Page 7 - NAKlap_2019_05
P. 7

6  2019. május | NAKlap NAKlap | 2019. május                                       7


 Pápai Agrárexpo: középpontban  Lehetővé vált  Ádáz küzdelem zajlik a generációváltás és agráradózás az aszály elleni  a támogatások megőrzéséért
      rendkívüli
      öntözési célú        Sértődött levelet kapott a MAGOSZ az Európai
                                                    a vártnál nagyobb érdeklődés
 Jelentős érdeklődés mellett zajlott le a XXiii.  vízhasználat Bizottságtól válaszul arra, hogy petícióban  miatt két héttel tovább, 2019. május
 Pápai Agrárexpo. A rendezvény fókuszában  a kormány vízjogi engedély  kívánja felszólítani az unió bizottságát arra,  17-ig lehet csatlakozni a magyar gaz-
 az agrárium egyik kiemelt kihívása, a gene- nélkül, bejelentés alapján,  ne a gazdák kárára támogassák az illegális  dák petíciójához. mint arra korábban
 rációváltás volt, amely témával a szakmai  korlátozott ideig (legfeljebb  bevándorlókat.     felhívták a figyelmet: a Közös agrár-
 tanácskozások és az egyéb programok is  egy hónapig) rendkívüli víz-                politikából (KaP) elvont támogatá-
                                                   sokkal a migránsok letelepedését és
      használatot biztosít a terme-
 foglalkoztak. lők számára tartósan vízhiá- az Európai Bizottság jól beolva- nak” beilleszkedését. a brüsszeli  vidéki közösségekbe való integráció-
      nyos időszakban.       sott a magyar gazdáknak – közölte a  bürokraták szerint ezt közös felelős- ját akarja Brüsszel pénzelni. Így a
 Ezúttal is kiváló lehetőséget biz- keretében hagyományosan meg- a mezőgazdasági területe- magyar Gazdakörök és Gazdaszövet- ségünknek kellene tekintenünk,  magyar agrárium és a magyar gaz-
 tosított a nyugat-dunántúli régió  tartott – a Portfolio által szervezett –  ket hónapok óta sújtó csapa- kezetek országos szövetsége  egyébként is, az agrárpénzek alig  dák támogatására is jóval kevesebb,
 agrárgazdasági szereplőinek bemu- Nyugat-magyarországi agrárfórum- dékhiány a növényi kultúrák  (magosz) azt követően, hogy a testü- csökkennek majd valamennyit. a  nagyjából 25 százalékkal kisebb
 tatkozásra, a potenciális üzletfelek- nak is. Itt elhangzott, hogy az agrár- fejlődését visszaveti és az  let levelet küldött az érdekvédelmi  magosz szerint ugyanakkor a tények  KaP-forrás jutna. Ez nagyon sok gaz-
 kel való találkozásra és a látogatók  tárca olyan szakpolitikai programot  agrárágazatnak súlyos káro- szervezetnek. a magosz és a Nemze- nem hazudnak: a Közös agrárpoliti- dálkodó és az agráriumban dolgozó
 számára a tartalmas kikapcsolódás- készít az idei év második felére,  kat okoz. a kormány érdeke,  ti agrárgazdasági Kamara  megélhetését veszélyeztetné,
 ra a Nemzeti agrárgazdasági Kama- amelyen a fiatal gazdálkodóvá válás  hogy magyarországon növe- ugyanis petícióban kívánt til- de az intézkedés következ-
 ra főszervezésében és Pápa önkor- akadályait és azokat leküzdő megol- ahogy ezt a szakmai tanácsko- az ország legnagyobb agrárjátszó- kedjen az öntözött területek  takozni Brüsszel azon tervei  ményei valamennyi magyar
 mányzatának támogatásával lezaj- dásokat összegzi. Egy másik szekció- zást, úgy a NaK erdőgazdálkodási  tere, ezzel is felhíva figyelmüket az  nagysága és csökkenjenek a  ellen, miszerint csökkentené  állampolgárra kihatással len-
