Page 7 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 7

06 ÖKOGAZDÁLKODÁS  2022. október |  LAP LAP | 2022. október           ÖKOGAZDÁLKODÁS         07
 A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
 Fontos nyilatkozattal zárult az idei ÖKO Expo Kiállítás és Konferencia Harmadik alkalommal rendezték meg az  A III. ÖKO-EXPO  lehetőségekre, azok fontosságára a   korlatok megismerését és adaptá-

 ÖKO Expo Kiállítás és Konferenciát idén  Kiállítás és  kezdeményezés minél szélesebb     cióját. A mintagazdaságok hálóza-
 körben való elterjesztésével.
                                                 tának létrehozása kulcskérdés a
 szeptember elején. Az eseményen egy fon- Konferencia szervezői  2. Minden lehetséges eszközzel fej- gyakorlati tudásátadás és tapasz-
                                                 talatok megosztásának szempont-
 tos, 11 pontos nyilatkozatot is kiadtak. és résztvevői az  leszteni szükséges az ökológiai  jából. A ökológiai gazdákat bevonó
 esemény  gazdálkodással foglalkozó oktatási                          mintahálózat hatékonyan hozzájá-
 A rendezvény fő célja ez évben is  precíziós gazdálkodás eszközeit és  konklúziójaként az  és kutatási rendszert! rulhat a hazai oktatás minden
 az volt, hogy az ökológiai gazdálko- a legmodernebb tudományos isme- alábbi pontokat  A Debreceni egyetem - a  szintjéhez.
 dásban érintett valamennyi szereplő  reteket használva egy teljesen  kelet-Magyarországi biokultúra
 – termelők, feldolgozók, kereske- modern, fenntartható gazdálkodási  nyilatkoztatják ki a  egyesület, valamint Hajdúnánás  10. Javasoljuk, a támogatási politi-
 dők, szolgáltatók, tudományos  formát alakítsunk ki" – hangsúlyoz- gazdálkodók, a  Város Önkormányzat támogatásá- kában továbbra is részesítsék
 szakemberek, szaktanácsadók –  ta az alelnök. val - egy olyan Ökológiai Gazdálko-       előnyben az ökológiai gazdálkodó-
 számára megjelenési, találkozási és  A kétnapos kiállításon és konfe- lakosság és a  dási kooperatív kutatási és  kat, valamint olyan támogatási
 tudásátadási lehetőséget biztosít- rencián nemzetközi és hazai szak- döntéshozók részére: tudástranszfer központot hozott  lehetőségek kerüljenek kiírásra,
 son. A szervezők nagyon elégedet- emberek közreműködésével rendkí- létre, melynek célja, hogy a világban  melyek segítenek a gazdálkodási
 tek, hiszen kiállítás első és második  vül színvonalas szakmai előadáso- létező tudást összegyűjtse, elemez- forma specialitásaiból adódó prob-
 napján is több mint 400 ember vett  kat hallhattak a résztvevők. emellett  1. Javasoljuk, hogy a szeptember 9.  ze és a gazdálkodók számára köz- lémák megoldásában!
