Page 3 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 3

LAP
 Így fejlődött hatalmasat  A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA | 2022. október                  03 a magyar baromfifeldolgozó Tartalomjegyzék             A rendkívüli aszály ellenére is

                                   töretlen a gazdák összefogása
   MOZAIK
    04   erdők Hete 2022. – A magyarországi erdőgazdálkodás
                                   Tizenkét éve töretlen a Magyarok Kenyere
 „Rugalmas megoldások és szakértői támogatás” – A  ma már csak a pulyka és a nagytestű tyúk eseté- 05  fenntarthatósága program sikere. A nemzeti összefogásnak sem a
       tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Gazdakörök és
 bizalom és az elkötelezettség az MKB Bank és a  ben van szükség. Gazdaszövetkezetek Szövetsége háború, sem az aszály, sem a határok nem szab-
 A beruházások nemcsak a vállalkozás növeke-
                                   hatnak gátat; a bajban mutatkozik meg legin-
 Böszörményi Baromfi feldolgozó Kft. évek óta tartó sikeres  dését segítették, egy részükhöz munkahelyte- ÖKOGAZDÁLKODÁS kább a magyar gazdák önzetlensége.
                                   A 2011-ben útjára indult, Magyar Örökség
 együttműködésének kulcsa. remtés is járult. A cég eredményei és pénzügyi  06  Fontos nyilatkozattal zárult az idei Öko expo kiállítás és konferencia Díjban és a NOE Aranybölcsős Támogatója Díj-
 mutatói folyamatosan javultak, nagymértékben
 erősödtek piaci pozíciói. Egy dolog azonban nem  KERTÉSZET     ban részesült Magyarok Kenyere – 15 millió
 A Böszörményi Baromfifeldolgozó Kft. története ra, és abban az esetben is segítette volna fejlesz- változott: a tulajdonosok ma is részt vesznek a  búzaszem program keretében az anyaországon
 -
 az 1980-as évekig nyúlik vissza: a Sőrés család akko tések megvalósítását, ha a cég nem nyer. Minderre kétkezi munkában.  08   Élhető környezetünkért! – A HungaroGreen kertészeti  belül idén is sikeresen zajlott az adománygyűjtés,
                                   melynek eredményeként közel 600 tonna búzát
 riban kezdett baromfitenyésztéssel és csirkeneve- azért volt lehetőség, mert a pénzintézet egyik  Értékesítési tevékenysége kiterjed a környező  Szakkiállításon a több Zöld Várost európának konferenciasorozat adtak össze a magyar gazdálkodók a rászorulók
 léssel foglalkozni. A mindmáig családi tulajdonú vál- leányvállalata szakértőként már a tervezés során települések mellett országos szintre is, sőt,  NÖVÉNYTERMESZTÉS megsegítésére. A hazai adományokat a külhoni
 lalkozásnak napjainkban már kilenc telepe van, tevé- részt vett a munkában, a pályázatírást az MKB exportra is szállítanak. Két saját üzletük mellett  magyar gazdaszervezetek gyűjtése is kiegészíti,
 kenysége pedig nagymértékben kibővült: a tenyész- Consulting segítette. A bank ezt követően is szo - számos partner kiskereskedelmi üzletében érté- 10  A magyar talajszerkezet védelmének műszaki megoldása  akik büszkén és egyre nagyobb lelkesedéssel hir-
 tés és a nevelés mellett kiterjed a feldolgozásra, a rosan együttműködött az ügyféllel, igyekezve kesítik áruikat, és feldolgozott baromfihús-ter- 11   GoSZ-VSZt-NAk Őszi búza posztregisztrációs kísérletek  detik a nemzeti összetartozást szimbolizáló programot. A külhoni gyűjtés november-
 kereskedelemre és ezzel együtt a logisztikára is. rugalmas, a cég igényeihez igazodó megoldásokat mékek nagykereskedelmi értékesítésével is fog- 14  minőségi eredményei ben zárul, így az összesített eredményeket a program záróeseményét követően - az
       Szennyvíziszap hasznosítás a mezőgazdaságban
 Kapcsolata az MKB Bankkal több mint öt éve tart, és nyújtani a pályázati önerő egy része, a beruházás- lalkoznak. Saját telepeik a folyamatos alapanya- – a régi – új lehetőség a műtrágya kiváltására Országos Adományozó Ünnepség után – látjuk majd, de annyi már bizonyos, hogy az
 mint Sőrés Imre ügyvezető mondja, elégedettségük hoz szükséges tőke és forrás finanszírozásához.  gellátás egy részét tudják biztosítani, a fennma- idei nehézségek dacára is közel 1000 tonna búza gyűlik össze és az eddiginél is több
 alapja a bank proaktivitása és rugalmassága. „Min- radó rész pedig olyan termelőktől származik,  JOGSZABÁLY gazda állt a Magyarok Kenyere program mellé, szerte a Kárpát-medencében.
