Page 13 - NAKlap_2017_0708
P. 13

12  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                          13



 Sütőipari változások a Magyar Élelmiszerkönyvben  Aktívan beleszólnak a magyar gazdák

     a Közös Agrárpolitikába

 a húskészítmények után a  nia. igazán nagy változás azonban  mében viszont már vásárolhatunk
 kenyérfélék összetétele is a maga- a teljes kiőrlésű, tönköly- és gra- 250 grammos változatot is, ezzel
 sabb minőség felé változik,  ham-kenyérnél tapasztalható:  együtt továbbra is használható a  a Nemzeti agrárgazdasági Kama- sával készülő úgynevezett „fehér
 köszönhetően az új élelmiszer- első kettő esetén legalább 60 szá- „tartós” megnevezés. a kötelező  ra felhívásainak is köszönhetően  könyv” mentén alkotják majd meg
 könyvi szabályozásnak.  zaléknak kell lennie a teljes kiőrlé- élelmiszerjelölési elemek megma- aktívak voltak a magyar gazdálko- az új KaP-rendeleteket a következő
 a változásra vonatkozó 85/2016.  sű liszt, illetve a tönkölybúza-őrle- radnak a csomagolt termékeknél,  dók az uniós Közös agrárpolitikával  években. a „fehér könyv” elkészíté-
 (Xii. 19.) fm-rendelet a 2016. évi  ménynek, míg a graham-kenyér- csomagolatlan kenyérféléken  (KaP) összefüggő konzultáció során:  séhez a konzultáció során beérkezett
 208. számú magyar Közlönyben  nél legalább 90 százalék búza  továbbra is jól olvasható kenyér- hazánkból érkezett a hatodik leg- véleményeken túl felhasználják töb-
 jelent meg, melynek 1. melléklete  graham-liszt és legfeljebb 10 szá- címkének kell lennie, a vevőt  több vélemény a reform tervezésé- bek között a zöldítés 2016-os nyilvá-
 tartalmazza a jelenlegi előíráso- zalék egyéb búza- vagy rozsőrle- pedig tudni kell tájékoztatni a  hez. a válaszadók közel kétharmada  nos véleményezése és felülvizsgála-
 kat, és azok használatára a hatály- mény használható fel. vásárlás helyén a tápértékről,  támogatja, hogy a mezőgazdasági  ta során tett észrevételeket is, illetve
 ba lépéstől 6 hónap átmeneti időt  látható a szabályozásban, hogy  összetevőkről és allergénekről. termelők közvetlen támogatása  a civildialógus-munkacsoportok ülé-
 biztosított. az újdonságra legtöb- már nem használatos a „házi  a kézműves/kézmíves termé- megmaradjon.  seinek eredményeit. utóbbi fórumo-
 ben onnan emlékezhetnek, hogy  kenyér” megnevezés, helyette a  kekre vonatkozó 2-109 számú  Ha csak a gazdálkodók válaszait  kon a Nemzeti agrárgazdasági
 számos helyen megjelent: az elő- vásárló a polcon „búzakenyeret”  irányelv továbbra is érvényben  nézzük, még előkelőbb, ötödik  Kamara is képviselteti magát.