 részt a szakmai programon. A ren- több mint 30 kiállító várta az érdek- napjára kihirdetett Önellátás Napja  vetlenül felhasználható formában  elengedhetetlen, hogy folytatód-
 dezvény a NAk főszervezésében, a  lődőket, akik inputanyagok és szol- legyen országosan és globálisan is  átadja. egyik fontos feladata, hogy  jon az elmúlt évek trendje a támo-
 Debreceni egyetem kiemelt szakmai  gáltatások széles választékát  elismert, ezzel elősegítve a kezde- az ökológiai gazdálkodás feltétel-  gatási rendszerek terén, mely egyes
 támogatásával valósult meg. továb- mutatták be. ményezés céljának elérését! rendszerét tudományos alapokra  részein előnyben részesítette az
 bi partnerek voltak a Magyar biokul- Fontos része volt az eseménynek  Az önellátás az elsősorban helyi  helyezze. A központ egyszerre lát el  ökogazdálkodókat. A Vidékfejlesz-
 túra Szövetség, Hajdúnánás Város  a szántóföldi gépbemutató, ahol az  erőforrásokkal való gazdálkodást  szerepet a gyakorlatorientált okta- tési Programban a jelenlegi kiírá-
 Önkormányzata és a kelet-Magyar- ökológiai gazdálkodásban alkalmaz- elősegíti csakúgy, mint az ellenállási  tás,a k+F+I és a rendezvények szer- soknál megszabott feltételeket
 országi biokultúra egyesület. ható modern technológiák kerültek  képesség kialakulását. Az önellátás  vezése területén is. A központ létre- érdekében kiemelt kormányzati és  zása a környezeti és fenntartható- gát a reL is növeli, mely rendszerint  felül kell írni és a tapasztalatokra
 „Magyarországon az 1990-es  bemutatásra, mint például drónok,  különböző formái közvetlenül hoz- jöttének szerepe és fontossága  gazdálkodói figyelmet, támogatást  sági előnyök mellett, értékesebb és  együtt jár a szállítás kisebb ökológiai  alapozott, jobban körülhatárolt fel-
 évek elején még csak pár száz hek- autonóm mezőgazdasági robot- zájárulnak az élelmiszer biztonság- megkérdőjelezhetetlen. kell fordítani a vízgazdálkodás javí- beltartalmában gazdagabb termés- lábnyomával is. Speciális reL támo- tételeket kell kidolgozni. emellett
 táron folyt ökológiai gazdálkodás,  technológia, gyomfésűk. hoz, de a helyben, lehetőleg ökológi- tására, a víz megtartására, a talajok  sel szolgál, mely értéke, értékesítési  gatási formákat kell kialakítani és  az ökológiai gazdálkodási forma
 ma már több mint 300 ezren. egyre  A kiállítással kapcsolatos minden  ailag termelt egészségesebb élelmi- 3. Kerüljön minden gazdálkodás  vízkészletének javítására. lehetősége és hatása felülmúlja a  működtetni, amelyek egyaránt segí- részben a gyomirtó szerek alkalma-
 többen ismerik fel azt a lehetősé- információ – köztük a szakmai előa- szer az önrendelkezésünkhöz is. A  fókuszába, hogy a mezőgazdasági  hozam kieséséből adódó vesztesé- tik a horizontális és vertikális integ- zását tiltó előírások miatt, jelentős
 get, hogy az előttünk álló kihívások  dások is – elérhető a köztestület  cél, hogy felhívjuk a figyelmet az  tevékenység alapja az egészséges  4. Kiemelkedően fontos és központi- geket. rációk lokális kiépülését, az ökológiai  munkaerőhiánnyal küzd, ezért
 jelentős részére az ökológiai gaz- honlapján.. önellátás különböző szintjeiben rejlő  élő talaj! lag támogatott tevékenység legyen a  gazdálkodásban érdekelt termelők  indokoltnak tartjuk az ökogazdák
 dálkodás jelenthet  támogatni és segí- regeneratív ökológiai gazdálkodás  6. Megállapítjuk, hogy az ökológiai  hálózatosodását. kiemelt intenzitású támogatását
 megoldást. Úgy gon- teni kell a gazdálkodó- népszerűsítése és imázsának erősí- gazdálkodás a kis- és közepes gaz- különböző mechanikus vagy termi-
 dolom, egy alapvető  nak az általuk használt  tése a hazai gazdálkodók körében! daságok megmentője lehet. 8. Szükségesnek tartjuk, az ökoló- kus növényvédelmi eszközök beru-
 paradigma váltásra  termőtalaj adottságai- A regeneratív ökológiai gazdálko- A jelenleg tömegtermelésben  giai gazdálkodás során előállított  házásában.
