Page 14 - NAKlap_2019_04
P. 14

14                                             2019. április | NAKlap           NAKlap | 2019. április                                             15


     Bemutatkozhatnak a szakma legjobbjai                                                  Indul a jégkármérséklő rendszer

                                                    OSZTV:                  A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva a          – Milyen hatással van a kör- elmúlt években. Tavaly nyáron a
                                                                         jégkármérséklő rendszer indítása 2019-ben          nyezetre az ezüst-jodid tartal- megszokottal ellentétben a csapa-
                                                    • Élelmiszeripari analitikus       már április 15-én megtörténik, a riasztási idő-       mú hatóanyag?         dék döntő többsége helyi kialakulá-
                                                    technikus                 szak szeptember 30-ig tart. A rendszer indu-                        sú zivatarokhoz kapcsolódott.
                                                    • Élelmiszeripari technikus        lásával és üzemelésével kapcsolatosan össze-         – a tevékenységet az indulás előtt  magyarországra általában a csapa-
                                                    • Földmérő, földügyi és térin-                                     az akkori KÖJal-lal vizsgáltattuk meg  dék-utánpótlás a határon túlról
                                                    formatikai technikus           gyűjtöttük a leggyakoribb kérdésekre adott          és az alapján kaptuk meg a működé- érkezik és az esetek többségében
                                                    • Parképítő és fenntartó tech-      válaszokat.                         si engedélyt. Európában több évtize- átvonul az országon. a 2018. nyári
                                                    nikus                                                 de nagyon sok helyen használják ezt  időszakban, nem ez volt jellemző,
                                                                          – Hogyan működik a rend-   viszont garantálni lehet, hogy a  az eljárást. a hatóanyag légkörbe jut- hiszen június végétől egészen
                                                    SZKTV:                  szer?             lehulló jégszemcsék mérete   tatása sem egészségügyi, sem kör- augusztus közepéig a határon túlról
                                                                                        kisebb lesz annál, mint amelyek a  nyezetvédelmi kockázatot nem  nem érkezett számottevő csapa-
                                                    • Édesipari termékgyártó          – az országos lefedettséget  rendszer használata nélkül hulla- jelent, illetve az időjárást egyéb  dék-utánpótlás. Ezáltal a zivatarok
                                                    • Húsipari termékgyártó          nyújtó, összesen 986 darab (222  nának le. az ezüst-jodidos, talaj- módon nem befolyásolja. az országhatárainkon belül alakul-
                                                    • Pék                   automata és 764 manuális) talaj- generátoros rendszer nincs nega-             tak ki. a magas hőmérséklet hatásá-
                                                    • Virágkötő és virágkereskedő       generátorból álló jégkármérséklő  tív hatással a csapadék mennyisé- – Tavaly miért volt ilyen szél- ra a talajból a nedvesség légkörbe
                                                                         rendszer talajgenerátorai ezüst-jo- gére, inkább a csapadék mennyi- sőséges időjárás?  került, ami később csapadék formá-
                                                   megrendezni az országos tanul-        did tartalmú hatóanyagot éget- ségét kellene növelnie. szerencsé-             jában kilométerekkel távolabb hul-
                                                   mányi versenyek döntőjét a feszti-      nek el, ami feláramlással a felhők- re nem vagyunk képesek „elker- – a hálózat egy rendkívülinek  lott a talajra. Ennek a jelenségnek
                                                   vál keretei között.             be jut, ott csökkentve a kialakuló  getni” a felhőket, hiszen a talajge- tekinthető évben kezdte meg  köszönhető, hogy magyarország
                                                    az agrár szakma sztár Fesztivál      jégszemcsék méretét. a jégesők  nerátorok működésének köszön- működését, hiszen a 2018 májusától  nagy részén egyszerre fordultak elő
