Page 18 - NAKlap_2017_0708
P. 18

18                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                        19
                                                                                                                                  N
     Már a szezon elején bedőlt a dinnyepiac                                                                FARMER-EXPO                                     CE
     Bár az idén is széles körű összefogással indult a magyar dinnyét              végén egy kiló dinnyéért már csak                                                               RE
     népszerűsítő kampány az országban, az egyes kiskereskedelmi                25 forintot adtak a gazdáknak. Ez                             Debrecen,2017. július
     láncok tisztességtelen árpolitikája miatt végül csupán négy áru-              az ár ráadásul az őstermelői kom-                26.Farmer-Expo Nemzetközi MezőgazdaságiésÉlelmiszeripariSzakkiállítás             DEB
     házláncban kóstolhatják meg a kiváló minőségű és népszerű ter-               penzációt is tartalmazza, így aki                             2017.augusztus 17-20.
     méket a vásárlók. A dinnyetermelők eközben egyre nehezebb                 vállalkozóként értékesíti a termé-
     helyzetbe kerülnek, a meggondolatlan akciózás miatt a padlóra               ket, még ennél is kevesebbet            Magyarországegyik meghatározó,évenkéntmegrendezendő mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítása adebreceni
                                                   tehet zsebre.
     kerültek a felvásárlási árak az országban.                          a terméssel egyébként nincs         Farmer-Expoidén már26. alkalommalnyitjameg kapuit ahazai és külföldi szakemberekésérdeklődőkelőtt,augusztus 17-20

                                                   baj. az időjárásnak köszönhetően         között. Az idén is több mint 30.000 látogatótvárunk közel300 kiállítóval, akik lefedikamezőgazdaságminden területét.
      a Nemzeti agrárgazdasági   négynapos akciót követően, július  kat a fogyasztásösztönző kam- a minőség és a mennyiség is kivá-      Jelentősszámban képviseltetikmagukat a takarmányokkal foglalkozó cégek,az állattenyésztéseszközeit,gépeit
     Kamara (NaK), a földművelésügyi  10-től 129 forintra emelte az ára- pányból kizárta a kamara, a kós- ló az országban. az idén ötezer   értékesítő kiállítókésszépszámmal lesznek haszongépjárművek is amegszokottszéles mezőgazdasági gépkínálat
     minisztérium és az agrármarke- kat. a példa azonban nem maradt  toltatásra ezért a korábbi hét hely- hektáron termelnek dinnyét     mellett.Akiállításon a zöldség- és gyümölcstermesztés tematikájú cégek is résztvesznek.Több élelmiszeripari kiállító
     ting Centrum az idén is összefogta  követők nélkül. Egy héttel az  szín közül csak négy bolthálózat- hazánkban, ahonnan mintegy 200                kínálja kiváló minőségű,hazai termékeitkóstoltatássalegybekötve.
     a kereskedőket, és fogyasztásösz- angol multi akciója után a disz- ban kerül sor.    ezer tonnát takaríthatnak be a
     tönző programot indított. a kam- kontláncok is egymásra licitálva  a kamara rámutatott, hogy a  gazdálkodók. a hazai piac évente     ANemzeti AgrárgazdaságiKamaraazideiévben is kiállítközösségi standján, ahol a kamarai szolgáltatások megismerésén túl
     pányban részt vevő kereskedelmi  vitték le az árakat.    dinnye nettó felvásárlási ára álta- 120–150 ezer tonna dinnyét vesz     kóstoltatással egybekötötttermelőipiaccal, szakmaimegbeszélésekkelésegyéb izgalmas programokkalvárja az Expo látogatóit.
