Page 11 - NAKlap_2017_0708
P. 11

10  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                           11 Tanuljunk együtt! – Tejipari gyakorlati napok  Fenn kell tartani a közös agrárpolitikát és A kamara élelmiszeripari igazgatósága  a területalapú támogatás rendszerét
 által elindított ,,Tanuljunk együtt” prog-
 ram rendezvényeit június 14-én, július  Szükség van a Közös Agrárpolitikára és a területalapú támo- erejét szolgálják. éder tamás, a
 6-án és július 20-án tartották  gatásokra, de fel kell készíteni az európai mezőgazdaságot     Nemzeti agrárgazdasági Kamara
 Mosonmagyaróváron. A tájékoztatási szol- arra, hogy ezek jelenlegi formájukban megszűnhetnek, illet- élelmiszeriparért felelős orszá-
 gáltatás keretében szervezett ingyenes  ve átalakulhatnak – hangsúlyozta Győrffy Balázs, a Nemzeti  gos alelnöke szerint egy ideális
                                                   világban nincs ilyen mértékű
 lehetőséggel a kamara szeretné segíteni  Agrárgazdasági Kamara elnöke a 28. Bálványosi Nyári    támogatási rendszer, azonban ez
 az agrárium szereplőit a feldolgozás töké- Szabadegyetem és Diáktábor keretében rendezett kerekasz- egy több évtizede működő rend-
 letesítésében. tal-beszélgetésen.                                 szer, így annak megszüntetése
                                                   nem reális. Ennek megfelelően
 a kamara élelmiszeripari igaz- mékek, valamint a túró készítésé- a mezőgazdaság jövője az  litika, ha nincs agrártámogatási  hogy a soha sem látott mértékű  alapvető érdekünk, hogy a KaP
 gatósága a tájékoztatási szolgál- nek elméleti és gyakorlati elemei- Európai unióban címmel rende- rendszer, akkor minden termelő  forrást a magyar gazdaság  jelenlegi formájában fennma-
 tatás keretében a magyar tejgaz- ről. az előadások során a tej higié- zett az agrárium kilátásairól  komoly bajba kerülhet. arról  hogyan használja fel. Kitörési  radjon, de csak olyan gazdálko-
 dasági Kísérleti intézettel (mtKi)  nés nyeréséről és a feldolgozás  kerekasztal-beszélgetést a  nem is beszélve, hogy ha a  pont lehetne, ha a támogatáso- dást szabad támogatni, ami
 közösen a „tanuljunk együtt”  fázisainak elengedhetetlen felté- Nemzeti agrárgazdasági Kama- vámok közösek, a nemzetközi  kat mindenki fejlesztési forrás- hosszú távon is fenntartható.
 programjában tejipari gyakorlati  teleiről kaptak tájékoztatást a  ra (NaK) a 28. Bálványosi Nyári  szerződésekre nincs közvetlen  ként fogná fel, hiszen a támoga- Kizárt, hogy támogatáspolitika
 napokat szervezett az agrárága- résztvevők. a tájékoztatási szolgáltatás  dezzenek, és kérdéseikre érdemi  szabadegyetem és Diáktábor
 zat szereplői számára. az érdeklő- a nap további részében a prog- keretében szervezett ingyenes  választ kapjanak, ezáltal is hozzá- keretében, tusnádfürdőn.
