Page 5 - NAKlap_2017_03
P. 5

4  2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                              5 Felhívás a kiskultúrák  Hat év alatt ötvenöt
 Új almafajtajelöltek növényvédelméért                                 Támogatást

                                                    kapnak az erdő-

 Hazai ültetvényekből származó 15 új  százalékos bővülés                        gazdálkodók
 rezisztens almafajtát ismerhettek meg                                  a miniszterelnökség 4,7 mil-
 szakértők és almakedvelők a Nemzeti                                  liárd forint kerettel hirdetett
 Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal                                   pályázatot 2017. január 23-án
      a magyar mezőgazdaság kibo-
 (Nébih) január végi almafajta-bemuta- csátása 55 százalékkal bővült 2010               az erdei ökoszisztémák ellenál-
                                                    ló képességének növelése és a
 tóján, Budapesten.  és 2016 között – mondta az agrár-                        meglévő erdők természetessé-
     gazdaságért felelős államtitkár a                              gi állapotának javítása érdeké-
 az alma az a különleges gyü- a szakmai bírálók és a „laikus”  Békés és somogy megyei agrárve-    ben. a pályázat célja a teljes
 mölcsünk, amelyben a magas  almakedvelők érzékszervi bírá- zetőknek tartott szakmai tovább-     erdőszerkezet-átalakítással az,
 táplálkozás-élettani értékek  laton értékelhették a bemuta- képzésen, Harkányban. Czerván      hogy magasabb természetes-
 együtt jelennek meg a kiemel- tott 15 új rezisztens almafajta- György előadásában kiemelte: az   ségi állapotú vagy magasabb
 kedő élvezeti értékekkel. az  jelöltet. a bírálók pontozták  agrártámogatásoknak köszönhe-     ökológiai értékű állomány jöj-
 alma fajtaújdonságok fogyasz- többek között a gyümölcsök  tően a magyar mezőgazdaság        jön létre.
 tási és élvezeti értékéről érzék- színét, alakját, húsállományát,  jövedelmezősége az elmúlt évek-
 szervi bírálatok során győződik  illatát és ízét. a rezisztens alma- ben érdemben javult, a forrásokkal  Fellépés
 meg minden évben a Nébih.  fajta-újdonságok fogyasztási  stabilabbá vált a gazdák helyzete.     a kabóca ellen
 Ezúttal 15, a hatóság fajtakísér- értékét jól mutatja, hogy vala- a 2014–2020 közötti időszakban a
 leti állomásairól és hazai ültet- mennyi bemutatott fajtajelölt,  magyarországnak jutó összes     Idén nagyobb állami támo-
 vényekből származó rezisztens  minden vizsgált tulajdonságra  uniós forráson belül a Közös agrár-  gatást kaphatnak a szőlő
 almafajtát mutatott be. a  közepesnél jobb átlagértéket  politika (KaP) támogatásainak       aranyszínű sárgaságát terjesz-
 magyar almatermesztés rend- ért el a standard fajtákhoz viszo- Komoly kihívás elé állítja a kisebb felüle- részaránya 36,1 százalék. Ezen idő- tő amerikai szőlőkabóca elleni
 kívül gazdag fajtakínálatra  nyítva. az összesítés alapján a  ten termesztett növénykultúrákkal foglal- szak alatt a közvetlen agrártámo- védekezésre a gazdálkodók. a
 támaszkodhat. Ebben jelentős  Fujion, az Isaaq, a luna, a sme- kozó gazdákat az, hogy gyakran nem áll  gatások és a vidékfejlesztési támo- növényvédő szerek felhaszná-
 szerep jut az ellenálló, úgyne- ralda, az orion, a Red Topaz és a  rendelkezésre a számukra megfelelő és  gatások keretében összesen mint- lása esetén a növényvédő-
 vezett rezisztens almafajták  fajtanévvel egyelőre még nem  engedélyezett növényvédő szer.  egy 12,4 milliárd euró forrás áll ren- szer-költség 75 százalékát,
 termesztésének, amely a faj- rendelkező mR-17 fajtajelölt sze- delkezésre. a Földművelésügyi    maximum 12 ezer forintot kap-
 ta-előállítás leginnovatívabb  repelt a legjobban. a fajtajelöl- minisztérium beszámolója szerint  KaP felépítését már egyéb ténye- György felhívta a figyelmet arra,  hatnak hektáronként a szőlő-
 irányzata ma világszerte. Jelen- tekre további vizsgálatok vár- a kisebb felületen termesztett  szerlánc-biztonsági Hivatallal és a  az államtitkár megjegyezte:  zők is befolyásolhatják. Ilyen a Bre- hogy a gazdák életének megköny- termelők. Tavaly még a vegy-
 tőségük, hogy csökkentett  nak, amelyek várhatóan jövőre  növénykultúrákkal foglalkozó  Növényvédőszer Gyártók és  magyarország pozíciója az uniós  xit vagy az új kihívások okozta nyo- nyítése érdekében, a korábbi  szerköltségek fele, maximum
