Page 9 - NAKlap_2017_03
P. 9

8  2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                              9
                                        BIRTOKOS


 Személyes tanácsadásokkal segítik a tagok munkáját
                                                        MOBIL
 Megnyílt az első NAK Szolgáltató Központ                      AZ AGRÁRKAPCSOLAT Hajdúböszörményben nyitotta meg első
 Szolgáltató Központját a kamara. Az új közpon-
 tokban a hagyományos falugazdászi szolgálta-
 tásokon túl külső partnerek bevonásával ta-
 nácsadással is segítik a tagok munkáját. A NAK                   www.birtokosmobil.hu
 sikeres próba üzemmódot követően ország-
 szerte több hasonló központot fog létrehozni.
                                          Hogyan csökkenthetné

 Több lépésben bővíti szolgáltatá- illetve a kísérleti jelleggel bevezetett
 sainak körét a Nemzeti agrárgazda- kapcsolattartói hálózat kiépítése is.     mobilszámláját?
 sági Kamara (NaK) annak érdekében,  Emellett a kamara a program része-
 hogy hozzájáruljon tagjai versenyké- ként, a szolgáltató Hálózat projekt
 pességének növeléséhez. E célból  keretében NaK szolgáltató Közpon- kenykedők számára nyújtanak szol- NaK biztosításközvetítői és jogse- Hogyan kaphatna
 elindította a szolgáltató Kamara  tokat létesít, amelyek közül az első  gáltatásokat, például műtrágyát,  gélyszolgálatot ellátó ügyvédei is a
 programot, hogy jobban megismer- 2016. december 15-én nyílt meg  növényvédő szert, vetőmagot állíta- kamarai tagok rendelkezésére állnak.  többet apénzéért?
 je a tagok igényeit és azokra haté- ünnepélyes keretek között Hajdúbö- nak elő vagy agrárhiteleket kínálnak.  a különböző szolgáltatók képviselői
 kony megoldásokat kínáljon. szörményben. Ezen pontokon a NaK  Jelenleg Hajdúböszörményben a  a NaK szolgáltató Központban heti
 a kamara a partnernyilvántartás  egy helyszínen biztosítja a gazdálko- következő szolgáltatók érhetők el:  rendszerességgel nyújtanak hiteles
 fejlesztése nyomán immáron napra- dók számára a szakmai tájékoztatást,  agro.bio Hungary Kft., Fitohiorm Kft.,  szakmai tájékoztatást, ami a kamarai
 kész, közhiteles adatokra épülő, szé- tanácsadást olyan témákban, ame- Gabonakutató Non-profit Kft., K&H  tagoknak ingyenes. a következő idő- ELŐNYÖS MOBILTARIFÁK KIZÁRÓLAGKAMARAI TAGOKNAK!
 les körű adatbázissal rendelkezik a  lyek segítik őket gazdálkodásuk, vál- Bank, Kite zrt., Nitrogénművek Rt.,  szak tapasztalatai alapján, Hajdúbö-
 mintegy 400 ezer fős tagságáról,  lalkozásuk eredményesebb működ- oTP Bank, Pioneer-Hi Bred magyar- szörményt követően a NaK további
 amely lehetővé teszi, hogy hatéko- tetésében.  ország zrt. a versenypiaci szereplő- településeken is kialakít szolgáltató
 nyabban szolgálja ki őket. a szolgál- a kamara nyilvános pályázatot hir- kön túl az országos Katasztrófavéde- Központokat. a tervek szerint a  Alig telefonál, és máris elfogyotta Magas apercdíja, pedig ahavidíjra is Beszélni és netezni csakis kötöttségek
 tató Kamara program része a tagi  detett versenypiaci szereplők számá- lem szakemberei, méhészeti, erdé- következő helyszín sárvár lesz.  lebeszélhető keret? Csak néhány sokat költ? Mobilján netezik is, de az nélkül szeret?
                                            Akorlátlanságnak perszeára van.
                           apár megabyte szinte semmiresem
         számothív,ésmégis sokat fizet?