 dők előzetesen három különböző  ramnak megfelelően az intézet  lehetőséggel a kamara szeretné  járulva az együttműködési kész- győrffy Balázs, a Nemzeti
 téma és időpont közül választhat- kísérleti üzemében a gyakorlat- segíteni az agrárium azon szerep- ségük, a környezeti teljesítmé- agrárgazdasági Kamara elnöke
 tak: gomolyasajt-készítés (június  ban is bemutatásra került a gyár- lőit a feldolgozás tökéletesítésé- nyük javításához, valamint az erő- a beszélgetés nyitányaként
 14.), savanyított tejtermékek (jog- tás, amely a jelentkezők különbö- ben, akik most kezdenek bele a  forrás-hatékonyságuk növelésé- leszögezte: szükség van a Közös
 hurt, kefir) készítése (július 6.),  ző szintű felkészültségét és ter- saját alapanyagú tejfeldolgozás- hez.  agrárpolitikára (KaP) és a terü-
 túrókészítés (július 20.). mék-előállító gyakorlatát figye- ba, illetve akik már ezzel a tevé- a nagy érdeklődésre való tekin- letalapú támogatásokra, de fel
 a program rendezvényei sikere- lembe véve kitért a kézi technoló- kenységgel foglalkoznak. a  tettel a NaK élelmiszeripari igaz- kell készíteni az európai mező-
 sen zajlottak az mtKi mosonma- gia és az üzemi ipari technológiai  tejipari gyakorlati napok prog- gatósága további gyakorlati  gazdaságot arra, hogy ezek
 gyaróvári központjában, ahol a  ismertetésére, illetve bemutatásá- ramsorozat célja, hogy az interak- napok szervezését tervezi, ame- jelenlegi formájukban meg-
 jelentkezők komplex tájékoztatást  ra. a nap zárásaként a résztvevők  tív tudásátadással lehetőséget  lyekről folyamatosan megjelenő  szűnhetnek, illetve átalakulhat-
 kaptak az intézet munkatársaitól a  elvégezték a termékek érzékszer- teremtsen az érdeklődő élelmi- hírleveleinkben és a NaK portálon  nak, így majd támogatások nél-
 sajtgyártás és ezen belül a gomo- vi bírálatát és a tapasztalatokat  szer-feldolgozóknak, hogy köz- tájékozódhatnak. kül is kell tudni boldogulni a
 lyakészítés, a savanyított tejter- közösen értékelték.  vetlenül a szakemberektől kér- n NAK gazdálkodóknak. most alapvető
     érdekünk a KaP fennmaradása
 Franciaországban jártak tejipari tagjaink  és annak működtetése – tette
     hozzá.
      a KaP költségvetési háttere
     még kérdéses, a pénzügyi hát-
 a francia tejipari képzések terén  tés területén. a program résztve- sajátíthatták el camembert típusú  kemény sajt készítésének elméle- tere most dől el. többek között
 vezető szerepet betöltő ENilBio  vői valós üzemi gyártás közben  lágy, kékpenészes és többféle fél- tét, részletes technológiáját. az is nagy kérdés, hogy a britek
 (Ecole Nationale d’industrie lai- a résztvevőknek köszönjük  kiválásával csökken-e a támoga-
 tière et des Biotechnologies)  aktív munkájukat és bízunk  tásra fordítható források mérté-
 Polignyben működő tudásköz- abban, hogy kiváló minőségű, a  ke – mondta el Kis miklós zsolt,
 pontjában − részben a kamara  hazai kínálatot bővítő, és jól érté- a miniszterelnökség agrár-vi-
 költség-hozzájárulása mellett −  kesíthető sajtok kerülnek majd  dékfejlesztésért felelős államtit- ráhatásunk, akkor a támogatá- tási források alapozhatnák meg  nélkül az Európai unió fenntart-
 június végén ötnapos sajttechno- kereskedelmi forgalomba a meg- kára, a NaK alelnöke.  sok renacionalizációja sem  a rentábilis gazdálkodás alapjait  ható legyen, hiszen a közös
 lógiai szakmai képzést szervezett  szerzett ismereteknek köszönhe- jakab istván, a magyar  okszerű felvetés. – tette hozzá.  agrárpolitika nagymértékben
 a NaK tíz élelmiszeripari tag szak- tően.  országgyűlés alelnöke, a  Nagy istván, a földművelés- Kondra laura, a magyar állam- meghatározza azt, hogy milyen
 embere számára.  a NaK élelmiszeripari igazgató- magosz elnöke szerint ha az  ügyi minisztérium parlamenti  kincstár mezőgazdasági és  mértékben tud felzárkózni az
 a csoportban kézműves sajtké- sága további hazai és külföldi  áruk szabad áramlását biztosít- államtitkára elmondta: hosszú  vidékfejlesztési támogatásokért  elmaradott kelet-európai vidék –
 szítők, mezőgazdasági és élelmi- szakmai képzéseket szervez a tej-  juk, ha az Európai unió egy  távon szükséges a KaP, kellenek  felelős elnökhelyettese kijelen- véli tánczos Barna, Hargita
 szeripari családi vállalkozások és  és húsipari, valamint más, élelmi- közös piacként értelmezhető,  a támogatások, azonban nagy  tette: a negatív kritikák ellenére  megye szenátora. legyen közös
 tejipari nagyüzemek szakemberei  szeripari ágazatokban működő  akkor mindenképpen szükség  kérdés az, hogy milyen lesz a  megkérdőjelezhetetlen a KaP  agrárpolitika akkor is, ha sokszor
 egyaránt jelen voltak, hogy gaz- tagjai számára. van közös agrárpolitikára,  közös agrárpolitika jövője 2020  léte, hiszen a támogatások  torzít a rendszer – tette hozzá.
 dagítsák ismereteiket a sajtkészí- n NAK ugyanis ha nincs közös agrárpo- után. az is fontos szempont,  végső soron a vidék megtartó  n NAK
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16