 den helyzetben a cég igényeinek és lehetőségeinek  Komplex kihívások  akiknek többségével hosszú évekre visszanyúló  Ahol a legnagyobb a baj, a legerősebb az összefogás: ezt támasztják alá a száma-
 megfelelő termékeket és szolgáltatásokat keresik,  sikeres megoldása kapcsolatot ápolnak. 16  A földek családon belüli átadásának szabályai datok is, hiszen az aszállyal leginkább sújtott területeken nőtt leginkább az adományo-
 és ezek alkalmazására törekszenek a számlaveze-           zási kedv:
                                   – Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád illetve Békés megye gazdálkodói vettek
 tésben, illetve a finanszírozásban.” A fejlesztésig a darabolás például kézi munká- Kihívásokból lehetőségek JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ részt a legnagyobb lélekszámban az adományozásban,
 val, hagyományos módszerrel történt. A beruhá- 17   A fenyegetések miatt leállított generátorok  – mennyiségét tekintve pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod megyében gyűlt
 Szakértelem,  zás révén azonban jelentős változások mentek  A Böszörményi Baromfifeldolgozó és az MKB  mérsékelhették volna a jégkárokat össze a legtöbb búza adomány,
 nem csak a pénzügyekben végbe a Böszörményi Baromfifeldolgozó Kft.-nél: Bank üzleti filozófiája egyaránt a minőségre és a  TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS munkájának köszönhetően kiemelten sok gazda járult hozzá a program sikerességé-
                                   – ahol kevesebb búza termett, illetve gyűlt össze az idén ott a gazdakörök szervező-
 lecserélték a teljes vágósort, új épület, daraboló, megbízhatóságra épül. Ezek azok az értékek,
 Folyamatos fejlődése során a Böszörményi fejlett üzem jött létre, a korábbi 3500-ról héte- amelyek egy hosszú távú pénzügyi kapcsolathoz  18  Szántóföldi melléktermékek jelentősége hez. Azok a gazdák, akiknek nem termett elegendő búza, pénzadománnyal támogatták
 Baromfifeldolgozó Kft. évről évre bővült, egyre zerre nőtt az óránkénti vágási darabszám, 15 és a további célok megvalósításához kellenek.  a programot.
 több csirkét tudtak levágni, a foglalkoztatottak milliárdra az éves kapacitás. A feldolgozó külön „Az MKB Bank és a Takarékbank piacvezető az  ÉLELMISZERIPAR A nyugati országrész is összefogott a keleti gazdatársak érdekében: Baranya megye
 száma is nőtt. A tulaj- agrár- és élelmiszer-           Békés megyét, Somogy megye Heves megyét támogatta idén többletadományokkal,
 donosok azonban  ipar finanszírozásá- 20   rövid ellátási lánc kulcsa az együttműködésre és  hogy az idei évben is biztosítani tudják a helyi rászorulók szükségleteit.
