Page 11 - NAKlap_2017_03
P. 11

10  2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                             11 idén még húsz pályázat várható a Vidékfejlesztési Programban mányhivatalok mint érintett szer-
 Tavaly év végéig több mint  vezetek hatékony és szoros együtt-
     működésével érhető csak el a dön-
     tések felgyorsítása.
 százmilliárdot fizettek ki hoz kapcsolódóan és mekko-
      – Eddig milyen pályázatok-

     ra összegben történtek kifi-
     zetések?
 A Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló 1300 mil- – Hogy halad a pályázatok  – a Vidékfejlesztési Program
 liárd forint közel 90 százalékát, mintegy 1135 milliárd forintot hir- elbírálása? Miként igyekez- keretéből 2016. december 31-ig
 detett meg a Miniszterelnökség, így elmondható, hogy a magyar  nek felgyorsítani ezt a mun- mintegy 101 milliárd forint kifizeté-
 gazdák a 2020-ig tartó uniós ciklus legfontosabb beruházási  kát? Mikorra várható az  se történt meg, ami tartalmazza a
 pályázatait már megismerhették – nyilatkozta a NAKlapnak Kis  egyes pályázatoknál a támo- 2015-ös determinációt is. ahogy az
 Miklós Zsolt. A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős  gatói döntések meghozata- értékelésekben, úgy a kifizetések
 la?
     terén is idén várható a nagyobb
 államtitkára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint a  dömping, hiszen – a projektek
 fennmaradó 20 pályázatot is hamarosan meghirdetik.  – lassabban, mint reméltem. saj- megvalósításával párhuzamosan –
 nos az elmúlt évben a mezőgazda- az előlegek és a végkifizetések fel- már 2016 decemberében igényel- zetések, az ökológiai gazdálkodás  – Az utóbbi időszakban
 – Eddig hány pályázatot  – szinte minden vidékfejlesztési  programot, amelyre háromszoros  sági és Vidékfejlesztési Hivatal  gyorsítása a szándék. a folyamat- hető volt az előleg a trágyatárolók  támogatási összegei, az erdősítés  milyen előrelépések történ-
 hirdettek meg és mekkora  pályázatra nagy igény mutatkozik,  igény mutatkozott. a jelentős túl- (mVH) delegált faladatként végezte  ban lévő szervezeti átalakítások  építésére is. támogatása stb.  tek a kifizető ügynökség
 összegben? Mikorra tervezik  ami azt mutatja, hogy az eddig  igénylés ellenére a pályázók több  a pályázatok jogosultsági értékelé- már most is javulást hoztak a kifize- az erre az évre vonatkozó konk- Emellett a kifizetéseket befo- átalakításával kapcsolat-
 a még hátralévő pályázatok  megjelent felhívások beváltották a  mint fele támogatásban részesült.  sét (mint kvázi előzetes feldolgozá- tések gyorsításában. Ez a 2016. év  rét kifizetési célszám tervezése  lyásolhatja, hogy a bankgarancia  ban?
 kiírását? hozzájuk fűzött reményeket. a  Ráadásul egy második körben  sát), és láthatóan nem készült fel a  utolsó heteiben meg is látszott.  jelenleg folyamatban van, erről a  jelenleg drágább, mint a banki
 Vidékfejlesztési Program kereté- további 40 milliárd forintot bizto- felhívások időbeni megjelenteté- a miniszterelnökség az uniós  kormány fog dönteni, az szinte  hitel. Ennek eredményeképpen  – az mVH megszűnése után a
 – a miniszterelnökség a Vidék- ben megjelent felhívások jól tükrö- sítottunk az állattartóknak és az  sére (holott az Irányító Hatóság  csatlakozás óta először tudta elér- bizonyos, hogy igen ambiciózusak  előfordulhat, hogy a gazdálkodók  budapesti központ a magyar
 fejlesztési Program 2015. augusz- zik a fejlesztési igényeket, ami  ültetvényeseknek. Itt tavaly  jelezte, hogy ki fog írni minden  ni, hogy egy vidékfejlesztési prog- lesznek a tervek. a Vidékfejleszté- inkább hitelből valósítják majd  Államkincstárhoz került általános
 tusi elfogadása óta összesen 49  annak is köszönhető, hogy széles  decemberben járt le a kérelmek  pályázatot), illetve a pályázati  ramból finanszírozott támogatás  si Program esetében fontos hang- meg beruházásaikat és nem igé- jogutódlással. a kormány döntése
 felhívást hirdetett meg mint- benyújtási időszaka, szintén  dömpingre sem. Ezt most utólag  esetében előleget lehessen fizetni  súlyozni a specialitásokat is,  nyelnek akkora mértékű előleget,  szerint az mVH 19 megyei kiren-
