Page 4 - NAKlap_2017_0708
P. 4

4                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                         5
      Bőven lesz                         Az áfacsökkentés                              Több mint 120 ezer kérelem                                  Védekezni kell

                                                                                                                        a kukoricásban
      hazai uborka                        lendítene a                                beadásában segített a kamara                                 nöki és Növényorvosi Kamara és
                                                                                                                         a magyar Növényvédő mér-       a nyugat-európai tendenciá- kiszolgálását lehetővé teszi. az  grilltermékpiacon                                                                         a Nemzeti agrárgazdasági
                                                                                                                        Kamara együttműködésében
      nak megfelelően magyarorszá- uborkahajtatásra jellemző, hogy                                                                                   működő előrejelző hálózat a
      gon is növekszik az éves uborka- az értékesítés döntően integrá-                                                                                 főbb kukoricatermesztő körze-
      fogyasztás, kígyóuborkából 1,6– ció nélkül történik. Ezért nem                                                                                  tekben erőteljes amerikaikukori-
      1,8 kilogrammot tesz ki fejen- ritka, hogy a nyári-őszi szezon-                                                                                  cabogár-inváziót észlelt. Ennek
      ként. a várakozások szerint közel  ban az áruházláncok polcain                                                                                  érdekében felhívást tettek
      18 ezer tonna lesz idén a hazai  importáruval találkozik a vásárló.                                                                                közzé. a kártevő minél hatéko-
      hajtatott uborka mennyisége,  az uborkára jellemző, hogy                                                                                     nyabb visszaszorítása érdeké-
      amely elég lesz a belső fogyasz- gyorsan fordul termőre, gyors                                                                                  ben folyamatosan figyeljék a
      tás kiszolgálásához.    megtérülést eredményez,                                                                                        kukoricatábláikat, konzultálja-
       mára jelentősen nőtt az éves  ugyanakkor termesztéstechno-                                                                                    nak termelőtársaikkal, a leg-
      uborkafogyasztás Nyugat-Euró- lógiai szempontból igen kényes                                                                                   megfelelőbb védekezési tech-
      pában, ahol a kígyóuborka érté- növényfaj. ahhoz, hogy megfe-                                                                                   nológia kiválasztásához pedig
      kesítése átlagosan 2–2,2 kilo - lelő hozamot és ezzel árbevételt                                                                                 keressék növényvédősüket.
      gramm körül alakul fejenként. a  érjenek el a gazdák, 2–3 napon-                                                                                           n NAK
      Nemzeti agrárgazdasági Kamara  ként szedni kell a gyorsan 3–400
      piaci felmérése szerint ez az  grammosra hízó terméseket.  Egyre kedveltebb magyarorszá- kek kiváló minőségűek, megfelelő-                                                    Nemzetközi
      érték alig múlja felül a hazai ada- magyarországon a konzervubor- gon a grillezés, a növekvő keresle- en ellenőrzöttek.                                                     adatbázisba
      tokat, hiszen kígyóuborkából a  kát az elmúlt években jellemző- tet pedig a gyártók minőségi, a  a kamara elnöke úgy vélte, a
      magyarok 1,6–1,8 kilogrammot  en kordonos művelésben ter- grilltermékek egyre szélesedő kíná- sertés- és baromfihúsokat érintő   lezárult a 2017. évi egységes  teljesíteni a máK elektronikus  a kérelemkitöltő szoftver az idei  kerülnek a borok
      fogyasztanak évente. az európai  mesztették. a termőterület  latával szolgálják ki. a kedvelt grill- áfacsökkentés e szegmensben is  kérelmek benyújtásának időszaka,  rendszerében. Ebben az évben  évben nagymértékű fejlesztésen  Program indul a magyar
      tendenciáknak megfelelően a  5–600 hektár között ingadozik,  ételeknek a nyár az igazi időszaka,  érezhetővé vált, még akkor is, ha  amely során a NaK falugaz- országosan 177 665 gazdálkodó  esett át, ennek köszönhetően  borok hitelességének erősítésé-
      magyar fogyasztás is dinamiku- az éves termésmennyiség 13–14  ezért is érezte úgy a NaK, hogy  például a világpiaci árak átalaku- dász-hálózata – az előző évekhez  nyújott be támogatási, illetve kifi- jelentősen lecsökkent azoknak a  re, ennek során egy modern
      san növekszik.       ezer tonna. a termesztés sikeres- stratégiai partnerszervezetei  lása miatt ma már kevésbé       hasonlóan – idén is közreműködött  zetési kérelmet. a tavalyi évhez  gazdálkodóknak a száma, akik  eljárás segítségével megalkotják
       magyarországon a hajtatott  ségét nagymértékben befolyá- (Baromfi termék tanács, a tej szak- tapasztalnak alacsonyabb árat a   a kérelmek elektronikus beadásá- képest a bejelentett területek  valamely jogcímen érintettek vol- a magyar borok eredetmintáza-
      uborka termesztése évek óta 100  solja a szedéskor rendelkezésre  maközi szervezet és terméktanács,  fogyasztók. Konkoly józsef, a  ban.            nagysága 4,96 millió hektárra nőtt. tak előzetes ellenőrzésben. a mint- ti térképét, amely a borok szár-
      hektár körül mozog, ebből  álló munkaerő mennyisége és  a Vágóállat és Hús szakmaközi  Vágóállat és Hús szakmaközi szer-      idén is, mint minden évben, ápri- az egységes kérelmek beadásá- egy 27 000 érintettből 15 316 kérel- mazási helyét és összetételét
      60–70 hektár a kígyóuborka,  minősége. magyarországon sza- szervezet és terméktanács, vala- vezet és terméktanács alelnöke     listól elérhetővé vált a benyújtó  ban megközelítőleg 70 százalékos  mező vette igénybe kamarai közre- mutatja – mondta fazekas sán-
      amit 30–40 hektáron folyó salá- bolcs-szatmár-Bereg megye a  mint a magyar akvakultúra és Halá- szerint a grillezéshez vásárolt zsí- felület. a kérelmek szankciós  arányban a Nemzeti agrárgazdasá- működő segítségét. fontos meg- dor földművelésügyi miniszter.
