Page 4 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 4

04 MOZAIK                                        2022. október |     LAP        LAP | 2022. október                                     MOZAIK     05
                                                            A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
      Erdők Hete 2022. – A magyarországi                                               Tisztújító közgyűlést tartott      erdőgazdálkodás fenntarthatósága                                                a Magyar Gazdakörök és

      Az Erdők Hete programsorozatot az Országos           A mai, össztársadalmi, illetve mul-               Gazdaszövetkezetek Szövetsége
      Erdészeti Egyesület indította útjára 1997-ben.        tidiszciplináris alapon szerveződő,
                                    majd intézményesülő természetvé-
      A cél a közvélemény figyelmének felhívása az         delem kialakulásával és megerősö-
      erdők és az erdőgazdálkodás helyzetére, sze-         désével az erdei életközösségek,
                                    illetve az azokat alkotó fajok helyi
      repére és aktuális kihívásaira.               védelme fokozottabban előtérbe
                                    került. ez a fenntartható erdőgazdál-
                                    kodás fogalmát, illetve a mögötte
       Az erdők Hete programsorozat  a környezeti változásokkal is össze- meghúzódó közérdekű elvárások
      időközben jelentősen kinőtte magát,  függésben – meghatározó nemzet- körét is jelentősen kibővítette. A ter- zájárulhatnak az üvegházhatású
      és az – bár a koordinációs feladatokat  közi és hazai folyamatok, születő új  mészetvédelmi szempontok érvé- gázok megkötéséhez, az erdei fater-
      továbbra is az országos erdészeti  stratégiák és jogszabályok adják. nyesítése céljából továbbá a jogalko- mékek pedig a megkötött széndioxid
      egyesület látja el – az egész erdész  Az erdőgazdálkodás fenntartható- tási, valamint az üzem-, illetve erdő- tartós tárolásához, valamint a fosszilis
      szakma szervezésében megvalósuló  ságát sokáig – és évszázadokon át –  tervezési egyeztetési folyamatban  energiaforrások felhasználásának
      rendezvényévé, egyfajta erdész  az jelentette, hogy a meglévő erdőket  megjelent egy új közszereplő, a hiva- mérsékléséhez. emellett az erdők,
      ünneppé vált. Sőt, a 2009-es erdő- fenn kell tartani, illetve azokban tar- tásos természetvédelem. illetve a fás területek a mezőgazdasá-
      törvény egy rendelkezése értelmé- tamos, jogszerű és szakszerű erdő- Végül határozottan bekúszott az  gi területeken, valamint a lakott terü-
      ben időközben intézményesült is. A  gazdálkodási tevékenységet kell foly- életünkbe, illetve egy kis késéssel a  leteken védelmet nyújthatnak a klí-
      rendezvénysorozat témáját és idő- tatni, amelynek a kereteit általáno- köztudatba is a klímaváltozás. Az  maváltozás kedvezőtlen hatásaival  Országos tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Gazdakörök és Gazda-   tora köszöntőjében kiemelte, vész-
      pontját azóta ennek megfelelően az  san jogszabályok, erdőrészlet szinten  emberiség a huszonnegyedik órában  szemben is.                                                terhes időkben fontos a szoros
      erdőkért felelős miniszter jelöli ki. pedig az erdőgazdálkodási üzem-,  felismerte, hogy a további negatív vál- Feltéve, ha az erdők és a fás terüle- szö vet ke ze tek Szövetsége. Az eseményen – a tisztújítás mellett –  együttműködés. Megerősítette, hogy
                                                    tek faállományát, illetve életközössé- értékelték az elmúlt négy év munkája és meghatározták az elkövetkező          a MAte erőforrásaival segíti a
                                                    gét magát is meg tudjuk védeni a klí-                                             MAGoSZ-t és a NAk-ot. Az agrárium
                                                    maváltozás kedvezőtlen hatásaitól! időszak feladatait is. A tisztújításon a küldöttek újra Jakab Istvánt           csúcstechnológiájú ágazattá nőtte ki
                                                     ez tehát az előttünk álló, megtisz- választották a szövetség elnökének.                           magát, ezért a jövő csak kiváló agrár-
                                                    telő, de egyben rendkívül összetett                                              szakemberekkel építhető – tette
                                                    feladvány. A megoldás érdekében                                                hozzá a rektor.
                                                    együtt kell gondolkodnia az erdé-  bár a kihívások évek óta egyre soka- Jakab István, a MAGoSZ vezetője az  hatnak a MAGoSZ és a NAk támoga- A köszöntőbeszédek és az elnök-
                                                    szeknek, a környezet-, és termé-  sodnak, a gazdák összetartása minden  elmúlt 4 év munkáját értékelte elnök- tására, illetve a kormány partnersé- ségi beszámolót követően a szövet-
                                                    szetvédelemnek; az ipar területén  nehézségen átsegíti a magyar vidéket  ségi beszámolójában. A küldöttek  gére, hogy legyőzzék az akadályokat,  ség tisztújítása következett, melyen
                                                    elsősorban a faipari, az energetikai  - mondta az agrárminiszter a Magyar  által egyhangúlag elfogadott beszá- és megerősödve folytathassák tevé- újabb négy évre Jakab Istvánt
                                                    és építőipari szektoroknak, a folya- Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek  molóban a MAGoSZ elnöke hangsú- kenységüket – tette hozzá. választották meg a MAGoSZ elnö-
                                                    matokat koordináló politikának és  Szövetségének (Magosz) közgyűlésén  lyozta: ez az erő a teljeskörű, a teljes  Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és  kének.
