Page 6 - NAKlap_2017_0708
P. 6

6                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                         7      November harmadikán kamarai választások                                                Nyáron az összes beruházási felhívást elbírálják
       a Nemzeti agrárgazdasági Kamara (NaK) küldöttgyűlése 2017. november  szóló tájékoztató kíséretében. a választási tagjegyzék a 2017. június  Nem kell sokat várniuk a gaz- – Melyek voltak a legkriti- jük. az állattartó telepek korszerűsí- kit arra buzdítunk, hogy éljen a
      3-ra tűzte ki a megyei küldöttválasztások időpontját. Ennek előkészítése- 30-ai időállapotnak megfelelő kamarai tagjegyzéken alapul. a NaK  dáknak a vidékfejlesztési pályáza- kusabb feltételek, amelyek  tésének támogatási eredményeiről  lehetőséggel. sokat dolgoztunk
      ként megalakult az országos Kamarai Választási Bizottság, amelyhez a  tagja a választási tagjegyzék összeállításáról szóló közleménynek a  tok elbírálására, a nyár folyamán  kifogtak a pályázókon? július végén, augusztusban értesül- azon, hogy pénzintézeteknél minél
      magyar gazdakörök és gazdaszövetkezetek szövetsége (magosz), illetve a  kamara internetes portálján való közzétételét követő 30 napon belül  az összes jelentősebb beruházási          hetnek a gazdák.       olcsóbban elérhető legyen a garan-
      mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége (mosz)  írásban, illetve a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre küldött elekt- felhívásban nyertest hirdet a  – a vállalkozói méret, illetve a           cia. Emellett vannak olyan, kisebb
      nyújtotta be jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételi kérelmét. ronikus levélben a szükséges dokumentumokat, illetve nyilatkozato- miniszterelnökség. az év végén a  jogosultsági szempontok eleve  – Mekkora összegben szüle- értékű, nem közbeszerzés-köteles
                                    kat egyidejűleg mellékelve kezdeményezheti a kamara központi ügy-     kifizetésekben is nagyobb hullám  behatárolták az esélyesek körét. az  tett döntés eddig a Vidékfej- beruházások is, amelyeket az érin-
      Megalakult az Országos Kamarai               intéző szervénél, hogy tagsági viszonya megszűnésére/keletkezésére     várható, az előlegek átutalása  elvárt követelmények egy részét  lesztési Program (VP) keretein  tettek a támogatói döntéstől füg-
      Választási Bizottság                    figyelemmel töröljék a választási tagjegyzékből, illetve hogy oda     mellett a kisebb összegű beruhá- pedig sokan nem tudták vagy nem  belül?         getlenül már megvalósítottak. itt
                                    vegyék fel. a végleges választási tagjegyzéket a kamara központi ügy-   zások elszámolására is sor kerül- akarták vállalni. ilyen például az           számla alapú rész- vagy akár teljes
       2017. július 1. napjával megalakult az országos Kamarai Választási Bizott- intéző szervezete 2017. szeptember 15-ig állítja össze. het. Kis miklós, a miniszterelnök- energiahatékonyság kérdése. a  – az elmúlt napokban hozzávető- kifizetésekre is sor kerülhet az év
      ság (oKVB), amely az agrárgazdasági kamarai választások lebonyolításának                               ség agrár-vidékfejlesztésért fele- célunk az volt, hogy olyan beruhá- legesen 20 milliárd forintnyi telepü- végéig. a nagyobb beruházások
      legfontosabb testülete. az oKVB feladata többek között a jelölő szerveze- Szavazási körzetek                     lős államtitkára szerint ősszel akár  zásokat támogassunk, amelyek az  lésképes pályázatról hoztunk dön- ugyanakkor még csak most indul-
      tek és a megyei küldöttjelölti listák nyilvántartásba vétele, a küldöttválasz-                            egy új, általános energiahatékony- energiakorszerűsítés mentén, illetve  tést, az élelmiszeripari felhívás első  nak, ezért a nagyobb volumenű,
      tás eredményének megállapítása, illetve a megyei, majd az országos kül- a szavazási körzetközpontok, valamint az azokhoz tartozó települé- ságot célzó pályázatot is meghir-                          több száz milliárd forint értékű kifi-
      döttgyűlés összehívása. az oKVB-elnöke dr. lovászy Csaba; tagjai dr. Csák  sek listája a kamara portálján legkésőbb 2017. szeptember 1-jén elér- dethet a tárca.                                zetés csak jövőre várható.
