Page 6 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 6

06   ÖKOGAZDÁLKODÁS                                  2022. október |     LAP        LAP | 2022. október                            ÖKOGAZDÁLKODÁS          07
                                                            A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
      Fontos nyilatkozattal zárult az idei ÖKO Expo Kiállítás és Konferencia      Harmadik alkalommal rendezték meg az             A III. ÖKO-EXPO        lehetőségekre, azok fontosságára a                                               korlatok megismerését és adaptá-

      ÖKO Expo Kiállítás és Konferenciát idén           Kiállítás és          kezdeményezés minél szélesebb                                                 cióját. A mintagazdaságok hálóza-
                                                    körben való elterjesztésével.
                                                                                                                   tának létrehozása kulcskérdés a
      szeptember elején. Az eseményen egy fon-           Konferencia szervezői     2. Minden lehetséges eszközzel fej-                                              gyakorlati tudásátadás és tapasz-
                                                                                                                   talatok megosztásának szempont-
      tos, 11 pontos nyilatkozatot is kiadtak.           és résztvevői az        leszteni szükséges az ökológiai                                                jából. A ökológiai gazdákat bevonó
                                    esemény            gazdálkodással foglalkozó oktatási                                               mintahálózat hatékonyan hozzájá-
       A rendezvény fő célja ez évben is  precíziós gazdálkodás eszközeit és  konklúziójaként az  és kutatási rendszert!                                                  rulhat a hazai oktatás minden
      az volt, hogy az ökológiai gazdálko- a legmodernebb tudományos isme- alábbi pontokat    A Debreceni egyetem - a                                                   szintjéhez.
      dásban érintett valamennyi szereplő  reteket használva egy teljesen            kelet-Magyarországi biokultúra
      – termelők, feldolgozók, kereske- modern, fenntartható gazdálkodási  nyilatkoztatják ki a  egyesület, valamint Hajdúnánás                                                10. Javasoljuk, a támogatási politi-
      dők, szolgáltatók, tudományos  formát alakítsunk ki" – hangsúlyoz- gazdálkodók, a    Város Önkormányzat támogatásá-                                                 kában továbbra is részesítsék
      szakemberek, szaktanácsadók –  ta az alelnök.                       val - egy olyan Ökológiai Gazdálko-                                              előnyben az ökológiai gazdálkodó-
      számára megjelenési, találkozási és  A kétnapos kiállításon és konfe- lakosság és a   dási kooperatív kutatási és                                                 kat, valamint olyan támogatási
      tudásátadási lehetőséget biztosít- rencián nemzetközi és hazai szak- döntéshozók részére: tudástranszfer központot hozott                                               lehetőségek kerüljenek kiírásra,
      son. A szervezők nagyon elégedet- emberek közreműködésével rendkí-             létre, melynek célja, hogy a világban                                             melyek segítenek a gazdálkodási
      tek, hiszen kiállítás első és második  vül színvonalas szakmai előadáso-          létező tudást összegyűjtse, elemez-                                              forma specialitásaiból adódó prob-
      napján is több mint 400 ember vett  kat hallhattak a résztvevők. emellett  1. Javasoljuk, hogy a szeptember 9.  ze és a gazdálkodók számára köz-                                    lémák megoldásában!
