Page 23 - NAKlap_2017_0708
P. 23

22  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                          23


     Az első negyedévben 64 milliárd     forint jutott a gazdálkodókhoz


 A káresemények bejelentési szabályai A tervek szerint 2017-ben mintegy 722


     milliárd forint szolgálja az agrárium és a
 a szélsőséges időjárás eredmé- használata alkalmazandó a Kincs- bejelentés határidejét illetően a vis  kárbejelentő bizonylat felülete  vidék fejlesztését támogatás formájában.
 nyeként egyre több gazdálkodó  tár elektronikus rendszerében.  maior rendelet szerint a kárese- szolgál. Ha vis maiornak is el
 válik vis maior eseménnyel érin- amikor bekövetkezik egy előre  mény bekövetkeztétől számított  kívánja számolni a bejelentést a
 tetté. Emiatt fokozottan figyelni  nem látható káresemény, akkor a  21 napon belül kell jelenteni, illető- gazdálkodó, akkor az az mKR-ben  az agrár- és vidékfejlesztési  a piac szabályozását célzó
 kell a káresemények megfelelő  gazdálkodóknak lehetősége van  leg attól az időponttól számított 21  jelölhető, tehát nem kell külön vis  támogatásokra összességében  intézkedésekre 4,3 milliárd forin-
 bejelentési módjára, annak érde- vis maior bejelentést tenni, ha emi- napon belül, amikor a helyzet lehe- maior bejelentést is tennie, azon- 63,7 milliárd forintot fizettek ki  tot fordítottak, amelynek zöme
 kében, hogy a támogatásokhoz  att valamilyen támogatási feltétel  tővé teszi azt a gazdálkodó számá- ban a vis maior bejelentés nem  2017 első negyedévében. a  továbbra is a kiegészítő nemzeti
 kapcsolódó feltételek maradékta- betartását nem tudja vállalni. a vis  ra, azonban legkésőbb a vis maior  minősül egyben kárenyhítési  korábbi gyakorlathoz hasonlóan a  támogatással működő programo-
 lanul teljesülhessenek. Erről rész- maior eseményt akkor célszerű  bekövetkezésétől számított 6  bejelentésnek is! kifizetések zömét, 60 százalékát a  kat fedezte, nagyobb részben
 letes tájékoztatást a 60/2017.  bejelenteni, amikor a káresemény  hónapon belül. Ha a gazdálkodó a vis maior ese- termelőknek nyújtott közvetlen  nemzeti forrásból.
 (iV.26.) Kincstár Közleményben  által okozott probléma már egyér- a kárenyhítő juttatás igénybe- mény következtében a gyommen- támogatások adták, összegük az  a tervek szerint 2017-ben mint-
 olvashatnak. telműen meghatározható, és fel- vétele során a termésátlag-csök- tesítési feladatokat nem tudja  előző év azonos időszakában  egy 722 milliárd forint szolgálja az
 az egységes kérelemhez kap- mérésre került az is, hogy a  kenést vagy a terméskiesést mint  betartani, illetve az a kölcsönös  folyósított összeg (126,5 milliárd  agrárium és a vidék fejlesztését
 csolódó vis maior esemény beje- növényállomány kipusztulásával,  káreseményt nem a vis maior  megfeleltetés körébe tartozó HmKá  forint) közel harmadát érte el. a  támogatás formájában. Ezen belül
 lentése kizárólag az erre a célra lét- jogcímspecifikus feltételek teljesí- elektronikus formanyomtatvá- előírást is érint, úgy az elektronikus  számottevő csökkenés azzal  közvetlen termelői támogatások-
 rehozott elektronikus felületen  tésének elmaradásával vagy ter- nyon kell bejelenteni! arra az  felületen mindkettőt jelezni kell. magyarázható, hogy az előző év  ra 395,7 milliárd forintot, piaci és  80–20 százalékos aránytól eltérő- mesztés támogatásához hasonló
 tehető meg. Egyéb esetben az álta- méskieséssel járt-e, mert a bejelen- államkincstár mezőgazdasági  n rIBóczI eDINA  végén jelentős előleg- és részfize- egyéb támogatásokra 32,4 milli- en 64,1–35,9 százalékban oszlott  összegű, 1,1 milliárd forintos
 lános vis maior bejelentő felület  tés módját ezek határozzák meg. a  Kockázatkezelési Rendszer (mKR)  AGrárSzOLGáLTATáSI cSOPOrTVezeTő tés valósult meg a közvetlen  árd forintot és a nemzeti támoga- meg az uniós és a nemzeti forrás  támogatásban részesültek. a ter-
     támogatások keretében. a hazai  tás jogcímeire további mintegy 88  között. Európai uniós forrásból  meléshez kötött támogatások
 Újra az agrár-környezetgazdálkodási támogatásról! költségvetésből finanszírozott  milliárd forintot vehetnek igénybe  40,9 milliárd, hazai forrásból  keretében mindössze 345 millió
                                                   forintot fizettek ki a kedvezmé-
                                    további 22,9 milliárd forint kifize-
     nemzeti támogatások keretében
                    a kedvezményezettek a 2017. költ-
     egyébként jelentős összeget, 20,5  ségvetési évben. a 2014–2020-as  tése valósult meg. a 2017. évre  nyezetteknek.
     milliárd forintot folyósítottak az  tervezési és programozási ciklus- előirányzott támogatási összeg  a termelőket ért agrárkárok
 a megfelelő teljesítés megvaló- hibrid kukorica, repce, búza, nap- vizsgálati eredmény már rendel- napon belül be kell jelenteni a  első negyedévben. hoz kapcsolódó vidékfejlesztési  viszont továbbra is a 80–20 száza- enyhítésére a gazdálkodók befize-