 írás értelmében a rozskenyér  találhat, amely kovászos technoló- van, így aki „kézműves kenyeret”  helyen szerepel hazánk, olyan népes  a várható menetrend szerint elő-
 minimális rozstartalma 60 száza- giával vagy kovászt helyettesítő  kifejezett sótartalom megengedett  készít, annak a hatályos jelölési  agrártársadalommal rendelkező  reláthatóan 2017 végére, 2018 elejére
 lékra változik, azonban nem csak  kovászkészítmény segítségével, 95  tartománya is csökkent: az eddigi  szabályozásban foglaltakon kívül  országoknál is aktívabban részt véve  az Európai Bizottság megalkotja a
 ez az egy tétel módosult. ameny- százalék búzaőrlemény felhasználá- 1,5–2,8 százalék(m/m) helyett 1,3– fel kell sorolni a termék összete- a véleménynyilvánításban, mint len- séből eredő problémák kezelését,  KaP korszerűsítéséről és egyszerűsí- KaP-ra vonatkozó konkrét jogszabá-
 nyiben a gyártó marad az eddig  sával készült, vagy „fehér kenyeret”,  2,5 százalék(m/m) között lehet. vőit, és továbbra sem használhat  gyelország, Belgium, olaszország  illetve az éghajlatváltozás mérséklé- téséről szóló nyilvános konzultáció –  lyi javaslatait, amelyről 2018-ban
 elfogadott 40 százalékos rozstar- amelyet továbbra is 100 százalék  a csomagolatlan kenyerek ese- adalékanyagokat és enzimeket. vagy Románia. magyarországról  sét és az éghajlatváltozáshoz való  online kérdőíves felület segítségével  intézményi vita keretében dönt
 talomnál, akkor a kenyerét „rozsos  Bl80 fehér búzakenyérlisztből süt- tén eddig a legkisebb vekni 500  n PeTő KrISzTINA  érkezett a gazdálkodói válaszok 4,6  alkalmazkodást tartotta legfonto- –, amelyen a mezőgazdaság minden  majd az Európai unió tanácsa és az
 kenyér”-ként szabad forgalmaz- nek. Kenyerek esetén a NaCl-ban  grammos volt, az új leírás értel- VezeTő ÉLeLMISzerIPArI SzAKÉrTő százaléka a KaP reformjának alakítá- sabbnak. a válaszadók többsége  szereplője, gazdálkodók, érdekszer- Európai Parlament. a folyamat során
     sához. a válaszadók többsége a KaP  úgy gondolta, hogy a jelenlegi KaP  vezetek, civilek is kinyilváníthatták  2019–2020-ra várható a végleges
 Hetedik éve szervezik a Magyarok Kenyere programot  előtt álló legfontosabb kihívásként a  ezekre a kihívásokra csak bizonyos  véleményüket. a kérdőív 28 zárt és 5  KaP-rendeletek megjelenése, ame-
                    mértékig tud válaszokkal szolgálni.
     méltányos életszínvonal biztosítását,
                                    kifejtős kérdésből állt, valamint lehe-
                                                   lyek meghatározzák majd a 2021
     a környezeti terhelésből és a termé- az Európai Bizottság felhívására  tőség volt szöveges álláspont csato- utáni uniós agrárpolitika kereteit.
 idén hetedik évébe lépett a  ápoló és gondozó 147 szervezet- köztestület. győrffy Balázs, a NaK  figyelmet fordít a horvátországi  szetierőforrás-szükséglet növekedé- február 2. és május 2. között zajlott a  lására is. az eredmények felhasználá- n NAK
 magyarok Kenyere program. a  nek. Becslések szerint ez a meny- elnöke a programindító júniusi  magyarságra, így a magyarok
 Nemzeti agrárgazdasági Kamara  nyiség nagyjából 385 tonna  sajtótájékoztatón elmondta: a  Kenyere egyik összetevője, a ven- Tragikus mértékű a hazai méhpusztulás
 főszervezésében megvalósuló  kenyér sütéséhez volt elegendő. kamara minden megyében kijelöli  dégkovász Horvátországból érke-
 jótékonysági kezdeményezés  a Nemzeti agrárgazdasági  azokat a gyűjtőpontokat, ahová  zik. a székely magyarok Kenyere
 keretében a Kárpát-medencében  Kamara (NaK) megalakulása óta  az adományozók beszállíthatják a  program is elindul, valamint létre- Vírus tizedelte a méheket, exportra  porodott, azt túlélte, ma, ha kétezer  bé ellenállók más betegségekkel  mézet állít elő, most csak 12–15-öt