     áruházláncok budapesti és vidéki  az agrárkamara szerint az áru- lában a bruttó fogyasztói ár 25–30  fel, az egy főre jutó fogyasztás évi
     üzleteiben július 6-tól augusztus  házláncok ezzel a gyakorlattal  százalékát teszi ki. Könnyen belát- 12–15 kilogramm, amit az időjárás      26.Farmer-Expo Szakkiállításszakmai-ésközönségprogramjai
     20-ig hét héten át, hetente két  súlyos károkat okoznak az amúgy  ható, hogy a 100 forint alatti kilón- jelentősen befolyásol. a technoló-
     napon kóstoltatják és népszerűsí- is nehéz helyzetben lévő terme- kénti fogyasztói árnál a termelők  giai fejlődés jól nyomon követhe-                        Ízelítőprogramjainkból:
     tik a hazai dinnyét. az áruházlán- lőknek. a NaK a tesco ellen a  súlyos veszteséggel tudják csak  tő az ágazatban, a legtöbb termő-
     cok mellett pedig az Erzsébet-tá-                                                       Szarvasmarha Tanácskozás • Sertés Fórum•Zöldség-ésgyümölcstermesztési konferencia,termékkóstoló és vásár
     borokban és a Bátor-táborban is                                                                   Ökológiaigazdálkodás–tanácskozás • Élelmiszeripari konferencia
     megismerkedhetnek a gyerekek a                                                                      Magyar –Román –Ukrán –Horvátüzletembertalálkozó
     lédús termékkel.                                                                          Élőállat bemutatók(juh, kecske,ló, nyúl, sertés,szarvasmarha,szamár)
      a kampány és egyben a dinnye-                                                                  Nyulász fórum és gasztronómiai bemutató •Látványos lovasprogramok
     szezon indulása azonban nem volt
     zökkenőmentes. a program egyik                                                               Helyszín:Debreceni EgyetemAgrártudományi KözpontNyitva: 10.00-18.00 óraközött
     partnere ugyanis a magyar áru                                                                    Debrecen,Böszörményi út 138.
     megjelenésének hetében 99
     forintra vitte le a dinnye kilónkénti                                                                    VárjukÖnöketDebrecenben!
     árát. a tesco tisztességesnek sem-
     miképp sem nevezhető akciójára a
     kampányt elindító sajtótájékozta-
     tón hívta fel a figyelmet Pócs
     jános országgyűlési képviselő. a
     dinnyetermeléssel is foglalkozó
     politikus szerint ezzel a lépéssel az
     áruház nemcsak az idei szezont
     veszélyezteti, hanem a következő
     évek termelését is befolyásolja. –
     Ha a gazdák úgy ítélik meg, hogy
     ilyen árak mellett nem érdemes a
     termeléssel foglalkozni, elképzel-
     hető, hogy jövőre már nem lesz jó
     magyar dinnye a kínálatban –
     jegyezte meg.         beszállítókkal szembeni tisztes- értékesíteni a dinnyét. az önkölt- körzetben már szinte teljes mér-     Szervezők:
      Bár a termelők azonnal kilátásba  ségtelen forgalmazói magatartás,  ség ugyanis egy kiló dinnyére  tékben oltott dinnyét, illetve új
     helyezték, hogy tiltakozó akcióval  diszkriminatív árképzés, erőfölény- vetítve 40 forint körül alakul. a ter- fajtatípusokat is termesztenek.
                                                                                                    Universitatis Debreceniensis
     fejezik ki nemtetszésüket a multi- nyel való visszaélés miatt hatósági  melők jelzései alapján egyébként  Egyre nagyobb szerepet kap a                          Sedes scientiarum agricultur ae
     lánc árpolitikájával szemben,  vizsgálatot kezdeményez a Nem- a felvásárlók is azonnal reagáltak a  különleges, fekete héjú, mag nél-                            DE AKIT
     végül ultimátumot adva letettek a  zeti élelmiszerlánc-biztonsági  kiskereskedők lépésére. a szezon  küli, illetve a sárga húsú görög-
     demonstrációról. a tesco a terme- Hivatalnál és a gazdasági Verseny- első hetében kínált árakat pár nap  dinnye.                                 www.farmerexpo.hu
     lők kérésének megfelelően a  hivatalnál. a renitens üzletlánco- alatt a felére mérsékelték, július  n KÖPÖNceI cSILLA
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23