Page 7 - NAKlap_2017_03
P. 7

6  2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                              7 Nagyot tisztult az őstermelői kör Komoly segítséget jelentett

 A gazdák versenyképességéért  az áfacsökkentés a termelőknek dolgozik a kamara Kedvező hatása van a januártól bevezetett

     áfacsökkentésnek az érintett ágazatokra. A
     baromfitermelésben a fejlődést segíti, a
 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már  illetve szintén a NaK érte el, hogy a  senek”. a pályázatok megírásához  tojáságazatban a rendkívül magas szürke-
 2016-ban elkezdte erősíteni szolgáltatói  feltételek közül kikerült a létszám- pedig a kamarai tagok a NaK által  és feketekereskedelem tűnhet el, a tejága-
 oldalát, ami a köztestület elnöke szerint  bővítésre vonatkozó elvárás, vala- akkreditált pályázatírókat vehet- zatban pedig a termelőket érintő piaci
 idén még hangsúlyosabb lesz.  mint, hogy a kedvezményes köl- nek majd igénybe.
 csön kamata 1 százalékra csökkent,  nehézségek kezeléséhez járul hozzá az ala-
 a tavalyi évet értékelte és tekin- bályt véleményezett, és ezek több- futamideje pedig 15 év lett. Rákapcsolás csony áfakulcs bevezetése.
 tette át, illetve az idei esztendő  ségébe be is építették a köztestü-
 feladatairól számolt be Győrffy  let javaslatait. a kamara szándéka  Kicsi, de jelentős a NaK már 2016-ban is elkezdte  a tavaly januárban a sertés tőke- baromfihúshoz a vásárlók. a bolti
 Balázs, a Nemzeti agrárgazdasági  az volt, hogy a rendelkezések a  segítségek erősíteni szolgáltatói oldalát, ez az  húsra bevezetett alacsonyabb, 5  árak a baromfi és a tojás esetében
 Kamara elnöke január 10-ei évin- gazdálkodók érdekeit előmozdító  elnök szerint idén még hangsú- százalékos áfakulcsot az idén újabb  17 százalékkal csökkentek, a friss
 dító sajtótájékoztatóján.  előírásokat tartalmazzanak, és  a múlt évi tapasztalatokat fel- lyosabb lesz. Tavaly az élelmiszer- három termékkörre terjesztette ki a  tej pedig 11 százalékkal olcsóbban
 az elmúlt tizenkét hónap egyik  csökkenjenek az agrárium szerep- használva az idei és a jövőbeni  ipari tagok felé is léptek a szakmai  kormányzat. Így csökkent a  kapható, mint decemberben.
 legjelentősebb kamarai vállalása  lőinek adminisztrációs terhei is.  pályázatok esetén néhány újítással  partnerlista, az élelmiszeripari hír- baromfihús, a tojás, valamint a friss  az alacsonyabb árak a forgalom
 az elnök szerint az őstermelői iga- Néhányat ezek közül ki is emelt. Így  szeretne segíteni tagjainak a kama- levél létrehozásával és a tematikus  tej forgalmi adója is. az ágazati sze- bővülésére is jó hatással voltak. a  en, a mellfilé például 220–250  kereslet állhat a várható áremelkedés
 zolványok cseréje volt, a régi  például a növényvédelmi gépek  ra. az egységes kérelmek beadása  konferenciasorozat megrendezé- replők mindegyike pozitívan érté- tojás esetében egyes üzletláncok 20  forinttal kerül olcsóbban a vásár- mögött. a magyar Broilerszövetség
 papíralapút új, plasztikalapú  sével. szintén tavaly bocsá- kelte, hogy januártól a baromfihús  százalék körüli keresletélénkülésről  lókhoz.  szerint februárban 5–6 százalékkal
 váltotta fel. Ilyenből 2016.  tották a tagok rendelkezé- és a tojás áfakulcsa 27 százalékról, a  számoltak be. a legnagyobb sláger  a tej esetében nem ilyen egyér- drágulhat a csirkehús, amit a húsvét
 december 31-ig 257 ezret  sére a gazdálkodási napló  friss tejé pedig 18 százalékról 5 szá- azonban egyértelműen a baromfi- telmű a kereslet bővülése. Ennek  előtti időszakban egy hasonló mér-
 igényeltek az őstermelők (ez  kitöltéséhet szükséges  zalékra mérséklődött. a baromfi- hús. a termelők alig győzik teljesíte- oka, hogy január elsejétől csupán a  tékű áremelés követhet.
 35 ezerrel kevesebb, mint  útmutatókat, illetve segítet- ágazatban a szakértők szerint a fej- ni az áruházak rendeléseit. a legjob- friss tej kapott alacsonyabb áfakul- az elmúlt egy évben a sertéshús
 amennyi 2015 végén, illetve  tek a tápanyaggazdálkodási  lődést segíti az áfacsökkentés, a  ban a csirkemell fogy, ebből 30–40  csot, míg a tartósabb termékek ese- ára is hasonló pályát járt be. az áfa-
 2016 végén hatályát vesztet- tervek kialakításában, az  tojáságazatban a rendkívül magas  százalékkal többet szállítanak a kis- tében 18 százalékos maradt az adó- csökkentést követően a kereskede-
 te), és a közös őstermelői iga- ültetvényfelmérésekben, a  szürke- és feketekereskedelem tűn- kereskedelemnek, a comb forgalma  szint. Bár a friss és a 100 Celsius-fok  lem jó része átadta a fogyasztóknak