                                                    támogatáspolitikának, illetve az  Gödöllőn, a Magyar Agrár- és Élettu- kárpát-medencét lefedő összefo- Élettudományi egyetem (MAte) rek-      NAk
                                                    egész társadalomnak. ez az együtt  dományi egyetemen. Nagy István hoz- gásból ered. A kormánnyal, a Nemze-
                                                    gondolkodás eredményezheti majd  zátette: a nemzeti kormány politikájá- ti Agrárgazdasági kamarával, illetve a
                                                    azokat az erdőgazdálkodás során  nak köszönhetően a magyar agrárium  határon inneni és túli szövetséges  A további megválasztott tisztségviselők:
                                                    betartandó új szakmai módszertani,  jelentősen megerősödött és a kihívá- szervezetekkel közösen elért ered-
                                                    valamint közcélú elvárásokat, ame- sok közepette bizonyította, hogy vál- mények között megemlítette a gaz- Elnökségi tagok: Gubán Gyula, rittlinger József, kozsuch kornél, taskó
                                                    lyek nyilvánvalóan ismét újra defini- ságálló, a gazdák pedig a továbbiakban  dák érdekében sikerrel kezdeménye- József, Szél István, Németh Gergely, Örvendi László, kis Norbert Ivó,
                                                    álják majd a fenntartható erdőgaz- is számíthatnak a kormány támogatá- zett jogszabály-módosításokat. A  Szendrei László, Hubai Imre Csaba, Dr. balogh Zoltán, Varga Mihály, kis
                                                    dálkodás fogalmát.         sára. kifejtette, hét bő esztendő után a  jövő kiemelt feladatai közül kiemelte  Miklós Zsolt, rácz Imre, Madarász Zoltán, Csike György, Pap György,
                                                     Az elkövetkező időszak tehát – ha  világ hét szűk esztendő felé tart, de ha  a vízkormányzás kiépítését, illetve a  Győrffy balázs, Süle katalin elza
                                                    lennének ilyenek – a bagoly és a han- jól dolgozunk, együtt sikerülhet meg- környezetvédőkkel történő párbe- Alelnökök: Dr. balogh Zoltán, Csike György, Győrffy balázs, Hubai Imre
                                                    gya csillagjegyében zajlik majd. böl- hosszabbítani a jó éveket a magyar  széd megteremtését.  Csaba, kis Miklós Zsolt, Németh Gergely, Örvendi László, Papp Zsolt
                                                    csen ki kell találnunk, mit és hogyan  mezőgazdaságban. Látjuk azt is, hogy  Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár- György, rácz Imre, Süle katalin elza, taskó József.
                                                    csináljunk az erdőgazdálkodás során,  évtizedek óta nem látott élelmezés- gazdasági kamara (NAk) elnöke  Az Országos Gazdasszony Tagozat elnöke: Nagyné Legény Ildikó
       A 2022. október 3-9. között immár  majd erdőtervek határozták meg. Az  tozásokat – ha ez még lehetséges – a  hogy az mind környezeti, mind pedig  biztonsági kihívások jelentkeznek a  beszédében hangsúlyozta, hogy az  Az országos Ifjú Gazda tagozat elnöke: Papp Zsolt György
      XXVI. alkalommal megszervezett  erdőgazdálkodás tehát – az erdők  saját érdekében meg kell állítania,  gazdasági értelemben fenntartható  világ számos pontján, melynek követ- időjárási szélsőségek, az erősen  Főtitkár: Cseh tibor András
      rendezvénysorozat központi témája  sokrétű közcélú funkcióira tekintettel  illetve a már bekövetkező változások- legyen, majd nagy szorgalommal és  kezményei beláthatatlanok. Magyar- vitatható uniós szabályozás, a világ- Etikai Bizottság: Gáspár Ferenc, Doráné Gyömrei Anita, Dr. kovács Zoltán,
      a magyarországi erdőgazdálkodás  – már ekkor egy rendkívül szabályo- hoz alkalmazkodnia kell. Az erdők  következetesen alkalmaznunk kell a  országon mindezek ellenére a lakos- járvány, a háború, az energiaválság és  obreczán Ferenc, Zsák Győző
      fenntarthatósága volt. A téma aktua- zott tevékenység volt, amely összes- mindkét vonatkozásban a figyelem  kitalált receptúrát. Ha ez megvalósul,  ság élelmezése biztosított. ez a tény  az emelkedő árak soha nem látott  Felügyelőbizottság: Sövényházi balázs, Hajdú László, kiss Józsefné,
      litását a környezeti változások, vala- ségében az erdei életközösség fenn- középpontjába kerültek. Az erdők és  az lesz az igazi erdészünnep! komolyan felértékeli az agrárium sze- kihívások elé állítják az agrárium sze- Németh Mihály, Sain krisztián.
      mint az erdőgazdálkodás tartalmát –  maradását is biztosította. fásítások ugyanis egyik oldalról hoz-  NAk / erDÉSZet    repét – hangsúlyozta a tárcavezető. replőit. A gazdák továbbra is számít-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9