Page 5 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 5

04 MOZAIK  2022. október |  LAP LAP | 2022. október                        MOZAIK     05
 A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
 Erdők Hete 2022. – A magyarországi  Tisztújító közgyűlést tartott erdőgazdálkodás fenntarthatósága a Magyar Gazdakörök és

 Az Erdők Hete programsorozatot az Országos  A mai, össztársadalmi, illetve mul- Gazdaszövetkezetek Szövetsége
 Erdészeti Egyesület indította útjára 1997-ben.  tidiszciplináris alapon szerveződő,
 majd intézményesülő természetvé-
 A cél a közvélemény figyelmének felhívása az  delem kialakulásával és megerősö-
 erdők és az erdőgazdálkodás helyzetére, sze- désével az erdei életközösségek,
 illetve az azokat alkotó fajok helyi
 repére és aktuális kihívásaira.  védelme fokozottabban előtérbe
 került. ez a fenntartható erdőgazdál-
 kodás fogalmát, illetve a mögötte
 Az erdők Hete programsorozat  a környezeti változásokkal is össze- meghúzódó közérdekű elvárások
 időközben jelentősen kinőtte magát,  függésben – meghatározó nemzet- körét is jelentősen kibővítette. A ter- zájárulhatnak az üvegházhatású
 és az – bár a koordinációs feladatokat  közi és hazai folyamatok, születő új  mészetvédelmi szempontok érvé- gázok megkötéséhez, az erdei fater-
 továbbra is az országos erdészeti  stratégiák és jogszabályok adják. nyesítése céljából továbbá a jogalko- mékek pedig a megkötött széndioxid
 egyesület látja el – az egész erdész  Az erdőgazdálkodás fenntartható- tási, valamint az üzem-, illetve erdő- tartós tárolásához, valamint a fosszilis
 szakma szervezésében megvalósuló  ságát sokáig – és évszázadokon át –  tervezési egyeztetési folyamatban  energiaforrások felhasználásának
 rendezvényévé, egyfajta erdész  az jelentette, hogy a meglévő erdőket  megjelent egy új közszereplő, a hiva- mérsékléséhez. emellett az erdők,
 ünneppé vált. Sőt, a 2009-es erdő- fenn kell tartani, illetve azokban tar- tásos természetvédelem. illetve a fás területek a mezőgazdasá-
 törvény egy rendelkezése értelmé- tamos, jogszerű és szakszerű erdő- Végül határozottan bekúszott az  gi területeken, valamint a lakott terü-
 ben időközben intézményesült is. A  gazdálkodási tevékenységet kell foly- életünkbe, illetve egy kis késéssel a  leteken védelmet nyújthatnak a klí-
 rendezvénysorozat témáját és idő- tatni, amelynek a kereteit általáno- köztudatba is a klímaváltozás. Az  maváltozás kedvezőtlen hatásaival  Országos tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Gazdakörök és Gazda- tora köszöntőjében kiemelte, vész-
 pontját azóta ennek megfelelően az  san jogszabályok, erdőrészlet szinten  emberiség a huszonnegyedik órában  szemben is.  terhes időkben fontos a szoros
 erdőkért felelős miniszter jelöli ki. pedig az erdőgazdálkodási üzem-,  felismerte, hogy a további negatív vál- Feltéve, ha az erdők és a fás terüle- szö vet ke ze tek Szövetsége. Az eseményen – a tisztújítás mellett –  együttműködés. Megerősítette, hogy
 tek faállományát, illetve életközössé- értékelték az elmúlt négy év munkája és meghatározták az elkövetkező  a MAte erőforrásaival segíti a
 gét magát is meg tudjuk védeni a klí-                              MAGoSZ-t és a NAk-ot. Az agrárium
 maváltozás kedvezőtlen hatásaitól! időszak feladatait is. A tisztújításon a küldöttek újra Jakab Istvánt  csúcstechnológiájú ágazattá nőtte ki
 ez tehát az előttünk álló, megtisz- választották a szövetség elnökének.            magát, ezért a jövő csak kiváló agrár-
 telő, de egyben rendkívül összetett                               szakemberekkel építhető – tette
 feladvány. A megoldás érdekében                                 hozzá a rektor.
 együtt kell gondolkodnia az erdé- bár a kihívások évek óta egyre soka- Jakab István, a MAGoSZ vezetője az  hatnak a MAGoSZ és a NAk támoga- A köszöntőbeszédek és az elnök-
 szeknek, a környezet-, és termé- sodnak, a gazdák összetartása minden  elmúlt 4 év munkáját értékelte elnök- tására, illetve a kormány partnersé- ségi beszámolót követően a szövet-
 szetvédelemnek; az ipar területén  nehézségen átsegíti a magyar vidéket  ségi beszámolójában. A küldöttek  gére, hogy legyőzzék az akadályokat,  ség tisztújítása következett, melyen
 elsősorban a faipari, az energetikai  - mondta az agrárminiszter a Magyar  által egyhangúlag elfogadott beszá- és megerősödve folytathassák tevé- újabb négy évre Jakab Istvánt
 és építőipari szektoroknak, a folya- Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek  molóban a MAGoSZ elnöke hangsú- kenységüket – tette hozzá. választották meg a MAGoSZ elnö-
 matokat koordináló politikának és  Szövetségének (Magosz) közgyűlésén  lyozta: ez az erő a teljeskörű, a teljes  Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és  kének.