 egy 1135 milliárd forint érték- jelentős érdeklődéssel. kell orvosolni. zajlik a megyei kor- a gazdálkodók számára. Elsőként  miszerint mintegy 400 milliárd  hiszen annak a bankgarancia fel- deltsége pedig jogutódlással a
 ben. Ez azt jelenti, hogy a ren- az Irányító Hatóság ezen  mányhivatalokban (mint részben  az agrár-környezetgazdálkodást,  forintot minimum 5 év alatt, éven- tétele. azon dolgozunk, hogy  megyei kormányhivatalokba
 delkezésre álló közel 1300  felül 10 pályázat esetében a  mVH-jogutód) a kapacitások fel- valamint ökológiai gazdálkodást  kénti ütemezésben lehet csak kifi- olcsóbb lehessen a bankgarancia,  olvadt be. a hivatal integrálódása
 milliárd forint 88 százaléka  rendelkezésre álló forrás kime- mérése. látni kell azt is, hogy mi - folytató termelők kaphattak mint- zetni. Ide tartoznak például az  és ezáltal igényeljék minél töb- eddig zökkenőmentesen zajlott. a
 már megjelent. Összességé- rülése miatt döntött a felhívás  után minden pályázat esetében  egy 15 milliárd forint előleget, de  agrár-környezetgazdálkodási kifi- ben az előlegkifizetést. munkavégzés helyszíne – a debre-
 ben elmondható, hogy a  felfüggesztéséről, ami szintén  megengedtük a hiánypótlást, ezzel     ceni kirendeltség kivételével – nem
 2020-ig tartó uniós ciklus leg- azt bizonyítja, hogy a kiírások  tovább lassult a kérelmek előzetes  változott, valamint a kirendeltsé-
 fontosabb beruházási pályá- megfelelnek a fejlesztési igé- feldolgozása, hisz sokan csak félig  geken folyó ügyintézés a korábban
 zatait már megismerhették a  nyeknek.  elkészített kérelmeket adtak be.              megszokott módon folyik.
 gazdálkodók. a tervek szerint  a legutóbb a juh- és kecs- mindenesetre megfeszített mun-      az Államkincstár 2016. decem-
 2017-ben pedig a fennmara- ketartó telepek korszerűsíté- kával dolgoznak az érintettek      ber 27-én megkapta a kifizetések
 dó, összesen 20 darab pályá- sét támogató, valamint a  annak érdekében, hogy minél        lebonyolításához szükséges felté-
 zati felhívást, vagyis a teljes,  gomba- és hűtőházak létre- hamarabb át tudják adni a jogosult  teles akkreditációt, a végleges
 közel 1300 milliárdos keretet  hozását és korszerűsítését  kérelmeket a miniszterelnökség     akkreditációt 2017. október 15-ig
 meghirdetjük. Ezek közül a  támogató felhívások felfüg- számára, mi pedig haladéktalanul     kell megszereznie. az ezzel kap-
 legtöbbet még márciusig  gesztésére került sor. Ezen  megkezdjük a pályázatok tartalmi      csolatos eljárás folyamatban van
 megismerhetik az érdeklő- pályázatok esetében két-,  értékeltetését az erre létrejött szak-    és a tervezetteknek megfelelően
 dők, azonban néhány olyan  illetve háromszoros igény  mai stábbal. Nagyjából a beadással     halad.
 esetben, ahol egyéb jogsza- érkezett be.  azonos sorrendben végeznek az               Remélem, hogy a kifizető ügy-
 bályalkotásra is szükség van,  Fontos kiemelnem, hogy az  előkészítéssel, azaz leghamarabb    nökség vezetője (aki az Államkincs-
 ott 2017 júniusa lesz a várható  üveg- és fóliaházak létrehozá- az élelmiszeripari, kertészeti pályá- tár elnökhelyettese) haladéktala-
 megjelenés dátuma. egyeztetést követően jelentetjük  sát és korszerűsítését támogató fel- zatokat dolgozzák majd fel, ezután  nul kinevezésre kerül a Nemzet-
 meg azokat, amelyben fontos sze- hívás januári szakaszhatáránál –  jön a települések számára kiírt  gazdasági minisztérium részéről
 – Hányan pályáztak az  repet játszik a Nemzetig agrárgaz- 2017. január 31-én – várhatóan  pályázat, majd az állattenyésztők  annak érdekében, hogy zavartalan
 egyes felhívásokra? Melyek  dasági Kamara is. szintén a pályázat felfüggesztésé- kérelmei következnek. legyen a Vidékfejlesztési Program
 voltak a legnépszerűbb kiírá- Példaként említhetem az  ről dönt majd az Irányító Hatóság a  Jól látható, hogy a magyar  végrehajtása.
 sok?  agrár-környezetgazdálkodási  keret kimerülése miatt. Államkincstár és a megyei kor-     n ANdó PATRiK/KONRÁd SZiLÁRd
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16