Page 15 - NAKlap_2017_03
P. 15

14  2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                            15


 A hatóság már ellenőrzi a tápértékjelölést Visszatekintés a 2016-os időszakra
 Bár már december óta él a kenyerek összetételére vonatkozó szigorú  pékségek. Ez idő alatt az új előírások- Felemás évet zártak a kertészek
 szabályozás, a vállalkozásoknak még néhány hónapjuk van arra,  hoz kell igazítaniuk a gyártási tech-
 hogy átálljanak az új receptúrára. A hatóság ezt követően ellenőrzi  nológiát, a receptúrát, a címkézést és
 majd az új élelmiszerkönyvi előírásokat. A csomagolt pékárukra  a csomagolóanyagot is. a Nébih sze- Kiváló termést ígérő évkezdet után egy  Ebben az időszakban szabadföldi
 vonatkozó tápértékjelölés azonban már éles üzemben működik, a  rint a célzott hatósági ellenőrzés is  átlagos év volt a tavalyi a kertészek szá- zöldségnövényeink többsége még
 Nébih tapasztalatai szerint a gyártók a fogyasztói elvárásokhoz iga- ezt követően kezdődhet meg. Ter- mára – igaz, ez területenként és terméstől  nem került ki a földekre, így zöld-
 mészetesen ez idő alatt is rendszeres
                                    ségtermelőinket nem érintették az
 zodva igyekeznek betartani az előírásokat.  és folyamatos a sütőüzemek élelmi- függően nagyon eltérő átlagot jelent. április végi fagyok. Egy-két korai
 szerlánc-biztonsági és minőségi  a hazai kertészek jó részének  volt olyan ültetvény, ahol a hőmér- szabadföldi paprikakiültetés és
 Jelentős változás előtt áll a hazai  mennyiségüket. Ezen 8 kenyérféle- legtöbb esetben megemelték a név- ellen őrzése, viszont az ellenőrök  tavalyi is az időjárás jelentette a  séklet –7 Celsius-fok közelébe süly- korai borsó károsodott. Néhány
 pékáruk kínálata. a magyar élelmi- ség közül 5 típusra eddig is létezett  adó gabona arányát a késztermék- tekintettel vannak az átmeneti idő- legnagyobb kihívást. a gyümölcs- lyedt. alma-, dió-, meggy-, cseresz- termőhelyen a kiültetett dinnyepa-
 szerkönyv 2016 decemberében élet- ilyen szabályozás, így a fehér és a fél- ben. Ennek köszönhetően markán- szak sajátosságaira. abban az eset- termelők az év kezdetén még nagy  nye-, kajszi-, őszibarack-, szamóca-  lánták „fáztak le”, komolyabb károk
 be lépett módosítása számos pon- barna kenyerekre, valamint a  sabb ízű és jobb minőségű kenyerek  ben egyébként, ha egy vállalkozás- reményekkel tekintettek a jövőbe,  és szőlőkultúrák egyaránt érintet- nem keletkeztek, csak a betakarítás
 ton szigorított a kenyerek és a külön- búzakenyér és a rozsos, illetve a rozs- kerülhetnek a piacra. Rozskenyér  nál azt állapítják meg, hogy a termé- a rekordmennyiségű virág kiugró- tek voltak. Néhol többször egymás  késett némileg. a május kissé csa- alma 500 ezer tonnás terméssel
 böző pékáruk szabályozásán. a  kenyerekre korábban is kötelező ará- címén tehát valóban többségében  keit nem az előírások szerint, az élel- an jó termést helyezett kilátásba. a  utáni napokon is fagyott. szeren- padékosabb volt a megszokottnál,  közepes évet zárt. a többi kultúrá-
 módosítás tisztázza, hogy egyes,  nyokat határoztak meg. az új termé- rozslisztet tartalmazó terméket kap- miszerkönyvben foglalt alapanya- szokatlan melegnek köszönhetően  csére a fagyok foltszerűen fordul- aminek következtében mind az  ban a fagyok ellenére sem kelet-
