Page 8 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 8

08   KERTÉSZET                                     2022. október |     LAP        LAP | 2022. október                                  KERTÉSZET      09
                                                            A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
      Élhető környezetünkért!
      – A HungaroGreen Kertészeti      Szakkiállításon a Több Zöld Várost      Európának konferenciasorozat
      Idén már a 28. alkalommal rendezték meg a          ben a megfelelő élő, több zöld kör- A háromtagú szakmai zsűri a
      faiskolai szakma hazai legfontosabb és leg-         nyezet kialakítására és fenntartásá- pályázatokat nemzetközi bírálati
                                    ra törekedjen. Új megoldásokra van
                                                    szempontok alapján értékelte. Vizs-
      nagyobb rendezvényét a HungaroGreen             szükség, hogy az urbanizáció és a  gálták az új zöldfelület növényzeté-
      Kertészeti Szakkiállítást, melyen idén elő-         klímaváltozás hatásai ellenére is  nek minőségét és sokféleségét, a
                                                    tervezés egyediségét és kapcsoló-
                                    fenntarthassuk, és javíthassuk az
      ször a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara             életszínvonalat városainkban. A  dását a környezet épített elemeihez,
                                                    értékelték az éghajlatra és a környe-
                                    zöldfelületeknek pozitív hatása van
      Kertészeti osztálya is részt vett szakmai          a biodiverzitásra, a klímára, a levegő  zetre gyakorolt hatást (vízgazdálko-
      munkájával.                         minőségére, és nem utolsó sorban a  dás, hőmérséklet szabályozás, zaj-
                                                    és káros anyagszűrés). A különleges,
                                    jólétre. ezek a hatások élhetőbbé
                                    teszik városainkat.      egyedi anyagok jelenlétét, mennyire
       Hazai díszkertészeink, faiskoláink  Majd ezt követően Tarpataki Tamás  A „More Green Cities for europe”  innovatív a tervezés és a kivitelezés,
      bemutatkozása, kiállított termékeik- az Agrárminisztérium agrárpiacért  (több Zöld Várost európának) egy  milyen hatása van a helyi gazdaság-
      kel különösen fontos volt, hiszen a  felelős helyettes államtitkára nyitot- olyan fórum, amely a közterületek  ra és mennyire járul hozzá a lakos-
      kiállításra látogatóknak lehetősége  ta meg a kiállítást. köszöntőjében  zöldítését szeretné előmozdítani,  ság jólétéhez.
      nyílt a személyes kapcsolat felvéte- kitért a díszkertész ágazat, faiskolá- innovatív ötletekkel, tudományos  A benyújtott pályázatok közül a
      lére és a termékek megtekintésére.  ink kiemelt szerepére, mely a klíma- kutatáson alapuló információval és  győztes budapest Főváros XIII. kerü-
      A hazai faiskolák mellett több mint  változás kezelésének stratégiai  szakértelemmel. A HungaroGreen  leti Önkormányzat a tavaly átadott
      10 országból is érkeztek kiállítók,  pontja és a zöldfelület-gazdálkodás  2022 kertészeti Szakkiállításon  Vizafogó park létrehozásáért. A terv
      mely jelentősen hozzájárult a ren- nélkülözhetetlen része. továbbá  augusztus 30-án került sor az euró- az objektív tájépítész Iroda kft.
      dezvény nemzetközi színvonalra  beszédében megerősítette, hogy az  pa Zöld Városa Díj ünnepélyes díjá- munkája.
      való emeléséhez.        Agrárminisztérium minden segítsé- tadójára. A verseny a „több zöld  Hazánk Zöld városának díjátadó-
       Ugyanakkor a magyar díszkerté- get megad az ágazat további fejlesz- várost európának” elnevezésű kam- ját követően értékes szakmai előa-
      szek bemutatkozását tekintettük  téséhez.          pány keretében 2020-ban kezdő- dásokon vehetett részt a hallgató-
      kiemelt fontosságúnak. Mert ter- A HungaroGreen 2022 kertészeti  dött, melybe hazánk tavaly kapcso- ság. Somorjai-Tamássy Zsolt adott elő  alosztályvezetője, a Zöldfelület gaz- telt a terem. tulajdonképpen akkor  ban megfelelő naprakész ismere- azt állítani, a látottak alapján is,
      melvényeikkel, növényeikkel, mint a  Szakkiállítás szakmai napján meg- lódott be. Idén a győztes képviseli  a Miért nem zöld a zöld város? cím- dálkodás fája című előadásában a fa  milyen fát ültessünk? erre a kérdés- tekkel és tudással kell rendelkez- hogy azt itt kiállított termelők a
      dísznövények és gyümölcstermő  rendezésre került a Zöld városok  Magyarországot a díj nemzetközi  mel. Filozofikus megközelítése a  gyökere, törzse és koronája felbon- re Barabits Elemértől, gyakorló  nünk.  Földkerekség legszebb szakmáját
      növények hozzájárulnak az élhető  európában konferenciasorozat,  versenyében.       témát illetően igencsak elgondol- tásban mutatta be a zöldfelületgaz- nemesítőtől, faiskolás szakembertől  további előadásokat hallgathatott  gyakorolják.