 van szükség miszerint  nak, állapotának meg- dás lehet az a rendszer, ami környe- érdekelt kisebb méretű gazdaságok  termékekkel, illetve élelmiszerek-
 a mennyiségi szemlé- ismerésében, hogy  zeti, társadalmi és gazdasági szem- versenyképessége jelen helyzetben  kel kapcsolatosan folyamatos,  11. Az ökológiai gazdálkodás öko-
 let helyett a minősé- fenntarthatóan és  pontból is képes működni. ezzel  egyre csökken. Az ökogazdálkodás  szervezett fogyasztói oktatást és  nómiai tényezői, folyamatosan,
 get helyezzük előtér- eredményesen tudjon  kapcsolatosan különös figyelmet  kisebb inputanyag szükségletek, az  tájékoztatást, a tudatos vásárlói  kiépített monitoring hálózat segít-
 be. – fogalmazott Szól- gazdálkodni. talajaink  kell fordítani a hiteles tájékoztatás- elismert ár/érték arány, valamint az  attitűd erősítését. ségével kerüljenek vizsgálatra.
 láth Tibor a NAk kör- kimerültek, amelyet  ra, valamint a tévhitek eloszlatására,  egyre bővülő piaci lehetőségeknek  Mindenképp fontosnak tartjuk,  Az ökológiai gazdálkodás a kon-
 nyezeti fenntartható- leginkább az egyoldalú,  mely befolyásolja a gazdálkodókat  köszönhetően a kis- és közepes gaz- hogy a lakosságot célzott marketing  vencionális gazdálkodással szembe-
 ságért felelős orszá- magas hozamokat  és döntéshozókat egyaránt. daságok megmentője lehet. Gazda- kommunikációs programokkal,  ni versenyképességének vizsgálata
 gos alelnöke. A szer- célzó tápanyaggazdál- ságilag ösztönözni, gyakorlati pél- közösségi szintű marketing tevé- szélesebb társadalmi, gazdasági
 vezők fontosnak tar- kodás, a rutinszerűen  5. Gyakorlati tapasztalatokkal alá- dák és tudásátadásával támogatni  kenységekkel az ökotermékek  hatásai, összefüggései miatt tágabb
 tották kiemelni, „ami- végzett vegyszerezés,  támasztott paradigmaváltásra van  szükséges az átállítható gazdaságo- fogyasztására ösztönözzük. kontextusban szükséges. ezzel alá-
 kor ökológiai gazdál- a leszűkült vetésszer- szükség a gazdálkodói társadalom- kat átállását. támasztható ezen gazdálkodási
 kodásról beszélünk az  kezet és az állattartást  ban.     9. Célszerűnek tartjuk kiépíteni öko  mód jogosultsága, rövid-, és közép-
 nem jelenti, hogy visz- mellőző gazdálkodás  Mára bebizonyosodott, hogy  7. A rövid ellátási láncok (REL) sze- mintagazdaságok együttműködő  távú szerepe az élelmiszer önren-
 sza akarunk térni az  eredményez.  ezek  hibás elképzelés a kizárólag magas  repe különösen hangsúlyos, mely- hálózatát tapasztalt, rendkívüli  delkezésben, amely célszerűen
 50-60-as évek terme- következménye, hogy  hozamokat célzó mezőgazdasági  nek fenntartása és fejlesztése egy- szakértelemmel rendelkező hazai és  együtt fejlődik a precíziós gazdálko-
 lési színvonalára”. „A  a körforgásos gazdál- termelés, amely során előállított  aránt fontos gazdasági, ökológiai  külföldi ökológiai gazdálkodókból. dással az erőforrásaink bölcs és
 lényeg, hogy az ökoló- kodási modell nem tud  termékek beltartalmi értéke draszti- és társadalmi szempontból! támogatni szükséges a szakmai  hosszútávon fenntartható haszná-
 giai gazdálkodás alap- kialakulni. A talajok  kusan lecsökkent. Az ökológiai gaz- A tőzsdei termékekkel szemben  együttműködések és kapcsolatok  latában.
 elveit betartva, akár a  állapotának javítása  dálkodási rendszer helyes alkalma- az ökoélelmiszerek megbízhatósá- kiépítését, a hazai és külföldi jó gya- NAk
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12