      Csilla, dr. Danku Csaba, dr. Kurucz mihály, dr. Reiniger Balázs, dr. Balázs  hető lesz. a kamara tagját a tagnyilvántartásban szereplő lakóhelye,
      Krisztián és dr. mikó andrás lettek. a bizottság tagja lesz még a kamarai  székhelye alapján rendelik a szavazási körzetközponthoz. a kamara  – Tavasszal az összes vidék-                            – Korábban szóba került,
      választásokra listát állító jelölő szervezetek egy-egy képviselője. tagja legkésőbb a megyei küldöttekről szóló szavazást megelőző ötö- fejlesztési pályázatot meghir-                             hogy az energiahatékonysági
                                    dik napig írásban a portálon közzétett formanyomtatvány alkalmazá-     dette a Miniszterelnökség, a                                keret átcsoportosítását kez-
      Július 15-ig jelentkezhettek                sával, elektronikus úton kérheti, hogy ugyanazon megyén belül, de     gazdálkodók pedig már                                   deményezte Brüsszelben a
      a jelölő szervezetek                    más körzetközpontban adhassa le szavazatát.                tűkön ülve várják, hogy meg-                                Miniszterelnökség. Hol tarta-
                                                                                                                       nak az egyeztetések?
                                                                         tudják, nyertesként kerül-
       a választási eljárás első állomásaként 2017. július 15-ig kezdeményez- Megyei küldöttgyűlési küldöttválasztás            nek-e ki az uniós forrásokért
      hették nyilvántartásba vételüket a kamarai választásokra listát állítani                               folyó versenyből? Hol tart a                                 – már 2016-ban igyekeztünk for-
      szándékozó szervezetek az oKVB-nél. a határidő lejártáig két érdekképvi- a kamarai tagokat a kamara ügyintéző szervezete 2017. október  pályázatok értékelése?                                 rásokat átcsoportosítani egyes
      seleti szervezet, a mezőgazdasági szövetkezők és termelők Országos  20-ig írásban tájékoztatja a szavazás helyéről, idejéről, a szavazás                                            pályázatokon belül. azt láttuk
      szövetsége (mOsz), illetve a magyar gazdakörök és gazdaszövetke- rendjéről, a jelölő, valamint azt támogató szervezetek nevéről, a  – Korábban kidolgoztunk egy                                ugyanis, hogy míg az energiahaté-
      zetek szövetsége (magosz) kezdeményezte nyilvántartásba vételét az  megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listákról. a kamara tagjai 2017.  ütemtervet, ennek alapján vesszük                          konyságot célzó támogatás nem túl
      oKVB-nél. a magosz a nyilvántartásba vételi kérelme mellett benyújtotta  november 3-án 6.00 és 18.00 között a számukra kijelölt szavazási kör- sorra a különböző felhívásokat.                         népszerű, addig a kapacitásbővítés-
      17 érdekképviseleti szervezet (Baromfi termék tanács, élelmiszer-feldol- zetközpontban adhatják le a megyei küldöttek neveit tartalmazó listá- júniusban az agrár-könyezetgazdál-                       re szánt forrásra többszörös a túlje-
      gozók országos szövetsége, fiatal gazdák magyarországi szövetsége –  ra a szavazatukat.                       kodási program (aKg) második üte-                             lentkezés. az Európai Bizottság jóvá-
      agRya, gabonatermesztők országos szövetsége, HaNgya szövetkeze-                                    méről hoztunk döntéseket, aho-                               hagyását követően akkor mintegy
      tek együttműködése, Kisgazda Polgári Egyesület, magán Erdőtulajdono- Alakuló megyei és                        gyan a településképet meghatáro- a megújuló energiák használatával  szakasza pedig 42 milliárd forintot  15–20 milliárd forintot sikerült áthe-
      sok és gazdálkodók országos szövetsége, magyar akvakultúra és Halá- országos küldöttgyűlés                      zó épületek felújítását célzó felhívás  is hozzájárulnak a vállalkozások ver- érint. Ehhez jön hozzá az aKg 68  lyezni az egyik zsebből a másikba.
      szati szakmaközi szervezet, magyar állattenyésztők szövetsége, magyar                                 eredményei is ismertek. már látjuk  senyképességéhez. sajnos sokan  milliárd forintos forrása. a tejágazat  Ezt az idén is kezdeményezni fogjuk.