                                                   és az ahhoz kapcsolódó szakmai        előfordulásának valószínűsége  hetően kicsit növelhető a csapa- szeptemberig tartó időszakban  zivatarok és nagy területen aszály is
                                                   tanulmányi versenyek megrende-        nem zárható ki teljesen, azt  dék mennyisége.        több zivataros nap volt, mint az  2018-ban.
                                                   zésének célja az agrárszakképzés
                                                   fejlesztése, a pályaorientáció segí-
                                                   tése, a szakmák népszerűsítése, a
                                                   szakképző iskolák oktató-nevelő
     Április 15-16-án tartja a nemzeti              területén folytatott tevékenysé- munkájának versenyszintű értéke-
     Agrárgazdasági Kamara az Agrár szakma            geik megerősítéséért – a két  lése, a kiemelkedő oktató-nevelő
     sztár Fesztivált a budapesti Hungexpo            kamara a 2019. évi szakma sztár  tevékenység ösztönzése.
     területén. Az ingyenesen látogatható ren-          Fesztiváljaik megrendezése során  a 2018/2019. tanévben az
     dezvény ad otthont az országos szakmai            együttműködik. Ennek keretében  oszTV keretében 9 szakképesí-
                                                   tésben, az szKTV keretében 11
                                    a fesztiváljaikon megjelenési
     tanulmányi versenyeknek, valamint az             lehetőséget is biztosítanak egy- szakképesítésben versenyeznek a          Az ÖN partnere
     agrárszakképzés fejlesztése mellett a            más részére.         tanulók. a versenyekre összesen
     pályaorientáció segítését is szolgálja.            a NaK az innovációs és Techno- 688 tanuló nevezett be: oszTV            a vasútlogisztikában
                                    lógiai minisztérium támogatásá- versenyekre 385, szKTV verse-
      az eddigi gyakorlat szerint az  Ennek érdekében a NaK első  val 2019. április 15–16. között  nyekre 303 tanuló. a fesztiválon a       Fejlett technológia.
     országos szakmai Tanulmányi  alkalommal tavaly csatlakozott a  első alkalommal rendezi meg a  20 szakképesítés közül a keretben        Több évtizedes szakértelem.
     Versenyek (oszTV), valamint a  magyar Kereskedelmi és iparka- Hungexpo területén („B” pavilon)  szereplő 8 szakképesítés döntőjé-
     szakma Kiváló Tanulója Versenyek  mara (mKiK) által hagyományosan  az országos szakmai versenyek  nek lebonyolítására kerül sor.
     (szKTV) egy-egy iskolában kerül- megrendezett szakma sztár Fesz- döntőit nyolc szakmában, vala- Egyidejűleg mind a 20 szakké-
     tek megrendezésre, úgynevezett  tiválhoz, ahol az mKiK által szerve- mint az ehhez kapcsolódó ünne- pesítés kapcsán szakmai bemuta-
     versenyszervező intézményben. a  zett tanulmányi versenyek döntői  pélyes díjátadót.   tókra is sor kerül. Így a fesztiválra
     Nemzeti agrárgazdasági Kamara  kerülnek lebonyolítása. Ez az év  az agrár szakma sztár Feszti- kilátogató tanulók egy olyan
     (NaK) részéről először 2017-ben  még csak az „ismerkedésről” szólt,  vált a NaK az mKiK-val együttmű- élményalapú megtapasztalással
     fogalmazódott meg az az igény,  ahol 4 agrár-szakképesítést (Édes- ködve, a szakma sztár Fesztivál  gazdagodhatnak, amely speciáli-
     hogy az agrárszakképzések is  ipari termékgyártó, pék, Erdészeti  brand kommunikációjának és  san az agrár-szakképesítésekhez
     jelenjenek meg a „nagyközönség”  szakmunkás, Virágkötő és virág- arculati elemeinek felhasználásá- köthető. a szakmabemutatók
     előtt úgy, hogy a verseny nyilvá- kereskedő) foglalkoztató szigetek  val bonyolítja le, elősegítve ezzel  mellett a résztvevőknek lehetősé-
     nossá tételével az általános iskolai  létrehozásával népszerűsítettük. a 2020. évi együttes országos  ge nyílik arra is, hogy foglalkozta-
     tanulók és más érdeklődők is  a NaK és az mKiK között 2018.  tanulmányi versenyek megvalósí- tó szigeteken kipróbálhassák a
     belelássanak a szakmai sajátossá- december 18-án aláírt megállapo- tását. Tervezetten a két kamara  szakmák egyes fogásait.
     gok részleteibe.       dás értelmében – a szakképzés  2020-ban már együttesen kívánja          n nAK              rch.railcargo.com                                              276294
                                                                          NAKlap_201x137.indd  1                                         2019. 03. 28.  20:49
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19