 támogatáspolitikának, illetve az  Gödöllőn, a Magyar Agrár- és Élettu- kárpát-medencét lefedő összefo- Élettudományi egyetem (MAte) rek-  NAk
 egész társadalomnak. ez az együtt  dományi egyetemen. Nagy István hoz- gásból ered. A kormánnyal, a Nemze-
 gondolkodás eredményezheti majd  zátette: a nemzeti kormány politikájá- ti Agrárgazdasági kamarával, illetve a
 azokat az erdőgazdálkodás során  nak köszönhetően a magyar agrárium  határon inneni és túli szövetséges  A további megválasztott tisztségviselők:
 betartandó új szakmai módszertani,  jelentősen megerősödött és a kihívá- szervezetekkel közösen elért ered-
 valamint közcélú elvárásokat, ame- sok közepette bizonyította, hogy vál- mények között megemlítette a gaz- Elnökségi tagok: Gubán Gyula, rittlinger József, kozsuch kornél, taskó
 lyek nyilvánvalóan ismét újra defini- ságálló, a gazdák pedig a továbbiakban  dák érdekében sikerrel kezdeménye- József, Szél István, Németh Gergely, Örvendi László, kis Norbert Ivó,
 álják majd a fenntartható erdőgaz- is számíthatnak a kormány támogatá- zett jogszabály-módosításokat. A  Szendrei László, Hubai Imre Csaba, Dr. balogh Zoltán, Varga Mihály, kis
 dálkodás fogalmát.  sára. kifejtette, hét bő esztendő után a  jövő kiemelt feladatai közül kiemelte  Miklós Zsolt, rácz Imre, Madarász Zoltán, Csike György, Pap György,
 Az elkövetkező időszak tehát – ha  világ hét szűk esztendő felé tart, de ha  a vízkormányzás kiépítését, illetve a  Győrffy balázs, Süle katalin elza
 lennének ilyenek – a bagoly és a han- jól dolgozunk, együtt sikerülhet meg- környezetvédőkkel történő párbe- Alelnökök: Dr. balogh Zoltán, Csike György, Győrffy balázs, Hubai Imre
 gya csillagjegyében zajlik majd. böl- hosszabbítani a jó éveket a magyar  széd megteremtését. Csaba, kis Miklós Zsolt, Németh Gergely, Örvendi László, Papp Zsolt
 csen ki kell találnunk, mit és hogyan  mezőgazdaságban. Látjuk azt is, hogy  Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár- György, rácz Imre, Süle katalin elza, taskó József.
 csináljunk az erdőgazdálkodás során,  évtizedek óta nem látott élelmezés- gazdasági kamara (NAk) elnöke  Az Országos Gazdasszony Tagozat elnöke: Nagyné Legény Ildikó
 A 2022. október 3-9. között immár  majd erdőtervek határozták meg. Az  tozásokat – ha ez még lehetséges – a  hogy az mind környezeti, mind pedig  biztonsági kihívások jelentkeznek a  beszédében hangsúlyozta, hogy az  Az országos Ifjú Gazda tagozat elnöke: Papp Zsolt György
 XXVI. alkalommal megszervezett  erdőgazdálkodás tehát – az erdők  saját érdekében meg kell állítania,  gazdasági értelemben fenntartható  világ számos pontján, melynek követ- időjárási szélsőségek, az erősen  Főtitkár: Cseh tibor András
 rendezvénysorozat központi témája  sokrétű közcélú funkcióira tekintettel  illetve a már bekövetkező változások- legyen, majd nagy szorgalommal és  kezményei beláthatatlanok. Magyar- vitatható uniós szabályozás, a világ- Etikai Bizottság: Gáspár Ferenc, Doráné Gyömrei Anita, Dr. kovács Zoltán,
 a magyarországi erdőgazdálkodás  – már ekkor egy rendkívül szabályo- hoz alkalmazkodnia kell. Az erdők  következetesen alkalmaznunk kell a  országon mindezek ellenére a lakos- járvány, a háború, az energiaválság és  obreczán Ferenc, Zsák Győző
 fenntarthatósága volt. A téma aktua- zott tevékenység volt, amely összes- mindkét vonatkozásban a figyelem  kitalált receptúrát. Ha ez megvalósul,  ság élelmezése biztosított. ez a tény  az emelkedő árak soha nem látott  Felügyelőbizottság: Sövényházi balázs, Hajdú László, kiss Józsefné,
 litását a környezeti változások, vala- ségében az erdei életközösség fenn- középpontjába kerültek. Az erdők és  az lesz az igazi erdészünnep! komolyan felértékeli az agrárium sze- kihívások elé állítják az agrárium sze- Németh Mihály, Sain krisztián.
 mint az erdőgazdálkodás tartalmát –  maradását is biztosította. fásítások ugyanis egyik oldalról hoz-  NAk / erDÉSZet repét – hangsúlyozta a tárcavezető. replőit. A gazdák továbbra is számít-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10