Page 2 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 2

LAP
       Így fejlődött hatalmasat                                                   A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA | 2022. október                              03       a magyar baromfifeldolgozó                                                  Tartalomjegyzék                         A rendkívüli aszály ellenére is

                                                                                                     töretlen a gazdák összefogása
                                                                      MOZAIK
                                                                       04   erdők Hete 2022. – A magyarországi erdőgazdálkodás
                                                                                                      Tizenkét éve töretlen a Magyarok Kenyere
       „Rugalmas megoldások és szakértői támogatás” – A               ma már csak a pulyka és a nagytestű tyúk eseté-  05  fenntarthatósága                    program sikere. A nemzeti összefogásnak sem a
                                                                          tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Gazdakörök és
       bizalom és az elkötelezettség az MKB Bank és a                ben van szükség.                   Gazdaszövetkezetek Szövetsége              háború, sem az aszály, sem a határok nem szab-
                                               A beruházások nemcsak a vállalkozás növeke-
                                                                                                     hatnak gátat; a bajban mutatkozik meg legin-
       Böszörményi Baromfi feldolgozó Kft. évek óta tartó sikeres          dését segítették, egy részükhöz munkahelyte-  ÖKOGAZDÁLKODÁS                         kább a magyar gazdák önzetlensége.
                                                                                                      A 2011-ben útjára indult, Magyar Örökség
       együttműködésének kulcsa.                           remtés is járult. A cég eredményei és pénzügyi  06  Fontos nyilatkozattal zárult az idei Öko expo kiállítás és konferencia Díjban és a NOE Aranybölcsős Támogatója Díj-
                                              mutatói folyamatosan javultak, nagymértékben
                                              erősödtek piaci pozíciói. Egy dolog azonban nem  KERTÉSZET                          ban részesült Magyarok Kenyere – 15 millió
        A Böszörményi Baromfifeldolgozó Kft. története ra, és abban az esetben is segítette volna fejlesz- változott: a tulajdonosok ma is részt vesznek a                    búzaszem program keretében az anyaországon
                         -
       az 1980-as évekig nyúlik vissza: a Sőrés család akko tések megvalósítását, ha a cég nem nyer. Minderre kétkezi munkában.    08   Élhető környezetünkért! – A HungaroGreen kertészeti  belül idén is sikeresen zajlott az adománygyűjtés,
                                                                                                     melynek eredményeként közel 600 tonna búzát
       riban kezdett baromfitenyésztéssel és csirkeneve- azért volt lehetőség, mert a pénzintézet egyik  Értékesítési tevékenysége kiterjed a környező  Szakkiállításon a több Zöld Várost európának konferenciasorozat adtak össze a magyar gazdálkodók a rászorulók
       léssel foglalkozni. A mindmáig családi tulajdonú vál- leányvállalata szakértőként már a tervezés során települések mellett országos szintre is, sőt,  NÖVÉNYTERMESZTÉS        megsegítésére. A hazai adományokat a külhoni
       lalkozásnak napjainkban már kilenc telepe van, tevé- részt vett a munkában, a pályázatírást az MKB exportra is szállítanak. Két saját üzletük mellett                    magyar gazdaszervezetek gyűjtése is kiegészíti,
       kenysége pedig nagymértékben kibővült: a tenyész- Consulting segítette. A bank ezt követően is szo - számos partner kiskereskedelmi üzletében érté- 10  A magyar talajszerkezet védelmének műszaki megoldása  akik büszkén és egyre nagyobb lelkesedéssel hir-
       tés és a nevelés mellett kiterjed a feldolgozásra, a rosan együttműködött az ügyféllel, igyekezve kesítik áruikat, és feldolgozott baromfihús-ter- 11   GoSZ-VSZt-NAk Őszi búza posztregisztrációs kísérletek  detik a nemzeti összetartozást szimbolizáló programot. A külhoni gyűjtés november-
       kereskedelemre és ezzel együtt a logisztikára is. rugalmas, a cég igényeihez igazodó megoldásokat mékek nagykereskedelmi értékesítésével is fog- 14  minőségi eredményei      ben zárul, így az összesített eredményeket a program záróeseményét követően - az
                                                                          Szennyvíziszap hasznosítás a mezőgazdaságban
       Kapcsolata az MKB Bankkal több mint öt éve tart, és nyújtani a pályázati önerő egy része, a beruházás- lalkoznak. Saját telepeik a folyamatos alapanya- – a régi – új lehetőség a műtrágya kiváltására Országos Adományozó Ünnepség után – látjuk majd, de annyi már bizonyos, hogy az
       mint Sőrés Imre ügyvezető mondja, elégedettségük hoz szükséges tőke és forrás finanszírozásához.  gellátás egy részét tudják biztosítani, a fennma-                    idei nehézségek dacára is közel 1000 tonna búza gyűlik össze és az eddiginél is több
       alapja a bank proaktivitása és rugalmassága. „Min-              radó rész pedig olyan termelőktől származik,  JOGSZABÁLY                         gazda állt a Magyarok Kenyere program mellé, szerte a Kárpát-medencében.