      innovációra való nyitottság
 idővel felismerték,  ban. Ehhez szakérte-             A háború sújtotta Kárpátalján is kiemelt mértékű az idei összefogás: mintegy 1317
 hogy a nagyobb  lem, kompetencia és  KÜLÜGY           személy mozdult meg és adta össze a nemzeti összetartozás búzáját, összesen 119
                                   tonnát, hogy biztosítani tudják a helyben – és legtöbbször magukra maradt – gyerme-
 ütemű fejlődést már  ügyfélközpontúság              kek és idősek napi ellátását.
 nem lehet önerőből  kell. Termékpályák- 22   A „termőföldtől az asztalig” stratégia   Több agrárszervezet is támogatását fejezte ki a profiljukhoz illeszkedő adományok-
 elérni, banki forrásra  ban gondolkodunk,  felülvizsgálatára szólították fel a bizottságot kal, így a Magyarok Kenyere program keretében már nem csak liszt, de többek között
 lesz szükség. 2016- ahogy a 21. századi            tészta, burgonya és paradicsomlé is került már idén a családok asztalokra, de az ősz
 ban technológiai vál- élelmiszer-gazda-              folyamán gluténmentes termékekkel és a jövő évet megalapozandó vetőmag szállít-
 tás mellett döntöttek,  ságnak, úgy a szakér-           mányokkal is támogatjuk majd hátrányos helyzetben lévőket.
 ekkor kezdődött a  tő finanszírozásnak              A gazdálkodók mellett a teljes termékpálya összefogott, hiszen a búza adományok
 kapcsolat az MKB  is ez az alapja. Ez a           mellett ma már fuvarozók, malmok, pékségek is segítik a programot, ki-ki a maga
 Bankkal, amely nagy  szemlélet az elmúlt  1007490        területén a lehetőségeik és legjobb tudásuk szerint. A gabonából már folyamatosan
 összegű hitelt bizto- évtizedekben  a               készül a liszt, melyet az ősz folyamán juttatunk el az adományozott szervezetekhez és
 sított pályázati finan- baromfi termékpá- NAKLAP, A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA  rajtuk keresztül a magyar családokhoz, idős- és gyermekotthonokhoz, hogy mindenki
 szírozáshoz a hiányzó  lyákat alapjaiban  X. évfolyam, 09 . szám asztalára jusson a legnehezebb időkben is mindennapi kenyér. Ha teheti, kérjük, Ön is
   Alapító: Nemzeti Agrárgazdasági kamara, Győrffy balázs elnök
                                   támogassa a kezdeményezésünket!
 forrás biztosításával,  határozta meg, ezál- Cím: 1115 budapest, bartók béla út 105–113.
 és szintén jelentős  tal könnyű volt a  Zöld szám: +36 80 900 365 E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu     Jakab István,
   Portál: www.nak.hu Kiadó: Szuperinfó Magyarország Média kiadói kft.
 összegű forgóesz- partneri  viszony  Felelős kiadó: dr. kovács Juliánna ügyvezető igazgató  a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke,
 köz-finanszírozási  kialakítása a Böször- Régióvezető: tóth tamás                   az Országgyűlés alelnöke
   Főszerkesztő: Dénes Zoltán
 hitelt is nyújtott a vál- ményi Baromfifeldol- Lapmenedzser: tremmer tamás +36 20 534 7137
 lalkozásnak. „A biza- gozóval” – mondta  Fotók: NAk, Mediaworks, shutterstock.com
 lom és az elkötele- Hollósi Dávid, az MKB  Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
   E-mail: naklap@maraton.hu ISSN 2064-308X
 zettség volt a sikeres együttműködés kulcsa” – erőssége, hogy az üzemben lehetőség van csir- Bank és a Takarékbank Agár-és Élelmiszeripari  A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
 -
 mondja Sőrés Imre. A bank már a pályázat elbírálá kén kívül pulyka és tyúk vágására is, a vágósor Üzletágának ügyvezető igazgatója.  A Szuperinfó Magyarország Média kiadói kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.
 sa előtt garanciát vállalt a beruházás támogatásá- pedig 15 perc alatt átállítható. Kézi darabolásra   (X)
   1   2   3   4   5   6   7   8