Page 20 - NAKlap_2017_0708
P. 20

20                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                        21
      Válaszol a szakértő!


      Összefoglaló a mezőgazdasági munkavégzésről

                                                                         Tájékoztatási szolgáltatást nyújt

       az egyszerűsített foglalkozta- egyszerűsített foglalkoztatási jog- si hozzájárulás, egészségügyi  nyésztési, halászati, vadászati
      tás bevezetésének célja 2009-ben  viszony az illetékes elsőfokú álla- hozzájárulás, rehabilitációs hoz- ágazatba tartozó munkavégzés,
      az volt, hogy a gyakorlatban kirí- mi adóhatóság felé történő beje- zájárulás, valamint adóelőleg-le- továbbá a termelő, termelői cso- a kamara falugazdász hálózata
      vó visszaéléseken alapuló alkalmi  lentési kötelezettség teljesítésé- vonási kötelezettség. azonban az  port, termelői szervezet, illetve
      munkavállalói könyvvel történő  vel jön létre, amit a foglalkoztató- egyszerűsített foglalkoztatással  ezek társulása által a megtermelt
      foglalkoztatást felváltsa és helyé- nak az egyszerűsített foglalkozta- kapcsolatos bevallási kötelezett- mezőgazdasági termékek anyag- a Nemzeti agrárgazdasági Kama- ja az elsődleges mezőgazdasági ter- adatok hatékony ellátása érdekben a  Hatékony segítséget nyújt az elekt-
      be egy új, egyszerűsített admi- tott munkavégzésének megkez- ség alól nem mentesül, amit – a  mozgatása, csomagolása – a      ra nyerte el a széchenyi 2020 Vidék- melés, élelmiszer-feldolgozás, erdő- kamara a NaK portálon belül temati- ronikus úton történő kérelmek
      nisztrációval létesíthető munkavi- dése előtt kell teljesítenie.  közteherfizetési kötelezettséggel  továbbfeldolgozás kivételével –,  fejlesztési Program keretében a tájé- gazdálkodás, környezetgazdálkodás,  kus szakmai oldalt (tisz aloldal)  benyújtásában és a szükséges adat-
      szony szabályai lépjenek. a jogal- az egyszerűsített munkavi- egyező időpontig – szintén a  feltéve, hogy azonos felek között   koztatási szolgáltatásra (tisz) kiírt  Rövid Ellátási lánc együttműködés,  működtet. a gazdálkodóknak heti  szolgáltatások teljesítésében.
      kotó célja egyfelől a visszaélések  szony létrejöttéhez a munkaszer- tárgyhót követő hó 12-ig elektro- a határozott időre szóló munkavi- pályázatot. a tájékoztatást az aktuá- fiatal gazdálkodó szakterületeket  rendszerességgel elektronikus úton  a tájékoztatási szolgáltatás célja,
      visszaszorítása, másfelől a                                  szony időtartama nem          lis szakmai és agrárpolitikai, agrár- érintve, magyarország egész terü- megküldi – illetve a honlapra feltölti  hogy a tisz tanácsadók országos
      munkáltatók adminisztrá-                                   haladja meg egy naptári         szabályozási kérdésekről, valamint a  letén.        – a szakmai hírlevelet. az írott sajtó,  lefedettségével az információáram-
      ciós terheinek csökkenté-                                   éven belül a százhúsz          hatályos és új jogszabályokkal,  országosan mintegy 233 állandó  illetve kézikönyvek és rendezvények  lás és a tudásátadás biztosítása révén
      se volt, a papír alapú                                    napot.                 támogatási intézkedésekkel kapcso- ügyfélszolgálati irodában (tisz  által a gyakorlati, szakmai ismerete- a kamara hozzájáruljon a vidéki gaz-
      adminisztrációnak a gyor-                                   idénymunka: az mt. 90.         latos ismeretekről a Kamara tisz  iroda) kaphatnak személyesen infor- ket továbbítja az érdeklődő célkö- daságok fenntarthatóságához, az
      sabb és naprakész ellenőr-                                  § c) pontjában meghatá-         tanácsadóin (falugazdászok/referen- mációt az érdeklődők, amelynek  zönség felé.     erőforrás-hatékonyságuk növelésé-
