Page 10 - NAKlap_2017_03
P. 10

10                                        2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap             NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                                          11     idén még húsz pályázat várható a Vidékfejlesztési Programban                                      mányhivatalok mint érintett szer-
     Tavaly év végéig több mint                                                       vezetek hatékony és szoros együtt-
                                                                         működésével érhető csak el a dön-
                                                                         tések felgyorsítása.
     százmilliárdot fizettek ki                                                       hoz kapcsolódóan és mekko-
                                                                          – Eddig milyen pályázatok-

                                                                         ra összegben történtek kifi-
                                                                         zetések?
     A Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló 1300 mil-              – Hogy halad a pályázatok          – a Vidékfejlesztési Program
     liárd forint közel 90 százalékát, mintegy 1135 milliárd forintot hir-           elbírálása? Miként igyekez-         keretéből 2016. december 31-ig
     detett meg a Miniszterelnökség, így elmondható, hogy a magyar               nek felgyorsítani ezt a mun-         mintegy 101 milliárd forint kifizeté-
     gazdák a 2020-ig tartó uniós ciklus legfontosabb beruházási                kát? Mikorra várható az           se történt meg, ami tartalmazza a
     pályázatait már megismerhették – nyilatkozta a NAKlapnak Kis                egyes pályázatoknál a támo-         2015-ös determinációt is. ahogy az
     Miklós Zsolt. A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős             gatói döntések meghozata-          értékelésekben, úgy a kifizetések
                                                   la?
                                                                         terén is idén várható a nagyobb
     államtitkára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint a                                    dömping, hiszen – a projektek
     fennmaradó 20 pályázatot is hamarosan meghirdetik.                      – lassabban, mint reméltem. saj-      megvalósításával párhuzamosan –
                                                   nos az elmúlt évben a mezőgazda-       az előlegek és a végkifizetések fel- már 2016 decemberében igényel- zetések, az ökológiai gazdálkodás  – Az utóbbi időszakban
      – Eddig hány pályázatot    – szinte minden vidékfejlesztési  programot, amelyre háromszoros  sági és Vidékfejlesztési Hivatal  gyorsítása a szándék. a folyamat- hető volt az előleg a trágyatárolók  támogatási összegei, az erdősítés  milyen előrelépések történ-
     hirdettek meg és mekkora   pályázatra nagy igény mutatkozik,  igény mutatkozott. a jelentős túl- (mVH) delegált faladatként végezte  ban lévő szervezeti átalakítások  építésére is.     támogatása stb.        tek a kifizető ügynökség
     összegben? Mikorra tervezik  ami azt mutatja, hogy az eddig  igénylés ellenére a pályázók több  a pályázatok jogosultsági értékelé- már most is javulást hoztak a kifize- az erre az évre vonatkozó konk- Emellett a kifizetéseket befo- átalakításával kapcsolat-
     a még hátralévő pályázatok  megjelent felhívások beváltották a  mint fele támogatásban részesült.  sét (mint kvázi előzetes feldolgozá- tések gyorsításában. Ez a 2016. év  rét kifizetési célszám tervezése  lyásolhatja, hogy a bankgarancia  ban?
     kiírását?           hozzájuk fűzött reményeket. a  Ráadásul egy második körben  sát), és láthatóan nem készült fel a    utolsó heteiben meg is látszott.  jelenleg folyamatban van, erről a  jelenleg drágább, mint a banki
                    Vidékfejlesztési Program kereté- további 40 milliárd forintot bizto- felhívások időbeni megjelenteté-  a miniszterelnökség az uniós  kormány fog dönteni, az szinte  hitel. Ennek eredményeképpen  – az mVH megszűnése után a
      – a miniszterelnökség a Vidék- ben megjelent felhívások jól tükrö- sítottunk az állattartóknak és az  sére (holott az Irányító Hatóság  csatlakozás óta először tudta elér- bizonyos, hogy igen ambiciózusak  előfordulhat, hogy a gazdálkodók  budapesti központ a magyar
     fejlesztési Program 2015. augusz- zik a fejlesztési igényeket, ami  ültetvényeseknek. Itt tavaly  jelezte, hogy ki fog írni minden  ni, hogy egy vidékfejlesztési prog- lesznek a tervek. a Vidékfejleszté- inkább hitelből valósítják majd  Államkincstárhoz került általános
     tusi elfogadása óta összesen 49  annak is köszönhető, hogy széles  decemberben járt le a kérelmek  pályázatot), illetve a pályázati  ramból finanszírozott támogatás  si Program esetében fontos hang- meg beruházásaikat és nem igé- jogutódlással. a kormány döntése
     felhívást hirdetett meg mint-                  benyújtási időszaka, szintén  dömpingre sem. Ezt most utólag      esetében előleget lehessen fizetni  súlyozni a specialitásokat is,  nyelnek akkora mértékű előleget,  szerint az mVH 19 megyei kiren-
     egy 1135 milliárd forint érték-                 jelentős érdeklődéssel.  kell orvosolni. zajlik a megyei kor-     a gazdálkodók számára. Elsőként  miszerint mintegy 400 milliárd  hiszen annak a bankgarancia fel- deltsége pedig jogutódlással a
