Page 22 - NAKlap_2017_0708
P. 22

22                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                        23


                                                                         Az első negyedévben 64 milliárd                                                                         forint jutott a gazdálkodókhoz


     A káresemények bejelentési szabályai                                                  A tervek szerint 2017-ben mintegy 722


                                                                         milliárd forint szolgálja az agrárium és a
      a szélsőséges időjárás eredmé- használata alkalmazandó a Kincs- bejelentés határidejét illetően a vis  kárbejelentő bizonylat felülete  vidék fejlesztését támogatás formájában.
     nyeként egyre több gazdálkodó  tár elektronikus rendszerében.  maior rendelet szerint a kárese- szolgál. Ha vis maiornak is el
     válik vis maior eseménnyel érin- amikor bekövetkezik egy előre  mény bekövetkeztétől számított  kívánja számolni a bejelentést a
     tetté. Emiatt fokozottan figyelni  nem látható káresemény, akkor a  21 napon belül kell jelenteni, illető- gazdálkodó, akkor az az mKR-ben  az agrár- és vidékfejlesztési  a piac szabályozását célzó
     kell a káresemények megfelelő  gazdálkodóknak lehetősége van  leg attól az időponttól számított 21  jelölhető, tehát nem kell külön vis  támogatásokra összességében  intézkedésekre 4,3 milliárd forin-
     bejelentési módjára, annak érde- vis maior bejelentést tenni, ha emi- napon belül, amikor a helyzet lehe- maior bejelentést is tennie, azon- 63,7 milliárd forintot fizettek ki  tot fordítottak, amelynek zöme
     kében, hogy a támogatásokhoz  att valamilyen támogatási feltétel  tővé teszi azt a gazdálkodó számá- ban a vis maior bejelentés nem  2017 első negyedévében. a  továbbra is a kiegészítő nemzeti
     kapcsolódó feltételek maradékta- betartását nem tudja vállalni. a vis  ra, azonban legkésőbb a vis maior  minősül egyben kárenyhítési  korábbi gyakorlathoz hasonlóan a  támogatással működő programo-
     lanul teljesülhessenek. Erről rész- maior eseményt akkor célszerű  bekövetkezésétől számított 6  bejelentésnek is!          kifizetések zömét, 60 százalékát a  kat fedezte, nagyobb részben
     letes tájékoztatást a 60/2017.  bejelenteni, amikor a káresemény  hónapon belül.      Ha a gazdálkodó a vis maior ese-      termelőknek nyújtott közvetlen  nemzeti forrásból.
     (iV.26.) Kincstár Közleményben  által okozott probléma már egyér- a kárenyhítő juttatás igénybe- mény következtében a gyommen-    támogatások adták, összegük az  a tervek szerint 2017-ben mint-
     olvashatnak.         telműen meghatározható, és fel- vétele során a termésátlag-csök- tesítési feladatokat nem tudja     előző év azonos időszakában  egy 722 milliárd forint szolgálja az
      az egységes kérelemhez kap- mérésre került az is, hogy a  kenést vagy a terméskiesést mint  betartani, illetve az a kölcsönös    folyósított összeg (126,5 milliárd  agrárium és a vidék fejlesztését
     csolódó vis maior esemény beje- növényállomány kipusztulásával,  káreseményt nem a vis maior  megfeleltetés körébe tartozó HmKá   forint) közel harmadát érte el. a  támogatás formájában. Ezen belül
     lentése kizárólag az erre a célra lét- jogcímspecifikus feltételek teljesí- elektronikus formanyomtatvá- előírást is érint, úgy az elektronikus  számottevő csökkenés azzal  közvetlen termelői támogatások-
     rehozott elektronikus felületen  tésének elmaradásával vagy ter- nyon kell bejelenteni! arra az  felületen mindkettőt jelezni kell. magyarázható, hogy az előző év  ra 395,7 milliárd forintot, piaci és  80–20 százalékos aránytól eltérő- mesztés támogatásához hasonló