 sítása érdekében a nyertes pályá- raforgó esetében évente, a többi  kezésre kell álljon. a folyamatos- Kincstár elektronikus felületén. a Vidékfejlesztési Program  és halászati programokra a 2017.  lékos megoszlást követi, 591 milli- téseiből a 2017. évre is 4,3 milliárd
 zók számára javasolt a pályázati  növényfaj esetén 2 évnél nem  ság szempontjából a talajminta  Ültetvényeknél a kivágás, újra- 2014–2020 intézkedéseire 0,7 mil- évre előirányzott támogatási  árd forintot folyósíthatnak az  forint áll rendelkezésre, amely
 feltételek időnkénti áttekintése.  régebbi számla vagy bizonylat  leadásáról szóló átvételi igazolás  telepítés jelentésére kell figyelni,  liárd forintot utaltak a vizsgált  összeg az előző évhez képest  európai uniós, 131,7 milliárd forin- összeg kiegészül további, a hazai
 akik például 2016-ban nyújtották  megléte szükséges a minősített  is elfogadható. a talajvizsgálati  mert ennek hiányában a terület  időszakban, míg a magyar Halgaz- közel 100 milliárd forinttal, 206,1  tot pedig a nemzeti költségvetés- költségvetésből elkülönített
 be kérelmeiket az agrár-környe- vetőmag használatáról. amennyi- eredmény attól függetlenül elfo- kizárására kerülhet sor. dálkodási operatív Programra  milliárd forintra bővült. ből a 2017. évi agrár-vidékfejlesz- összeggel, 4,3 milliárd forinttal.
 zetgazdálkodási pályázati felhí- ben a gazdálkodó a fémzárolt  gadható, hogy azt kinek a nevére  Nem jogosult támogatásra az  nem történt kifizetés 2017. márci- az első negyedévben a támoga- tési támogatásokra. Így összességében 8,6 milliárd
 vásra (aKg), bár nemrég kapták  vetőmaghasználatot választotta,  állították ki. egybeművelt tábla, illetve ha egy  us 31-ig. tási összeg a korábban tapasztalt  a közvetlen támogatás jogcí- forint áll a gazdálkodók rendelke-
 kézhez támogatói okiratukat,  úgy minden esetben a főnövény- a talajvizsgálati eredményeken  adott blokkon belül a gazdálkodó  mein az év első három hónapjá- zésére a 2016. évi károk kompen-
 nekik már 2017. január 1-jétől be  re és a másodvetésre is 1 évnél  alapuló tápanyag-gazdálkodási  a kötelezettségvállalással érintett  ban 38,2 milliárd forint jutott el a  zálására 2017-ben. Ebből az
 kellett tartaniuk a vállalt előíráso- nem régebbi szaporítóanyag  tervet évente szeptember 30-ig –  területével szomszédos, aKg-ban  termelőkhöz, amely az előző év  összegből 4,9 milliárd forint támo-
 kat – kivéve az e dátum előtt  vásárlásáról szóló számlával,  vagy azt követő betakarítás esetén  nem támogatott területén azonos  azonos időszakához képest szá- gatás kifizetése valósult meg az
 vetett kultúrák esetében a tábla- bizonylattal kell rendelkeznie. a betakarítást követő 30 napon  növényt termeszt, akkor a területe- mottevően kevesebbnek bizo- első negyedévben.
 méretre, valamint az ellenőrzött  az aKg területére – kivéve gyep  belül – kell elkészíteni. Ültetvény  ket el kell különítenie. az aKg-ban  nyult – ennek oka szintén a tavalyi  n rAFFAI FereNc
 (fémzárolt) szaporítóanyag fel- – az 5 évnél nem régebbi talaj- esetében választható előírás a  bizonyos növényvédőszerek alkal- előleg- és részfizetés. az összeg  HiRDEtés
 használására vonatkozókat. vizsgálati eredmény meglétének  levélmintavétel, amit minden  mazása tilos, melyet 2017. 01. 01-től  legnagyobb részét, 69 százalékát
 a támogatott aKg szántóterüle- folyamatosnak kell lennie. új belé- évben 08. 31-ig kell elvégezni a  az új belépőknél is ellenőriznek. a  (26,4 milliárd forint) a zöldítési  Vágóhíd eladó
 ten az integrált növényvédelem  pőknek 2017. 12. 31-ig kell a talaj- vegetációs periódusok figyelembe  tiltólista a www.szechenyi2020.hu  támogatás tette ki, míg a terület- Avágóhíd maximális kapacitása:
 keretében a 2017. 01. 01-e után  mintát a laboratóriumba juttatni,  vételével. a kötelező vagy válasz- weboldalon elérhető. alapú támogatás a közvetlen  50 db sertés/nap,vagy
 vetett növénykultúrákra vonatko- azonban ügyelni kell arra, hogy a  tott agrotechnikai műveleteket a  n SzTAHurA erzSÉBeT  támogatások mintegy 15 százalé- 10 db szarvasmarha/nap,vagy
                                                       50 db juh/nap
 zó általános kötelezettség, hogy  műtrágyahasználat előtt a talaj- művelet befejezését követő 15  SzAKMAI KOOrDINáTOr kát (5,7 milliárd forint) adta. Emel- Adarabolás maximális kapacitása:
                                    lett a gyümölcstermesztés és az  500 kg/nap,2,5 tonna/hét
                                                       130 tonna/év
                                    ipari zöldségnövény támogatásá- AvágóhídFehérvárcsurgóntalálható
                                    ra közel 1,5–1,5 milliárd forintot   Elérhetőség:
                                    folyósítottak. a fiatal mezőgazda- Telefon: 06-30-964-72-05
                                    sági termelők a cukorrépa-ter-  E-mail: avium2000@avium.hu
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28