint körüli adózott eredménnyel.  a ménesbirtokkal. agrárium tekin- káljunk úgy, hogy nem volt hova  három évben közel hárommilliárd
 – Ön az agráregyetem  só éve állami tulajdonban egy  tést, komoly elérendő célokat tűz  bin futott először lovunk, harmadik  a pénzügyileg realizált eredmé- tetében a térséget is meghatároz- betárolni a terményt. Tervezzük az  forintból vásároltuk meg a legújabb
 elvégzése után, 2004-ben  olyan gazdaságnak, amely előtte  ki. Hazánk legöregebb mezőgaz- lett. átvettük a szálló üzemelteté- nyünk közel egymilliárd forint,  za a gazdaság, nem véletlenül erős  öntözés fejlesztését, és persze a  gépeket a gazdaságba, a mi diákja-
 gyakornokként kezdett el  folyamatosan, 220 évig állami kéz- dasági vállalkozásáról beszélünk.  sét is, korszerűsítettük a fűtését,  azonban ebből finanszírozzuk pél- itt a mezőgazdaság, hiszen mindig  további gépmodernizációt, illetve  ink ezen a gépparkon szereznek
 dolgozni a ménesbirtokon, s  ben volt. Ha a szervezetet nézzük,  2004-ben az akkori kormány arról  javítottuk a felszereltségét. Ha már  dául a szakiskolát és a ménest is.  is integráló szerepe volt a birtok- újra ki kell alakítsuk a tároló- és szá- tapasztalatot. a gyakorlati oktatók a
 – a szakmai ranglétrát végig- ma csak a szakiskolával vagyunk  beszélt, hogy 220 év után eladja,  2014-ről beszélünk, megemlítem,  azaz megtermeljük a szántóföldön  nak. rítókapacitást. a szarvasmarha-te- ménesbirtok szakemberei, akik
 járva – most vezérigazgató- többek, mint 2004-ben, viszont  most pedig van egy törvény, ami  hogy mezőgazdaságilag is erős  ezek bekerülési költségét. az ered- nyésztési ágazatban 25 éves tech- megismertetik a tanulókat a leg-
 ként egy hatmilliárd forintos  ennél sokkal fontosabb, hogy  pontosan rögzíti, hogy mik a fel- volt az az esztendő, az újkígyósi  mény egy jelentős részét visszafor- – Az összefüggő terület- nológiával dolgozunk, a tej jöve- újabb technikákkal, s naprakész
 éves árbevételű komplex  akkor elindult a lejtőn a cég, elő- adatai a társaságnak. már megva- gyepeket kétszer kaszáltuk, amire  gatjuk fejlesztésre, valamint 2016  nagyság tekintetében  delmezősége nullához közeli, itt is  gyakorlati tapasztalatokkal kerülnek
 zrt.-t vezet. Mennyit válto- ször a szarvasmarha-szaporítással  lósult beruházásokról, fejlesztések- évek óta nem volt példa. megjegy- óta 30 százalékkal növeltük a bére- hazánk négy legnagyobb  szükségszerű a fejlesztés, aminek a  ki tőlünk – ebben egyediek
 zott a mezőhegyesi gazda- foglalkozó részleget adta el a  ről is beszámolhatunk. most az a  zem, ekkor a mezőhegyesi állami  ket, illetve tulajdonosi döntés alap- önálló agrárgazdasága közt  kivitelezése folyamatban van.  vagyunk az országban. Elindítottuk
 ság az elmúlt 15 évben? magántulajdonos, majd visszaadta  kérdés, hogy mikor és milyen mér- Ekkora méretben komplexen kell  a technikusképzést is, hat egyetem-
 az államnak a ménest, lecsökken- tékű pozitív eredménnyel jár a   gondolkodni, az állattenyésztés és  mel van együttműködési megálla-
 – amikor idekerültem, nagyon  tette a szarvasmarha-állományt,  reorganizáció. a tulajdonos célo- a növénytermesztés szinergiáit  podásunk, akik várják a hallgatókat.
