Page 4 - NAKlap_2017_03
P. 4

4                                        2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap             NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                                          5                                    Felhívás a kiskultúrák                           Hat év alatt ötvenöt
      Új almafajtajelöltek                    növényvédelméért                                                                             Támogatást

                                                                                                                        kapnak az erdő-

      Hazai ültetvényekből származó 15 új                                                  százalékos bővülés                                      gazdálkodók
      rezisztens almafajtát ismerhettek meg                                                                                                a miniszterelnökség 4,7 mil-
      szakértők és almakedvelők a Nemzeti                                                                                                liárd forint kerettel hirdetett
      Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal                                                                                                 pályázatot 2017. január 23-án
                                                                          a magyar mezőgazdaság kibo-
      (Nébih) január végi almafajta-bemuta-                                                 csátása 55 százalékkal bővült 2010                              az erdei ökoszisztémák ellenál-
                                                                                                                        ló képességének növelése és a
      tóján, Budapesten.                                                          és 2016 között – mondta az agrár-                              meglévő erdők természetessé-
                                                                         gazdaságért felelős államtitkár a                              gi állapotának javítása érdeké-
       az alma az a különleges gyü- a szakmai bírálók és a „laikus”                                    Békés és somogy megyei agrárve-                               ben. a pályázat célja a teljes
      mölcsünk, amelyben a magas  almakedvelők érzékszervi bírá-                                      zetőknek tartott szakmai tovább-                               erdőszerkezet-átalakítással az,
      táplálkozás-élettani értékek  laton értékelhették a bemuta-                                     képzésen, Harkányban. Czerván                                hogy magasabb természetes-
      együtt jelennek meg a kiemel- tott 15 új rezisztens almafajta-                                    György előadásában kiemelte: az                               ségi állapotú vagy magasabb
      kedő élvezeti értékekkel. az  jelöltet. a bírálók pontozták                                     agrártámogatásoknak köszönhe-                                ökológiai értékű állomány jöj-
      alma fajtaújdonságok fogyasz- többek között a gyümölcsök                                       tően a magyar mezőgazdaság                                  jön létre.
      tási és élvezeti értékéről érzék- színét, alakját, húsállományát,                                  jövedelmezősége az elmúlt évek-
      szervi bírálatok során győződik  illatát és ízét. a rezisztens alma-                                 ben érdemben javult, a forrásokkal                              Fellépés
      meg minden évben a Nébih.  fajta-újdonságok fogyasztási                                       stabilabbá vált a gazdák helyzete.                              a kabóca ellen
      Ezúttal 15, a hatóság fajtakísér- értékét jól mutatja, hogy vala-                                  a 2014–2020 közötti időszakban a
      leti állomásairól és hazai ültet- mennyi bemutatott fajtajelölt,                                   magyarországnak jutó összes                                  Idén nagyobb állami támo-
      vényekből származó rezisztens  minden vizsgált tulajdonságra                                     uniós forráson belül a Közös agrár-                             gatást kaphatnak a szőlő
      almafajtát mutatott be. a  közepesnél jobb átlagértéket                                       politika (KaP) támogatásainak                                aranyszínű sárgaságát terjesz-
      magyar almatermesztés rend- ért el a standard fajtákhoz viszo- Komoly kihívás elé állítja a kisebb felüle-             részaránya 36,1 százalék. Ezen idő-                             tő amerikai szőlőkabóca elleni
      kívül gazdag fajtakínálatra  nyítva. az összesítés alapján a  ten termesztett növénykultúrákkal foglal-               szak alatt a közvetlen agrártámo-                              védekezésre a gazdálkodók. a
      támaszkodhat. Ebben jelentős  Fujion, az Isaaq, a luna, a sme- kozó gazdákat az, hogy gyakran nem áll                gatások és a vidékfejlesztési támo-                             növényvédő szerek felhaszná-
      szerep jut az ellenálló, úgyne- ralda, az orion, a Red Topaz és a  rendelkezésre a számukra megfelelő és              gatások keretében összesen mint-                               lása esetén a növényvédő-
      vezett rezisztens almafajták  fajtanévvel egyelőre még nem  engedélyezett növényvédő szer.                     egy 12,4 milliárd euró forrás áll ren-                            szer-költség 75 százalékát,
      termesztésének, amely a faj- rendelkező mR-17 fajtajelölt sze-                                    delkezésre. a Földművelésügyi                                maximum 12 ezer forintot kap-
