Page 12 - NAKlap_2017_0708
P. 12

12                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                        13     Sütőipari változások a Magyar Élelmiszerkönyvben                                            Aktívan beleszólnak a magyar gazdák

                                                                         a Közös Agrárpolitikába

      a húskészítmények után a   nia. igazán nagy változás azonban              mében viszont már vásárolhatunk
     kenyérfélék összetétele is a maga- a teljes kiőrlésű, tönköly- és gra-          250 grammos változatot is, ezzel
     sabb minőség felé változik,  ham-kenyérnél tapasztalható:                 együtt továbbra is használható a       a Nemzeti agrárgazdasági Kama-                              sával készülő úgynevezett „fehér
     köszönhetően az új élelmiszer- első kettő esetén legalább 60 szá-             „tartós” megnevezés. a kötelező       ra felhívásainak is köszönhetően                              könyv” mentén alkotják majd meg
     könyvi szabályozásnak.    zaléknak kell lennie a teljes kiőrlé-            élelmiszerjelölési elemek megma-       aktívak voltak a magyar gazdálko-                             az új KaP-rendeleteket a következő
      a változásra vonatkozó 85/2016.  sű liszt, illetve a tönkölybúza-őrle-          radnak a csomagolt termékeknél,       dók az uniós Közös agrárpolitikával                            években. a „fehér könyv” elkészíté-
     (Xii. 19.) fm-rendelet a 2016. évi  ménynek, míg a graham-kenyér-             csomagolatlan kenyérféléken         (KaP) összefüggő konzultáció során:                            séhez a konzultáció során beérkezett
     208. számú magyar Közlönyben  nél legalább 90 százalék búza                továbbra is jól olvasható kenyér-      hazánkból érkezett a hatodik leg-                             véleményeken túl felhasználják töb-
     jelent meg, melynek 1. melléklete  graham-liszt és legfeljebb 10 szá-           címkének kell lennie, a vevőt        több vélemény a reform tervezésé-                             bek között a zöldítés 2016-os nyilvá-
     tartalmazza a jelenlegi előíráso- zalék egyéb búza- vagy rozsőrle-            pedig tudni kell tájékoztatni a       hez. a válaszadók közel kétharmada                             nos véleményezése és felülvizsgála-
     kat, és azok használatára a hatály- mény használható fel.                 vásárlás helyén a tápértékről,        támogatja, hogy a mezőgazdasági                              ta során tett észrevételeket is, illetve
     ba lépéstől 6 hónap átmeneti időt  látható a szabályozásban, hogy             összetevőkről és allergénekről.       termelők közvetlen támogatása                               a civildialógus-munkacsoportok ülé-
     biztosított. az újdonságra legtöb- már nem használatos a „házi               a kézműves/kézmíves termé-         megmaradjon.                                        seinek eredményeit. utóbbi fórumo-
     ben onnan emlékezhetnek, hogy  kenyér” megnevezés, helyette a               kekre vonatkozó 2-109 számú          Ha csak a gazdálkodók válaszait                              kon a Nemzeti agrárgazdasági
     számos helyen megjelent: az elő- vásárló a polcon „búzakenyeret”             irányelv továbbra is érvényben        nézzük, még előkelőbb, ötödik                               Kamara is képviselteti magát.
