Page 10 - NAKlap_2017_0708
P. 10

10                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                         11     Tanuljunk együtt! – Tejipari gyakorlati napok                                              Fenn kell tartani a közös agrárpolitikát és     A kamara élelmiszeripari igazgatósága                                                  a területalapú támogatás rendszerét
     által elindított ,,Tanuljunk együtt” prog-
     ram rendezvényeit június 14-én, július                                                 Szükség van a Közös Agrárpolitikára és a területalapú támo-                erejét szolgálják. éder tamás, a
     6-án és július 20-án tartották                                                     gatásokra, de fel kell készíteni az európai mezőgazdaságot                 Nemzeti agrárgazdasági Kamara
     Mosonmagyaróváron. A tájékoztatási szol-                                                arra, hogy ezek jelenlegi formájukban megszűnhetnek, illet-                élelmiszeriparért felelős orszá-
     gáltatás keretében szervezett ingyenes                                                 ve átalakulhatnak – hangsúlyozta Győrffy Balázs, a Nemzeti                 gos alelnöke szerint egy ideális
                                                                                                                       világban nincs ilyen mértékű
     lehetőséggel a kamara szeretné segíteni                                                 Agrárgazdasági Kamara elnöke a 28. Bálványosi Nyári                    támogatási rendszer, azonban ez
     az agrárium szereplőit a feldolgozás töké-                                               Szabadegyetem és Diáktábor keretében rendezett kerekasz-                  egy több évtizede működő rend-
     letesítésében.                                                             tal-beszélgetésen.                                     szer, így annak megszüntetése
                                                                                                                       nem reális. Ennek megfelelően
      a kamara élelmiszeripari igaz- mékek, valamint a túró készítésé-                                    a mezőgazdaság jövője az   litika, ha nincs agrártámogatási  hogy a soha sem látott mértékű  alapvető érdekünk, hogy a KaP
     gatósága a tájékoztatási szolgál- nek elméleti és gyakorlati elemei-                                  Európai unióban címmel rende- rendszer, akkor minden termelő  forrást a magyar gazdaság  jelenlegi formájában fennma-
     tatás keretében a magyar tejgaz- ről. az előadások során a tej higié-                                 zett az agrárium kilátásairól  komoly bajba kerülhet. arról  hogyan használja fel. Kitörési  radjon, de csak olyan gazdálko-
     dasági Kísérleti intézettel (mtKi)  nés nyeréséről és a feldolgozás                                  kerekasztal-beszélgetést a  nem is beszélve, hogy ha a   pont lehetne, ha a támogatáso- dást szabad támogatni, ami
     közösen a „tanuljunk együtt”  fázisainak elengedhetetlen felté-                                    Nemzeti agrárgazdasági Kama- vámok közösek, a nemzetközi  kat mindenki fejlesztési forrás- hosszú távon is fenntartható.
     programjában tejipari gyakorlati  teleiről kaptak tájékoztatást a                                   ra (NaK) a 28. Bálványosi Nyári  szerződésekre nincs közvetlen  ként fogná fel, hiszen a támoga- Kizárt, hogy támogatáspolitika
     napokat szervezett az agrárága- résztvevők.         a tájékoztatási szolgáltatás  dezzenek, és kérdéseikre érdemi      szabadegyetem és Diáktábor
     zat szereplői számára. az érdeklő- a nap további részében a prog- keretében szervezett ingyenes  választ kapjanak, ezáltal is hozzá- keretében, tusnádfürdőn.
