Page 21 - NAKlap_2017_0708
P. 21

20  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                          21
 Válaszol a szakértő!


 Összefoglaló a mezőgazdasági munkavégzésről

     Tájékoztatási szolgáltatást nyújt

 az egyszerűsített foglalkozta- egyszerűsített foglalkoztatási jog- si hozzájárulás, egészségügyi  nyésztési, halászati, vadászati
 tás bevezetésének célja 2009-ben  viszony az illetékes elsőfokú álla- hozzájárulás, rehabilitációs hoz- ágazatba tartozó munkavégzés,
 az volt, hogy a gyakorlatban kirí- mi adóhatóság felé történő beje- zájárulás, valamint adóelőleg-le- továbbá a termelő, termelői cso- a kamara falugazdász hálózata
 vó visszaéléseken alapuló alkalmi  lentési kötelezettség teljesítésé- vonási kötelezettség. azonban az  port, termelői szervezet, illetve
 munkavállalói könyvvel történő  vel jön létre, amit a foglalkoztató- egyszerűsített foglalkoztatással  ezek társulása által a megtermelt
 foglalkoztatást felváltsa és helyé- nak az egyszerűsített foglalkozta- kapcsolatos bevallási kötelezett- mezőgazdasági termékek anyag- a Nemzeti agrárgazdasági Kama- ja az elsődleges mezőgazdasági ter- adatok hatékony ellátása érdekben a  Hatékony segítséget nyújt az elekt-
 be egy új, egyszerűsített admi- tott munkavégzésének megkez- ség alól nem mentesül, amit – a  mozgatása, csomagolása – a  ra nyerte el a széchenyi 2020 Vidék- melés, élelmiszer-feldolgozás, erdő- kamara a NaK portálon belül temati- ronikus úton történő kérelmek
 nisztrációval létesíthető munkavi- dése előtt kell teljesítenie.  közteherfizetési kötelezettséggel  továbbfeldolgozás kivételével –,  fejlesztési Program keretében a tájé- gazdálkodás, környezetgazdálkodás,  kus szakmai oldalt (tisz aloldal)  benyújtásában és a szükséges adat-
 szony szabályai lépjenek. a jogal- az egyszerűsített munkavi- egyező időpontig – szintén a  feltéve, hogy azonos felek között  koztatási szolgáltatásra (tisz) kiírt  Rövid Ellátási lánc együttműködés,  működtet. a gazdálkodóknak heti  szolgáltatások teljesítésében.
 kotó célja egyfelől a visszaélések  szony létrejöttéhez a munkaszer- tárgyhót követő hó 12-ig elektro- a határozott időre szóló munkavi- pályázatot. a tájékoztatást az aktuá- fiatal gazdálkodó szakterületeket  rendszerességgel elektronikus úton  a tájékoztatási szolgáltatás célja,
 visszaszorítása, másfelől a  szony időtartama nem  lis szakmai és agrárpolitikai, agrár- érintve, magyarország egész terü- megküldi – illetve a honlapra feltölti  hogy a tisz tanácsadók országos
 munkáltatók adminisztrá- haladja meg egy naptári  szabályozási kérdésekről, valamint a  letén. – a szakmai hírlevelet. az írott sajtó,  lefedettségével az információáram-
 ciós terheinek csökkenté- éven belül a százhúsz  hatályos és új jogszabályokkal,  országosan mintegy 233 állandó  illetve kézikönyvek és rendezvények  lás és a tudásátadás biztosítása révén
 se volt, a papír alapú  napot. támogatási intézkedésekkel kapcso- ügyfélszolgálati irodában (tisz  által a gyakorlati, szakmai ismerete- a kamara hozzájáruljon a vidéki gaz-
 adminisztrációnak a gyor- idénymunka: az mt. 90.  latos ismeretekről a Kamara tisz  iroda) kaphatnak személyesen infor- ket továbbítja az érdeklődő célkö- daságok fenntarthatóságához, az
 sabb és naprakész ellenőr- § c) pontjában meghatá- tanácsadóin (falugazdászok/referen- mációt az érdeklődők, amelynek  zönség felé. erőforrás-hatékonyságuk növelésé-
