Page 17 - NAKlap_2017_0708
P. 17

16  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                          17
 A tavalyinál kevesebb, de  mennyiség hektáronként 5,3
     tonna lett. Ez az aszályhoz képest
     nem rossz eredmény a szakember
     szerint, bár tavaly magasabb
     hozamokkal dolgozhattak a ter-
 jobb búzára számíthatunk melők. a búzával lassan haladtak

     a gazdák, mivel szinte minden
     napra jutott egy kisebb zápor,
     esetleg zivatar. a várakozások sze-
     rint jó lesz a termény minősége a
 Vegyes eredményekkel zárulhat idén az  gát. szinte minden napra jutott  lékkal drágult a búza, a tonnán- megyében, a hektolitersúllyal
 aratás. A búza minősége a tavalyinál is  egy-egy pusztító erejű vihar az  kénti felvásárlási ár kétezer forint- azonban gond van. a csapadékhi-
 jobb lehet, a mennyiség azonban elma- elmúlt hetekben. Hol a jégverés,  tal nőtt. – a termelők abban bíz- ány miatt a szemek nem fejlődtek
 radhat az előző évi eredményektől.  hol a nagy szél, vagy épp a hirte- nak, hogy ez a folyamat nem sza- rendesen, a kalászból töpörödött
 len lezúduló nagy mennyiségű  kad meg, és legalább az aratás  termést tudnak kinyerni a kom-
 lassan a végére ért az aratás az  Vancsura józsef jelezte, a várako- csapadék okozott gondot a szán- végéig kitart a drágulás. az  bájnok. Emiatt Pusztavámi már-
 országban a július közepi lapzár- zások szerint az országban 10–15  tóföldeken. Vancsura józsef sze- áremelkedés egyébként elsősor- ton becslése szerint az idén 15
 tánkkor. Vancsura józsef, a gabo- százalékkal kevesebb búza kerül- rint mindenhol jelentősek a vihar- ban annak köszönhető, hogy  százalékkal kevesebb kenyérga-
 natermesztők országos szövetsé- het idén a magtárakba, mint egy  károk az országban, a termelők  Európában és a világban is keve- bona kerülhet a Vas megyei mag-
 gének (gosz) elnöke lapunknak  évvel korábban. a visszaesés  azonban felkészültek a hasonló  sebb búza van a piacokon a várt- tárakba. a repcetermés is kicsit
 elmondta: a búza a várakozások- egyértelműen az időjárás számlá- helyzetekre: szinte nincs olyan  nál – jegyezte meg a gosz elnö- gyengébb lesz a vártnál, a 3,2 ton-
 nak megfelelően alakul: a minőség  jára írható. az idén ugyanis olyan  ágazati szereplő, aki ne kötött  ke.  nás termésátlag nem nevezhető
 nagyon jó, a mennyiség azonban  kevés csapadék hullott egyes tér- volna biztosítást a terményre. a  az idei aratásra soha nem látott  jó eredménynek, a tavaszi és az
 elmarad az előző évi eredmények- ségekben, ami a gabona fejlődé- gazdák a kormány felé is azonnal  változatosság jellemző, az ország  őszi árpa ellenben közelebb van a  elnöke szerint a térségben jelen- hasonló átlagtermés került a mag- területeken átlagon felüli a ter-
 től. a szövetség elnöke szerint van  sét is negatívan befolyásolta. –  jelentik, ha kár érte a táblákat, így  egyes részei között jelentős  tavalyi hozamokhoz. a viharok  tős jégverések voltak. meggyaszó  tárakba. az őszi búza betakarítá- més, addig a jó minőségű földek
 remény arra, hogy a minőségben  sem a fajták változtatása, sem a  az agrárkár-enyhítési alapból is  különbségek vannak a betakarí- Vas megyét sem kerülték el, vol- és mezőcsáp környékéről komoly  sával ebben a megyében is las- még az átlagtól is elmaradnak. az
 ismét elérjük a korábban megszo- technológia nem befolyásolta  számíthatnak támogatásra.  tott termény mennyiségében és a  tak olyan repcetáblák, ahol a jég- károkat jeleztek a gazdák, szikszó  sabban haladnak, az átlagos ter- őszi árpával időben végeztek a
 kott arányokat, vagyis a betakarí- ilyen mértékben a terméshoza- a lapzártánk idején a szakér- minőség is sok esetben eltérő.  verés százszázalékos kárt okozott.  mellett is volt olyan hely, ahol tel- més hektáronként 5,5–5,6 tonna  gazdálkodók, július közepén már
 tott búzának hatvan-hetven szá- mok alakulását – emelte ki a szak- tők már csak öt százalék körüli  Pusztavámi márton, a Nemzeti  a búzában 30–40 százalékos ki - jesen letarolta a táblákat a jég. az  között van. Rozsból és tritikáléból  a magtárakban volt a termés.
