Page 13 - NAKlap_2017_03
P. 13

12  2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                            13 Az EU a kockázatalapú elbírálást felcseréli a veszélyesség elvére fokozott átállási program megala- – állítja székely zoltán, a Nemzeti  meg, azonban ha arra gondolunk,

                    pozását, folyamatos fenntartását,  agrárgazdasági Kamara Heves  hogy egy új növényvédő szer kifej-
                                                   lesztése legalább 10 évig tart, biz-
                                    megyei elnöke.
                    szigorúbb ökológai szemléletű
  Nincs egységes álláspont a növényvédő  növényorvos társadalmat fog  növényvédőszer-biznisz a fegyver- tosra vehető, hogy űr keletkezik a
                                    azt mindannyian tudjuk, hogy a
                                                   gazdák által használt növényvédő
                    kinevelni. az okszerű peszticid-
                    használat hosszú távon fenntart- kereskedelem vagy a humán  szerek tekintetében. az új szerek
                    ható. a környezetvédelem, az
 szerek kivonásával kapcsolatban    ökológiai szemlélet, a magasabb
                    szintű gazdálkodás magasabb
                    biológiai értékű termékeket fog
                    kibocsátani a fogyasztók részére,
                    szigorú szakmai feltételrendszer
 Több növényvédő szer kivonása várható a közeljövőben az  megnehezül. a tarlókezelés során  jelenleg alkalmazott termesztés- betartásával. megállapítható,
 Európai Unió döntése nyomán, mivel azok a vadon élő, beporzó  alkalmazott glifozát ható- technológiák esetében egyes  hogy az elkövetkezendő időkben
 rovarokra erősen mérgezőek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  anyag-tartalmú növényvédő sze- érintett készítmények kijuttatha- a mezőgazdálkodók, növényter-
 megyei elnökei a kérdésben némileg eltérő véleményen vannak.  rek kivonásával sokkal nehezeb- tóságának fenntartása az  mesztők, kertészek, erdészek,
 ben lehet irtani az évelő gyomo- előny-kockázat mérlegelése alap- állattenyésztők az egészséges
 kat, ezért nő az állománypermete- ján támogatandó – természete- környezet érdekében, minden
 az Európai Unió számos  Három ilyen vegyszer engedélye- melésben markáns mennyiségi és  zések száma, így a környezeti ter- sen az előírásoknak megfelelő  esetben a hagyományokra építve,
 növényvédő hatóanyagot ki akar  zését 2013-tól, kétéves türelmi  minőségi kockázatokat jelent.  helés. Nőni fog a gyomos, nem  módon és megerősített színvona- megfelelő tudományos alapon
 vonni, a lépést az indokolja, hogy  időre meghosszabbították. Ennek  Utóbbi esetben nem kizárólag az  megfelelő kultúrállapotú táblák  lú hatósági kontroll mellett –  alkalmazott technológiákkal, a
 a növényvédő szerek tekinteté- lejárta után, 2016. november ele- értékmérő tulajdonságokban  száma, mivel állománykezeléssel  húzta alá szandai József.  műszaki fejlesztés eszközeinek
 ben az EU a kockázatalapú elbírá- jén az illetékes hatóság ismételten  megjelenő kedvezőtlen változá- gyakran megoldhatatlan az egyes  felhasználásával gazdálkodnak
 lást felcseréli a veszélyesség elvé- kedvezőtlen véleményt adott a  sokra kell gondolni, hanem adott  gyomok elleni védekezés. a tarló- Szemléletváltozást tovább. a mezőgazdasági kuta-
 esetben az okszerű gombaölő  kezelés elmaradása a parlagfű és  hozhat a szigorítás tást, rezisztencianemesítést
 szeres kezelések elmaradása a ter- fásszárúak elterjedését is segíti. kiemelten támogatni szükséges.
