Page 12 - NAKlap_2017_03
P. 12

12                                        2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap             NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                                         13     Az EU a kockázatalapú elbírálást felcseréli a veszélyesség elvére                                                   fokozott átállási program megala- – állítja székely zoltán, a Nemzeti  meg, azonban ha arra gondolunk,

                                                                                        pozását, folyamatos fenntartását,  agrárgazdasági Kamara Heves  hogy egy új növényvédő szer kifej-
                                                                                                                       lesztése legalább 10 évig tart, biz-
                                                                                                        megyei elnöke.
                                                                                        szigorúbb ökológai szemléletű
      Nincs egységes álláspont a növényvédő                                                                növényorvos társadalmat fog  növényvédőszer-biznisz a fegyver- tosra vehető, hogy űr keletkezik a
                                                                                                        azt mindannyian tudjuk, hogy a
                                                                                                                       gazdák által használt növényvédő
                                                                                        kinevelni. az okszerű peszticid-
                                                                                        használat hosszú távon fenntart- kereskedelem vagy a humán  szerek tekintetében. az új szerek
                                                                                        ható. a környezetvédelem, az
      szerek kivonásával kapcsolatban                                                                   ökológiai szemlélet, a magasabb
                                                                                        szintű gazdálkodás magasabb
                                                                                        biológiai értékű termékeket fog
                                                                                        kibocsátani a fogyasztók részére,
                                                                                        szigorú szakmai feltételrendszer
     Több növényvédő szer kivonása várható a közeljövőben az                  megnehezül. a tarlókezelés során       jelenleg alkalmazott termesztés- betartásával. megállapítható,
     Európai Unió döntése nyomán, mivel azok a vadon élő, beporzó                alkalmazott glifozát ható-          technológiák esetében egyes  hogy az elkövetkezendő időkben
     rovarokra erősen mérgezőek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara                anyag-tartalmú növényvédő sze-        érintett készítmények kijuttatha- a mezőgazdálkodók, növényter-
     megyei elnökei a kérdésben némileg eltérő véleményen vannak.                rek kivonásával sokkal nehezeb-       tóságának fenntartása az   mesztők, kertészek, erdészek,
                                                   ben lehet irtani az évelő gyomo-       előny-kockázat mérlegelése alap- állattenyésztők az egészséges
                                                   kat, ezért nő az állománypermete-      ján támogatandó – természete- környezet érdekében, minden
      az Európai Unió számos    Három ilyen vegyszer engedélye- melésben markáns mennyiségi és  zések száma, így a környezeti ter-   sen az előírásoknak megfelelő  esetben a hagyományokra építve,
     növényvédő hatóanyagot ki akar  zését 2013-tól, kétéves türelmi  minőségi kockázatokat jelent.  helés. Nőni fog a gyomos, nem    módon és megerősített színvona- megfelelő tudományos alapon
     vonni, a lépést az indokolja, hogy  időre meghosszabbították. Ennek  Utóbbi esetben nem kizárólag az  megfelelő kultúrállapotú táblák  lú hatósági kontroll mellett –  alkalmazott technológiákkal, a
     a növényvédő szerek tekinteté- lejárta után, 2016. november ele- értékmérő tulajdonságokban  száma, mivel állománykezeléssel     húzta alá szandai József.   műszaki fejlesztés eszközeinek
     ben az EU a kockázatalapú elbírá- jén az illetékes hatóság ismételten  megjelenő kedvezőtlen változá- gyakran megoldhatatlan az egyes               felhasználásával gazdálkodnak
     lást felcseréli a veszélyesség elvé- kedvezőtlen véleményt adott a  sokra kell gondolni, hanem adott  gyomok elleni védekezés. a tarló- Szemléletváltozást    tovább. a mezőgazdasági kuta-
                                    esetben az okszerű gombaölő  kezelés elmaradása a parlagfű és       hozhat a szigorítás      tást, rezisztencianemesítést
                                    szeres kezelések elmaradása a ter- fásszárúak elterjedését is segíti.                  kiemelten támogatni szükséges.
