Page 6 - NAKlap_2017_03
P. 6

6                                        2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap             NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                                          7     Nagyot tisztult az őstermelői kör                                                    Komoly segítséget jelentett

     A gazdák versenyképességéért                                                      az áfacsökkentés a termelőknek     dolgozik a kamara                                                            Kedvező hatása van a januártól bevezetett

                                                                         áfacsökkentésnek az érintett ágazatokra. A
                                                                         baromfitermelésben a fejlődést segíti, a
     A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már             illetve szintén a NaK érte el, hogy a  senek”. a pályázatok megírásához  tojáságazatban a rendkívül magas szürke-
     2016-ban elkezdte erősíteni szolgáltatói           feltételek közül kikerült a létszám- pedig a kamarai tagok a NaK által  és feketekereskedelem tűnhet el, a tejága-
     oldalát, ami a köztestület elnöke szerint          bővítésre vonatkozó elvárás, vala- akkreditált pályázatírókat vehet-   zatban pedig a termelőket érintő piaci
     idén még hangsúlyosabb lesz.                 mint, hogy a kedvezményes köl- nek majd igénybe.
                                    csön kamata 1 százalékra csökkent,                     nehézségek kezeléséhez járul hozzá az ala-
      a tavalyi évet értékelte és tekin- bályt véleményezett, és ezek több- futamideje pedig 15 év lett. Rákapcsolás           csony áfakulcs bevezetése.
     tette át, illetve az idei esztendő  ségébe be is építették a köztestü-
     feladatairól számolt be Győrffy  let javaslatait. a kamara szándéka  Kicsi, de jelentős  a NaK már 2016-ban is elkezdte       a tavaly januárban a sertés tőke- baromfihúshoz a vásárlók. a bolti
     Balázs, a Nemzeti agrárgazdasági  az volt, hogy a rendelkezések a  segítségek      erősíteni szolgáltatói oldalát, ez az    húsra bevezetett alacsonyabb, 5  árak a baromfi és a tojás esetében
     Kamara elnöke január 10-ei évin- gazdálkodók érdekeit előmozdító             elnök szerint idén még hangsú-        százalékos áfakulcsot az idén újabb  17 százalékkal csökkentek, a friss
     dító sajtótájékoztatóján.   előírásokat tartalmazzanak, és  a múlt évi tapasztalatokat fel- lyosabb lesz. Tavaly az élelmiszer-   három termékkörre terjesztette ki a  tej pedig 11 százalékkal olcsóbban
      az elmúlt tizenkét hónap egyik  csökkenjenek az agrárium szerep- használva az idei és a jövőbeni  ipari tagok felé is léptek a szakmai  kormányzat. Így csökkent a  kapható, mint decemberben.
     legjelentősebb kamarai vállalása  lőinek adminisztrációs terhei is.  pályázatok esetén néhány újítással  partnerlista, az élelmiszeripari hír- baromfihús, a tojás, valamint a friss  az alacsonyabb árak a forgalom
     az elnök szerint az őstermelői iga- Néhányat ezek közül ki is emelt. Így  szeretne segíteni tagjainak a kama- levél létrehozásával és a tematikus  tej forgalmi adója is. az ágazati sze- bővülésére is jó hatással voltak. a  en, a mellfilé például 220–250  kereslet állhat a várható áremelkedés
     zolványok cseréje volt, a régi  például a növényvédelmi gépek  ra. az egységes kérelmek beadása  konferenciasorozat megrendezé-   replők mindegyike pozitívan érté- tojás esetében egyes üzletláncok 20  forinttal kerül olcsóbban a vásár- mögött. a magyar Broilerszövetség
     papíralapút új, plasztikalapú                                  sével. szintén tavaly bocsá-      kelte, hogy januártól a baromfihús  százalék körüli keresletélénkülésről  lókhoz.    szerint februárban 5–6 százalékkal
     váltotta fel. Ilyenből 2016.                                  tották a tagok rendelkezé-       és a tojás áfakulcsa 27 százalékról, a  számoltak be. a legnagyobb sláger  a tej esetében nem ilyen egyér- drágulhat a csirkehús, amit a húsvét
     december 31-ig 257 ezret                                    sére a gazdálkodási napló        friss tejé pedig 18 százalékról 5 szá- azonban egyértelműen a baromfi- telmű a kereslet bővülése. Ennek  előtti időszakban egy hasonló mér-
     igényeltek az őstermelők (ez                                  kitöltéséhet szükséges         zalékra mérséklődött. a baromfi- hús. a termelők alig győzik teljesíte- oka, hogy január elsejétől csupán a  tékű áremelés követhet.
     35 ezerrel kevesebb, mint                                    útmutatókat, illetve segítet-      ágazatban a szakértők szerint a fej- ni az áruházak rendeléseit. a legjob- friss tej kapott alacsonyabb áfakul- az elmúlt egy évben a sertéshús
     amennyi 2015 végén, illetve                                   tek a tápanyaggazdálkodási       lődést segíti az áfacsökkentés, a  ban a csirkemell fogy, ebből 30–40  csot, míg a tartósabb termékek ese- ára is hasonló pályát járt be. az áfa-
     2016 végén hatályát vesztet-                                  tervek kialakításában, az        tojáságazatban a rendkívül magas  százalékkal többet szállítanak a kis- tében 18 százalékos maradt az adó- csökkentést követően a kereskede-
     te), és a közös őstermelői iga-                                 ültetvényfelmérésekben, a        szürke- és feketekereskedelem tűn- kereskedelemnek, a comb forgalma  szint. Bár a friss és a 100 Celsius-fok  lem jó része átadta a fogyasztóknak