      tauborka-termesztés egészít ki.  legnagyobb konzervuborka-ter- szati szakmaközi szervezet) bevo- ros tarja a legnépszerűbb termék,  benyújtásának végső határideje   gi Kamara falugazdászainak segít- említeni, hogy az ellenőrzések  a program megvalósítására a
      a saláta- és kígyóuborka-termés  melő körzet, ahol több települé- násával tájékoztatást ad e termékek  de szorosan ott van a nyomában a  június 9-ével zárult. Ebben az idő- ségét vették igénybe a gazdálko- ezzel még nem zárultak le, további  Diagnosticum zrt. elnyert mint-
      összesített mennyisége 15–18  sen is önkormányzati segítség- jelenlegi állapotáról, piacon elfog- virsli és a grillkolbász is.   szakban 41 jogcímre, intézkedésre  dók. Ezen időszak alatt kamarai  adategyeztetések és ezzel kapcso- egy 4 milliárd forintot a gazda-
      ezer tonna között van, idén vár- nyújtás mellett folyik a termelés,  lalt helyzetéről. győrffy Balázs, a  Csorbai attila szerint a baromfi- lehetett kérelmet benyújtani vagy  meghatalmazással 122 087 kérel- latos eljárások várhatók. ságfejlesztési és innovációs
      hatóan megközelíti a felső érté- többnyire háztáji jellegű kertek- NaK elnöke általános áttekintésé- húsok 2–3 százalékából készülnek  adatszolgáltatási kötelezettséget  met nyújtottak be tagjaink.        nNAK   operatív Program keretéből.
      ket, amely a magyar fogyasztók  ben.      n NAK   ben megjegyezte, hogy a jellemző- előkészített grilltermékek, azon-                                                            n NAK
                                    en májustól augusztus-szeptembe- ban ezeket nem érintette az 5 szá-
                                    rig tartó grillpiac – benne a félkész,  zalékra való mérséklés. Ez az    Ingyenesen biztosít polcbelógót                               Kártalanították
                                    késztermékek fogyasztása – dina- arány szerinte az áfacsökkentéssel                                                   a termelőket
                                    mikusan emelkedik, ami köszönhe- és a jogszabályi környezet átalakí-    a NAK az őstermelőknek
                                    tő az eszközök elérhetőségének, a  tásával – az élelmiszerkönyvi elő-                                                  a madárinfluenza miatt kárt
                                    kreatív élelmiszeripari termékeknek  írások újragondolásával, betarta-    a NaK ügyfélszolgálati irodái- kötelesek az őstermelői termék  tartós anyagból készült – polc- szenvedett termelőket teljes
                                    és a szélesedő kínálatnak egyaránt.  tandó higiéniai előírások felülvizs-  ban, falugazdászainál térítés- értékesítésének helyszínén – az  belógót az őstermelők részére,  mértékben kártalanította az
                                    mint mondta, míg korábban ilyen- gálatával – akár duplájára is       mentesen kaphatnak az őster- igazolvány száma mellett – a  amelyen az őstermelő saját iga- állam. október lehet az első
                                    tájt a bográcsozás és a szalonnasü- növelhető lenne. a tej szakmakö-    melők „saját őstermelői tevé- terméket vagy a helyszínt a  zolványszámának feltüntetésére  hónap, amelyben már a tavalyi-
                                    tés volt népszerű, emellé felzárkó- zi szervezet és terméktanács ügy-    kenységből származó termék”  „saját őstermelői tevékenység- kialakított rész is megtalálható.  hoz hasonló termékmennyisé-
                                    zott a grillezés, így leginkább ser- vezető igazgatója, Harcz zoltán    felirattal ellátott polcbelógót. ből származó termék” felirattal  a polcbelógók elérhetőek a  get állíthat majd elő az ágazat.
                                    tés- és baromfihúsokat, illetve hala- megjegyezte, hogy dinamikusan      a mezőgazdasági őstermelői  ellátni. a jogszabályi előírás tel- kamara valamennyi ügyfélszol- Összesen mintegy 15 milliárd
                                    kat vásárolnak szívesen, de egyre  növekszik a grillezésre egyaránt     igazolványról szóló 436/2015.  jesítésének könnyítése érdeké- gálati irodájában, falugazdászai- forintot fizetett a közvetlen kárt
                                    jelentősebb a zöldségek és a  alkalmas lágy és kemény sajtok,        (Xii. 28.) Korm. rendelet előírja  ben a Nemzeti agrárgazdasági  nál.          szenvedett gazdáknak az állam.
                                    grillsajtok hányada is. győrffy  sőt a kézműves sajtok forgalma is.     az őstermelők számára, hogy  Kamara ingyenesen biztosít –           nNAK              n NAK
                                    Balázs szerint a magyar grilltermé-         n NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9