 összegyűjtött búzából készült lisz- segíti a magyarok Kenyere prog- felajánlásokat, emellett segíti a  hoznak egy testvértelepülési  kevesebb jut, de itthon lesz elég méz. atka bekerül egy családba, teljesen  szemben is. Ez az oka annak, hogy ez  produkáltak. a betegség miatt
 tet szétosztják a szociálisan rászo- ramot, ezen keresztül a közössé- teljes programsorozat megszer- programot, amelynek keretében a  az ázsiai méhatka terjesztette vírus  kipusztítja – mondta Bross Péter, az  a mostani, tavaly ősz óta pusztító  ugyanis újra kellett telepíteni a csalá-
 ruló, hátrányos helyzetű gyerme- gek és a rászorulók támogatását.  vezését.  testvérvárosok búzát cserélhet- az utóbbi évek legnagyobb méh- országos magyar méhészeti Egyesü- ázsiaiméhatka-járvány a magyar  dokat, a fiatalabbak kevésbé győzik,
 keket gondozó magyarországi és  Eleinte stratégiai partnerként,  Korinek lászló, a kezdeménye- nek. a magyarok Kenyere prog- pusztulását okozta magyarországon.  let elnöke a Vasárnap Reggelnek. – a  méhek 30–40 százalékát elpusztítot- és nem is lehetett egyik napról a
 határon túli szervezeteknek.  2015 óta pedig már főszervező- zés elindítója beszámolt arról,  ram hungarikummá nyilvánítása  a Békés megyei méhész Egyesület  méhek immunitása gyengébb, mint  ta országszerte, és egész Közép-Eu- másikra pótolni a veszteséget. mára
 évről évre nő a karitatív kezde- ként vesz részt a programban a  hogy idén a program kiemelt  is folyamatban van, ennek kereté- elnöke, Haász ferenc beszélt arról  évtizedekkel ezelőtt volt. a sok  rópában hasonló volt a veszteség.  azonban már túl vannak ezen a
 ményezés támogatottsága. a kez- ben a kezdeményezés várhatóan  elsőként, hogy a megyében az ősszel  növény védő szer miatt egyre kevés- Egy termelő család 25–30 kilogramm  méhészek, helyreállt az állomány.
 deti, 2011-es 10 tonna után 2015- rövidesen bekerül a magyar érték- regisztrált 78 ezres méhállomány  a gerinces beporzók 16 százalékát
 ben már 440, 2016-ban pedig már  tárba, így kulturális örökség jön  körülbelül 20 ezerrel csökkent az  világszerte a kihalás fenyegeti. Noha
 515 tonna adománybúza gyűlt  létre – tette hozzá.  ázsiai méhatka miatt, volt olyan        a rovarokról nem készült ilyen világ-
 össze. tavaly több mint 3000  a hagyományoknak megfelelő- gazda, aki méheinek 70 százalékát    méretű értékelés, az egy-egy
 magyar gazda felajánlásával ala- en idén is Pécsett rendezik meg a  elveszítette. Ezt a betegséget a  nagyobb régióval és a több ország-
 kult ki ez a mennyiség 19 magyar- programsorozat kiemelt esemé- méhek egy parazitája terjeszti. Nem  gal foglalkozó kutatások szerint a
 országi megyéből és 12 határon  nyét, a Központi Kenyérünnepet,  új keletű kór, 1978-ban jelent meg  rovar beporzók több mint 40 százalé-
 túli régióból, 81 gyűjtőpont üze- ahol ünnepélyes keretek között  hazánkban. az okozza a bajt, hogy  kát helyi jellegű veszélyek fenyegetik.
 meltetésével. a közreműködő 26  áldják és szegik meg a Kárpát-me- manapság már több vírust is hordoz  a beporzókat mindenütt egyre job-
 malom a program részeseként  dence különböző pontjairól  ez az atka, és a méhek sem annyira    ban sújtja a táplálék hiány, a klímavál-
 ingyen vállalta az őrlést, amely  összegyűjtött búzából készült, a  ellenállók, mint évtizedekkel ezelőtt. tozás, a kémiai stressz, a toxikus anya-
 után mintegy 310 tonna liszt  magyarság összetartozását szim- – Elég, ha a nyolcvanas évekig   gok, valamint a méheket támadó
 kiosztására kerülhetett sor a közel  bolizáló kenyeret. megyünk vissza, akkoriban, ha egy     különféle kórokozók: atkák, gombák,
 80 ezer rászoruló gyermeket  n NAK méhcsaládban 10 ezer ilyen atka sza-              vírusok.        n NAK
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18