     írás értelmében a rozskenyér  találhat, amely kovászos technoló-             van, így aki „kézműves kenyeret”       helyen szerepel hazánk, olyan népes                             a várható menetrend szerint elő-
     minimális rozstartalma 60 száza- giával vagy kovászt helyettesítő  kifejezett sótartalom megengedett  készít, annak a hatályos jelölési  agrártársadalommal rendelkező                             reláthatóan 2017 végére, 2018 elejére
     lékra változik, azonban nem csak  kovászkészítmény segítségével, 95  tartománya is csökkent: az eddigi  szabályozásban foglaltakon kívül  országoknál is aktívabban részt véve                         az Európai Bizottság megalkotja a
     ez az egy tétel módosult. ameny- százalék búzaőrlemény felhasználá- 1,5–2,8 százalék(m/m) helyett 1,3– fel kell sorolni a termék összete- a véleménynyilvánításban, mint len- séből eredő problémák kezelését,  KaP korszerűsítéséről és egyszerűsí- KaP-ra vonatkozó konkrét jogszabá-
     nyiben a gyártó marad az eddig  sával készült, vagy „fehér kenyeret”,  2,5 százalék(m/m) között lehet. vőit, és továbbra sem használhat  gyelország, Belgium, olaszország  illetve az éghajlatváltozás mérséklé- téséről szóló nyilvános konzultáció –  lyi javaslatait, amelyről 2018-ban
     elfogadott 40 százalékos rozstar- amelyet továbbra is 100 százalék  a csomagolatlan kenyerek ese- adalékanyagokat és enzimeket.   vagy Románia. magyarországról  sét és az éghajlatváltozáshoz való  online kérdőíves felület segítségével  intézményi vita keretében dönt
     talomnál, akkor a kenyerét „rozsos  Bl80 fehér búzakenyérlisztből süt- tén eddig a legkisebb vekni 500  n PeTő KrISzTINA       érkezett a gazdálkodói válaszok 4,6  alkalmazkodást tartotta legfonto- –, amelyen a mezőgazdaság minden  majd az Európai unió tanácsa és az
     kenyér”-ként szabad forgalmaz- nek. Kenyerek esetén a NaCl-ban  grammos volt, az új leírás értel- VezeTő ÉLeLMISzerIPArI SzAKÉrTő  százaléka a KaP reformjának alakítá- sabbnak. a válaszadók többsége  szereplője, gazdálkodók, érdekszer- Európai Parlament. a folyamat során
                                                                         sához. a válaszadók többsége a KaP  úgy gondolta, hogy a jelenlegi KaP  vezetek, civilek is kinyilváníthatták  2019–2020-ra várható a végleges
     Hetedik éve szervezik a Magyarok Kenyere programot                                           előtt álló legfontosabb kihívásként a  ezekre a kihívásokra csak bizonyos  véleményüket. a kérdőív 28 zárt és 5  KaP-rendeletek megjelenése, ame-
                                                                                        mértékig tud válaszokkal szolgálni.
                                                                         méltányos életszínvonal biztosítását,
                                                                                                        kifejtős kérdésből állt, valamint lehe-
                                                                                                                       lyek meghatározzák majd a 2021
                                                                         a környezeti terhelésből és a termé- az Európai Bizottság felhívására  tőség volt szöveges álláspont csato- utáni uniós agrárpolitika kereteit.
      idén hetedik évébe lépett a  ápoló és gondozó 147 szervezet- köztestület. győrffy Balázs, a NaK  figyelmet fordít a horvátországi  szetierőforrás-szükséglet növekedé- február 2. és május 2. között zajlott a  lására is. az eredmények felhasználá- n NAK
     magyarok Kenyere program. a  nek. Becslések szerint ez a meny- elnöke a programindító júniusi  magyarságra, így a magyarok
     Nemzeti agrárgazdasági Kamara  nyiség nagyjából 385 tonna  sajtótájékoztatón elmondta: a  Kenyere egyik összetevője, a ven-     Tragikus mértékű a hazai méhpusztulás
     főszervezésében megvalósuló  kenyér sütéséhez volt elegendő. kamara minden megyében kijelöli  dégkovász Horvátországból érke-
     jótékonysági kezdeményezés   a Nemzeti agrárgazdasági   azokat a gyűjtőpontokat, ahová  zik. a székely magyarok Kenyere
     keretében a Kárpát-medencében  Kamara (NaK) megalakulása óta  az adományozók beszállíthatják a  program is elindul, valamint létre-  Vírus tizedelte a méheket, exportra  porodott, azt túlélte, ma, ha kétezer  bé ellenállók más betegségekkel  mézet állít elő, most csak 12–15-öt
     összegyűjtött búzából készült lisz- segíti a magyarok Kenyere prog- felajánlásokat, emellett segíti a  hoznak egy testvértelepülési  kevesebb jut, de itthon lesz elég méz. atka bekerül egy családba, teljesen  szemben is. Ez az oka annak, hogy ez  produkáltak. a betegség miatt