 névvel ellátott kenyerek, illetve cuk- kek az egészséges táplálkozás igé- nak majd a pénzükért a vásárlók,  gok és technológia használatával  a különböző fajok virágzása össze- tak elő, ráadásul eltérő fenológiai  ültetvények, mind a szántóföldi  kezett akkora kiesés, mint amek-
 rászsütemények pontosan mit és  nyeinek megfelelő összetételűek,  hiszen korábban a rozsliszt elvárt  készítik, akkor figyelmeztetésre vagy  ért, egyszerre láthattunk még  stádiumban lévő növényállomá- zöldségek szépen fejlődtek. az  korát az előzetes becslések jelez-
 milyen arányban tartalmazhatnak,  mint a grahamkenyér, a teljes kiőrlé- aránya csupán 40 százalék volt a  akár élelmiszer-ellenőrzési bírságra is  virágzó mandulát és már virágzó  nyokban. Ennek megfelelően a  időjárás június közepétől augusz- tek, a legtöbb gyümölcsnél jó
 számíthatnak.  almát. Április 20-ára virradóra az  károk mértéke is változó volt, a leg- tus közepéig igen szélsőséges volt,  átlagos évről beszélhetünk. a
 szintén jelentős változást hoz az  ország több pontján mértek jelen- inkább érintett területeken akár  gyakori erős felmelegedésekkel,  80 840 hektáros gyümölcstermő
 előrecsomagolt termékek esetében,  tős éjszakai-hajnali lehűléseket,  100 százalékos is lehetett a fagykár.  hőségidőszakokkal, hirtelen kiala- terület enyhe növekedést muta-
 hogy 2016. december 13-tól kezdő-                   kuló heves esőzésekkel, nagy  tott 2015-höz képest, a legna-
 dően kötelező a tápértékadatok fel-                  intenzitású záporokkal, zivatarok- gyobb arányú a bodza és a dió
 tüntetése. a tápérték jelölésére 5 év  A főbb kultúrák 2016. évi adatai és  kal. Ez jelentősen megnehezítette  esetében volt. Kisebb mértékben
 türelmi időt biztosított a jogalkotó,  a változás 2015-höz képest  a növényvédelmet, az esők és viha- ugyan, de nőtt a kajszi, a cseresz-
 ami tavaly decemberben járt le. a  (forrás: NaK termésbecslés)    rok következtében sérült, repedt  nye és a meggy termőterülete is.
 Nébih szerint a csomagolt terméke- terület  Változás mennyiség Változás  terméseken különböző rothadást  a szabadföldi zöldségek
 ken szereplő címkék meglétére a  kultúra (ha) '16/'15 (ezer t) '16/'15 okozó kórokozók fertőztek. a  83 570 hektáros termőterülete
 kereskedelem is nagy figyelmet for- szabadföldi paprika 831 –14,3% 27,9 –2,4% hőség kihatással volt a minőségre  jelentős növekedést mutatott az
 dít. Nem veszik át például a beszállí- Fűszerpaprika 2 055 –19,5% 21,4 7,1% is, például egyes ültetvényekben  előző évhez képest, számottevő-
 tóiktól a jelöletlen terméket, illetve  szabadföldi  1 042 –15,9% –13,9% lényegében „megfőtt” a meggy a  en nőtt a csemegekukorica és a
                         79,2
 csak szakértői véleménnyel jóváha- paradicsom 5 600 20,4% 240,8 23,2% fákon. lényegében a nyár nagyobb  görögdinnye területe. Nőtt a sár-
      görögdinnye
 gyott jelölésű pékárut fogadnak el.  Fejes káposzta 1 854 9,2% 49,1 15,7% részében a hőmérséklet magas, a  garépa, a petrezselyem, a vörös-
 Ezáltal nemcsak a jogszabály kény- sárgarépa 1 475 19,6% 70,8 14,8% csapadék eloszlása pedig egyenet- hagyma és a fejeskáposzta felü-
 szeríti a gyártókat, illetve a forgalma- gyökérpetrezselyem 1 731 11,3% 53,7 15,0% len volt. Így egyaránt voltak száraz  lete is, a többi kultúra stagnálást
 zókat a helyes és megfelelő jelölés  torma 1 468 10,2% 16,6 24,5% és nagyon nedves-párás területek  vagy csökkenést mutatott. az
 feltüntetésére, hanem a piaci elvárás  spárga 1 648 5,0% 6,3 14,0% az országban. Utóbbi körülmények  összes betakarított termés meny-