     ben. Ez azt jelenti, hogy a ren-                 az Irányító Hatóság ezen  mányhivatalokban (mint részben       az agrár-környezetgazdálkodást,  forintot minimum 5 év alatt, éven- tétele. azon dolgozunk, hogy  megyei kormányhivatalokba
     delkezésre álló közel 1300                   felül 10 pályázat esetében a  mVH-jogutód) a kapacitások fel-     valamint ökológiai gazdálkodást  kénti ütemezésben lehet csak kifi- olcsóbb lehessen a bankgarancia,  olvadt be. a hivatal integrálódása
     milliárd forint 88 százaléka                  rendelkezésre álló forrás kime- mérése. látni kell azt is, hogy mi -  folytató termelők kaphattak mint- zetni. Ide tartoznak például az  és ezáltal igényeljék minél töb- eddig zökkenőmentesen zajlott. a
     már megjelent. Összességé-                   rülése miatt döntött a felhívás  után minden pályázat esetében     egy 15 milliárd forint előleget, de  agrár-környezetgazdálkodási kifi- ben az előlegkifizetést. munkavégzés helyszíne – a debre-
     ben elmondható, hogy a                     felfüggesztéséről, ami szintén  megengedtük a hiánypótlást, ezzel                                                 ceni kirendeltség kivételével – nem
     2020-ig tartó uniós ciklus leg-                 azt bizonyítja, hogy a kiírások  tovább lassult a kérelmek előzetes                                                változott, valamint a kirendeltsé-
     fontosabb beruházási pályá-                   megfelelnek a fejlesztési igé- feldolgozása, hisz sokan csak félig                                                geken folyó ügyintézés a korábban
     zatait már megismerhették a                   nyeknek.          elkészített kérelmeket adtak be.                                                    megszokott módon folyik.
     gazdálkodók. a tervek szerint                   a legutóbb a juh- és kecs- mindenesetre megfeszített mun-                                                     az Államkincstár 2016. decem-
     2017-ben pedig a fennmara-                   ketartó telepek korszerűsíté- kával dolgoznak az érintettek                                                    ber 27-én megkapta a kifizetések
     dó, összesen 20 darab pályá-                  sét támogató, valamint a  annak érdekében, hogy minél                                                       lebonyolításához szükséges felté-
     zati felhívást, vagyis a teljes,                gomba- és hűtőházak létre- hamarabb át tudják adni a jogosult                                                   teles akkreditációt, a végleges
     közel 1300 milliárdos keretet                  hozását és korszerűsítését  kérelmeket a miniszterelnökség                                                    akkreditációt 2017. október 15-ig
     meghirdetjük. Ezek közül a                   támogató felhívások felfüg- számára, mi pedig haladéktalanul                                                   kell megszereznie. az ezzel kap-
     legtöbbet még márciusig                     gesztésére került sor. Ezen  megkezdjük a pályázatok tartalmi                                                   csolatos eljárás folyamatban van
     megismerhetik az érdeklő-                    pályázatok esetében két-,  értékeltetését az erre létrejött szak-                                                 és a tervezetteknek megfelelően
     dők, azonban néhány olyan                    illetve háromszoros igény  mai stábbal. Nagyjából a beadással                                                   halad.
     esetben, ahol egyéb jogsza-                   érkezett be.        azonos sorrendben végeznek az                                                       Remélem, hogy a kifizető ügy-
     bályalkotásra is szükség van,                   Fontos kiemelnem, hogy az  előkészítéssel, azaz leghamarabb                                                   nökség vezetője (aki az Államkincs-
     ott 2017 júniusa lesz a várható                 üveg- és fóliaházak létrehozá- az élelmiszeripari, kertészeti pályá-                                               tár elnökhelyettese) haladéktala-
     megjelenés dátuma.      egyeztetést követően jelentetjük  sát és korszerűsítését támogató fel- zatokat dolgozzák majd fel, ezután                                             nul kinevezésre kerül a Nemzet-
                    meg azokat, amelyben fontos sze- hívás januári szakaszhatáránál –  jön a települések számára kiírt                                                 gazdasági minisztérium részéről
      – Hányan pályáztak az    repet játszik a Nemzetig agrárgaz- 2017. január 31-én – várhatóan  pályázat, majd az állattenyésztők                                                annak érdekében, hogy zavartalan
     egyes felhívásokra? Melyek  dasági Kamara is.       szintén a pályázat felfüggesztésé- kérelmei következnek.                                                       legyen a Vidékfejlesztési Program
     voltak a legnépszerűbb kiírá-  Példaként említhetem az   ről dönt majd az Irányító Hatóság a  Jól látható, hogy a magyar                                                   végrehajtása.
     sok?             agrár-környezetgazdálkodási  keret kimerülése miatt.    Államkincstár és a megyei kor-                                                      n ANdó PATRiK/KONRÁd SZiLÁRd
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15