                                    més felületén megjelenő, toxino- a neonikotinoidok mérgező         – a megnevezett növényvédő  minden esetben fontos szem-
                                    kat termelő gombafajok előretö- hatásúak a méhekre és más meg-      szerek kivonása egyértelműen és  pont, hogy a környezetre alapve-
                                    rését indukálhatja” – véli szandai  porzó rovarokra, ugyanakkor a     bizonyíthatóan indokolt – állítja  tően káros készítményeket,
                                    József, a Nemzeti agrárgazdasági  csávázószerként való használatá-    Hubai Imre Csaba, a Nemzeti  növényvédő szereket ne enged-
                                    Kamara Nógrád megyei elnöke. a  val kapcsolatosan még a méhész-      agrárgazdasági Kamara     jük be a mezőgazdaságba, és ne
                                    szakember szerint valós veszély  társadalomnak sincs teljesen       Jász-Nagykun-szolnok megyei  megalapozatlan pótcselekvés
                                    továbbá, hogy az igazán hatékony  kikristályosodott álláspontja. az    elnöke, ráadásul a nevezett  legyen a növényvédő gépek ellen- gyógyszeripar szintjén jövedelmez.  forgalomba hozatala során egyre
                                    készítmények kivonása esetén a  országos magyar méhészeti Egye-      növényvédő szerek kivonása a  őrzése. a totális szerek elfedik a  azt azonban már kevesebben tud- inkább a humán egészségre gya-
                                    megmaradó szerekből nagyobb  sület tavaly elvégzett kísérlete       mezőgazdaságban jelentős szem- fejlődés igényességét. mindezek  ják, hogy a növényvédő szerek sza- korolt hatás jelenti a szűrőt. Ezért
                                    mennyiség kerül kijuttatásra,  igazolta, amit a gyártó korábban      léletváltozásnak a kiindulópontja.  alapján az informatikai adatok  bályozásában Európát három  egyre több egészségre ugyan
                                    növelve a környezetterhelést,  nem ismert el, hogy a növények       a lépés a mezőgazdaságban ráirá- rendszeres felhasználásával állí- zónára osztották. mi, magyarok  kevésbé káros szer kerülhet forga-
                                    illetve a nem célszervezetek  generatív szerveiben is kimutat-      nyítja a figyelmet az igen gazdag  tunk elő környezetbarát, magas  paradox módon a Brit-szigetekig  lomba, azonban ezek hatástartama
                                    kitettségét, miközben az elért  ható a szer, tehát a virágport gyűj-   agrotechnikai megoldások alkal- biológiai értékű termékeket.  tartó zónában kaptunk helyet.  nagymértékben csökkenhet, így a
                                    hatás jócskán elmarad az optimá- tő méhek érintkeznek vele, sőt, a    mazására. „Ez a növényvédő-                 mókásnak tűnhet, hogy egy óceáni  védekezések száma emelkedhet. a
                                    listól. Ezen folyamatok oda is  kaptárba viszik. a méhészeti szak-    szer-kivonás a klórozott szénhid- Kevesebb termék      éghajlatú és néha a sivatagosodás  piac törvényszerűsége, hogy ha a
     re. azt senki sem vitatja, hogy a  még forgalmazásra engedélye- vezetnek, hogy a károsítók egyre  mának a neonikotinoid ható-    rogén-mentesítési programhoz  – dráguló növény-       jeleit mutató ország növényvédő- felhasználható termékek száma
     növényvédő szerek veszélyes  zett neonikotinoid növényvédő  szélesebb körben kialakuló,  anyaggal kapcsolatos bizonyta-       hasonlóan új korszakot nyit a                szer-forgalmazása együtt kezelen- szűkül, akkor a maradék szerek ára
     anyagok, azonban használatuk  szerek alkalmazhatóságáról, mivel  növényvédő szerekkel szembeni  lannak tűnő álláspontja abból a   növényvédelemben, a mezőgaz-  védő szerek          dő, ráadásul a Brit-szigeteken más,  emelkedik.