 zést lehetővé tevő elektro- rozott feltételeknek meg- sek) keresztül napi gyakorisággal  helyszínei és nyitvatartási idejük a  a www.kolcsonosmegfeleltetes. hez, a környezeti teljesítményük javí-
 nikus bejelentési kötele- felelő munka. mezőgazda- minden érintett, illetve érdeklődő  NaK portálon elérhetőek. eu aloldal segítségével biztosítja a  tásához, a minőségi rendszerekhez
 zettséggel való felváltásá- sági idénymunka esetén  gazdálkodó számára térítésmente- a szolgáltatás a személyes infor- támogatások feltételéül szabott elő- és a tanúsítási rendszerekhez való
 val, valamint a formalizált  az év adott időszakához  sen nyújtja. a tisz tevékenység ezál- mációátadáson túl az ügyfélszolgá- írásokról és kötelezettségekről szóló  csatlakozás elősegítéséhez és az
 munkaszerződés alkalma- vagy időpontjához kötő- tal közvetett módon a mezőgazda- laton és elektronikus, illetve írott  tájékoztatást, hogy az érintett cél- együttműködési készség javításá-
 zásával.  dőnek kell tekinteni az  sági, élelmiszer-feldolgozó és az  médián keresztül is minden érdeklő- csoportok a támogatásokhoz szank- hoz.
 a mezőgazdasági sajá- olyan munkavégzést is,  erdészeti ágazat szereplőit támogat- dő számára elérhető. az említett fel- ciómentesen hozzájuthassanak.  n NAK
 tosságok érvényesítése  amely az előállított
 miatt külön kategóriaként  növény vagy állat biológi- Fontos változások a területalapú és zöldítési támogatásoknál
 jegyzik a növénytermesz- ai sajátossága miatt
 tési idénymunkát. a  végezhető el kizárólag  a 2018-as támogatási évtől várha- az Eu döntéshozó szervei elfogad- jövőben a 0,25 hektárt el nem érő  területalapú támogatástól, azonban
 mezőgazdasági termelés  abban az időszakban vagy  tóan több olyan változás is életbe  ták ugyanis a Bizottság azon javas- területek is elismertethetőek par- ezt a szabályt az elmúlt években
 sajátosságai miatt (időjá- időpontban. lép, amely hatást gyakorol a  latát, miszerint egyes Efa területe- lagként, másodvetésként, nitrogén- nem sikerült minden esetben mara-
 rásnak való kitettség, sze- az egyszerűsített mun- vetésszerkezet kialakítására, a  ken tilos a növényvédőszer haszná- megkötő növényként és egyéb táb- déktalanul érvényesíteni. a hazai
 zonalitás) a növényter- kaviszony keretében a  gyommentesítés módjára és a zöl- lata. Így 2018-tól a parlagon, a nitro- laszintű Efa-elemként. Egy elemmé  jogalkotó és végrehajtó szervek
 mesztési idénymunka esetére az  ződést nem kell írásba foglalni, de  nikusan a 1608 nyomtatványon  mezőgazdasági idénymunka  dítési előírások korábbi években  génmegkötő növényekkel bevetett  olvad össze a sövény, a fás sáv és a  döntése alapján akár már idén, de
 általánostól eltérő, egyszerűbb és  a feleknek lehetőségük van a  kell megtennie. lehetővé teszi a mezőgazdasági  megszokott módon történő teljesí- területeken, az ökológiai jelentő- fasor, valamint a jövőben olyan fás  2018-tól biztosan elesnek a terület-
 rugalmasabb szabályozást alakí- munkaszerződést a törvényben  az egyszerűsített jogviszony  ágazatban foglalkoztatók számá- tésére. Bár többen az Efa követel- ségű másodvetések területén, vala- sáv is elismerhető lesz legfeljebb 10  alapú támogatásoktól azok a teljes
 tottak ki. meghatározott minta-munka- keretében alkalmazott munka- ra, az időjáráshoz vagy szezonhoz  mény 5 százalékról 7 százalékra tör- mint az erdőszélek mentén fekvő  méteres szélességben, amely széle- táblák (nem csak az érintett parcel-