      részt a szakmai programon. A ren- több mint 30 kiállító várta az érdek- napjára kihirdetett Önellátás Napja  vetlenül felhasználható formában                                      elengedhetetlen, hogy folytatód-
      dezvény a NAk főszervezésében, a  lődőket, akik inputanyagok és szol- legyen országosan és globálisan is  átadja. egyik fontos feladata, hogy                                      jon az elmúlt évek trendje a támo-
      Debreceni egyetem kiemelt szakmai  gáltatások széles választékát  elismert, ezzel elősegítve a kezde- az ökológiai gazdálkodás feltétel-                                        gatási rendszerek terén, mely egyes
      támogatásával valósult meg. továb- mutatták be.       ményezés céljának elérését!  rendszerét tudományos alapokra                                                 részein előnyben részesítette az
      bi partnerek voltak a Magyar biokul- Fontos része volt az eseménynek  Az önellátás az elsősorban helyi  helyezze. A központ egyszerre lát el                                      ökogazdálkodókat. A Vidékfejlesz-
      túra Szövetség, Hajdúnánás Város  a szántóföldi gépbemutató, ahol az  erőforrásokkal való gazdálkodást  szerepet a gyakorlatorientált okta-                                       tési Programban a jelenlegi kiírá-
      Önkormányzata és a kelet-Magyar- ökológiai gazdálkodásban alkalmaz- elősegíti csakúgy, mint az ellenállási  tás,a k+F+I és a rendezvények szer-                                     soknál megszabott feltételeket
      országi biokultúra egyesület. ható modern technológiák kerültek  képesség kialakulását. Az önellátás  vezése területén is. A központ létre- érdekében kiemelt kormányzati és  zása a környezeti és fenntartható- gát a reL is növeli, mely rendszerint  felül kell írni és a tapasztalatokra
       „Magyarországon az 1990-es  bemutatásra, mint például drónok,  különböző formái közvetlenül hoz- jöttének szerepe és fontossága  gazdálkodói figyelmet, támogatást  sági előnyök mellett, értékesebb és  együtt jár a szállítás kisebb ökológiai  alapozott, jobban körülhatárolt fel-
      évek elején még csak pár száz hek- autonóm mezőgazdasági robot- zájárulnak az élelmiszer biztonság- megkérdőjelezhetetlen. kell fordítani a vízgazdálkodás javí- beltartalmában gazdagabb termés- lábnyomával is. Speciális reL támo- tételeket kell kidolgozni. emellett
      táron folyt ökológiai gazdálkodás,  technológia, gyomfésűk. hoz, de a helyben, lehetőleg ökológi-              tására, a víz megtartására, a talajok  sel szolgál, mely értéke, értékesítési  gatási formákat kell kialakítani és  az ökológiai gazdálkodási forma
      ma már több mint 300 ezren. egyre  A kiállítással kapcsolatos minden  ailag termelt egészségesebb élelmi- 3. Kerüljön minden gazdálkodás  vízkészletének javítására. lehetősége és hatása felülmúlja a  működtetni, amelyek egyaránt segí- részben a gyomirtó szerek alkalma-
      többen ismerik fel azt a lehetősé- információ – köztük a szakmai előa- szer az önrendelkezésünkhöz is. A  fókuszába, hogy a mezőgazdasági         hozam kieséséből adódó vesztesé- tik a horizontális és vertikális integ- zását tiltó előírások miatt, jelentős
      get, hogy az előttünk álló kihívások  dások is – elérhető a köztestület  cél, hogy felhívjuk a figyelmet az  tevékenység alapja az egészséges  4. Kiemelkedően fontos és központi- geket. rációk lokális kiépülését, az ökológiai  munkaerőhiánnyal küzd, ezért
      jelentős részére az ökológiai gaz- honlapján..       önellátás különböző szintjeiben rejlő  élő talaj!        lag támogatott tevékenység legyen a             gazdálkodásban érdekelt termelők  indokoltnak tartjuk az ökogazdák
      dálkodás jelenthet                                           támogatni és segí-   regeneratív ökológiai gazdálkodás  6. Megállapítjuk, hogy az ökológiai  hálózatosodását. kiemelt intenzitású támogatását
      megoldást. Úgy gon-                                          teni kell a gazdálkodó- népszerűsítése és imázsának erősí- gazdálkodás a kis- és közepes gaz-           különböző mechanikus vagy termi-
      dolom, egy alapvető                                          nak az általuk használt  tése a hazai gazdálkodók körében! daságok megmentője lehet. 8. Szükségesnek tartjuk, az ökoló- kus növényvédelmi eszközök beru-
      paradigma váltásra                                          termőtalaj adottságai-   A regeneratív ökológiai gazdálko- A jelenleg tömegtermelésben  giai gazdálkodás során előállított  házásában.