       den helyzetben a cég igényeinek és lehetőségeinek  Komplex kihívások     akiknek többségével hosszú évekre visszanyúló                                  Ahol a legnagyobb a baj, a legerősebb az összefogás: ezt támasztják alá a száma-
       megfelelő termékeket és szolgáltatásokat keresik,  sikeres megoldása     kapcsolatot ápolnak.               16  A földek családon belüli átadásának szabályai      datok is, hiszen az aszállyal leginkább sújtott területeken nőtt leginkább az adományo-
       és ezek alkalmazására törekszenek a számlaveze-                                                                       zási kedv:
                                                                                                      – Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád illetve Békés megye gazdálkodói vettek
       tésben, illetve a finanszírozásban.”   A fejlesztésig a darabolás például kézi munká- Kihívásokból lehetőségek       JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ                         részt a legnagyobb lélekszámban az adományozásban,
                          val, hagyományos módszerrel történt. A beruhá-                      17   A fenyegetések miatt leállított generátorok       – mennyiségét tekintve pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod megyében gyűlt
       Szakértelem,              zás révén azonban jelentős változások mentek  A Böszörményi Baromfifeldolgozó és az MKB   mérsékelhették volna a jégkárokat            össze a legtöbb búza adomány,
       nem csak a pénzügyekben        végbe a Böszörményi Baromfifeldolgozó Kft.-nél: Bank üzleti filozófiája egyaránt a minőségre és a  TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS            munkájának köszönhetően kiemelten sok gazda járult hozzá a program sikerességé-
                                                                                                      – ahol kevesebb búza termett, illetve gyűlt össze az idén ott a gazdakörök szervező-
                          lecserélték a teljes vágósort, új épület, daraboló, megbízhatóságra épül. Ezek azok az értékek,
        Folyamatos fejlődése során a Böszörményi fejlett üzem jött létre, a korábbi 3500-ról héte- amelyek egy hosszú távú pénzügyi kapcsolathoz  18  Szántóföldi melléktermékek jelentősége hez. Azok a gazdák, akiknek nem termett elegendő búza, pénzadománnyal támogatták
       Baromfifeldolgozó Kft. évről évre bővült, egyre zerre nőtt az óránkénti vágási darabszám, 15 és a további célok megvalósításához kellenek.                      a programot.
       több csirkét tudtak levágni, a foglalkoztatottak milliárdra az éves kapacitás. A feldolgozó külön „Az MKB Bank és a Takarékbank piacvezető az  ÉLELMISZERIPAR                A nyugati országrész is összefogott a keleti gazdatársak érdekében: Baranya megye
       száma is nőtt. A tulaj-                                      agrár- és élelmiszer-                                   Békés megyét, Somogy megye Heves megyét támogatta idén többletadományokkal,
       donosok azonban                                          ipar finanszírozásá-    20   rövid ellátási lánc kulcsa az együttműködésre és   hogy az idei évben is biztosítani tudják a helyi rászorulók szükségleteit.