 a hatályos egyszerűsített fog- szerződés felhasználásával meg- vállaló nem minősül a társada- kötött munkák esetében a meg- ténő emelésétől féltek a legjobban,  határsávok esetén tilos lesz bármi- sebb, mint 10 méter, de nem széle- la!), amelyeken a hatóság virágzó
 lalkoztatásról szóló 2010. évi  kötni. a minta-munkaszerződés  lombiztosítási szempontból biz- növekedett élő munka igényének  az Európai Bizottság döntése értel- nemű növényvédőszert alkalmazni.  sebb 20 méternél. parlagfű nagymértékű jelenlétét
 lXXV. törvény (Efotv.) számos  alkalmazásának előnye, hogy a  tosítottnak, nyugellátásra, bal- rugalmas, gyors, legális kielégíté- mében a kötelezően kialakítandó  tekintettel erre a szigorításra, várha- azok a gazdálkodók, akik terüle- állapította meg és parlagfű elleni
 könnyítést tartalmaz. ugyanakkor  munkáltató nem köteles munka- eseti egészségügyi szolgáltatás- sét. a munkáltató akár 120 napig  ökológiai jelentőségű területek  tóan jelentősen csökken majd ezen  tükön nem tesznek eleget a gyom- közérdekű védekezést rendelt el.
 az Efotv. célja az átmeneti, idény- idő-nyilvántartást vezetni és a  ra, valamint álláskeresési ellátás- egybefüggően is foglalkoztathat  mértéke a jövőben nem emelkedik,  Efa-elemek népszerűsége. tovább  mentesség minimumkövetelmé- érdemes tehát minden érintettnek
 jellegű és alkalomszerű foglalkoz- munkabérről a tárgyhót követő  ra szerez jogosultságot. a nyug- mezőgazdasági idénymunka  tekintve hogy a jelenlegi érték mel- szűkül a gazdálkodói lehetőségek  nyének, a jövőben számítsanak arra,  a korábbinál jóval körültekintőbben
 tatás elősegítése, illetve az, hogy  hó 10-éig írásos elszámolást adni. ellátás számításának alapja napi  keretében. lett is eléri a számára kitűzött kör- köre azzal is, hogy 2018-tól eggyel  hogy ennek következményeit sok- eljárni a gyommentesítés során,
 a munka esedékességéhez és a  mezőgazdasági és turisztikai  500 forint közteher esetén (így  a foglalkoztató részére a mező- nyezetvédelmi hasznot. azonban  kevesebb Efa-elemmel teljesíthetik  kal szigorúbban érvényesíti majd a  mert vétség esetén tábláira semmi-
 szezonális igényekhez igazítva  idénymunka esetében a közteher  mezőgazdasági idénymunkánál)  gazdasági idénymunkánál a tör- talán az emelésnél is nagyobb  kötelezettségeiket, ugyanis kikerül  hatóság. a vonatkozó jogszabály  lyen támogatást nem vehet fel.
 kerülhessen sor a munkaviszony  mértéke 500 ft naponta, míg  1370 forint/nap, napi 1000 forint  vény létszámkeretet nem határoz  nehézséget jelent majd több más  az Efa-elemek köréből a vizes árok.  értelmében a gyomosodással érin- n PALAKOVIcS SzILVIA
 létesítésére. az idénymunka és az  alkalmi munka esetén 1000 ft  vagy azt meghaladó közteher  meg, míg naponta alkalmazható  módosítás. az elmúlt hónapokban  ugyanakkor fontos változás, hogy a  tett terület adott évben elesik a  VezeTő AGrárPOLITIKAI SzAKÉrTő
 alkalmi munka kivételes foglal- naponta munkavállalónként.  esetén 2740 forint/nap. alkalmi munkások számát a főál-
 koztatási formának tekinthetők  a közteher megfizetésével nem  mezőgazdasági idénymunká- lású foglalkoztatottak létszámától
 az mt. szabályai szerint megvaló- terheli a foglalkoztatót társada- nak tekintendő a növénytermesz- teszi függővé.
 suló foglalkoztatáshoz képest. az  lombiztosítási járulék, szakképzé- tési, erdőgazdálkodási, állatte- n NAK
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26