      zést lehetővé tevő elektro-                                  rozott feltételeknek meg-        sek) keresztül napi gyakorisággal  helyszínei és nyitvatartási idejük a  a www.kolcsonosmegfeleltetes. hez, a környezeti teljesítményük javí-
      nikus bejelentési kötele-                                   felelő munka. mezőgazda-        minden érintett, illetve érdeklődő  NaK portálon elérhetőek. eu aloldal segítségével biztosítja a  tásához, a minőségi rendszerekhez
      zettséggel való felváltásá-                                  sági idénymunka esetén         gazdálkodó számára térítésmente- a szolgáltatás a személyes infor- támogatások feltételéül szabott elő- és a tanúsítási rendszerekhez való
      val, valamint a formalizált                                  az év adott időszakához         sen nyújtja. a tisz tevékenység ezál- mációátadáson túl az ügyfélszolgá- írásokról és kötelezettségekről szóló  csatlakozás elősegítéséhez és az
      munkaszerződés alkalma-                                    vagy időpontjához kötő-         tal közvetett módon a mezőgazda- laton és elektronikus, illetve írott  tájékoztatást, hogy az érintett cél- együttműködési készség javításá-
      zásával.                                           dőnek kell tekinteni az         sági, élelmiszer-feldolgozó és az  médián keresztül is minden érdeklő- csoportok a támogatásokhoz szank- hoz.
       a mezőgazdasági sajá-                                    olyan munkavégzést is,         erdészeti ágazat szereplőit támogat- dő számára elérhető. az említett fel- ciómentesen hozzájuthassanak.    n NAK
      tosságok érvényesítése                                    amely az előállított
      miatt külön kategóriaként                                   növény vagy állat biológi-       Fontos változások a területalapú és zöldítési támogatásoknál
      jegyzik a növénytermesz-                                   ai sajátossága miatt
      tési idénymunkát. a                                      végezhető el kizárólag          a 2018-as támogatási évtől várha- az Eu döntéshozó szervei elfogad- jövőben a 0,25 hektárt el nem érő  területalapú támogatástól, azonban
      mezőgazdasági termelés                                    abban az időszakban vagy        tóan több olyan változás is életbe  ták ugyanis a Bizottság azon javas- területek is elismertethetőek par- ezt a szabályt az elmúlt években
      sajátosságai miatt (időjá-                                  időpontban.               lép, amely hatást gyakorol a  latát, miszerint egyes Efa területe- lagként, másodvetésként, nitrogén- nem sikerült minden esetben mara-
      rásnak való kitettség, sze-                                  az egyszerűsített mun-         vetésszerkezet kialakítására, a  ken tilos a növényvédőszer haszná- megkötő növényként és egyéb táb- déktalanul érvényesíteni. a hazai
      zonalitás) a növényter-                                    kaviszony keretében a          gyommentesítés módjára és a zöl- lata. Így 2018-tól a parlagon, a nitro- laszintű Efa-elemként. Egy elemmé  jogalkotó és végrehajtó szervek
      mesztési idénymunka esetére az  ződést nem kell írásba foglalni, de  nikusan a 1608 nyomtatványon  mezőgazdasági idénymunka    dítési előírások korábbi években  génmegkötő növényekkel bevetett  olvad össze a sövény, a fás sáv és a  döntése alapján akár már idén, de
      általánostól eltérő, egyszerűbb és  a feleknek lehetőségük van a  kell megtennie.   lehetővé teszi a mezőgazdasági        megszokott módon történő teljesí- területeken, az ökológiai jelentő- fasor, valamint a jövőben olyan fás  2018-tól biztosan elesnek a terület-
      rugalmasabb szabályozást alakí- munkaszerződést a törvényben  az egyszerűsített jogviszony  ágazatban foglalkoztatók számá-    tésére. Bár többen az Efa követel- ségű másodvetések területén, vala- sáv is elismerhető lesz legfeljebb 10  alapú támogatásoktól azok a teljes
