Page 8 - NAKlap_2017_03
P. 8

8                                        2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap             NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                                          9
                                                                                                            BIRTOKOS


     Személyes tanácsadásokkal segítik a tagok munkáját
                                                                                                                            MOBIL
     Megnyílt az első NAK Szolgáltató Központ                                                                                     AZ AGRÁRKAPCSOLAT     Hajdúböszörményben nyitotta meg első
     Szolgáltató Központját a kamara. Az új közpon-
     tokban a hagyományos falugazdászi szolgálta-
     tásokon túl külső partnerek bevonásával ta-
     nácsadással is segítik a tagok munkáját. A NAK                                                                                  www.birtokosmobil.hu
     sikeres próba üzemmódot követően ország-
     szerte több hasonló központot fog létrehozni.
                                                                                                              Hogyan csökkenthetné

      Több lépésben bővíti szolgáltatá- illetve a kísérleti jelleggel bevezetett
     sainak körét a Nemzeti agrárgazda- kapcsolattartói hálózat kiépítése is.                                                                     mobilszámláját?
     sági Kamara (NaK) annak érdekében,  Emellett a kamara a program része-
     hogy hozzájáruljon tagjai versenyké- ként, a szolgáltató Hálózat projekt
     pességének növeléséhez. E célból  keretében NaK szolgáltató Közpon- kenykedők számára nyújtanak szol- NaK biztosításközvetítői és jogse-                                       Hogyan kaphatna
     elindította a szolgáltató Kamara  tokat létesít, amelyek közül az első  gáltatásokat, például műtrágyát,  gélyszolgálatot ellátó ügyvédei is a
     programot, hogy jobban megismer- 2016. december 15-én nyílt meg  növényvédő szert, vetőmagot állíta- kamarai tagok rendelkezésére állnak.                                      többet apénzéért?
     je a tagok igényeit és azokra haté- ünnepélyes keretek között Hajdúbö- nak elő vagy agrárhiteleket kínálnak.  a különböző szolgáltatók képviselői
     kony megoldásokat kínáljon.  szörményben. Ezen pontokon a NaK  Jelenleg Hajdúböszörményben a  a NaK szolgáltató Központban heti
      a kamara a partnernyilvántartás  egy helyszínen biztosítja a gazdálko- következő szolgáltatók érhetők el:  rendszerességgel nyújtanak hiteles
     fejlesztése nyomán immáron napra- dók számára a szakmai tájékoztatást,  agro.bio Hungary Kft., Fitohiorm Kft.,  szakmai tájékoztatást, ami a kamarai
     kész, közhiteles adatokra épülő, szé- tanácsadást olyan témákban, ame- Gabonakutató Non-profit Kft., K&H  tagoknak ingyenes. a következő idő- ELŐNYÖS MOBILTARIFÁK KIZÁRÓLAGKAMARAI TAGOKNAK!
     les körű adatbázissal rendelkezik a  lyek segítik őket gazdálkodásuk, vál- Bank, Kite zrt., Nitrogénművek Rt.,  szak tapasztalatai alapján, Hajdúbö-
     mintegy 400 ezer fős tagságáról,  lalkozásuk eredményesebb működ- oTP Bank, Pioneer-Hi Bred magyar- szörményt követően a NaK további
     amely lehetővé teszi, hogy hatéko- tetésében.        ország zrt. a versenypiaci szereplő- településeken is kialakít szolgáltató
     nyabban szolgálja ki őket. a szolgál- a kamara nyilvános pályázatot hir- kön túl az országos Katasztrófavéde- Központokat. a tervek szerint a  Alig telefonál, és máris elfogyotta Magas apercdíja, pedig ahavidíjra is Beszélni és netezni csakis kötöttségek
     tató Kamara program része a tagi  detett versenypiaci szereplők számá- lem szakemberei, méhészeti, erdé- következő helyszín sárvár lesz.   lebeszélhető keret? Csak néhány  sokat költ? Mobilján netezik is, de az nélkül szeret?
                                                                                                                Akorlátlanságnak perszeára van.
                                                                                               apár megabyte szinte semmiresem
                                                                              számothív,ésmégis sokat fizet?
     elégedettség- és igényfelmérés,  ra, akik az agrárium területén tevé- szeti szaktanácsadók, valamint a     n NAK                              elég?               De nem sok az, amennyit most fizet?