 més felületén megjelenő, toxino- a neonikotinoidok mérgező  – a megnevezett növényvédő  minden esetben fontos szem-
 kat termelő gombafajok előretö- hatásúak a méhekre és más meg- szerek kivonása egyértelműen és  pont, hogy a környezetre alapve-
 rését indukálhatja” – véli szandai  porzó rovarokra, ugyanakkor a  bizonyíthatóan indokolt – állítja  tően káros készítményeket,
 József, a Nemzeti agrárgazdasági  csávázószerként való használatá- Hubai Imre Csaba, a Nemzeti  növényvédő szereket ne enged-
 Kamara Nógrád megyei elnöke. a  val kapcsolatosan még a méhész- agrárgazdasági Kamara  jük be a mezőgazdaságba, és ne
 szakember szerint valós veszély  társadalomnak sincs teljesen  Jász-Nagykun-szolnok megyei  megalapozatlan pótcselekvés
 továbbá, hogy az igazán hatékony  kikristályosodott álláspontja. az  elnöke, ráadásul a nevezett  legyen a növényvédő gépek ellen- gyógyszeripar szintjén jövedelmez.  forgalomba hozatala során egyre
 készítmények kivonása esetén a  országos magyar méhészeti Egye- növényvédő szerek kivonása a  őrzése. a totális szerek elfedik a  azt azonban már kevesebben tud- inkább a humán egészségre gya-
 megmaradó szerekből nagyobb  sület tavaly elvégzett kísérlete  mezőgazdaságban jelentős szem- fejlődés igényességét. mindezek  ják, hogy a növényvédő szerek sza- korolt hatás jelenti a szűrőt. Ezért
 mennyiség kerül kijuttatásra,  igazolta, amit a gyártó korábban  léletváltozásnak a kiindulópontja.  alapján az informatikai adatok  bályozásában Európát három  egyre több egészségre ugyan
 növelve a környezetterhelést,  nem ismert el, hogy a növények  a lépés a mezőgazdaságban ráirá- rendszeres felhasználásával állí- zónára osztották. mi, magyarok  kevésbé káros szer kerülhet forga-
 illetve a nem célszervezetek  generatív szerveiben is kimutat- nyítja a figyelmet az igen gazdag  tunk elő környezetbarát, magas  paradox módon a Brit-szigetekig  lomba, azonban ezek hatástartama
 kitettségét, miközben az elért  ható a szer, tehát a virágport gyűj- agrotechnikai megoldások alkal- biológiai értékű termékeket.  tartó zónában kaptunk helyet.  nagymértékben csökkenhet, így a
 hatás jócskán elmarad az optimá- tő méhek érintkeznek vele, sőt, a  mazására. „Ez a növényvédő- mókásnak tűnhet, hogy egy óceáni  védekezések száma emelkedhet. a
 listól. Ezen folyamatok oda is  kaptárba viszik. a méhészeti szak- szer-kivonás a klórozott szénhid- Kevesebb termék éghajlatú és néha a sivatagosodás  piac törvényszerűsége, hogy ha a
 re. azt senki sem vitatja, hogy a  még forgalmazásra engedélye- vezetnek, hogy a károsítók egyre  mának a neonikotinoid ható- rogén-mentesítési programhoz  – dráguló növény- jeleit mutató ország növényvédő- felhasználható termékek száma
 növényvédő szerek veszélyes  zett neonikotinoid növényvédő  szélesebb körben kialakuló,  anyaggal kapcsolatos bizonyta- hasonlóan új korszakot nyit a  szer-forgalmazása együtt kezelen- szűkül, akkor a maradék szerek ára
 anyagok, azonban használatuk  szerek alkalmazhatóságáról, mivel  növényvédő szerekkel szembeni  lannak tűnő álláspontja abból a  növényvédelemben, a mezőgaz- védő szerek  dő, ráadásul a Brit-szigeteken más,  emelkedik.