      tottak ki.          meghatározott minta-munka-  keretében alkalmazott munka- ra, az időjáráshoz vagy szezonhoz      mény 5 százalékról 7 százalékra tör- mint az erdőszélek mentén fekvő  méteres szélességben, amely széle- táblák (nem csak az érintett parcel-
       a hatályos egyszerűsített fog- szerződés felhasználásával meg- vállaló nem minősül a társada- kötött munkák esetében a meg-    ténő emelésétől féltek a legjobban,  határsávok esetén tilos lesz bármi- sebb, mint 10 méter, de nem széle- la!), amelyeken a hatóság virágzó
      lalkoztatásról szóló 2010. évi  kötni. a minta-munkaszerződés  lombiztosítási szempontból biz- növekedett élő munka igényének   az Európai Bizottság döntése értel- nemű növényvédőszert alkalmazni.  sebb 20 méternél. parlagfű nagymértékű jelenlétét
      lXXV. törvény (Efotv.) számos  alkalmazásának előnye, hogy a  tosítottnak, nyugellátásra, bal- rugalmas, gyors, legális kielégíté- mében a kötelezően kialakítandó  tekintettel erre a szigorításra, várha- azok a gazdálkodók, akik terüle- állapította meg és parlagfű elleni
      könnyítést tartalmaz. ugyanakkor  munkáltató nem köteles munka- eseti egészségügyi szolgáltatás- sét. a munkáltató akár 120 napig  ökológiai jelentőségű területek  tóan jelentősen csökken majd ezen  tükön nem tesznek eleget a gyom- közérdekű védekezést rendelt el.
      az Efotv. célja az átmeneti, idény- idő-nyilvántartást vezetni és a  ra, valamint álláskeresési ellátás- egybefüggően is foglalkoztathat  mértéke a jövőben nem emelkedik,  Efa-elemek népszerűsége. tovább  mentesség minimumkövetelmé- érdemes tehát minden érintettnek
      jellegű és alkalomszerű foglalkoz- munkabérről a tárgyhót követő  ra szerez jogosultságot. a nyug- mezőgazdasági idénymunka    tekintve hogy a jelenlegi érték mel- szűkül a gazdálkodói lehetőségek  nyének, a jövőben számítsanak arra,  a korábbinál jóval körültekintőbben
      tatás elősegítése, illetve az, hogy  hó 10-éig írásos elszámolást adni. ellátás számításának alapja napi  keretében.        lett is eléri a számára kitűzött kör- köre azzal is, hogy 2018-tól eggyel  hogy ennek következményeit sok- eljárni a gyommentesítés során,
      a munka esedékességéhez és a  mezőgazdasági és turisztikai  500 forint közteher esetén (így  a foglalkoztató részére a mező-    nyezetvédelmi hasznot. azonban  kevesebb Efa-elemmel teljesíthetik  kal szigorúbban érvényesíti majd a  mert vétség esetén tábláira semmi-
      szezonális igényekhez igazítva  idénymunka esetében a közteher  mezőgazdasági idénymunkánál)  gazdasági idénymunkánál a tör-    talán az emelésnél is nagyobb  kötelezettségeiket, ugyanis kikerül  hatóság. a vonatkozó jogszabály  lyen támogatást nem vehet fel.
      kerülhessen sor a munkaviszony  mértéke 500 ft naponta, míg  1370 forint/nap, napi 1000 forint  vény létszámkeretet nem határoz  nehézséget jelent majd több más  az Efa-elemek köréből a vizes árok.  értelmében a gyomosodással érin- n PALAKOVIcS SzILVIA
      létesítésére. az idénymunka és az  alkalmi munka esetén 1000 ft  vagy azt meghaladó közteher  meg, míg naponta alkalmazható    módosítás. az elmúlt hónapokban  ugyanakkor fontos változás, hogy a  tett terület adott évben elesik a  VezeTő AGrárPOLITIKAI SzAKÉrTő
      alkalmi munka kivételes foglal- naponta munkavállalónként.  esetén 2740 forint/nap.  alkalmi munkások számát a főál-
      koztatási formának tekinthetők  a közteher megfizetésével nem  mezőgazdasági idénymunká- lású foglalkoztatottak létszámától
      az mt. szabályai szerint megvaló- terheli a foglalkoztatót társada- nak tekintendő a növénytermesz- teszi függővé.
      suló foglalkoztatáshoz képest. az  lombiztosítási járulék, szakképzé- tési, erdőgazdálkodási, állatte-   n NAK
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25