     dők előzetesen három különböző  ramnak megfelelően az intézet  lehetőséggel a kamara szeretné  járulva az együttműködési kész-    győrffy Balázs, a Nemzeti
     téma és időpont közül választhat- kísérleti üzemében a gyakorlat- segíteni az agrárium azon szerep- ségük, a környezeti teljesítmé- agrárgazdasági Kamara elnöke
     tak: gomolyasajt-készítés (június  ban is bemutatásra került a gyár- lőit a feldolgozás tökéletesítésé- nyük javításához, valamint az erő- a beszélgetés nyitányaként
     14.), savanyított tejtermékek (jog- tás, amely a jelentkezők különbö- ben, akik most kezdenek bele a  forrás-hatékonyságuk növelésé- leszögezte: szükség van a Közös
     hurt, kefir) készítése (július 6.),  ző szintű felkészültségét és ter- saját alapanyagú tejfeldolgozás- hez.             agrárpolitikára (KaP) és a terü-
     túrókészítés (július 20.).  mék-előállító gyakorlatát figye- ba, illetve akik már ezzel a tevé- a nagy érdeklődésre való tekin-   letalapú támogatásokra, de fel
      a program rendezvényei sikere- lembe véve kitért a kézi technoló- kenységgel foglalkoznak. a  tettel a NaK élelmiszeripari igaz-  kell készíteni az európai mező-
     sen zajlottak az mtKi mosonma- gia és az üzemi ipari technológiai  tejipari gyakorlati napok prog- gatósága további gyakorlati    gazdaságot arra, hogy ezek
     gyaróvári központjában, ahol a  ismertetésére, illetve bemutatásá- ramsorozat célja, hogy az interak- napok szervezését tervezi, ame- jelenlegi formájukban meg-
     jelentkezők komplex tájékoztatást  ra. a nap zárásaként a résztvevők  tív tudásátadással lehetőséget  lyekről folyamatosan megjelenő  szűnhetnek, illetve átalakulhat-
     kaptak az intézet munkatársaitól a  elvégezték a termékek érzékszer- teremtsen az érdeklődő élelmi- hírleveleinkben és a NaK portálon  nak, így majd támogatások nél-
     sajtgyártás és ezen belül a gomo- vi bírálatát és a tapasztalatokat  szer-feldolgozóknak, hogy köz- tájékozódhatnak.         kül is kell tudni boldogulni a
     lyakészítés, a savanyított tejter- közösen értékelték.   vetlenül a szakemberektől kér-           n NAK         gazdálkodóknak. most alapvető
                                                                         érdekünk a KaP fennmaradása
     Franciaországban jártak tejipari tagjaink                                                és annak működtetése – tette
                                                                         hozzá.
                                                                          a KaP költségvetési háttere
                                                                         még kérdéses, a pénzügyi hát-
      a francia tejipari képzések terén  tés területén. a program résztve- sajátíthatták el camembert típusú  kemény sajt készítésének elméle- tere most dől el. többek között
     vezető szerepet betöltő ENilBio  vői valós üzemi gyártás közben  lágy, kékpenészes és többféle fél- tét, részletes technológiáját.  az is nagy kérdés, hogy a britek
     (Ecole Nationale d’industrie lai-                              a résztvevőknek köszönjük         kiválásával csökken-e a támoga-
     tière et des Biotechnologies)                               aktív munkájukat és bízunk          tásra fordítható források mérté-
     Polignyben működő tudásköz-                                abban, hogy kiváló minőségű, a        ke – mondta el Kis miklós zsolt,
     pontjában − részben a kamara                                hazai kínálatot bővítő, és jól érté-     a miniszterelnökség agrár-vi-
     költség-hozzájárulása mellett −                              kesíthető sajtok kerülnek majd        dékfejlesztésért felelős államtit- ráhatásunk, akkor a támogatá- tási források alapozhatnák meg  nélkül az Európai unió fenntart-
     június végén ötnapos sajttechno-                              kereskedelmi forgalomba a meg-        kára, a NaK alelnöke.     sok renacionalizációja sem   a rentábilis gazdálkodás alapjait  ható legyen, hiszen a közös
     lógiai szakmai képzést szervezett                             szerzett ismereteknek köszönhe-        jakab istván, a magyar    okszerű felvetés.       – tette hozzá.        agrárpolitika nagymértékben
     a NaK tíz élelmiszeripari tag szak-                            tően.                    országgyűlés alelnöke, a    Nagy istván, a földművelés-  Kondra laura, a magyar állam- meghatározza azt, hogy milyen
     embere számára.                                       a NaK élelmiszeripari igazgató-      magosz elnöke szerint ha az  ügyi minisztérium parlamenti  kincstár mezőgazdasági és   mértékben tud felzárkózni az
      a csoportban kézműves sajtké-                               sága további hazai és külföldi        áruk szabad áramlását biztosít- államtitkára elmondta: hosszú  vidékfejlesztési támogatásokért  elmaradott kelet-európai vidék –
     szítők, mezőgazdasági és élelmi-                              szakmai képzéseket szervez a tej-      juk, ha az Európai unió egy  távon szükséges a KaP, kellenek  felelős elnökhelyettese kijelen- véli tánczos Barna, Hargita
     szeripari családi vállalkozások és                             és húsipari, valamint más, élelmi-      közös piacként értelmezhető,  a támogatások, azonban nagy  tette: a negatív kritikák ellenére  megye szenátora. legyen közös
     tejipari nagyüzemek szakemberei                              szeripari ágazatokban működő         akkor mindenképpen szükség  kérdés az, hogy milyen lesz a  megkérdőjelezhetetlen a KaP  agrárpolitika akkor is, ha sokszor
     egyaránt jelen voltak, hogy gaz-                              tagjai számára.               van közös agrárpolitikára,  közös agrárpolitika jövője 2020  léte, hiszen a támogatások  torzít a rendszer – tette hozzá.
     dagítsák ismereteiket a sajtkészí-                                        n NAK         ugyanis ha nincs közös agrárpo- után. az is fontos szempont,  végső soron a vidék megtartó           n NAK
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15