 zolványok miatt ez 321 ezer  területmérésekben és a  het el, a tejágazatban pedig a ter- pedig 20 százalékkal nőtt meg. Van- alatt hőkezelt tejek forgalma érez- az ebből származó árelőnyt, így
 őstermelőt jelent (ez 38 ezer- növényvédelmi portállal a  melőket érintő piaci nehézségek  nak ugyanakkor olyan termékek,  hetően emelkedett, az UHT és az  országszerte hozzávetőlegesen 18
 rel marad el a korábbitól).  növényekkel kapcsolatos  kezeléséhez járul hozzá az alacsony  amelyeknek alig nőtt a forgalma,  Esl tejek iránti kereslet sem csök- százalékkal olcsóbban juthattak a
 Győrffy Balázs szerint a vál- védekezésben is. a NaK-el- áfakulcs bevezetése.  aprólékból és farhátból például  kent. Elmozdulás tehát egyelőre  vásárlók a tőkehúshoz. Ezt követően
 tozás több okra vezethető  nök kisebb kudarcként  a lépés nyomán a legtöbb hazai  semmivel sem fogy több, mint a  nem látható a kereslet szerkezeté- azonban a sertés világpiacán jelen-
 vissza. Egyfelől elöregedő- említette, hogy a biztosítási  kiskereskedelmi lánc mérsékelte az  múlt évben. mindez nyilván az árral  ben. a Tej Terméktanács és a Nem- tős áremelkedési hullám indult el,
 ben van az őstermelői társa- szolgáltatást nagyon keve- árait, így a kisboltokban és a nagy  van összefüggésben, az áfacsök- zeti agrárgazdasági Kamara hason- ami a hazai termelést is érintette.
 dalom, többen felhagytak a  sen veszik igénybe.  üzletláncokban egyaránt olcsób- kentés hatása ugyanis az értéke- ló véleménye szerint szükség lenne  míg a vágósertés ára egy év alatt
 munkával, mint ahányan ezt  ami pedig az idei szolgál- ban juthatnak tejhez, tojáshoz és  sebb húsoknál jelentkezik érezhető- az intézkedés kiterjesztésére, hogy a  csaknem 30 százalékkal emelkedett
 a fiatalabbak közül vállalták.  tatási feladatokat, terveket     fogyasztók által kedveltebb, hosz- hazánkban, a tőkehúsok esetében
 másfelől sokan csak később  illeti: a sajtótájékoztatóval      szabb eltarthatóságú tejek is kedve- csupán 9 százalékos volt a drágulás
 váltják ki az új igazolványu- egy időben indult el a NaK új     zőbb áron kerülhessenek a fogyasz- mértéke. az áremelkedés ellenére
 kat. Harmadrészt pedig fehére- műszaki vizsgálati kötelezettségé- idején – tavaly mintegy 130 ezret  mobiltelefonos és mobilinternetes,  tókhoz, az iparág pedig ki tudja  még így is olcsóbban kapható itt-
 dett a gazdaság, az álőstermelők  re vonatkozó szabályozás megvál- nyújtottak be a falugazdászok – jel- BirtoKos elnevezésű szolgáltatása.  használni a korábban kiépített  hon a sertéshús, mint 2015 decem-
 – például a kamarai őstermelői  toztatását, a vízi létesítmények  lemzően feltorlódnak a pályázati  Folytatódik a jégeső-elhárító rend- kapacitásait.  berében.
 mobiltelefonos applikációnak  le galizálását, a vízkészletjárulék  anyagok, ezért a NaK, egy informa- szer előkészítése, valamint a hajdú- Bár a legtöbb hazai kiskereskedel- az áfacsökkentés eredményeit
 köszönhetően is – már kiszorultak  térítésmentességi mennyiségi  tikai fejlesztésnek köszönhetően,  böszörményi után megnyílik a sár- mi lánc teljes egészében átadta a  látva a kormány azon dolgozik,
 a piacokról.  határának és a fizetésmentes idő- az ütemezett elektronikus beadást  vári kamarai szolgáltató központ is.  fogyasztóknak a forgalmi adó mér- hogy lehetőség szerint minél széle-
 szakának kiterjesztését.  is lehetővé teszi. Ugyancsak beve- Ez a központ a szolgáltató Hálózat  sékléséből eredő árelőnyt, a követ- sebb körben kiterjessze az alapvető
 Kezdeményező a támogatási lehetőségeknél  zetnék, hogy a kérelembeadások  Projekt egyik eleme – a másik kettő  kező hetekben elképzelhető, hogy  élelmiszerekre vonatkozó 5 százalé-
 kamara Győrffy Balázs kiemelte, hogy az  előtt a falugazdászok láthassák és  a tagi elégedettség- és igényfelmé- az árak emelkedésnek indulnak. míg  kos adókulcsot. a jövőben a kenyér
 élelmiszeripari vállalkozásoknak  ellenőrizhessék az adott földterüle- rés, valamint a kapcsolattartói háló- a tojás drágulása egyértelműen a  és a különböző pékáruk, a tejföl, a
 szintén az előző év sikerei között  szánt GINoP-pályázat keretössze- tet, nehogy a szomszédos telektu- zat kiépítése –, amit szintén folytat  madárinfluenza miatt megcsappant  túró és a hal is bekerülhet ebbe a
 említette a NaK elnöke, hogy a  gét ugyancsak kamarai közbenjá- lajdonosok – esetleges hibás ada- idén a kamara.  készleteknek tudható be, a baromfi- körbe.
 kamara több mint kétszáz jogsza- rásra növelték százmilliárd forintra,  tok miatt – „egymásra igényelhes- n RAFFAi FERENC hús esetében a hirtelen megugrott  n KöPöNCEi CSiLLA
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12