     elengedhetetlen a nagy mennyi- azok a vadon élő, beporzó rova- rezisztenciájának megakadályozá- félelemből fakad, hogy a neoniko-  dálkodásban. a továbbiakban is  – szőlész-borászként fájt a szí- fejlettebb technológiát alkalmaz- a növényvédőszer-piac három-
     ségű és jó minőségű élelmiszer  rokra erősen mérgezőek.   sát célzó szerrotációs lehetőségek  tinoidos csávázást kiváltó más    szükségesnek látszik olyan kont- vem, mikor tízegynéhány évvel  hatnak a termelők és annak ellené- szereplős kellene, hogy legyen. a
     előállításához, de csak szigorú               köre egyre szűkül. Fentiek alapján  növényvédő szerek és technológi-   rollrendszer továbbfejlesztése,  ezelőtt uniós támogatással sorra  re, hogy ott sokkal nagyobb a talaj- növényvédő szer előállítója, a
     szabályok betartása mellett. a  A kivonás          nyilvánvaló, hogy a kivont szerek  ák esetleg nem jelentenek-e majd    ami a növényvédő szert egy-egy  vágták ki a gyakran fiatal szőlőül- víz nitrátterhelése, mégsem korlá- növényvédő szerek engedélyező
     szóban forgó neonikotinoid   terméshozam-         pótlására nincs valós alternatíva. nagyobb veszélyt a méhekre. Ezt    alkalommal felhasználható esz- tetvényeket. az üzenet világos  tozza őket jogszabály a műtrá- hatósága mellett nekem, a terme-
     növényvédő szerek a beporzó                  Különös veszélyt jelent például  alátámasztani látszik, hogy a neo-   köznek tekinti” – állítja Hubai  volt: csökkentsük a megtermelt  gya-felhasználásban.  lőnek is beleszólásom kéne, hogy
     rovarokra, köztük a méhekre  csökkenéssel is        a glifozát hatóanyag esetleges  nikotinoidok kivonásával a kukori-    Imre. a peszticidterhelés megállí- szőlő mennyiségét, még akkor is,  székely zoltán arra számít, hogy  legyen ebbe a bizniszbe, hiszen
     komoly veszélyt jelentenek. az  járhat           kivonása. a legfontosabb kultú- ca, napraforgó esetében a terme-     tása, folyamatos csökkentése arra  ha ez majd később fájni fog  a gombaölő szerek több mint felét,  mégiscsak én fizetek a kasszánál,
     EU-tagországok nagy része a neo-               rákban (őszi búza, napraforgó,  lők a csávázásról áttértek a talaj-    ösztönzi a mezőgazdaság szerep- nekünk. a növényvédő szerek  valamint a rovarölő és gyomirtó  és mint valós felhasználó, tulajdon-
     nikotinoidok használatát már  „a jelenleg vizsgált készítmé- kukorica, káposztarepce) az évelő  fertőtlenítésre, repcénél nőtt az  lőit, hogy a természethez közel  folyamatos kivonása is ilyen gon- szerek 10–15 százalékát vonhatják  képpen a megrendelő is én
     korábban betiltotta, bár a tilalom  nyek esetleges kivonásakor várha- gyomok, többek között tarackbú- állománykezelések száma, ami a  álló, a biodiverzitást alapvetően  dolatokat ébreszt bennem, hiszen  ki a közeljövőben. a szakember  magam kellene legyek – véli a
     csak a méhek számára különösen  tóan előretörnek a nagy gazdasá- za, fekete üröm, mezei acat, apró  költségek növekedése mellett   alkalmazó, biológiai szemléletű  drágábban és nehezebben fogjuk  szerint a kivonás nem egyszerre,  Heves megyei elnök.
     vonzó növényekre vonatkozott.  gi kárt okozó károsítók, ami a ter- szulák elleni védekezés nagyon  növeli a környezeti terhelést is. a  termelést folytassanak. Ez a váltás  tudni megtermelni terményeinket  hanem több év alatt valósulhat  n ANdó PATRiK
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17