 lott XXIII. Pápai agrárexpo. ban Győrffy Balázs, a NaK elnöke az  fórumát is – amelyen többek között  agrárium szépségeire, illetve a  gazdálkodók terhei. a magyar gazdák támogatá- nének. jelentősen drágulná-
 Újdonságként a kiállítás egy vilá- agráradózás – kamarai javaslat sze- az erdészeti vidékfejlesztési pályá- benne rejlő lehetőségekre. mind- Ezért első lépésként az agrár- sát és növelné a bevándorlás  nak az élelmiszerek, szűkülne
 gos tematika köré épült fel: felismer- rinti – átalakításáról szólt, és mint  zatok helyzetét és az erdőtörvény  emellett gépbemutatók, illetve a  miniszter javaslatára a belügy- támogatására szánt forráso- a kínálat, illetve kétes eredetű
 ve az agrárium egyik jelentős kihívá- elmondta, a családi mezőgazdasági  hatásait tekintették át az előadók –  Veszprém megyei vadásznap kínált  miniszter április elsejével tartó- kat a következő uniós költ- és minőségű import élelmi-
 sát, a rendezvény legtöbb program- vállalkozási forma részleteinek  sok érdeklődő figyelte és hallgatta  kikapcsolódást az expo vendégei  san vízhiányos időszakot hirde- ségvetési ciklusban. a kezde- szerek lepnék el a hazai és az
 ja a generációváltás kapcsán felme- kidolgozását jelenleg a Pénzügymi- végig. számára. a XXIII. Pápai agrárexpót a  tett ki, ami azt jelenti, hogy  ményezéshez egyébként  európai piacot. a tiltakozást
 rülő kérdésekre fókuszált. Így ez volt  nisztériummal közösen végzi a  a tematikának megfelelően a fia- három nap során több mint tízezer  ebben a helyzetben nem kell  csatlakozott a magyar Keres- támogató érdekvédelmi szer-
 az egyik kiemelt téma a rendezvény  kamara. talabb generáció számára épült ki  látogató kereste fel.  n NAK vízkészletjárulékot fizetniük a  kedelmi és Iparkamara is, jelenleg  kára jutó források jelentős mérték- vezetek felháborítónak és elfogad-
      gazdálkodóknak. a kormány  már közel kétszázezren írták alá a til- ben, 16,5 százalékkal csökkennének.  hatatlannak tartják, hogy Brüsszel
 Májusban újra Szántóföldi Napok!  mostani döntésével megte- takozó dokumentumot. a migránsok beilleszkedésére pedig  inkább a migrációt akarja támogatni

      remti a lehetőségét annak,   az Európai Bizottság arról tájékoz- háromszor annyit, 32 milliárd eurót  további eurómilliárdokkal, ahelyett,
      hogy aszályos időszakban a  tatta a gazdaköröket, hogy a vidék- akarnak fordítani. a magyar gazda  hogy az európai mezőgazdaságot és
 Idén is megrendezi az ország legnagyobb  seire. Ezek biztosítják az agrárium  termelők minél gyorsabban,  fejlesztési programok segíthetik „az  ezt nem engedi! – szögezte le közle- a gazdákat erősítené.
 szántóföldi kiállítását a Nemzeti  szereplőinek azokat az információ- bejelentés után elkezdhessék  unión kívüli országok állampolgárai- ményében a magosz.  n NAK
 Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági  kat, amelyek által sikeresebben  az öntözést. a rendkívüli öntö-
 Eszköz- és Gépforgalmazók Országos  gazdálkodhatnak, gyarapodhatnak,  zési célú vízhasználatról szóló
 Szövetsége (MEGFOSZ) közreműködésével.  ezáltal is erősítve a magyar vidéket.  kormányrendelet szerint a víz- FORD TRANSIT HASZONGÉPJÁRMŰVEK
      használó bejelentés alapján,
 Az eseményre ingyenes a belépés. vízjogi engedély nélkül, a tartó-
 Az erdészetek felé is nyitnak  san vízhiányos időszakban,  2,49%-os THM-mel, Ford Credit Finanszírozással!