 elengedhetetlen a nagy mennyi- azok a vadon élő, beporzó rova- rezisztenciájának megakadályozá- félelemből fakad, hogy a neoniko- dálkodásban. a továbbiakban is  – szőlész-borászként fájt a szí- fejlettebb technológiát alkalmaz- a növényvédőszer-piac három-
 ségű és jó minőségű élelmiszer  rokra erősen mérgezőek.  sát célzó szerrotációs lehetőségek  tinoidos csávázást kiváltó más  szükségesnek látszik olyan kont- vem, mikor tízegynéhány évvel  hatnak a termelők és annak ellené- szereplős kellene, hogy legyen. a
 előállításához, de csak szigorú  köre egyre szűkül. Fentiek alapján  növényvédő szerek és technológi- rollrendszer továbbfejlesztése,  ezelőtt uniós támogatással sorra  re, hogy ott sokkal nagyobb a talaj- növényvédő szer előállítója, a
 szabályok betartása mellett. a  A kivonás  nyilvánvaló, hogy a kivont szerek  ák esetleg nem jelentenek-e majd  ami a növényvédő szert egy-egy  vágták ki a gyakran fiatal szőlőül- víz nitrátterhelése, mégsem korlá- növényvédő szerek engedélyező
 szóban forgó neonikotinoid  terméshozam- pótlására nincs valós alternatíva. nagyobb veszélyt a méhekre. Ezt  alkalommal felhasználható esz- tetvényeket. az üzenet világos  tozza őket jogszabály a műtrá- hatósága mellett nekem, a terme-
 növényvédő szerek a beporzó  Különös veszélyt jelent például  alátámasztani látszik, hogy a neo- köznek tekinti” – állítja Hubai  volt: csökkentsük a megtermelt  gya-felhasználásban. lőnek is beleszólásom kéne, hogy
 rovarokra, köztük a méhekre  csökkenéssel is  a glifozát hatóanyag esetleges  nikotinoidok kivonásával a kukori- Imre. a peszticidterhelés megállí- szőlő mennyiségét, még akkor is,  székely zoltán arra számít, hogy  legyen ebbe a bizniszbe, hiszen
 komoly veszélyt jelentenek. az  járhat  kivonása. a legfontosabb kultú- ca, napraforgó esetében a terme- tása, folyamatos csökkentése arra  ha ez majd később fájni fog  a gombaölő szerek több mint felét,  mégiscsak én fizetek a kasszánál,
 EU-tagországok nagy része a neo- rákban (őszi búza, napraforgó,  lők a csávázásról áttértek a talaj- ösztönzi a mezőgazdaság szerep- nekünk. a növényvédő szerek  valamint a rovarölő és gyomirtó  és mint valós felhasználó, tulajdon-
 nikotinoidok használatát már  „a jelenleg vizsgált készítmé- kukorica, káposztarepce) az évelő  fertőtlenítésre, repcénél nőtt az  lőit, hogy a természethez közel  folyamatos kivonása is ilyen gon- szerek 10–15 százalékát vonhatják  képpen a megrendelő is én
 korábban betiltotta, bár a tilalom  nyek esetleges kivonásakor várha- gyomok, többek között tarackbú- állománykezelések száma, ami a  álló, a biodiverzitást alapvetően  dolatokat ébreszt bennem, hiszen  ki a közeljövőben. a szakember  magam kellene legyek – véli a
 csak a méhek számára különösen  tóan előretörnek a nagy gazdasá- za, fekete üröm, mezei acat, apró  költségek növekedése mellett  alkalmazó, biológiai szemléletű  drágábban és nehezebben fogjuk  szerint a kivonás nem egyszerre,  Heves megyei elnök.
 vonzó növényekre vonatkozott.  gi kárt okozó károsítók, ami a ter- szulák elleni védekezés nagyon  növeli a környezeti terhelést is. a  termelést folytassanak. Ez a váltás  tudni megtermelni terményeinket  hanem több év alatt valósulhat  n ANdó PATRiK
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18