 elégedettség- és igényfelmérés,  ra, akik az agrárium területén tevé- szeti szaktanácsadók, valamint a  n NAK elég? De nem sok az, amennyit most fizet?
         Magára ismert?
         Váltson inkább BirtOKOS Start   Ismerős helyzet?          Költsön kevesebbet!
 Telekommunikációs szolgáltatás a tagoknak tarifára! Váltson inkább BirtOKOS Plusz  Váltson inkább BirtOKOS Prémium
                           tarifára!
                                            tarifára!
 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BirtOKOS  Telekommunikációs és szolgáltató
 néven telekommunikációs szolgáltatást indí- Kft. a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás
 tott tagjai számára, akik a piacinál jóval ked- érdekében szolgáltatóváltás mellett  BIRTOKOS START BIRTOKOS PLUSZ BIRTOKOS PRÉMIUM
 vezőbb díjcsomagok közül választhatnak. A  döntött, és új működési elv alapján
 szolgáltatási díj egy része leírható lesz az  kötött szerződést a Netfone Telecom  Alacsonyhavidíj Szuper olcsó percdíj Kedvezőhavidíj
 éves kamarai tagdíjból. Kft.-vel. a cég 2014 óta biztosít  Olcsó percdíj Szuper sok adat Választható adatforgalom:
 magyarországon teljes körűen  Korlátlan lebeszélhetőség a Korlátlan lebeszélhetőség a  sosem fogy el anet
 mobiltelefon-, valamint mobilinter- NAK Hálón belül  NAK Hálón belül          Valódi belföldi korlátlanság:
 a Nemzeti agrárgazdasági Kama- mobiltarifák közös jellemzője, hogy  net-szolgáltatást lakossági és üzleti  ahavidíjon kívül minden ingyen
 ra (NaK) hosszú előkészítés után elin- csoporton belül díjmentes hívást  előfizetőknek. a magofon korábbi
 dította a BirtoKos elnevezésű tele- tesz lehetővé, valamint az előfizetők  ügyfeleinek átszerződtetése folya-
 kommunikációs szolgáltatását,  a Nemzeti agrárgazdasági Kamara  matban van, a jövőben ők is a Net- Havidíj(Ft): 2490 Havidíj(Ft): 3990 Havidíj(Ft): 7190 /8290/ 9490
 amely 2017. január 10-től minden  mintegy 650 fős falugazdász-hálóza- jebb öt sIm-kártya erejéig, a szolgál- fone ügyfelei lesznek. a váltás szám- Lebeszélhető (Ft): 2490 Lebeszélhető (Ft): 3990 Lebeszélhető perc: korlátlan
                                                           0
                                              Percdíj(Ft):
 kamarai tag számára elérhető. az  tával is ingyenesen beszélhetnek. év  tatási díj egy része leírható lesz az  hordozással, az egyedi előfizetői  Percdíj(Ft): 15 Percdíj(Ft): 9 Sms-díj(Ft): 0
 elindult szolgáltatás előnyös kondí- végére több ezer új ügyfél megszer- éves kamarai tagdíjból. szerződésében meghatározott szol- Sms-díj(Ft): 24 Sms-díj(Ft): 24 Adat: 500 MB/2GB/4 GB
 ciókat kínál a tagok számára az agrá- zését tűzte ki célul a kamara a ked- a kamara tulajdonában álló NaK  gáltatások változása nélkül valósul  Adat: - Adat: 500 MB
 rium szereplőinek összekapcsolásá- vező tarifáknak köszönhetően. a  Telekommunikációs és szolgáltató  meg. a magofon Kft. ügyfelei tehát
 ért. a BirtoKos tarifacsaládot a tagi  BirtoKos névre keresztelt szolgálta- Kft. az egykori magofon Kft. bázisán  továbbra is változatlan feltételekkel
 igényeknek megfelelően alakította  táson belül az érdeklődők több díj- jött létre, amelyet 2016 júniusában  vehetik igénybe tarifacsomagjaikat.
 ki a NaK. a piacinál jóval kedvezőbb  csomag közül választhatnak legfel- vásárolt meg a köztestület. a NaK  n NAK
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14