Page 8 - NAKlap_2017_0708
P. 8

8                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                         9
                                                                                   Házhoz visszük

     Sikeres élelmiszeripari konferencia Lajosmizsén


     Sikeresen zajlott a 2017. június 21-én, Lajosmizsén megrendezett
     Élelmiszeripari Konferencia. A szakmai napon szinte egyedülálló              üzenetet a csomagoláson keresz-             az agrárium híreit!
                                                   tül, ami nemcsak egy terméket ad
     módon a rövid elméleti beszámolókat követően a gyakorlati,                 a fogyasztónak, de tartalmazza a
     hazai megvalósult példák, jó gyakorlatok bemutatására került                vállalat minden eszméjét.
     sor. előadóink olyan újszerű és korszerű megoldásokat mutattak                Betekintést kaptunk újszerű
     be különböző témákat és területeket érintve, amelyek a mai jog-              technológiákba: megismerked-
     szabályi követelményrendszerhez igazodva segítik elő a vállala-              tünk a nanotechnológiás vegy-
     tok versenyképességének növelését.                             szermentes tisztítási technológiá-
                                                   val, amely nemcsak korszerű, de
                                                   hosszú távú eredményeket is
      a rendezvényt éder tamás, a                                garantál, ezen túl szó esett a                     NAKlap
     NaK élelmiszeriparért felelős alel-                            manapság egyre nagyobb gon-
     nöke nyitotta meg. Beszédében                               dot jelentő munkaerőhiányról és
     elmondta, hogy az élelmiszeripar                              annak lehetséges megoldásairól:
     ellenérzései a kamarai tagsággal                              egy jól szervezett és átgondolt                     ANemzeti AgrárgAzdAsági KAmArA lApjA
     kapcsolatban enyhülni látszanak.                              céges struktúrában ugyanis a
     az egyes ágazatok szereplőit, a ter-                            rugalmas foglalkoztatással bizto-
     melőket és a feldolgozókat számos                             síthatjuk a piaci helyzetünket és                   ANemzeti AgrárgazdaságiKamaralapja
     esetben sikerült egy asztalhoz                               versenyképességünket.
     ültetni és megtalálni a közös neve-                             az előadásokat követően a                átlagosan 260000 postaládában hónapról–hónapra
     zőt. Közösen kell tennünk azért                              szakmai nap egy kerekasztal-be-
     továbbra is, hogy a kamara szolgál-                            szélgetéssel zárult, amely a kis- és
     ja az élelmiszeripari tevékenysége-                            közepes vállalkozásoknak adott
     ket, célokat és igényeket: ehhez                              iránymutatást a fejlesztési lehető-
     azonban szükséges, hogy – akár                               ségek, piacra jutás tekintetében.        ANAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosa
     ezen a rendezvényen keresztül is –                             az élelmiszeripari Konferenciát         260 000 példánnyal,névre,címreszóló
     tagjaink kommunikálják a lehető- kell átadnunk, a napi gazdálkodás  idővel hozzájárulhatnak a rezsi és a  Keleti marcell élelmiszeripari igaz-
     ségeket, ötleteket, elvárásokat a  szintjén is használhatóan. környezetterhelés csökkentéséhez,  gató zárta le. Beszédében        terjesztéssel,a legnagyobb országos
     NaK élelmiszeripari igazgatóságá- az élelmiszeripari Konferencia is  mindezek által pedig a versenyké- elmondta, hogy egyre inkább    lefedettségű,éventetíz alkalommal
     nak munkatársai felé. éder tamás  egyfajta kísérlet volt arra, hogy a  pesség növeléséhez. több nagy- fontos a szigorodó követelmé-                                              ORSZÁGOS
     úgy véli, a kamarának egy terüle- piaci tevékenységeket segítő infor- vállalat is hangsúlyozta, hogy ma  nyeknek való megfelelés: az elvá- publikált időszakos kiadvány, amelyazagrá
     ten biztosan nagyon fontos szere- mációkat adjunk át a tevékenység  már elengedhetetlen a termékter- rásokat korszerű technológiák és  legfontosabb híreivel,kérdéseivel foglalkoz                     TERJESZTÉS
     pe lehet: ez pedig az információ- minden egyes szintjén. az előadá- vezés mellett a fenntarthatóság  megoldások segítségével lehet
     áramlás biztosítása. a mai világban  sok során betekintést kaphattunk a  kérdésével is foglalkozni. megtud- teljesíteni. fontos, hogy nem kell  Alapból az ágazatban dolgozó őstermelők,
     a Nemzeti agrárgazdasági Kamara  különböző hőszivattyús és kombi- tuk, hogy egy jó markinges mind- feltétlenül mindent azonnal meg-   és nagyvállalkozók is hasznosinformációkh
     egy hiteles információs pont lehet  nált megújuló energia alapú meg- ezek mellett a stratégiáknak meg- tenni: tudatosan, akár kis lépések-
     az érdeklődőknek, amely informá- oldásokba, melyek reális beruházá- felelően és a társosztályokkal  kel lehet előre haladni!
     ciókat intelligensen, szakmailag  si költségekkel, rövid megtérülési  együttműködve alakítja ki azt az     n NAK
                                                                               HirdessenaNAKlapb

                                                                                  20%extra engedményt
                                                                                            biztosítunk!

                                                                           Hir de té si iN fo rm ác ió:
                                                                           TremmerTamás lapmenedzser•+36-20/5347-137 •naklap@plt.hu
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13