Page 14 - NAKlap_2017_0708
P. 14

14                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                        15


     Új fizetési lehetőség a BirtOKOS-nál                                                                                        BIRTOKOS
     Tovább fejleszti szolgáltatásait a kamara,          össze egy bankkártyára és egy  tyaadatokat (kártyaszám, kártyán
     ezúttal a BirtOKOS mobilkommunikációs            internetböngészőre.      szereplő név, lejárat (hónap/év),                                            MOBIL
     szolgáltatásnál vezetett be egy nagyon            a BirtoKos weboldalán (www. CVC-kód). a CVC-kód megadása a
     fontos újítást.                       birtokosmobil.hu) egy jól látható és  legfontosabb, a biztonságot garan-
                                    egyértelmű jelzés mutatja majd a  táló információ. Ez a bankkártya                                           AZ AGRÁRKAPCSOLAT
                                    helyet, ahol a bankkártyás fizetési  tulajdonosának azonosítására szol-
      Eddig két lehetséges út volt arra,  fizetési lehetőségeknél, és nem  lehetőség található. Erre kattintva  gál, a kód a kártya hátoldalán, az
     hogy az előfizetők a mobiltele- utolsósorban sokkal gyorsabb is! egy biztonságos fizetést garantáló  aláírási sávban található számsor
     fon-számlájukat kiegyenlítsék.  a bankkártyával történő fizetés- oldalra navigálja az ügyfelet. itt első  utolsó három számjegye (illetve van                                   www.birtokosmobil.hu
     Csekken keresztül postán vagy  hez nincs másra szükséges, mind- lépésként meg kell adni majd a kár- olyan bankkártya, amelyen csak ez
     folyószámlavezető bankjuk                                    a három szám található).
     internetes felületén bankok                                    az adatok megadása után
     közötti online átutalást kez-                                  a „fizetés” gombra kattintva
     deményezve. most egy                                      elindítható a tranzakció.
     másik, utóbbinál is kényelme-                                  sikeres tranzakció után –
     sebb megoldást kínál a Nem-                                   vagyis, ha a bankkártyát
     zeti agrárgazdasági Kamara                                   elfogadták, azaz érvényes-
     BirtoKos mobilkommuniká-                                    nek és elegendő fedezettel
     ciós szolgáltatásán belül                                    ellátottnak minősítették – a
     megvalósuló, 2017. augusztus                                  bank elindítja a tulajdonos
     1-jétől induló újítása.                                     folyószámlájának megter-
      Ezentúl a www.birtokos-                                    helését. a terhelés nagysá-
     mobil.hu oldalon keresztül                                   ga megegyezik a tranzakció
     már bankkártyával, online                                    során feltüntetett és jóváha-
     módon is ki lehet fizetni az                                  gyott összeggel. a sikeres
     előző havi BirtoKos mobil-                                   tranzakcióról a bankkártya
     számlát. Ez az újítás nagy-                                   és az előfizetés tulajdonosát
     ságrendekkel egyszerűbb a                                    sms-ben értesíti a rendszer.
     csekkes vagy átutalásos                                             n NAK


     Sikeres a Pályázati Tanácsadói Hálózat                                                      CÉGES CSOMAGAJÁNLAT
      a NaK Pályázati tanácsadói  tas pályázatírók közül, akikkel a  megvalósítási szakaszba érnek.  méhészeti keretek gyártásával         3 sim kártya 8 490 forintos alapdíjtól,
     Hálózata révén egy olyan pályá- rendszeren keresztül felvehetik a  annak érdekében, hogy a hálózat- kiegészíteni, ehhez keresett
     zatírói bázis elérésében segíti  kapcsolatot.        ban részt vevő pályázatírók a leg- pályázatíró partnert. a méhész          mely a 3 kártya által 100%-ban lebeszélhető
     tagjait, amely szakértőinek agrár-  a pályázatírók minden kivá- szakszerűbb támogatást tudják  lapunknak elmondta, hogy maxi-
     és vidékfejlesztési területen szer- lasztható szakterület tekintetében  nyújtani a pályázóknak a megva- málisan elégedett a kiválasztott
     zett szaktudása elengedhetetlen  képzésben részesültek, emellett  lósítás során is, a NaK és a NaK  szakértővel. Bár a beadott pályá-
     az európai uniós támogatások  pedig a kamara rendszeresen  Nonprofit Kft. további képzések- zatot még nem bírálták el, ameny-
     elnyerésében. a rendszerben dol- nyújt részükre naprakész informá- kel segíti a hálózatban részt vevő  nyiben támogatást kap, a megva-
     gozó szakemberek nemcsak a  ciókat a pályázatokkal kapcsolat- partnereit.        lósítás során végig együtt fog                       Augusztustól a honlapon bankkártyával is fizethet!
     tervezésben és a dokumentumok  ban. Ennek részeként kapcsolatba  ferenczy attila fertőszentmik- működni vele. a Pályázati tanács-
     összeállításában nyújthatnak  kerülnek a pályázatok kiírásáért  lósi méhész a kamara honlapján  adói Hálózatot szívesen ajánlja a
     segítséget a gazdáknak, munká- felelős irányító hatósággal és a  keresztül talált rá a Pályázati  kamarai tagok figyelmébe.
     jukra a pályázatok megvalósítása  kifizetésekért felelős magyar  tanácsadói Hálózat szolgáltatásra.  a Pályázati tanácsadói Hálózat
     során is számíthatnak a kamarai  államkincstárral is szorosabb az  mint elmondta, nagyon megörült  szakértői a földművelésügyi minisz-
     tagok. a gazdálkodók a kamara  együttműködés a gazdálkodók  a lehetőségnek, hogy egyszerű  térium és a Hermann ottó intézet          Jelen reklám nem minősül ajánlattételnek, részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat a +36 1 696 00 96-os telefonszámon.
     portálján keresztül tudják elérni a  valós érdekeinek képviselete  formában tud szakszerű segítsé- által kiírt tanyafejlesztési Program
     szolgáltatást, amelynek során  érdekében.          get kérni fejlesztési ötletének  augusztus 7-től igényelhető pályá-         www.birtokosmobil.hu   www.facebook.com/birtokosmobil
     területi elhelyezkedésük és a  Egyre több pályázati felhívás  megvalósításához. a Vidékfejlesz- zataival kapcsolatban is a kamarai
     pályázati jogcím alapján választ- esetében születnek meg a támo- tési Program keretén belül méhé- tagok rendelkezésére állnak!
     hatnak az adott szakterületen jár- gatói döntések, így a pályázatok  szeti tevékenységét szeretné       n NAK
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19