      Biokultúra szövetség, magyar Díszkertészek szövetsége, magyar Dohány- az oKVB elnöke az alakuló megyei küldöttgyűlést 2017. november  az élelmiszeripari pályázat első sza- elnagyolták ezt a fontos kérdést,  szerkezetátalakítását támogató
      termelők országos szövetsége, magyar zöldség-gyümölcs szakmaközi  23–25. közötti időpontra, az alakuló országos küldöttgyűlést 2017.  kaszának nyerteseit is.   emiatt gyakran előfordult, hogy  pályázat nyerteseit szintén a napok- – Milyen sorsa lehet azoknak
      szervezet és terméktanács, országos Erdészeti Egyesület, országos  december 20-ra hívja össze.                                   még egy viszonylag jó üzleti terv  ban értesítjük, itt szinte minden  a forrásoknak, amiket nem
      magyar méhészeti Egyesület, tej szakmaközi szervezet és terméktanács,                                 – Mennyire volt éles a ver- ellenére sem tudott elég pontot  kérelmet támogatni tudtunk, ami  használnak fel a gazdák?
      Vágóállat és Hús szakmaközi szervezet és terméktanács) támogató nyi-                                 seny a forrásokért?      szerezni az adott pályázat.  által összesen 55 milliárd forint
      latkozatát is.                                                                                           többlettámogatást kapnak a tejter- – a jelenlegi állás szerint az átcso-
       a Nemzeti agrárgazdasági Kamara alapszabályában meghatározott fel- A kamarai választásokra történő felkészülés elősegíté-      – Bár a pályázói visszajelzések is  – Mely felhívások következ- melők. a 2020-ig tartó ciklusban a  portosított összegen felül több tíz-
      tételek teljesülése esetén a jelölő szervezeteket, valamint a támogató szer- se érdekében a NAK portálján (www.nak.hu), a „Kamarai  azt mutatják, hogy szigorú szabá- nek az értékelési sorban? kötelezettségvállalás értéke – az  milliárd forint maradhat az energia-
      vezeteket az oKVB 2017. augusztus 15-ig nyilvántartásba veszi. a nyilvántar- választás 2017” menüpont alatt elérhetők azok a tájékoz- lyokat alkottunk, az Európai Bizott-            előző időszakból áthozott összeg- hatékonysági keretből. Ezt az össze-
      tásba vett jelölő szervezeteknek a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttje- tatók, amelyek a választások menetéről, illetve a lebo- ság jogi álláspontja miatt nem tud- – folyamatosan dolgozunk az  gel együtt – így már eléri a 665 milli- get a nyár végén, az ősz elején
      löltek nevét tartalmazó listát legkésőbb 2017. szeptember 8-ig kell eljuttat- nyolítással összefüggő egyes eljárási határidőkről nyújta- tunk enyhíteni a feltételeken. sokan  élelmiszeripari pályázat további  árd forintot.  ismét meghirdetjük majd. a kérdés
      niuk az oKVB-nek.                                                           nem érték el az ötvenpontos mini- szakaszainak kiértékelésén, így             már csak az, hogy egyetlen célzott
                                     nak részletes információt. A széles körű tájékoztatás          mumot, vagy el sem jutottak az  napokon belül azokat a nyerteseket  – Van esély arra, hogy még  pályázattal kiírhatók-e ezek a forrá-
      Választási tagjegyzék                    érdekében a NAKlap októberi különszámában valameny-           értékelésig, mivel nem feleltek meg  is értesíteni fogjuk, akik később  az idén érdemi összeget fizes- sok, vagy minden területen külön
                                     nyi jelölő és támogató szervezetet bemutatunk majd a           a jogosultsági feltételeknek. ugyan- nyújtották be a kérelmüket. az  senek ki ebből a keretből? felhívást kell megjelentetni. Ezzel
       a kamara portálján 2017. július 31-től elérhető a kereshető választási tag- kamarai tagok számára.                 akkor, aki megugrotta ezt az aka- egyes kertészeti felhívások kapcsán           kapcsolatban Brüsszel döntésére
      jegyzék, egy a tagi státusz módosításának lehetőségeiről és feltételeiről                               dályt, szinte biztos lehet benne,  is zajlik a munka, július végén várha- – az idén főként az előlegek kifi- várunk.
                                                                         hogy nyert a pályázata.    tóan a nyerteseket is megismerhet- zetésére számítunk, ezért minden-   n KÖPÖNceI cSILLA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11