 vegyszerhasználatot tesznek  fognak lezárulni. Pozitív vég- gazdáknak évről évre visszatérő  Importőrök szövetségével  támogatások tekintetében, fajla- más, például a migrációs válság,  tapasztalatokat felhasználva, több  8 ezer forint volt a vissza nem
 lehetővé, ökológiai és bioter- eredmény esetén bekerülnek a  problémát okoz a növényvéde- együttműködve vizsgálja azokat a  gosan az egyik legjobb az Európai  továbbá a társadalom irányából  ponton is módosította az Fm a zöl- térítendő támogatás. a terme-
 mesztésre különösen alkalma- Nemzeti Fajtajegyzékbe. Ezáltal  lem, mivel az úgynevezett kiskul- lehetséges megoldásokat, ame- Unió országait tekintve, fontos cél- érkező folyamatos elvárás a KaP  dítés előírásait, amelyekre a 2017.  lők csupán 202 kérelmet nyúj-
 sak, ezáltal – a környezetet  az Európai Közösség teljes terü- túrákban sok esetben nem áll ren- lyekkel bővíthető az érintett kul- kitűzésünk, hogy ez az arány ne  gazdasági, környezeti és éghajlati  évi egységes kérelemben már  tottak be, ebből 145-öt hagy-
 kevésbé terhelő technológiák  letén forgalmazhatóak, szapo- delkezésre engedélyezett  túrákra engedélyezett növényvé- romoljon. Ugyanakkor arra is fel  értelemben vett fenntarthatósága  ügyelniük kell a termelőknek.  tak jóvá. Így összesen 1852
 bevezetése mellett – még  ríthatóak és telepíthetőek lesz- növényvédő szer egy-egy  dő szerek választéka. kell készülni, hogy a 2020 utáni  erősítésének igényével. Czerván  n FM hektár területre fizette ki a
 egészségesebb gyümölcs ter- nek.  növény-egészségügyi probléma  a NaK ez úton kéri termelő tag-  támogatást a mezőgazdasági
 melését teszik lehetővé. n NAK megoldására, sokszor még szük- jait, hogy amennyiben kérésük,    és Vidékfejlesztési Hivatal. az
 séghelyzeti engedéllyel sem. Ez  ötletük, elképzelésük, esetleg kül- Magyar főszerep a berlini Zöld Héten igényelt összeg összesen mint-
 komoly kihívás elé állítja termelő  földi tapasztalatuk van egy-egy                 egy 10 millió forint volt, töre-
 tagjainkat. kultúra növényvédelmét illetően,  Rendkívüli lehetőség, hogy  lehetőséget, hogy agráriumunk  ilyen rangos bemutatkozási  déke a 240 milliós keretnek. a
 annak érdekében, hogy a kis- amelyet a hazai szabályozás egye- Európa legnagyobb mezőgazda- fejlődéséről, kiváló, minőségi,  lehetőséget Berlinben, ami egy- Nébih tájékoztatása szerint a
 kultúrákkal foglalkozó termelők is  lőre nem tesz lehetővé, jelezzék  sági és élelmiszeripari vásárán  egészséges élelmiszereinkről,  ben a magyar gazdák teljesítmé- betegség elleni védekezéshez
 megfelelő növényvédelmi tech- azt a novenyvedelem@nak.hu  közel 400 ezer látogató előtt  gasztronómiai hagyományaink- nyének elismerése is. mezőgaz- jelenleg nem áll rendelkezésre
 nológiákat alkalmazhassanak, biz- e-mail címen. az e-mailben  bemutathatjuk a magyar élelmi- ról és a magyar konyha újításairól  daságunk, élelmiszeriparunk  megfelelő növényvédő szeres
 tonságos élelmiszert állíthassanak  kérünk megadni minden olyan  szeripar kiválóságait – fogalma- számot adjunk a világnak –  nem érhetett volna el ilyen  eljárás. a szőlőkabóca elleni
 elő és a hazai gazdákkal szemben  információt, amely a kérdés vizs- zott Fazekas sándor a berlini  mondta a nemzetközi sajtó kép- eredményeket, ha termékeink  védekezés kötelező az illetékes
 kialakult fogyasztói bizalom fenn- gálatához szükséges lehet (adott  Grüne Woche megnyitó sajtótá- viselői előtt Fazekas sándor. a  nem felelnének meg a vásárlók  hatóság által kijelölt körülha-
 maradhasson, a Nemzeti agrár- kultúra; növény-egészségügyi  jékoztatóján. magyarország  mezőgazdasági miniszter hang- egyre növekvő, speciális igé- tárolt területen belüli minden
 gazdasági Kamara szeretné segí- probléma; lehetséges hatóanyag  másodszorra lehet partnerorszá- súlyozta: a magyar agrárium  nyeinek. Idén 33 magyar kiállító  szőlő termőterületén és az
 teni azon termelő tagjait, akik  vagy készítmény; külföldi tapasz- ga a Nemzetközi zöld Hétnek.  kiemelkedő teljesítménye nélkül  több száz termékét vonultatta  ország összes szőlő szaporító-
 ilyen jellegű problémával küzde- talat stb.) 2010 után ismét megkaptuk azt a  hazánk nem kaphatott volna  fel a zöld Héten. anyag-termő területén.
 nek. Ezért a NaK a Nemzeti élelmi- n NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10