Page 9 - NAKlap_2017_0708
P. 9

8  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                            9
               Házhoz visszük

 Sikeres élelmiszeripari konferencia Lajosmizsén


 Sikeresen zajlott a 2017. június 21-én, Lajosmizsén megrendezett
 Élelmiszeripari Konferencia. A szakmai napon szinte egyedülálló  üzenetet a csomagoláson keresz- az agrárium híreit!
 tül, ami nemcsak egy terméket ad
 módon a rövid elméleti beszámolókat követően a gyakorlati,  a fogyasztónak, de tartalmazza a
 hazai megvalósult példák, jó gyakorlatok bemutatására került  vállalat minden eszméjét.
 sor. előadóink olyan újszerű és korszerű megoldásokat mutattak  Betekintést kaptunk újszerű
 be különböző témákat és területeket érintve, amelyek a mai jog- technológiákba: megismerked-
 szabályi követelményrendszerhez igazodva segítik elő a vállala- tünk a nanotechnológiás vegy-
 tok versenyképességének növelését. szermentes tisztítási technológiá-
 val, amely nemcsak korszerű, de
 hosszú távú eredményeket is
 a rendezvényt éder tamás, a  garantál, ezen túl szó esett a  NAKlap
 NaK élelmiszeriparért felelős alel- manapság egyre nagyobb gon-
 nöke nyitotta meg. Beszédében  dot jelentő munkaerőhiányról és
 elmondta, hogy az élelmiszeripar  annak lehetséges megoldásairól:
 ellenérzései a kamarai tagsággal  egy jól szervezett és átgondolt  ANemzeti AgrárgAzdAsági KAmArA lApjA
 kapcsolatban enyhülni látszanak.  céges struktúrában ugyanis a
 az egyes ágazatok szereplőit, a ter- rugalmas foglalkoztatással bizto-
 melőket és a feldolgozókat számos  síthatjuk a piaci helyzetünket és  ANemzeti AgrárgazdaságiKamaralapja
 esetben sikerült egy asztalhoz  versenyképességünket.
 ültetni és megtalálni a közös neve- az előadásokat követően a  átlagosan 260000 postaládában hónapról–hónapra
 zőt. Közösen kell tennünk azért  szakmai nap egy kerekasztal-be-
 továbbra is, hogy a kamara szolgál- szélgetéssel zárult, amely a kis- és
 ja az élelmiszeripari tevékenysége- közepes vállalkozásoknak adott
 ket, célokat és igényeket: ehhez  iránymutatást a fejlesztési lehető-
 azonban szükséges, hogy – akár  ségek, piacra jutás tekintetében.  ANAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosa
 ezen a rendezvényen keresztül is –  az élelmiszeripari Konferenciát  260 000 példánnyal,névre,címreszóló
 tagjaink kommunikálják a lehető- kell átadnunk, a napi gazdálkodás  idővel hozzájárulhatnak a rezsi és a  Keleti marcell élelmiszeripari igaz-
 ségeket, ötleteket, elvárásokat a  szintjén is használhatóan. környezetterhelés csökkentéséhez,  gató zárta le. Beszédében  terjesztéssel,a legnagyobb országos
 NaK élelmiszeripari igazgatóságá- az élelmiszeripari Konferencia is  mindezek által pedig a versenyké- elmondta, hogy egyre inkább  lefedettségű,éventetíz alkalommal
 nak munkatársai felé. éder tamás  egyfajta kísérlet volt arra, hogy a  pesség növeléséhez. több nagy- fontos a szigorodó követelmé- ORSZÁGOS
 úgy véli, a kamarának egy terüle- piaci tevékenységeket segítő infor- vállalat is hangsúlyozta, hogy ma  nyeknek való megfelelés: az elvá- publikált időszakos kiadvány, amelyazagrá
 ten biztosan nagyon fontos szere- mációkat adjunk át a tevékenység  már elengedhetetlen a termékter- rásokat korszerű technológiák és  legfontosabb híreivel,kérdéseivel foglalkoz TERJESZTÉS
 pe lehet: ez pedig az információ- minden egyes szintjén. az előadá- vezés mellett a fenntarthatóság  megoldások segítségével lehet
 áramlás biztosítása. a mai világban  sok során betekintést kaphattunk a  kérdésével is foglalkozni. megtud- teljesíteni. fontos, hogy nem kell  Alapból az ágazatban dolgozó őstermelők,
 a Nemzeti agrárgazdasági Kamara  különböző hőszivattyús és kombi- tuk, hogy egy jó markinges mind- feltétlenül mindent azonnal meg- és nagyvállalkozók is hasznosinformációkh
 egy hiteles információs pont lehet  nált megújuló energia alapú meg- ezek mellett a stratégiáknak meg- tenni: tudatosan, akár kis lépések-
 az érdeklődőknek, amely informá- oldásokba, melyek reális beruházá- felelően és a társosztályokkal  kel lehet előre haladni!
 ciókat intelligensen, szakmailag  si költségekkel, rövid megtérülési  együttműködve alakítja ki azt az  n NAK
           HirdessenaNAKlapb

              20%extra engedményt
                        biztosítunk!

       Hir de té si iN fo rm ác ió:
       TremmerTamás lapmenedzser•+36-20/5347-137 •naklap@plt.hu
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14