     tet szétosztják a szociálisan rászo- ramot, ezen keresztül a közössé- teljes programsorozat megszer- programot, amelynek keretében a  az ázsiai méhatka terjesztette vírus  kipusztítja – mondta Bross Péter, az  a mostani, tavaly ősz óta pusztító  ugyanis újra kellett telepíteni a csalá-
     ruló, hátrányos helyzetű gyerme- gek és a rászorulók támogatását.  vezését.       testvérvárosok búzát cserélhet-       az utóbbi évek legnagyobb méh- országos magyar méhészeti Egyesü- ázsiaiméhatka-járvány a magyar  dokat, a fiatalabbak kevésbé győzik,
     keket gondozó magyarországi és  Eleinte stratégiai partnerként,  Korinek lászló, a kezdeménye- nek. a magyarok Kenyere prog-     pusztulását okozta magyarországon.  let elnöke a Vasárnap Reggelnek. – a  méhek 30–40 százalékát elpusztítot- és nem is lehetett egyik napról a
     határon túli szervezeteknek.  2015 óta pedig már főszervező- zés elindítója beszámolt arról,  ram hungarikummá nyilvánítása     a Békés megyei méhész Egyesület  méhek immunitása gyengébb, mint  ta országszerte, és egész Közép-Eu- másikra pótolni a veszteséget. mára
      évről évre nő a karitatív kezde- ként vesz részt a programban a  hogy idén a program kiemelt  is folyamatban van, ennek kereté-   elnöke, Haász ferenc beszélt arról  évtizedekkel ezelőtt volt. a sok  rópában hasonló volt a veszteség.  azonban már túl vannak ezen a
     ményezés támogatottsága. a kez-                              ben a kezdeményezés várhatóan        elsőként, hogy a megyében az ősszel  növény védő szer miatt egyre kevés- Egy termelő család 25–30 kilogramm  méhészek, helyreállt az állomány.
     deti, 2011-es 10 tonna után 2015-                             rövidesen bekerül a magyar érték-      regisztrált 78 ezres méhállomány                               a gerinces beporzók 16 százalékát
     ben már 440, 2016-ban pedig már                              tárba, így kulturális örökség jön      körülbelül 20 ezerrel csökkent az                             világszerte a kihalás fenyegeti. Noha
     515 tonna adománybúza gyűlt                                létre – tette hozzá.             ázsiai méhatka miatt, volt olyan                              a rovarokról nem készült ilyen világ-
     össze. tavaly több mint 3000                                 a hagyományoknak megfelelő-        gazda, aki méheinek 70 százalékát                             méretű értékelés, az egy-egy
     magyar gazda felajánlásával ala-                              en idén is Pécsett rendezik meg a      elveszítette. Ezt a betegséget a                              nagyobb régióval és a több ország-
     kult ki ez a mennyiség 19 magyar-                             programsorozat kiemelt esemé-        méhek egy parazitája terjeszti. Nem                            gal foglalkozó kutatások szerint a
     országi megyéből és 12 határon                               nyét, a Központi Kenyérünnepet,       új keletű kór, 1978-ban jelent meg                             rovar beporzók több mint 40 százalé-
     túli régióból, 81 gyűjtőpont üze-                             ahol ünnepélyes keretek között        hazánkban. az okozza a bajt, hogy                             kát helyi jellegű veszélyek fenyegetik.
     meltetésével. a közreműködő 26                               áldják és szegik meg a Kárpát-me-      manapság már több vírust is hordoz                             a beporzókat mindenütt egyre job-
     malom a program részeseként                                dence különböző pontjairól          ez az atka, és a méhek sem annyira                             ban sújtja a táplálék hiány, a klímavál-
     ingyen vállalta az őrlést, amely                              összegyűjtött búzából készült, a       ellenállók, mint évtizedekkel ezelőtt.                           tozás, a kémiai stressz, a toxikus anya-
     után mintegy 310 tonna liszt                                magyarság összetartozását szim-        – Elég, ha a nyolcvanas évekig                              gok, valamint a méheket támadó
     kiosztására kerülhetett sor a közel                            bolizáló kenyeret.              megyünk vissza, akkoriban, ha egy                             különféle kórokozók: atkák, gombák,
     80 ezer rászoruló gyermeket                                           n NAK         méhcsaládban 10 ezer ilyen atka sza-                            vírusok.        n NAK
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17