 is. Feltehetőleg ennek köszönhető,  Vöröshagyma 1 963 7,9% 65 19,1% egyrészt a növényvédelmet nehe- nyisége megközelítette az 1,5
 hogy a hatóság máig csak kisebb  Fokhagyma 915 –14,9% 6,6 –12,5% zítették, másrészt a felázott talajú  millió tonnát, ami magasan a
 hiányosságokat tapaszalt az erre irá- zöldborsó 23 784 1,5% 137,9 17,8% területeken nehézkessé vált vagy  sokéves átlag felett van. a 3555
 nyuló ellenőrzések alkalmával. a  Csemegekukorica 33 875 11,1% 589,4 13,7% ellehetetlenült az ipari zöldségnö- hektáros hajtató felület megha-
                             1,2%
                         172,9
                     –4,9%
                1 478
      Hajtatott paprika
 leggyakrabban előforduló hiba,  Hajtatott paradicsom 388 2,1% 128,8 15,1% vények gépi betakarítása. Ősszel a  ladta az előző évit, a bővülés a
 hogy az energiaérték kiszámításánál  Hajtatott salátafélék 652 34,7% 45,6 34,7% csapadékos októberi időjárás hát- főleg a saláta- és káposztafélék-
 nem számolnak a rosttartalommal a  Alma 26 080 –0,2% 498,2 6,1% ráltatta az almaszüretet és a kései  nek köszönhető. a hajtatott zöld-
 illetve milyen receptúra alapján  sű kenyér, a tönkölybúzakenyér, a  kenyerekben, ezzel szemben a mos- gyártók, illetve a vitamin és ásványi  körte 2 390 0,4% 32,8 5,7% csemegekukoricák aratását. a  ség termésmennyisége 405 ezer
 készülhetnek. a Nemzeti élelmiszer- kukoricás kenyér és a megújult  tani szabályozás 60 százalékos  anyag mennyisége eltér a csomago- Cseresznye 2 801 6,8% 18,5 17,4% 2016. év időjárása a hajtató kerté- tonna körül alakult, ami 30 ezer
 lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájé- összetételű búzakenyér, rozsos  arányt ír elő. láson szereplő értéktől. a Nébih a  meggy 14 096 2,6% 89,5 8,0% szek számára jobb volt, mint egy  tonnával meghaladja a sokéves
 koztatása szerint a magyar élelmi- kenyér, rozskenyér. az összetevők  azon termékek esetében, amelye- tápérték jelölésének ellenőrzése  kajszi 5 169 2,9% 29,8 52,1% évvel ezelőtt, mivel kevesebb volt  átlagot. a korai szegmensben
 szerkönyv 15-féle kenyér esetében  közé bekerültek az álgabonák is,  ket újonnan vezetnek be a vállalko- során tapasztalt kisebb hiba esetén  Őszibarack és nektarin 3 617 –4,8% 35,8 –5,7% a hőségnapok száma.  minden kertészeti terméket jó
                             –9,0%
 szabályozza az összetételt és 8-féle  mint a hajdina vagy az amaránt. a  zások a kínálatukba, már a szigorúbb  figyelmeztetést alkalmaz és javító  szilva 6 649 –2,5% 55,9 –11,9% Összesítve a tavalyi évet, a gyü- áron lehetett értékesíteni, de a
                         7,8
      szamóca
                 761
                     2,6%
 kenyérre vonatkozóan határozza  lisztkeverékből készített kenyerek  előírásokat kell alkalmazni, a már a  intézkedésre kötelezi az érintett vál- dió 6 491 9,5% 9,1 2,2% mölcs termésmennyisége a  termelői árak összességében
 meg az előállításukhoz felhasználha- esetében pedig rögzítették a keveré- kínálatban szereplő kenyereknél  lalkozást.  termesztett bodza 5 004 16,6% 19,3 24,4% sokéves átlagnak megfelelően,  elmaradtak a várakozásoktól.
 tó liszttípusokat és felhasználási  ket képező lisztek pontos arányát. a  viszont féléves türelmi időt kapnak a  n KöPöNCEi CSiLLA 850 ezer tonna körül alakult. az  n HUNyAdi iSTVÁN
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20