 a Nemzeti agrárgazdasági  sítési és kutatási eredményeket a  Idén az erdészetek felé is nyit a rendezvény, hiszen érdemeivel és prob- közvetlenül felszíni vízből, ide- Flotta kedvezmény őstermelőknek, vadászkamara tagoknak is
 Kamara nagyszabású rendezvé- gyakorlatban, a nagy és biztonsá- lémáival együtt az erdészeti ágazat is az agrárium része – ez a téma pedig  iglenes szivattyúállással – leg- már 1 autó esetén.
 nyére 2019. május 23–24-én kerül  gos termést ígérő fajtákat, hibride- bőven tartogat hasznos információt a mezőgazdálkodók és az erdőgaz- feljebb 120 mm/hektár (1200
 sor mezőfalván. a III. NaK szántó- ket is, továbbá a munkaeszközöket,  dálkodók részére egyaránt. a Nemzeti agrárgazdasági Kamara arra törek- m³/hektár) vízmennyiséget –
 földi Napok és agrárgépshow-n a  gépeket, gépkapcsolatokat hétköz- szik, hogy a nagy agrárrendezvényein egyre szélesebb körben megjelen- 100 hektár nagyságot meg
 mozgógépes szántóföldi bemuta- napi, szántóföldi körülmények  jenek az erdőgazdálkodás aktuális eredményei és kihívásai is. a kamara a  nem haladó területen, legfel-
 tó, a növénytermesztési technoló- között. Ennyiféle gép és technoló- kiállításon megjelenő földtulajdonosok és mezőgazdálkodók részére be  jebb egy hónap időtartamig
 giák és fajtabemutatók, a termesz- gia gyakorlat közbeni megismeré- szeretné mutatni, hogy az erdőtelepítések, a fásítások és a fás szárú ültet- öntözhet. az egy hónapos idő-
 téstechnológiai újdonságok, vala- sére, kipróbálására csak itt lesz  vények hogyan járulhatnak hozzá a termőföldek racionális hasznosításá- szakot követően az öntözés
 mint a precíziós gazdálkodás szere- lehetőség.  hoz. a köztestület a szakmai kiállítással és előadásokkal hozzá szeretne  folytatása érdekében kezde- *A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, részletekről érdeklődjön a hivatalos Ford Márkakereskedőknél. A jelenlegi nanszírozási ajánlat az MNB NHP Fix keretében belföldi székhelyű KKV-k számára érhető el forint alapú, évi
                      2,5%-os mértékű x ügyleti kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban, amelyhez kötelező teljes körű casco biztosítást kötni, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. A konstrukció során a minimális nanszírozott összeg 3
 pe és eszközei lesznek a közép- a szakmai érdeklődők a rendez- járulni az elmúlt időszakban kissé háttérbe szorult ágazati ismeretterjesz- ményezni kell az egynyári öntö- millió forint, míg a választható futamidő minimum 36 maximum 96 hónap lehet. A Ford Credit pénzügyi szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márka nanszírozója, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. Az NHP Fix részleteiről az MNB és a Merkantil
                      Bank Zrt. hivatalos honlapján is tájékozódhat. Az ajánlat visszavonásig érvényes.
 pontban.  vényen első kézből kaphatják meg  téshez, elsősorban az erdőgazdálkodók, valamint az erdészeti szaktanács- zés engedélyezését.  FX Autóház K . FX Autóház K .
 a rendezvény mindkét napján  a naprakész és releváns válaszokat  adók és szakirányítók szakmai ismereteinek bővítéséhez.  n NAK/AM Pécs, Siklósi út 11. Tel.: 72/ 526-220 Szekszárd, Pásztor utca 8. Tel.: 74/ 505-950
 bemutatják majd a legújabb neme- az agrárium legaktuálisabb kérdé- www.fordfx.hu www.fordfx.hu               286224
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12