      környezetünk fenntartásához. köz- mely a Magyar Díszkertészek Szak- Azért hozták létre a díjat, hogy a  kodtató, melynek lényege volt, hogy  dálkodás egyes pilléreit, szereplőit,  kaptunk választ, akit a jelenlegi fais- még a közönség, a Mitől lesz egy  Összességében nagyon elégedet-
      területeinkre, magánkertjeinkben,  maközi Szervezete és a Nemzeti  zöldfelületek innovatív, biodiverz,  a zöldfelületek kialakítása során a  melyeknek minden részének a meg- kolai szakma pápájának is tartunk.  város gyermekbarát? természet a  tek lehettünk a konferenciával,
      teraszainkra, balkonjainkra a magyar  Agrárgazdasági kamara közös szer- fenntartható, inspiráló megoldásai- hangsúlyt az ÉLŐ ZÖLD növényre  felelő helyen kell lennie, különben a  Lenyűgöző, szenvedélyes előadásá- nagyvárosban és a Zöld infrastruk- amellyel rámutatnak annak kiemelt
      díszkertészek által megtermelt  vezésében valósult meg.   nak létrejöttét ösztönözzék a telepü- kellene helyezni és kevesebb élette- fa szerkezete nem tud kialakulni. Dr.  ban kitért a biztonsággal ültethető  túra budapesten előadások kereté- fontosságára, hogy élhető, több zöld
      növényeket ültetjük, és biztosak  Az emberiség minden polgára  léseken. Célja, hogy a települések  len burkolatot, felületet kell beter- Magyar Donát biológus pedig A dísz- fafajokra és fajtákra, melyeket  ben. város legyen európában.
      lehetünk benne, hogy a hazai, szél- számára fontos kell, hogy legyen a  vezetőinek, a döntéshozóknak, beru- vezni, mert az nem a valós célt szol- növények potenciális allergenitás –  hazánkban és európa több helyszí-  A második napon a nagyközön- Mi sem bizonyítja jobban, mint az
      sőséges klímán nevelkedett növé- minél több zöldfelület kialakítása és  házóknak is felhívja a figyelmét a  gálja. következő előadóként Dezsé- gyakorlati útmutató az allergén- nén is vizsgáltak sok éven át, és így  ség részére is kinyíltak a kapuk,  alábbi James Allen idézet, hogy mi
      nyek, kellően edzettek, továbbá  fenntartása, mert döntően csak  zöldfelület fejlesztés fontosságára,  nyi Péter a kertész Unió vezérigazga- mentes fajták minősítéséhez című  kerültek a listára. Csak azok a fafajok  ahol többek között, számos köz- emberek tehetünk a legtöbbet
      megfelelő faj és fajta választása  ezzel a módszerrel tudjuk a leghaté- hisz ez biztosítja elsősorban a lakos- tója, a kertész Unió a magyar zöldfe- eladásában a vizsgálatok fontossá- és fajták kerültek a listára, és bemu- életi személlyel és világhírű spor- érdemben ezért. „először – és egy
      esetén, jóval alkalmazkodóbbak a  konyabban fékezni és részben vissza  ság számára az élhetőbb környezetet  lület – gazdálkodásért című előadá- gára hívta fel a figyelmet, mely a  tatásra melyek nagyfokú klíma  tolókkal, művészekkel találkoz- ideig – a legnagyobb eredmény is
      rendelkezésükre álló környezeti  szorítani a globális klímaváltozás  a folyamatosan változó éghajlati  sában bemutatta az újonnan alakult  fafajok, cserjék kiválasztásánál nél- tűréssel rendelkeznek és allergeni- hattunk, hiszen számukra is fon- csak álom volt. A tölgy ott szunnyad
      viszonyokhoz, mint az importból  kellemetlen hatásait. ezért kiemel- körülmények között. olyan projektek  szervezet célkitűzését. Gazdasági és  külözhetetlen, hogy valóban oly  tás szempontból sem jelentenek  tos a növények megismerése. A  a makkban, a madár ott várakozik a
      származó növények.       ten fontosnak tartjuk elsősorban a  számára nyílt meg a bemutatkozás  érdekvédelmi társulás céljából jött  növényállomány kerüljön elültetés- fokozott veszélyt.  szebbnél szebb kiállítói standok,  tojásban, és a lélek legmagaszto-
       A kiállítás megnyitása előtt Rónai  díszkertész-, a faiskolai szakma  lehetősége, melyek az elmúlt 5 évben  létre az alapítók és az ágazat érde- re, mely a legkevésbé allergén. barabits elemér előadásából  mely a cégek legfontosabb  sabb látomásaiban egy ébredező
      Gergely a Magyar Díszfaiskolások  részéről, hogy minél több információ  jöttek létre. A verseny azt tekinti a  kében és képviseletében. Lukács Zol- ezek után pedig, minden bizony- kiderült, hogy számos fafaj áll ren- növényféleségeit, termékeit rep- angyal mocorog. Az álmok a valóság
      egyesületének elnöke tartott rövid  eljusson lehetőség szerint minél  pályázónak, aki finanszírozta, biztosí- tán A Magyar Faápolók egyesületé- nyal talán a legjobban várt előadás  delkezésünkre, melyekkel bizton- rezentálta mindenki számára  magjai.”
      értékelést az ágazat helyzetéről.  több emberhez, hogy a környezeté- totta a zöldfelület létrejöttét. nek elnöke, a NAk Díszkertész  következett, amire zsúfolásig meg- sággal számolhatunk, ehhez azon- lenyűgöző volt. talán nem túlzás  koMMA LÁSZLó/NAk
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13