     zolványok miatt ez 321 ezer                                   területmérésekben és a         het el, a tejágazatban pedig a ter- pedig 20 százalékkal nőtt meg. Van- alatt hőkezelt tejek forgalma érez- az ebből származó árelőnyt, így
     őstermelőt jelent (ez 38 ezer-                                 növényvédelmi portállal a        melőket érintő piaci nehézségek  nak ugyanakkor olyan termékek,  hetően emelkedett, az UHT és az  országszerte hozzávetőlegesen 18
     rel marad el a korábbitól).                                   növényekkel kapcsolatos         kezeléséhez járul hozzá az alacsony  amelyeknek alig nőtt a forgalma,  Esl tejek iránti kereslet sem csök- százalékkal olcsóbban juthattak a
     Győrffy Balázs szerint a vál-                                  védekezésben is. a NaK-el-       áfakulcs bevezetése.     aprólékból és farhátból például  kent. Elmozdulás tehát egyelőre  vásárlók a tőkehúshoz. Ezt követően
     tozás több okra vezethető                                    nök kisebb kudarcként          a lépés nyomán a legtöbb hazai  semmivel sem fogy több, mint a  nem látható a kereslet szerkezeté- azonban a sertés világpiacán jelen-
     vissza. Egyfelől elöregedő-                                   említette, hogy a biztosítási      kiskereskedelmi lánc mérsékelte az  múlt évben. mindez nyilván az árral  ben. a Tej Terméktanács és a Nem- tős áremelkedési hullám indult el,
     ben van az őstermelői társa-                                  szolgáltatást nagyon keve-       árait, így a kisboltokban és a nagy  van összefüggésben, az áfacsök- zeti agrárgazdasági Kamara hason- ami a hazai termelést is érintette.
     dalom, többen felhagytak a                                   sen veszik igénybe.           üzletláncokban egyaránt olcsób- kentés hatása ugyanis az értéke- ló véleménye szerint szükség lenne  míg a vágósertés ára egy év alatt
     munkával, mint ahányan ezt                                    ami pedig az idei szolgál-      ban juthatnak tejhez, tojáshoz és  sebb húsoknál jelentkezik érezhető- az intézkedés kiterjesztésére, hogy a  csaknem 30 százalékkal emelkedett
     a fiatalabbak közül vállalták.                                 tatási feladatokat, terveket                                     fogyasztók által kedveltebb, hosz- hazánkban, a tőkehúsok esetében
     másfelől sokan csak később                                   illeti: a sajtótájékoztatóval                                    szabb eltarthatóságú tejek is kedve- csupán 9 százalékos volt a drágulás
     váltják ki az új igazolványu-                                  egy időben indult el a NaK új                                    zőbb áron kerülhessenek a fogyasz- mértéke. az áremelkedés ellenére
     kat. Harmadrészt pedig fehére- műszaki vizsgálati kötelezettségé- idején – tavaly mintegy 130 ezret  mobiltelefonos és mobilinternetes,                              tókhoz, az iparág pedig ki tudja  még így is olcsóbban kapható itt-
     dett a gazdaság, az álőstermelők  re vonatkozó szabályozás megvál- nyújtottak be a falugazdászok – jel- BirtoKos elnevezésű szolgáltatása.                            használni a korábban kiépített  hon a sertéshús, mint 2015 decem-
     – például a kamarai őstermelői  toztatását, a vízi létesítmények  lemzően feltorlódnak a pályázati  Folytatódik a jégeső-elhárító rend-                              kapacitásait.         berében.
     mobiltelefonos applikációnak  le galizálását, a vízkészletjárulék  anyagok, ezért a NaK, egy informa- szer előkészítése, valamint a hajdú-                             Bár a legtöbb hazai kiskereskedel- az áfacsökkentés eredményeit
     köszönhetően is – már kiszorultak  térítésmentességi mennyiségi  tikai fejlesztésnek köszönhetően,  böszörményi után megnyílik a sár-                               mi lánc teljes egészében átadta a  látva a kormány azon dolgozik,
     a piacokról.         határának és a fizetésmentes idő- az ütemezett elektronikus beadást  vári kamarai szolgáltató központ is.                              fogyasztóknak a forgalmi adó mér- hogy lehetőség szerint minél széle-
                    szakának kiterjesztését.    is lehetővé teszi. Ugyancsak beve- Ez a központ a szolgáltató Hálózat                                 sékléséből eredő árelőnyt, a követ- sebb körben kiterjessze az alapvető
     Kezdeményező          a támogatási lehetőségeknél  zetnék, hogy a kérelembeadások  Projekt egyik eleme – a másik kettő                                  kező hetekben elképzelhető, hogy  élelmiszerekre vonatkozó 5 százalé-
     kamara            Győrffy Balázs kiemelte, hogy az  előtt a falugazdászok láthassák és  a tagi elégedettség- és igényfelmé-                              az árak emelkedésnek indulnak. míg  kos adókulcsot. a jövőben a kenyér
                    élelmiszeripari vállalkozásoknak  ellenőrizhessék az adott földterüle- rés, valamint a kapcsolattartói háló-                             a tojás drágulása egyértelműen a  és a különböző pékáruk, a tejföl, a
      szintén az előző év sikerei között  szánt GINoP-pályázat keretössze- tet, nehogy a szomszédos telektu- zat kiépítése –, amit szintén folytat                           madárinfluenza miatt megcsappant  túró és a hal is bekerülhet ebbe a
     említette a NaK elnöke, hogy a  gét ugyancsak kamarai közbenjá- lajdonosok – esetleges hibás ada- idén a kamara.                                         készleteknek tudható be, a baromfi- körbe.
     kamara több mint kétszáz jogsza- rásra növelték százmilliárd forintra,  tok miatt – „egymásra igényelhes- n RAFFAi FERENC                                     hús esetében a hirtelen megugrott     n KöPöNCEi CSiLLA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11