 nagy volt a bizonytalanság, privati- telepeket zárt be, és eladott külső  kat, elvárásokat tűzött ki, ezekhez  kihasználva. a legfontosabb a ter-
 záció előtt állt a cég, ami abban az  földterületeket is. Ezt a folyamatot  forrásokat rendelt hozzá – abszolút  melésünk hosszú távú megalapo- – Mondhatjuk, hogy törté-
 évben el is indult. szomorú volt  és a problémákat fokozta az a ter- pozitív dolgok ezek. most nem az a  zása, olyan szintre hozni, ami pénz- nelmi léptékkel nézve is nagy
 látni, hogyan esik szét egy nagy  mészeti katasztrófa, ami 2010 nya- kérdés, hogy eladják-e a céget,  ügyileg eredménytermelő, szak- dolgok történnek most
 múltú gazdaság. a szétdarabolás  rán egy szupercella formájában  hanem biztos háttérrel azon dol- mailag mintagazdasághoz méltó;  Mezőhegyesen?
 után néhány évvel a magántulaj- óriási károkat okozott. aztán 2014- gozhatunk, hogy mintagazdaság  úgy, hogy érje el mezőhegyes a
 donos a vetőmagüzemet, a tárolót,  ben eladták a vetőmagüzemet,  legyünk. korábban betöltött helyét a  – igen. ritkán voltak a ménesbir-
 a szárítót is eladta, illetve a termő- amit 2016 végéig teljes egészében  magyar mezőgazdaságban.  tok 235 éves története során ilyen
 terület is csökkent. a 2004. évi pri- és még ma is részben vissza kell  – A lovas sportban is új  lehetőségek, kihívások. amikor
 vatizációkor döntött a kormány a  bérelni. Gondoljon bele, 8200 hek- szintre sikerült emelkedniük  – Iskolát is fenntartanak.  1869-ben a magyar kormány átvet-
 lótenyésztés állami tulajdonban  tárról nem volt hova betároljuk a  az elmúlt években. Megoldott a szakember-  te a ménesbirtok irányítását, Kozma
 tartásáról, így alakult meg a mező- terményt.            utánpótlásuk? Milyen pers-  Ferenc biztosként hasonló célki-
 hegyesi állami ménes Kft., amely  – Komoly sikereket ért el a mező- pektívát látnak önöknél a   tűzések, szándék és források mellett
 igen nehezen indult el. stabilitást  – Mennyivel jobb most a  hegyesi állami ménes 2014–2015- fiatalok? előrehaladó munkát végzett. a két
 az adott, amikor 2010-ben a nem- helyzet? ben, ekkor sikerült felépítenünk a           világháború közt Európa élvonalába
 zeti vagyonkezelőtől a fejlesztési  fogathajtó maraton akadálypályát,  – Több mint száz éve a ménesbir- került a gazdaság. a szándék és a
 bankhoz került a ménes Kft., majd  – míg 2004-ben az volt a dilem- fogathajtó magyar bajnokságot,  tok hozta létre az iskolát, hogy  forrás most is adott, a megvalósítá-
 2015-ben a szaktárcához, s 2016- ma, hogy mi történik a privatizá- nemzetközi fogathajtó versenyt  kielégítse a nála felmerülő szak- son pedig nagy erőkkel dolgozunk.
 ban költségvetési intézmény let- cióval, most van egy törvény –  rendeztünk, és megpályáztuk a fia- munkaerő-igényeket. az évtizedek  a mi célunk sem lehet más, mint a
 tünk. Tizenöt éve abban a lázban  önmagában is óriási dolog, hogy  tal fogatlovak világbajnokságát.  során aztán mindenféle „civil” szak- ménesbirtokot újra Európa egyik
 égett nálunk mindenki, hogy mikor  az országgyűlés törvényt hozott  Versenyzőkkel, lovakkal több évti- ma bekerült a képzési palettára.  legmodernebb mezőgazdasági
 lesz a privatizáció, hogyan és mi éli  egy gazdasági társaságról –, amely  zede jelen vagyunk a lovas sport- most történt egy profiltisztítás,  nagyüzemévé fejleszteni.
 túl, mi lesz utána. 2004 volt az utol- feladatul szabja a nagyfokú fejlesz- ban, de fogathajtó versenyhely- ezentúl csak agrárképzések lesznek  n PÉcsEK IMrE
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18