 zaléka malmi minőségű lehet. Ez  ember.  terméscsökkentést prognoszti- agrárgazdasági (NaK) Kamara Vas  esést állapítottak meg a biztosítók  ítéletidő mellett az aszály is meg- egyelőre nem arattak, ahogyan a  Ekkorra a repcével is végeztek a
 az arány sokáig tartotta magát a  az aszály mellett a viharok is  záltak. megyei elnökének beszámolójá- kárszakértői, a tavaszi árpában  nehezítette a növények fejlődé- tavaszi árpa is még a földeken  gazdák. a tavaszi árpát ezt köve-
 hazai termelésben. az elmúlt  alaposan megnehezítették az  az árak alakulása némi bizako- ból megtudtuk, a megyében az  pedig 50–60 százalékos lehet a  sét. épp akkor nem esett elég eső,  van. a repcét már levágták, a 3,2– tően kezdték aratni a megyében.
 évben viszont többségbe került a  idén a szántóföldi növényter- dásra ad okot az ágazatban, az  őszi árpa betakarítását július köze- veszteség.  amikor a búzában fejlődésnek  3,3 tonnás hozam nem nevezhető  a búza negyven százalékát sike-
 takarmánygabona az országban.  mesztéssel foglalkozó gazdák dol- elmúlt hetekben néhány száza- pén befejezték, az átlagos termés- Bár a kártalanítás minden eset- indultak a szemek. – a csapadék  túl jónak.  rült learatni július közepéig.
     ben jár a biztosítással rendelkező  hiánya nagyban csökkentette a  az árakkal Baz megyében sem  a szakember várakozásai szerint
     gazdáknak, az aratást az idén így  termésmennyiséget, és talán a  elégedettek a gazdák, az árpát  az idei közepes év lehet a megye
     is sokan veszteséggel fejezhetik  minőségre is negatív hatással  például nagyon olcsón veszik át,  szántóföldi növénytermesztését
     be. Pusztavámi márton szerint az  volt. a tápanyagot csak akkor  tonnánként 30–32 ezer forintért,  tekintve. a repce termésátlaga 2,4
     árpát olyan olcsón veszik át a fel- tudja rendesen felvenni a növény,  ami az önköltségi árat sem fedezi.  tonna hektáronként, ez meglehe-
     vásárlók, hogy nagy nyereségre  ha van hozzá nedvesség – jegyez- – Eladásokról most még korai  tősen alacsony hozam. a búzánál 5
     biztosan nem számíthatnak a ter- te meg a megyei elnök.   lenne beszélni, a legtöbben raktá- tonna körül mozog az átlag, aho-
     melők, a búzatermesztés pedig  az elnök szerint az aratás is  rakban tárolják a terményt. a  gyan az őszi árpa is hasonló ered-
     önmagában minden bizonnyal  nehézkesen haladt, mivel minden  malmi búzára hallottam már 44  ményt hozott. Ez azonban csak a
     veszteséges lesz. a kiesést az őszi  reggel esett, így csak délután tud- ezer forintos tonnánkénti árat,  megyei átlag, voltak olyan táblák
     betakarítású növények kompen- ták megkezdeni a munkát a gaz- ami jó jel. De még így is kevés  is, ahol hektáronként 9 tonnás ter-
     zálhatják. a megye vetésterületé- dák. az aratás közbeni csapadék a  ahhoz, hogy egy kis haszon is  mést takaríthattak be a gazdák,
     nek közel fele őszi betakarítású  minőségre is rossz hatással volt,  legyen a termésen – fogalmazott  míg máshol 2,5 tonnáról érkezett
     lesz. a szójának, a napraforgónak,  az eső ugyanis kimoshatja a sze- a szakember.    jelentés. az árakkal kapcsolatban
     a kukoricának és a cukorrépának  mekből a sikért, a beltartalmi  Németh gergely, a NaK  jelezte: a földrajzi fekvéstől függ,
     jót tett a kora nyári eső. – ami a  értékek így csökkennek. az őszi  győr-moson-sopron megyei elnö- hogy a gazda mínuszban zárja-e az
     búzának és a repcének későn jött,  árpa betakarításával végeztek  ke szerint a térségben nagyon  évet a kalászos gabonáknál. – aki-
     aranyat ért az őszi betakarítású  elsőként a gazdák, a terményt  különböző eredmények születtek  nek az átlag feletti termése van, az
     növényeknél – emelte ki a Vas  5900 hektáron aratták le a megyé- az idén. a megyét a csapadék  nem fog ráfizetni, a mostani árak
     megyei elnök.         ben. az átlaghozamok hektáron- mennyisége osztotta meg. az  mellett azonban egy átlag alatti
      Borsod-abaúj-zemplén megyé- ként hat tonna körül alakultak,  északi részen, a mosoni-fennsíkon  termés esetén garantált a veszte-
     ben sem sokkal jobb a helyzet.  ami nagyon jó eredménynek  nagyon kevés eső esett egész  ség – tette hozzá.
     taskó józsef, a NaK Baz megyei  mondható. az elmúlt években is  évben. míg a mélyebb fekvésű     n KÖPÖNceI cSILLA
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22