                                                                              Magára ismert?
                                                                              Váltson inkább BirtOKOS Start   Ismerős helyzet?          Költsön kevesebbet!
     Telekommunikációs szolgáltatás a tagoknak                                                    tarifára!             Váltson inkább BirtOKOS Plusz   Váltson inkább BirtOKOS Prémium
                                                                                               tarifára!
                                                                                                                tarifára!
     A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BirtOKOS                          Telekommunikációs és szolgáltató
     néven telekommunikációs szolgáltatást indí-                        Kft. a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás
     tott tagjai számára, akik a piacinál jóval ked-                      érdekében szolgáltatóváltás mellett           BIRTOKOS START           BIRTOKOS PLUSZ         BIRTOKOS PRÉMIUM
     vezőbb díjcsomagok közül választhatnak. A                         döntött, és új működési elv alapján
     szolgáltatási díj egy része leírható lesz az                        kötött szerződést a Netfone Telecom           Alacsonyhavidíj          Szuper olcsó percdíj       Kedvezőhavidíj
     éves kamarai tagdíjból.                                  Kft.-vel. a cég 2014 óta biztosít            Olcsó percdíj           Szuper sok adat          Választható adatforgalom:
                                                   magyarországon teljes körűen               Korlátlan lebeszélhetőség a    Korlátlan lebeszélhetőség a    sosem fogy el anet
                                                   mobiltelefon-, valamint mobilinter-           NAK Hálón belül          NAK Hálón belül          Valódi belföldi korlátlanság:
      a Nemzeti agrárgazdasági Kama- mobiltarifák közös jellemzője, hogy            net-szolgáltatást lakossági és üzleti                                             ahavidíjon kívül minden ingyen
     ra (NaK) hosszú előkészítés után elin- csoporton belül díjmentes hívást          előfizetőknek. a magofon korábbi
     dította a BirtoKos elnevezésű tele- tesz lehetővé, valamint az előfizetők         ügyfeleinek átszerződtetése folya-
     kommunikációs szolgáltatását,  a Nemzeti agrárgazdasági Kamara              matban van, a jövőben ők is a Net-            Havidíj(Ft):    2490      Havidíj(Ft):    3990      Havidíj(Ft): 7190 /8290/ 9490
     amely 2017. január 10-től minden  mintegy 650 fős falugazdász-hálóza- jebb öt sIm-kártya erejéig, a szolgál- fone ügyfelei lesznek. a váltás szám- Lebeszélhető (Ft): 2490    Lebeszélhető (Ft): 3990     Lebeszélhető perc: korlátlan
                                                                                                                               0
                                                                                                                  Percdíj(Ft):
     kamarai tag számára elérhető. az  tával is ingyenesen beszélhetnek. év  tatási díj egy része leírható lesz az  hordozással, az egyedi előfizetői  Percdíj(Ft):     15     Percdíj(Ft):      9     Sms-díj(Ft):        0
     elindult szolgáltatás előnyös kondí- végére több ezer új ügyfél megszer- éves kamarai tagdíjból. szerződésében meghatározott szol-        Sms-díj(Ft):      24     Sms-díj(Ft):     24     Adat:   500 MB/2GB/4 GB
     ciókat kínál a tagok számára az agrá- zését tűzte ki célul a kamara a ked- a kamara tulajdonában álló NaK  gáltatások változása nélkül valósul  Adat:          -     Adat:      500 MB
     rium szereplőinek összekapcsolásá- vező tarifáknak köszönhetően. a  Telekommunikációs és szolgáltató  meg. a magofon Kft. ügyfelei tehát
     ért. a BirtoKos tarifacsaládot a tagi  BirtoKos névre keresztelt szolgálta- Kft. az egykori magofon Kft. bázisán  továbbra is változatlan feltételekkel
     igényeknek megfelelően alakította  táson belül az érdeklődők több díj- jött létre, amelyet 2016 júniusában  vehetik igénybe tarifacsomagjaikat.
     ki a NaK. a piacinál jóval kedvezőbb  csomag közül választhatnak legfel- vásárolt meg a köztestület. a NaK   n NAK
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13