      ta-előállítás leginnovatívabb  repelt a legjobban. a fajtajelöl-                                   minisztérium beszámolója szerint  KaP felépítését már egyéb ténye- György felhívta a figyelmet arra,  hatnak hektáronként a szőlő-
      irányzata ma világszerte. Jelen- tekre további vizsgálatok vár- a kisebb felületen termesztett  szerlánc-biztonsági Hivatallal és a  az államtitkár megjegyezte:  zők is befolyásolhatják. Ilyen a Bre- hogy a gazdák életének megköny- termelők. Tavaly még a vegy-
      tőségük, hogy csökkentett  nak, amelyek várhatóan jövőre  növénykultúrákkal foglalkozó  Növényvédőszer Gyártók és         magyarország pozíciója az uniós  xit vagy az új kihívások okozta nyo- nyítése érdekében, a korábbi  szerköltségek fele, maximum
      vegyszerhasználatot tesznek  fognak lezárulni. Pozitív vég- gazdáknak évről évre visszatérő  Importőrök szövetségével       támogatások tekintetében, fajla- más, például a migrációs válság,  tapasztalatokat felhasználva, több  8 ezer forint volt a vissza nem
      lehetővé, ökológiai és bioter- eredmény esetén bekerülnek a  problémát okoz a növényvéde- együttműködve vizsgálja azokat a     gosan az egyik legjobb az Európai  továbbá a társadalom irányából  ponton is módosította az Fm a zöl- térítendő támogatás. a terme-
      mesztésre különösen alkalma- Nemzeti Fajtajegyzékbe. Ezáltal  lem, mivel az úgynevezett kiskul- lehetséges megoldásokat, ame-   Unió országait tekintve, fontos cél- érkező folyamatos elvárás a KaP  dítés előírásait, amelyekre a 2017.  lők csupán 202 kérelmet nyúj-
      sak, ezáltal – a környezetet  az Európai Közösség teljes terü- túrákban sok esetben nem áll ren- lyekkel bővíthető az érintett kul- kitűzésünk, hogy ez az arány ne  gazdasági, környezeti és éghajlati  évi egységes kérelemben már  tottak be, ebből 145-öt hagy-
      kevésbé terhelő technológiák  letén forgalmazhatóak, szapo- delkezésre engedélyezett  túrákra engedélyezett növényvé-       romoljon. Ugyanakkor arra is fel  értelemben vett fenntarthatósága  ügyelniük kell a termelőknek.  tak jóvá. Így összesen 1852
      bevezetése mellett – még  ríthatóak és telepíthetőek lesz- növényvédő szer egy-egy  dő szerek választéka.            kell készülni, hogy a 2020 utáni  erősítésének igényével. Czerván         n FM   hektár területre fizette ki a
      egészségesebb gyümölcs ter- nek.             növény-egészségügyi probléma  a NaK ez úton kéri termelő tag-                                                     támogatást a mezőgazdasági
      melését teszik lehetővé.            n NAK   megoldására, sokszor még szük- jait, hogy amennyiben kérésük,                                                     és Vidékfejlesztési Hivatal. az
                                    séghelyzeti engedéllyel sem. Ez  ötletük, elképzelésük, esetleg kül-    Magyar főszerep a berlini Zöld Héten                            igényelt összeg összesen mint-
                                    komoly kihívás elé állítja termelő  földi tapasztalatuk van egy-egy                                                  egy 10 millió forint volt, töre-
                                    tagjainkat.          kultúra növényvédelmét illetően,         Rendkívüli lehetőség, hogy  lehetőséget, hogy agráriumunk  ilyen rangos bemutatkozási  déke a 240 milliós keretnek. a
                                    annak érdekében, hogy a kis- amelyet a hazai szabályozás egye-       Európa legnagyobb mezőgazda- fejlődéséről, kiváló, minőségi,  lehetőséget Berlinben, ami egy- Nébih tájékoztatása szerint a
                                    kultúrákkal foglalkozó termelők is  lőre nem tesz lehetővé, jelezzék    sági és élelmiszeripari vásárán  egészséges élelmiszereinkről,  ben a magyar gazdák teljesítmé- betegség elleni védekezéshez
                                    megfelelő növényvédelmi tech- azt a novenyvedelem@nak.hu          közel 400 ezer látogató előtt  gasztronómiai hagyományaink- nyének elismerése is. mezőgaz- jelenleg nem áll rendelkezésre
                                    nológiákat alkalmazhassanak, biz- e-mail címen. az e-mailben        bemutathatjuk a magyar élelmi- ról és a magyar konyha újításairól  daságunk, élelmiszeriparunk  megfelelő növényvédő szeres
                                    tonságos élelmiszert állíthassanak  kérünk megadni minden olyan       szeripar kiválóságait – fogalma- számot adjunk a világnak –  nem érhetett volna el ilyen  eljárás. a szőlőkabóca elleni
                                    elő és a hazai gazdákkal szemben  információt, amely a kérdés vizs-     zott Fazekas sándor a berlini  mondta a nemzetközi sajtó kép- eredményeket, ha termékeink  védekezés kötelező az illetékes
                                    kialakult fogyasztói bizalom fenn- gálatához szükséges lehet (adott     Grüne Woche megnyitó sajtótá- viselői előtt Fazekas sándor. a  nem felelnének meg a vásárlók  hatóság által kijelölt körülha-
                                    maradhasson, a Nemzeti agrár- kultúra; növény-egészségügyi         jékoztatóján. magyarország  mezőgazdasági miniszter hang- egyre növekvő, speciális igé- tárolt területen belüli minden
                                    gazdasági Kamara szeretné segí- probléma; lehetséges hatóanyag       másodszorra lehet partnerorszá- súlyozta: a magyar agrárium  nyeinek. Idén 33 magyar kiállító  szőlő termőterületén és az
                                    teni azon termelő tagjait, akik  vagy készítmény; külföldi tapasz-     ga a Nemzetközi zöld Hétnek.  kiemelkedő teljesítménye nélkül  több száz termékét vonultatta  ország összes szőlő szaporító-
                                    ilyen jellegű problémával küzde- talat stb.)                2010 után ismét megkaptuk azt a  hazánk nem kaphatott volna  fel a zöld Héten.      anyag-termő területén.
                                    nek. Ezért a NaK a Nemzeti élelmi-         n NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9