      van szükség miszerint                                         nak, állapotának meg-  dás lehet az a rendszer, ami környe- érdekelt kisebb méretű gazdaságok  termékekkel, illetve élelmiszerek-
      a mennyiségi szemlé-                                         ismerésében, hogy    zeti, társadalmi és gazdasági szem- versenyképessége jelen helyzetben  kel kapcsolatosan folyamatos,  11. Az ökológiai gazdálkodás öko-
      let helyett a minősé-                                         fenntarthatóan és    pontból is képes működni. ezzel  egyre csökken. Az ökogazdálkodás  szervezett fogyasztói oktatást és  nómiai tényezői, folyamatosan,
      get helyezzük előtér-                                         eredményesen tudjon   kapcsolatosan különös figyelmet  kisebb inputanyag szükségletek, az  tájékoztatást, a tudatos vásárlói  kiépített monitoring hálózat segít-
      be. – fogalmazott Szól-                                        gazdálkodni. talajaink  kell fordítani a hiteles tájékoztatás- elismert ár/érték arány, valamint az  attitűd erősítését. ségével kerüljenek vizsgálatra.
      láth Tibor a NAk kör-                                         kimerültek, amelyet   ra, valamint a tévhitek eloszlatására,  egyre bővülő piaci lehetőségeknek  Mindenképp fontosnak tartjuk,  Az ökológiai gazdálkodás a kon-
      nyezeti fenntartható-                                         leginkább az egyoldalú,  mely befolyásolja a gazdálkodókat  köszönhetően a kis- és közepes gaz- hogy a lakosságot célzott marketing  vencionális gazdálkodással szembe-
      ságért felelős orszá-                                         magas hozamokat     és döntéshozókat egyaránt.   daságok megmentője lehet. Gazda- kommunikációs programokkal,  ni versenyképességének vizsgálata
      gos alelnöke. A szer-                                         célzó tápanyaggazdál-                  ságilag ösztönözni, gyakorlati pél- közösségi szintű marketing tevé- szélesebb társadalmi, gazdasági
      vezők fontosnak tar-                                         kodás, a rutinszerűen  5. Gyakorlati tapasztalatokkal alá- dák és tudásátadásával támogatni  kenységekkel az ökotermékek  hatásai, összefüggései miatt tágabb
      tották kiemelni, „ami-                                        végzett vegyszerezés,  támasztott paradigmaváltásra van  szükséges az átállítható gazdaságo- fogyasztására ösztönözzük. kontextusban szükséges. ezzel alá-
      kor ökológiai gazdál-                                        a leszűkült vetésszer-  szükség a gazdálkodói társadalom- kat átállását.                      támasztható ezen gazdálkodási
      kodásról beszélünk az                                         kezet és az állattartást  ban.                            9. Célszerűnek tartjuk kiépíteni öko  mód jogosultsága, rövid-, és közép-
      nem jelenti, hogy visz-                                        mellőző gazdálkodás    Mára bebizonyosodott, hogy  7. A rövid ellátási láncok (REL) sze- mintagazdaságok együttműködő  távú szerepe az élelmiszer önren-
      sza akarunk térni az                                         eredményez.  ezek    hibás elképzelés a kizárólag magas  repe különösen hangsúlyos, mely- hálózatát tapasztalt, rendkívüli  delkezésben, amely célszerűen
      50-60-as évek terme-                                         következménye, hogy   hozamokat célzó mezőgazdasági  nek fenntartása és fejlesztése egy- szakértelemmel rendelkező hazai és  együtt fejlődik a precíziós gazdálko-
      lési színvonalára”. „A                                        a körforgásos gazdál-  termelés, amely során előállított  aránt fontos gazdasági, ökológiai  külföldi ökológiai gazdálkodókból. dással az erőforrásaink bölcs és
      lényeg, hogy az ökoló-                                        kodási modell nem tud  termékek beltartalmi értéke draszti- és társadalmi szempontból! támogatni szükséges a szakmai  hosszútávon fenntartható haszná-
      giai gazdálkodás alap-                                        kialakulni. A talajok  kusan lecsökkent. Az ökológiai gaz- A tőzsdei termékekkel szemben  együttműködések és kapcsolatok  latában.
      elveit betartva, akár a                                        állapotának javítása   dálkodási rendszer helyes alkalma- az ökoélelmiszerek megbízhatósá- kiépítését, a hazai és külföldi jó gya-   NAk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11