     tehető meg. Egyéb esetben az álta- méskieséssel járt-e, mert a bejelen- államkincstár mezőgazdasági  n rIBóczI eDINA        végén jelentős előleg- és részfize- egyéb támogatásokra 32,4 milli- en 64,1–35,9 százalékban oszlott  összegű, 1,1 milliárd forintos
     lános vis maior bejelentő felület  tés módját ezek határozzák meg. a  Kockázatkezelési Rendszer (mKR)  AGrárSzOLGáLTATáSI cSOPOrTVezeTő tés valósult meg a közvetlen  árd forintot és a nemzeti támoga- meg az uniós és a nemzeti forrás  támogatásban részesültek. a ter-
                                                                         támogatások keretében. a hazai  tás jogcímeire további mintegy 88  között. Európai uniós forrásból  meléshez kötött támogatások
     Újra az agrár-környezetgazdálkodási támogatásról!                                            költségvetésből finanszírozott  milliárd forintot vehetnek igénybe  40,9 milliárd, hazai forrásból  keretében mindössze 345 millió
                                                                         nemzeti támogatások keretében
                                                                                                                       forintot fizettek ki a kedvezmé-
                                                                                                        további 22,9 milliárd forint kifize-
                                                                                        a kedvezményezettek a 2017. költ-
                                                                         egyébként jelentős összeget, 20,5  ségvetési évben. a 2014–2020-as  tése valósult meg. a 2017. évre  nyezetteknek.
                                                                         milliárd forintot folyósítottak az  tervezési és programozási ciklus- előirányzott támogatási összeg  a termelőket ért agrárkárok
      a megfelelő teljesítés megvaló- hibrid kukorica, repce, búza, nap- vizsgálati eredmény már rendel- napon belül be kell jelenteni a  első negyedévben.      hoz kapcsolódó vidékfejlesztési  viszont továbbra is a 80–20 száza- enyhítésére a gazdálkodók befize-
     sítása érdekében a nyertes pályá- raforgó esetében évente, a többi  kezésre kell álljon. a folyamatos- Kincstár elektronikus felületén. a Vidékfejlesztési Program  és halászati programokra a 2017.  lékos megoszlást követi, 591 milli- téseiből a 2017. évre is 4,3 milliárd
     zók számára javasolt a pályázati  növényfaj esetén 2 évnél nem  ság szempontjából a talajminta  Ültetvényeknél a kivágás, újra-   2014–2020 intézkedéseire 0,7 mil- évre előirányzott támogatási  árd forintot folyósíthatnak az  forint áll rendelkezésre, amely
     feltételek időnkénti áttekintése.  régebbi számla vagy bizonylat  leadásáról szóló átvételi igazolás  telepítés jelentésére kell figyelni,  liárd forintot utaltak a vizsgált  összeg az előző évhez képest  európai uniós, 131,7 milliárd forin- összeg kiegészül további, a hazai
     akik például 2016-ban nyújtották  megléte szükséges a minősített  is elfogadható. a talajvizsgálati  mert ennek hiányában a terület  időszakban, míg a magyar Halgaz- közel 100 milliárd forinttal, 206,1  tot pedig a nemzeti költségvetés- költségvetésből elkülönített
     be kérelmeiket az agrár-környe- vetőmag használatáról. amennyi- eredmény attól függetlenül elfo- kizárására kerülhet sor.      dálkodási operatív Programra  milliárd forintra bővült.   ből a 2017. évi agrár-vidékfejlesz- összeggel, 4,3 milliárd forinttal.
