Page 15 - NAKlap_2017_0708
P. 15

14  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                          15


 Új fizetési lehetőség a BirtOKOS-nál                         BIRTOKOS
 Tovább fejleszti szolgáltatásait a kamara,  össze egy bankkártyára és egy  tyaadatokat (kártyaszám, kártyán
 ezúttal a BirtOKOS mobilkommunikációs  internetböngészőre. szereplő név, lejárat (hónap/év),  MOBIL
 szolgáltatásnál vezetett be egy nagyon  a BirtoKos weboldalán (www. CVC-kód). a CVC-kód megadása a
 fontos újítást.  birtokosmobil.hu) egy jól látható és  legfontosabb, a biztonságot garan-
 egyértelmű jelzés mutatja majd a  táló információ. Ez a bankkártya         AZ AGRÁRKAPCSOLAT
 helyet, ahol a bankkártyás fizetési  tulajdonosának azonosítására szol-
 Eddig két lehetséges út volt arra,  fizetési lehetőségeknél, és nem  lehetőség található. Erre kattintva  gál, a kód a kártya hátoldalán, az
 hogy az előfizetők a mobiltele- utolsósorban sokkal gyorsabb is! egy biztonságos fizetést garantáló  aláírási sávban található számsor
 fon-számlájukat kiegyenlítsék.  a bankkártyával történő fizetés- oldalra navigálja az ügyfelet. itt első  utolsó három számjegye (illetve van  www.birtokosmobil.hu
 Csekken keresztül postán vagy  hez nincs másra szükséges, mind- lépésként meg kell adni majd a kár- olyan bankkártya, amelyen csak ez
 folyószámlavezető bankjuk  a három szám található).
 internetes felületén bankok  az adatok megadása után
 közötti online átutalást kez- a „fizetés” gombra kattintva
 deményezve. most egy  elindítható a tranzakció.
 másik, utóbbinál is kényelme- sikeres tranzakció után –
 sebb megoldást kínál a Nem- vagyis, ha a bankkártyát
 zeti agrárgazdasági Kamara  elfogadták, azaz érvényes-
 BirtoKos mobilkommuniká- nek és elegendő fedezettel
 ciós szolgáltatásán belül  ellátottnak minősítették – a
 megvalósuló, 2017. augusztus  bank elindítja a tulajdonos
 1-jétől induló újítása. folyószámlájának megter-
 Ezentúl a www.birtokos- helését. a terhelés nagysá-
 mobil.hu oldalon keresztül  ga megegyezik a tranzakció
 már bankkártyával, online  során feltüntetett és jóváha-
 módon is ki lehet fizetni az  gyott összeggel. a sikeres
 előző havi BirtoKos mobil- tranzakcióról a bankkártya
 számlát. Ez az újítás nagy- és az előfizetés tulajdonosát
 ságrendekkel egyszerűbb a  sms-ben értesíti a rendszer.
 csekkes vagy átutalásos  n NAK


 Sikeres a Pályázati Tanácsadói Hálózat CÉGES CSOMAGAJÁNLAT
 a NaK Pályázati tanácsadói  tas pályázatírók közül, akikkel a  megvalósítási szakaszba érnek.  méhészeti keretek gyártásával  3 sim kártya 8 490 forintos alapdíjtól,
 Hálózata révén egy olyan pályá- rendszeren keresztül felvehetik a  annak érdekében, hogy a hálózat- kiegészíteni, ehhez keresett
 zatírói bázis elérésében segíti  kapcsolatot. ban részt vevő pályázatírók a leg- pályázatíró partnert. a méhész  mely a 3 kártya által 100%-ban lebeszélhető
 tagjait, amely szakértőinek agrár-  a pályázatírók minden kivá- szakszerűbb támogatást tudják  lapunknak elmondta, hogy maxi-
 és vidékfejlesztési területen szer- lasztható szakterület tekintetében  nyújtani a pályázóknak a megva- málisan elégedett a kiválasztott
 zett szaktudása elengedhetetlen  képzésben részesültek, emellett  lósítás során is, a NaK és a NaK  szakértővel. Bár a beadott pályá-
 az európai uniós támogatások  pedig a kamara rendszeresen  Nonprofit Kft. további képzések- zatot még nem bírálták el, ameny-
 elnyerésében. a rendszerben dol- nyújt részükre naprakész informá- kel segíti a hálózatban részt vevő  nyiben támogatást kap, a megva-
 gozó szakemberek nemcsak a  ciókat a pályázatokkal kapcsolat- partnereit. lósítás során végig együtt fog  Augusztustól a honlapon bankkártyával is fizethet!
 tervezésben és a dokumentumok  ban. Ennek részeként kapcsolatba  ferenczy attila fertőszentmik- működni vele. a Pályázati tanács-
 összeállításában nyújthatnak  kerülnek a pályázatok kiírásáért  lósi méhész a kamara honlapján  adói Hálózatot szívesen ajánlja a
 segítséget a gazdáknak, munká- felelős irányító hatósággal és a  keresztül talált rá a Pályázati  kamarai tagok figyelmébe.
 jukra a pályázatok megvalósítása  kifizetésekért felelős magyar  tanácsadói Hálózat szolgáltatásra.  a Pályázati tanácsadói Hálózat
 során is számíthatnak a kamarai  államkincstárral is szorosabb az  mint elmondta, nagyon megörült  szakértői a földművelésügyi minisz-
 tagok. a gazdálkodók a kamara  együttműködés a gazdálkodók  a lehetőségnek, hogy egyszerű  térium és a Hermann ottó intézet  Jelen reklám nem minősül ajánlattételnek, részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat a +36 1 696 00 96-os telefonszámon.
 portálján keresztül tudják elérni a  valós érdekeinek képviselete  formában tud szakszerű segítsé- által kiírt tanyafejlesztési Program
 szolgáltatást, amelynek során  érdekében. get kérni fejlesztési ötletének  augusztus 7-től igényelhető pályá- www.birtokosmobil.hu   www.facebook.com/birtokosmobil
 területi elhelyezkedésük és a  Egyre több pályázati felhívás  megvalósításához. a Vidékfejlesz- zataival kapcsolatban is a kamarai
 pályázati jogcím alapján választ- esetében születnek meg a támo- tési Program keretén belül méhé- tagok rendelkezésére állnak!
 hatnak az adott szakterületen jár- gatói döntések, így a pályázatok  szeti tevékenységét szeretné  n NAK
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20