                                                                         innovációra való nyitottság
       idővel felismerték,                                        ban. Ehhez szakérte-                                    A háború sújtotta Kárpátalján is kiemelt mértékű az idei összefogás: mintegy 1317
       hogy a nagyobb                                          lem, kompetencia és    KÜLÜGY                             személy mozdult meg és adta össze a nemzeti összetartozás búzáját, összesen 119
                                                                                                     tonnát, hogy biztosítani tudják a helyben – és legtöbbször magukra maradt – gyerme-
       ütemű fejlődést már                                       ügyfélközpontúság                                     kek és idősek napi ellátását.
       nem lehet önerőből                                        kell. Termékpályák-     22   A „termőföldtől az asztalig” stratégia         Több agrárszervezet is támogatását fejezte ki a profiljukhoz illeszkedő adományok-
       elérni, banki forrásra                                       ban gondolkodunk,        felülvizsgálatára szólították fel a bizottságot     kal, így a Magyarok Kenyere program keretében már nem csak liszt, de többek között
       lesz szükség. 2016-                                       ahogy a 21. századi                                  tészta, burgonya és paradicsomlé is került már idén a családok asztalokra, de az ősz
       ban technológiai vál-                                       élelmiszer-gazda-                                     folyamán gluténmentes termékekkel és a jövő évet megalapozandó vetőmag szállít-
       tás mellett döntöttek,                                       ságnak, úgy a szakér-                                   mányokkal is támogatjuk majd hátrányos helyzetben lévőket.
       ekkor kezdődött a                                        tő finanszírozásnak                                    A gazdálkodók mellett a teljes termékpálya összefogott, hiszen a búza adományok
       kapcsolat az MKB                                         is ez az alapja. Ez a                                mellett ma már fuvarozók, malmok, pékségek is segítik a programot, ki-ki a maga
       Bankkal, amely nagy                                        szemlélet az elmúlt  1007490                              területén a lehetőségeik és legjobb tudásuk szerint. A gabonából már folyamatosan
       összegű hitelt bizto-                                       évtizedekben  a                                     készül a liszt, melyet az ősz folyamán juttatunk el az adományozott szervezetekhez és
       sított pályázati finan-                                      baromfi termékpá-    NAKLAP, A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA          rajtuk keresztül a magyar családokhoz, idős- és gyermekotthonokhoz, hogy mindenki
       szírozáshoz a hiányzó                                       lyákat alapjaiban    X. évfolyam, 09 . szám                     asztalára jusson a legnehezebb időkben is mindennapi kenyér. Ha teheti, kérjük, Ön is
                                                                     Alapító: Nemzeti Agrárgazdasági kamara, Győrffy balázs elnök
                                                                                                     támogassa a kezdeményezésünket!
       forrás biztosításával,                                       határozta meg, ezál-   Cím: 1115 budapest, bartók béla út 105–113.
       és szintén jelentős                                       tal könnyű volt a   Zöld szám: +36 80 900 365 E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu                           Jakab István,
                                                                     Portál: www.nak.hu Kiadó: Szuperinfó Magyarország Média kiadói kft.
       összegű forgóesz-                                         partneri  viszony    Felelős kiadó: dr. kovács Juliánna ügyvezető igazgató           a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke,
       köz-finanszírozási                                         kialakítása a Böször-   Régióvezető: tóth tamás                                       az Országgyűlés alelnöke
                                                                     Főszerkesztő: Dénes Zoltán
       hitelt is nyújtott a vál-                                     ményi Baromfifeldol-   Lapmenedzser: tremmer tamás +36 20 534 7137
       lalkozásnak. „A biza-                                       gozóval” – mondta    Fotók: NAk, Mediaworks, shutterstock.com
       lom és az elkötele-                                       Hollósi Dávid, az MKB   Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
                                                                     E-mail: naklap@maraton.hu ISSN 2064-308X
       zettség volt a sikeres együttműködés kulcsa” – erőssége, hogy az üzemben lehetőség van csir- Bank és a Takarékbank Agár-és Élelmiszeripari  A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
                         -
       mondja Sőrés Imre. A bank már a pályázat elbírálá kén kívül pulyka és tyúk vágására is, a vágósor Üzletágának ügyvezető igazgatója.  A Szuperinfó Magyarország Média kiadói kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.
       sa előtt garanciát vállalt a beruházás támogatásá- pedig 15 perc alatt átállítható. Kézi darabolásra       (X)
   1   2   3   4   5   6   7