     zetgazdálkodási pályázati felhí- ben a gazdálkodó a fémzárolt  gadható, hogy azt kinek a nevére  Nem jogosult támogatásra az     nem történt kifizetés 2017. márci- az első negyedévben a támoga- tési támogatásokra.   Így összességében 8,6 milliárd
     vásra (aKg), bár nemrég kapták  vetőmaghasználatot választotta,  állították ki.     egybeművelt tábla, illetve ha egy      us 31-ig.           tási összeg a korábban tapasztalt  a közvetlen támogatás jogcí- forint áll a gazdálkodók rendelke-
     kézhez támogatói okiratukat,  úgy minden esetben a főnövény- a talajvizsgálati eredményeken  adott blokkon belül a gazdálkodó                                   mein az év első három hónapjá- zésére a 2016. évi károk kompen-
     nekik már 2017. január 1-jétől be  re és a másodvetésre is 1 évnél  alapuló tápanyag-gazdálkodási  a kötelezettségvállalással érintett                              ban 38,2 milliárd forint jutott el a  zálására 2017-ben. Ebből az
     kellett tartaniuk a vállalt előíráso- nem régebbi szaporítóanyag  tervet évente szeptember 30-ig –  területével szomszédos, aKg-ban                                termelőkhöz, amely az előző év  összegből 4,9 milliárd forint támo-
     kat – kivéve az e dátum előtt  vásárlásáról szóló számlával,  vagy azt követő betakarítás esetén  nem támogatott területén azonos                                 azonos időszakához képest szá- gatás kifizetése valósult meg az
     vetett kultúrák esetében a tábla- bizonylattal kell rendelkeznie. a betakarítást követő 30 napon  növényt termeszt, akkor a területe-                               mottevően kevesebbnek bizo-  első negyedévben.
     méretre, valamint az ellenőrzött  az aKg területére – kivéve gyep  belül – kell elkészíteni. Ültetvény  ket el kell különítenie. az aKg-ban                            nyult – ennek oka szintén a tavalyi     n rAFFAI FereNc
     (fémzárolt) szaporítóanyag fel- – az 5 évnél nem régebbi talaj- esetében választható előírás a  bizonyos növényvédőszerek alkal-                                 előleg- és részfizetés. az összeg          HiRDEtés
     használására vonatkozókat.  vizsgálati eredmény meglétének  levélmintavétel, amit minden  mazása tilos, melyet 2017. 01. 01-től                                 legnagyobb részét, 69 százalékát
      a támogatott aKg szántóterüle- folyamatosnak kell lennie. új belé- évben 08. 31-ig kell elvégezni a  az új belépőknél is ellenőriznek. a                             (26,4 milliárd forint) a zöldítési  Vágóhíd eladó
     ten az integrált növényvédelem  pőknek 2017. 12. 31-ig kell a talaj- vegetációs periódusok figyelembe  tiltólista a www.szechenyi2020.hu                              támogatás tette ki, míg a terület- Avágóhíd maximális kapacitása:
     keretében a 2017. 01. 01-e után  mintát a laboratóriumba juttatni,  vételével. a kötelező vagy válasz- weboldalon elérhető.                                    alapú támogatás a közvetlen     50 db sertés/nap,vagy
     vetett növénykultúrákra vonatko- azonban ügyelni kell arra, hogy a  tott agrotechnikai műveleteket a  n SzTAHurA erzSÉBeT                                     támogatások mintegy 15 százalé-  10 db szarvasmarha/nap,vagy
                                                                                                                           50 db juh/nap
     zó általános kötelezettség, hogy  műtrágyahasználat előtt a talaj- művelet befejezését követő 15  SzAKMAI KOOrDINáTOr                                       kát (5,7 milliárd forint) adta. Emel- Adarabolás maximális kapacitása:
                                                                                                        lett a gyümölcstermesztés és az  500 kg/nap,2,5 tonna/hét
                                                                                                                           130 tonna/év
                                                                                                        ipari zöldségnövény támogatásá- AvágóhídFehérvárcsurgóntalálható
                                                                                                        ra közel 1,5–1,5 milliárd forintot   Elérhetőség:
                                                                                                        folyósítottak. a fiatal mezőgazda- Telefon: 06-30-964-72-05
                                                                                                        sági termelők a cukorrépa-ter-  E-mail: avium2000@avium.hu
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27